Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 1834/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-09-23

Sygn. akt V U 1834/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Iwona Michalak

Protokolant:

st. sekr. sądowy Aleksandra Kaczor

po rozpoznaniu w dniu 23 września 2014 r.

na rozprawie

odwołania L. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K.

z dnia 28 stycznia 2014 roku nr (...)

w sprawie L. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K.

o emeryturę pomostową

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje L. B. prawo do emerytury pomostowej od dnia 1 lutego 2014 roku.

Sygn. akt V U 1834/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 28 stycznia 2014 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. odmówił L. B. prawa do emerytury pomostowej.

Ubezpieczony L. B. złożył odwołanie od powyższej decyzji domagając się jej zmiany.

W uzasadnieniu odwołania wskazał, że organ rentowy niesłusznie nie uwzględnił mu do stażu pracy w szczególnych warunkach okresu zatrudnienia od 1 marca 1985 roku do 26 lipca 2002 roku w Hucie (...) S.A.. W okresie tym pracował bowiem na stanowisku rozlewacza stali w stalowni elektrycznej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, zaś stanowisko to zostało wymienione w załączniku Nr 1 poz. 4 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. wniósł o oddalenie odwołania. W uzasadnieniu powołano się na treść art. 4 i 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 237 poz. 1656). Organ rentowy podniósł, że ubezpieczony nie wykazał wymaganego okresu pracy w warunkach szczególnych wymienionej w pkt 4-12 załącznika nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych, w wynoszącego co najmniej 15 lat, a jedynie 9 lat, 8 miesięcy i 29 dni. Organ rentowy wskazał, że nie uwzględnił okresu zatrudnienia od 1 marca 1985 roku do 26 lipca 2002 roku, ponieważ firma (...) S.A która wystawiła zaświadczenie potwierdzające wykonywanie przez ubezpieczonego pracy w warunkach szczególnych w Hucie (...) S.A, nie posiada do tego uprawnień.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

L. B. urodził się w dniu (...).

W okresie od 1 października 1982 roku do 26 lipca 2002 roku zatrudniony był w Hucie (...) S.A. w O., natomiast od 29 lipca 2002 roku do 30 października 2003 roku w Zakładach (...) S.A. w O.. Następnie w okresie od 31 października 2003 roku do 31 sierpnia 2004 roku jego pracodawcą była (...) spółka z o.o., a od 1 września 2004 roku do 31 stycznia 2014 roku (...) S.A. w R..

W całym okresie zatrudnienia, w tym w okresie od 1 marca 1985 roku do 26 lipca 2002 roku, L. B. pracował stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach szczególnych jako rozlewacz stali na wydziale stalowni elektrycznej wydziale pleców ciężkich, wykonując prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym rozgrzanym materiałem w postaci staliwa. Praca jego polegała na przygotowaniu kadzi -form odlewniczych, które podstawiało się suwnicami pod piec. Do tych kadzi wlewane było płynne staliwo około 140-160 ton. Ubezpieczony pracował przy przygotowaniu kadzi i zalewaniu form odlewniczych tzw. wlewnic rozgrzanym płynnym staliwem. Temperatura płynnej stali wynosiła 1500 stopni. Następnie opróżniał kadź z tego co zostało – żużlu. Temperatura kadzi po wylaniu żużla wynosiła około 1000 st. Po opróżnieniu kadzi odstawiał ją na stanowisko i ponownie montował. Piec puszczał płynny metal do kadzi co pół godziny.

Stosunek pracy L. B. uległ rozwiązaniu z dniem 31 stycznia 2014 roku. W zaświadczeniu lekarskim z dnia 23 stycznia 2014 roku stwierdzono, że utracił on zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy.

Ogólny staż pracy L. B. wynosi 34 lata, 4 miesiące i 16 dni okresów składkowych i nieskładkowych.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: akt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K., zeznań świadków: A. O.(k. 34-35) i J. O. ( k. 35-65,) zeznań ubezpieczonego L. B. k.36 oraz jego akt osobowych.

Sąd zważył, co następuje :

Odwołanie jest zasadne.

Zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237 poz. 1656 ze zm.) prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5-12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2)ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3)osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4)ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5)przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6)po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7)nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Natomiast art. 7 tej ustawy stanowi z kolei, iż pracownik wykonujący w hutnictwie prace w szczególnych warunkach wymienione w pkt 4-12 załącznika nr 1 do ustawy, który spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1, 4-7, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

1)osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat;

2)ma okres pracy w szczególnych warunkach w hutnictwie wymienionej w pkt 4-12 załącznika nr 1 do ustawy, wynoszący co najmniej 15 lat;

3)lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach wymienionych w pkt 4-12 załącznika nr 1 do ustawy.

W przedmiotowej sprawie spór dotyczył tego, czy praca wykonywana przez ubezpieczonego okresie od dnia od 1 marca 1985 roku do 26 lipca 2002 roku, w Hucie (...) S.A. była pracą w szczególnych warunkach w hutnictwie wymienioną w pkt 4-12 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych. W wykazie prac szczególnych wskazanych w załączniku nr 1 tej ustawy, w punkcie 4 jako pracę w warunkach szczególnych wskazano prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem.

Z zeznań L. B. wynika, że w całym okresie zatrudnienia, w tym w okresie od 1 marca 1982 roku do 26 lipca 2002 roku, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pracował jako rozlewacz stali na wydziale stalowni elektrycznej wykonując czynności bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń z płynnym rozgrzanym materiałem. W całym okresie zatrudnienia wykonywał tą samą pracę, w tym samym miejscu, a jedynie zmieniał się jego pracodawca. Powyższe znajduje również odzwierciedlenie w zeznaniach świadków: A. O., który pracował z ubezpieczonym w tej samej brygadzie i J. O.- jego bezpośredniego przełożonego.

Z zeznań tych świadków wynika, że praca ubezpieczonego polegała na przygotowaniu kadzi -form odlewniczych, które podstawiało się suwnicami pod piec. Do tych kadzi wlewany był płynny metal około 140-160 ton. Ubezpieczony jako rozlewacz stali zajmował się obsługą form odlewniczych tzw. wlewnic, do których rozlewane było rozgrzane płynne staliwo z kadzi. Temperatura płynnej stali wynosiła 1500 stopni. Obowiązkiem ubezpieczonego było również opróżnienie kadzi z tego co zostało – żużlu. Temperatura kadzi po wylaniu żużla wynosiła około 1000 st. Po opróżnieniu kadzi odstawiał ją na stanowisko i ponownie montował. Piec puszczał płynny metal do kadzi co pół godziny.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków bowiem są one spójne i logiczne oraz wzajemnie się uzupełniają. Nadto korelują one także z zeznaniami samego ubezpieczonego L. B..

Z materiału dowodowego wynika zatem, że L. B. w okresie od 1 marca 1985 roku do 26 lipca 2002 roku, pracował w szczególnych warunkach w hutnictwie, wykonując pracę wymienioną w pkt 4 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych.

Skoro zatem L. B. spełnił wszystkie przesłanki określone w art. 7 oraz art. 4 ust. 1 pkt 4-7 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych warunkujące nabycie prawa do emerytury pomostowej, to konieczna była zmiana zaskarżonej decyzji na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogumiła Zdyb
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Michalak
Data wytworzenia informacji: