Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 88/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-03-06

Sygn. akt IX Ka 88/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 marca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Opozda-Kałka

Protokolant: st.sekr.sądowy Dorota Ziółkowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Jerzego Piwko

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2014 roku

sprawy W. W.

oskarżonego o przestępstwo z art. 290 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie VII Zamiejscowy Wydział Karny
z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 10 września 2013 roku sygn. akt VII K 487/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w całości w ten sposób, że:

1.  w ramach czynu zarzucanego oskarżonemu w akcie oskarżenia uznaje W. W. za winnego tego, że w dniu 18 maja 2013 roku z działki leśnej nr (...), znajdującej się w rejonie miejscowości K. gm. S. woj. (...) dokonał wyrębu w celu przywłaszczenia drewna sosnowego o masie 0,97 m 3 o wartości 138,71 złotych na szkodę członków (...) wsi K. to jest wykroczenia z art. 120 § 1 kw (w brzmieniu ustawy z dnia 27.09.2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych ustaw Dz. U. 2013 poz. 1247) i za to na podstawie art. 120 § 1 kw w zw. z art. 24 § 1 kw wymierza mu karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) złotych;

2.  na podstawie art. 120 § 3 kw orzeka od oskarżonego na rzecz (...) wsi K. nawiązkę w wysokości 277,42 (dwieście siedemdziesiąt siedem 42/100) złotych;

3.  na podstawie art. 230 § 2 kpk w zw. z art. 44 § 5 kpow zwraca (...) wsi K. stos drewna wyszczególniony w pozycji 2 wykazu dowodów rzeczowych, zwraca W. W. piłę spalinową model 450 z naklejką zawierającą numer (...)- (...)-poz. 1 wykazu dowodów rzeczowych (k. 43 akt);

4.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych w sprawie.

Sygn. akt: IX Ka 88/14

UZASADNIENIE

W. W. został oskarżony o to, że w dniu 18 maja 2013 roku
z działki leśnej nr (...) znajdującej się w rejonie miejscowości K. gm. S. woj. (...) dokonał wyrębu w celu przywłaszczenia drewna sosnowego o masie 0,97 m 3 o wartości 138,71 złotych na szkodę członków (...) wsi K. tj. o przestępstwo z art.290 § l kk w zw. z art. 278 § 1 kk.

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wyrokiem z dnia 10 września 2013 roku
w sprawie sygn. akt VII K 487/13 orzekł, co następuje:

I oskarżonego W. W. uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu w akcie oskarżenia czynu, który kwalifikuje jako wypadek mniejszej wagi z art. 290 § 1 kk w zw. z art. 278 § 3 kk i za to na podstawie art. 278 § 3 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk wymierzył mu karę grzywny w rozmiarze 30 stawek dziennych przy ustaleniu, że jedna stawka wynosi 10 złotych;

II na podstawie art. 290 § 2 kk orzekł oskarżonego W. W. na rzecz (...) wsi K. nawiązkę w kwocie 277,42 (dwieście siedemdziesiąt siedem 42/100) złotych;

III na podstawie art. 230 §2 kpk zwraca wspólnocie Gruntowo –Leśnej wsi K. stos drewna wyszczególniony w poz. 2 wykazu dowodów rzeczowych, zwrócił W. W. piłę spalinową model 450 z naklejką zawierającą nr (...)- (...)- poz 1 wykazu dowodów rzeczowych (k. 43 akt);

IV na podstawie art.627 kpk zasądził od oskarżonego na rzecz Skarb Państwa kwotę 120-, (sto dwadzieścia ) złotych i tytułem kosztów sądowych.

Apelację od powyższego wyroku wniósł oskarżony, który nie sprecyzował zarzutów stawianych przedmiotowemu orzeczeniu. Jednakże z treści wniesionego środka odwoławczego wynika, że podnosi on:

1) błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia
i mający wpływ na jego treść, a polegający na bezpodstawnym ustaleniu, że dokonał on wyrębu 6 sztuk drzew sosnowych o wartości 138,71 złotych, podczas gdy prawidłowa analiza materiału zebranego w sprawie nie pozwala na poczynienie takiego ustalenia, gdyż w istocie wyciął on jedynie trzy drzewa o wartości 50 złotych,

2) rażącą niewspółmierność - surowość kary w stosunku do wagi popełnionego czynu, będącej wynikiem nie docenienia okoliczności łagodzących popełnionego czynu,

3) obrazę art. 624 § 1 kpk poprzez jego nie zastosowanie podczas, gdy znajduje się on w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

W konkluzji wniósł o złagodzenie wymierzonej kary i zwolnienie od powstałych w sprawie kosztów.


Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności podnieść trzeba, że w związku z nowelizacją kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń przyjętą ustawą z dnia 27 września 2013r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2013r., poz. 1247), która weszła w życie w dniu 9 listopada 2013r. czyn, który niewątpliwie popełnił W. W. zakwalifikować należało nie jako przestępstwo z art. 290 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk, ale jako wykroczenie z art. 120 § 1 kw. W tym miejscu przypomnieć należy, że obecnie powołany przepis art. 120 § 1 kw przewiduje odpowiedzialność za wykroczenie polegające na wyrębie drzewa
w lesie w celu przywłaszczenia albo kradzieży lub przywłaszczeniu z lasu drzewa wyrąbanego lub powalonego, którego wartość nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 2014r. od 1 stycznia 2014r. wysokość tegoż wynagrodzenia ustalona została na kwotę 1680 złotych, co tym samym oznacza, że wartość rzeczy ruchomej określonej
w powołanym przepisie nie może przekroczyć kwoty 420 złotych. Skoro zatem wartość wyrąbanego przez W. W. w celu przywłaszczenia drewna sosnowego wynosiła 138,71 złotych, to popełniony przez niego czyn zakwalifikować należało właśnie jako wykroczenie z art. 120 § 1 kw. W związku zatem z powyższą zmianą Sąd Okręgowy uwzględniając treść art. 24 § 1 kw wymierzył obwinionemu W. W. za popełniony czyn karę grzywny w wysokości 200 złotych, a na podstawie art. 120 § 3 kw orzekł wobec niego nawiązkę w wysokości 277,42 złote na rzecz (...) wsi K..

Co do samej apelacji podnieść trzeba, że jest ona całkowicie bezzasadna.

Nietrafny jest zarzut błędu w ustaleniach faktycznych. Jednoznaczne, konsekwentne, stanowcze, a tym samym w pełni wiarygodne zeznania W. K., obliczenie wartości wyrąbanego drzewa, protokół oględzin miejsca kradzieży, dokumentacja fotograficzna, wypis z rejestru gruntu i wreszcie wyjaśnienia W. W., który przyznał się do zarzucanego mu czynu w sposób oczywisty wskazują, że obwiniony dokonał wyrębu w celu przywłaszczenia 6, a nie 3 sztuk drzewa sosnowego, których łączna wartość wynosiła 138,71 złotych, a nie jak podaje skarżący w apelacji 50 złotych. Tym samym ten zarzut jest całkowicie niezasadny.

Z kolei co do rażącej niewspółmierności kary podnieść należy, że w sytuacji konieczności zmiany kwalifikacji prawnej czynu wynikającej ze zmiany przepisów, co w konsekwencji wiązać musiało się również ze zmianą kary za popełniony przez W. W. czyn zarzut ten staje się bezprzedmiotowy. Podobnie odnieść należy się do obrazy art. 624 § 1 kpk, gdyż w takiej sytuacji koszty postępowania oraz zasadę ich uiszczenia należy ustalić od nowa.

Mając zatem powyższe rozważania na uwadze oraz w związku z nowelizacją kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń przyjętą ustawą z dnia 27 września 2013r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2013r., poz. 1247), o czym mowa była na wstępie niniejszych rozważań Sąd Okręgowy w ramach zarzuconego oskarżonemu czynu uznał W. W. za winnego tego, że w dniu 18 maja 2013r. dniu 18 maja 2013 roku
z działki leśnej nr (...) znajdującej się w rejonie miejscowości K. gm. S. woj. (...) dokonał wyrębu w celu przywłaszczenia drewna sosnowego o masie 0,97 m ( 3 )o wartości 138,71 złotych na szkodę członków (...) wsi K., to jest winnym popełnienia wykroczenia z art. 120 § 1 kw i za ten czyn wymierzył mu na podstawie art. 120 § 1 kw w zw. z art. 24 § 1 kw karę grzywny w wysokości 200 złotych. Przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę dość znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu, za którym przemawiały rodzaj naruszonego dobra prawnie chronionego jakim jest mienie, umyślność działania oraz chęć osiągnięcia bezprawnej korzyść majątkowej cudzym kosztem. Jako okoliczność obciążającą uwzględniono uprzednią karalność obwinionego, zaś za okoliczność łagodzącą poczytano przyznanie się obwinionego do zarzucanego mu czynu. W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy uznał, że karą adekwatną do popełnionego przez W. W. czynu będzie kara 200 złotych grzywny. Jednocześnie Sąd Okręgowy, z uwagi na fakt, że wyrządzona popełnionym czynem szkoda nie została dotychczas w całości naprawiona, orzekł na podstawie art. 120 § 3 kw nawiązkę na rzecz (...) wsi K. w wysokości 277,42 złote, albowiem zgodnie z powołanym przepisem orzeczenie w takiej sytuacji nawiązki w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego drzewa jest obligatoryjne.

Nadto na podstawie art. 230 § 2 kpk w zw. z art. 44 § 5 kpw Sąd Okręgowy zwrócił pokrzywdzonemu (...) wsi K. stos drewna wyszczególniony w pozycji 2 wykazu dowodów rzeczowych, zaś W. W. piłę spalinową model 450 z naklejką zawierającą numer (...)- (...) – poz. 1 wykazu dowodów rzeczowych jako zbędną dla dalszego postępowania.

Nadto na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 119 kpw Sąd odwoławczy zwolnił W. W. od kosztów sądowych w sprawie, albowiem
z uwagi na jego trudną sytuację materialną i osobistą, a mianowicie, z uwagi na fakt że ma on na utrzymaniu żonę oraz sześcioro dzieci, w tym niepełnosprawnego syna, zaś cała rodzina utrzymuje się tylko z gospodarstwa rolnego, ich uiszczenie byłoby dla niego nadmiernie uciążliwe.


SSO Ewa Opozda – Kałka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Opozda-Kałka
Data wytworzenia informacji: