Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1883/13 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Kielcach z 2015-02-23

Sygn. akt: I C 1883/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący

Sędziowie:

SSO Bogdan Buczyło

SSO Barbara Dylewska

SSO Renata Żak

Ławnicy:

-------------------------------------

Protokolant:

sekr. sądowy Barbara Pająk

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2015 r. w Kielcach

sprawy z powództwa A. B., K. C. (1), M. D. (1), B. G., D. Ł., J. R., M. S., K. W., J. Z., M. Z., S. B.

przeciwko (...) S.A. w Z. następca prawny (...).pl (...). z o.o. w Z.

pozew w postępowaniu grupowym

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od A. B., K. C. (1), M. D. (1), B. G., D. Ł., J. R., M. S., K. W., J. Z., M. Z., S. B. na rzecz (...) S.A. w Z. następcy prawnego (...).pl (...). zo.o w Z. po 220 zł (dwieście dwadzieścia złotych) od każdego z nich tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

3.  pobiera od A. B., K. C. (1), M. D. (1), B. G., D. Ł., J. R., M. S., K. W., J. Z., M. Z., S. B. na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Kielcach) po 56 zł (pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem wydatków sądowych.

Sygn. akt I C 1883/13

UZASADNIENIE

Pozwem, który wpłynął do tutejszego Sądu w dniu 16 lipca 2013 r. powodowie S. B., A. B., K. C. (1), M. D. (1), B. G., D. Ł., J. R., M. S., K. W., J. Z., M. Z. występujący w postępowaniu grupowym wnieśli o zobligowanie E..pl (...). z o.o. do wykonania zobowiązania wynikającego z zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość umowy sprzedaży telewizora S. (...) L. (...)- (...) poprzez wydanie przedmiotu świadczenia lub zapłaty kwoty w wysokości 1.500 zł tytułem odszkodowania za niewykonanie zobowiązania na rzecz członków grupy. Na uzasadnienie swego stanowiska strona powodowa wskazała, iż pozwany E..pl w ramach prowadzonej przez Internet sprzedaży detalicznej, umieścił ofertę dotyczącą sprzedaży telewizora S. (...) L. (...)- (...) w atrakcyjnej dla potencjalnego konsumenta cenie tj. 97,99 zł, podczas gdy cena tegoż produktu w tradycyjnym sklepie miała wynosić 4.969,99 zł. Oferta ta miała obowiązywać do dnia 20 stycznia 2013r. i jak wynikało z oferty produkt ten był dostępny. Każdy z powodów złożył zamówienie na wymieniony powyżej produkt w dniu 18 stycznia 2013r. pomiędzy godziną 19.00, a 22.00 i w momencie składania zamówienia przedmiot świadczenia był dostępny. Powodowie otrzymali zwrotną informację, iż zamówienie zostało potwierdzone. Strona pozwana nie dokonała jednak realizacji zamówienia. W uzasadnieniu wskazała, iż ze względu na brak towaru na stanie magazynowym zamówienie zostało anulowane i nie będzie realizowane. W dalszej kolejności powodowie, którzy dokonali przelewu środków pieniężnych na rachunek pozwanego, otrzymali zwrot wpłaconej kwoty. Powodowie w przedsądowym wezwaniu do zapłaty wezwali pozwanego do wykonania zobowiązania, jednakże strona pozwana odmówiła. W ocenie powodów zachowanie pozwanego pozbawione jest profesjonalizmu, staranności i fachowości. Strona powodowa wskazała, iż decydując się na nabycie telewizora byli przekonani, iż wybrany przez nich towar jest dostępny, na co wskazywała informacja zamieszczona na stronie internetowej. W ich ocenie strona pozwana wprowadziła ich w błąd w kwestii dotyczącej dostępności towaru, albowiem winien się spodziewać, iż z uwagi na bardzo atrakcyjną cenę telewizora zainteresowanie konsumentów będzie duże. Powodowie podnieśli, iż powoływanie się przez pozwanego na treść art. 12 ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj możliwość uchylenia się od obowiązku spełnienia świadczenia nie zasługuje na aprobatę, zaś instytucji odstąpienia od umowy z powodu braku dostępności przedmiotu świadczenia nie należy identyfikować z niemożliwością świadczenia (pozew k.1-10).

Na rozprawie mającej miejsce w dniu 13 lutego 2015r. powodowie zmodyfikowali dotychczas prezentowane stanowisko wnosząc, w miejsce żądania spełnienia świadczenia poprzez wydanie określonego modelu telewizora, o zasądzenie równowartości wg ceny producenta w kwocie po 1.500 zł na rzecz każdego z uprawnionych (k.213).

W odpowiedzi na pozew z dnia 15 października 2013r. pozwana spółka wniosła o oddalenie powództwa w całości jako bezzasadnego kwestionując je co do zasady jak i co do wysokości. Strona pozwana argumentowała, iż w chwili składania zamówienia na stronie internetowej widniała informacja o dostępności towaru, która nie odzwierciedlała aktualnego stanu magazynowego. Ponadto zamówienia były składane w późnych godzinach wieczornych, w których obsługa sklepu internetowego spółki już nie pracowała i nie było możliwości dokładnego zweryfikowania dostępności towaru.Pozwana spółka zaprzeczyła twierdzeniom powodów jakoby jej celem było wprowadzenie klientów w błąd. W jej ocenie regulamin sklepu w sposób jasny i klarowny wskazuje, iż E..pl ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu”. Zgodnie z tym zapisem klienci zostali bezzwłocznie poinformowani drogą elektroniczną o braku dostępności towaru na stanie i w konsekwencji o anulowaniu zamówienia, a klientom, którzy wpłacili należność za towar zwrócono przelane środki. W dalszej kolejności pozwana pismami z dnia 8 i 17 lutego 2013r. odstąpiła od realizacji złożonych zamówień na podstawie art. 12.ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (odpowiedź na pozew k.102-108).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 18 stycznia 2013r. na stronie internetowej www.elektro.pl w ramach kampanii „weekend wyprzedaży” zamieszczona została oferta sprzedaży telewizora TV L. (...)- (...) o numerze katalogowym (...). Produkt ten można było nabyć tylko do dnia 20 stycznia 2013r. po okazyjnej cenie 97,99 zł , podczas gdy „w sklepie tradycyjnym” jego cena miała wynosić 4.969,99 zł.

dowody: wydruki strony internetowej k.46, 52, 56, 65, 68, 69;

W dniu 18 stycznia 2013r. o godzinie 21.26 K. C. (2) złożył zamówienie oznaczone numerem (...) na opisany na wstępietelewizor. W chwili jego składania na stronie internetowej widniała informacja, iż telewizor ten jest dostępny. K. C. (2) otrzymał w formie elektronicznej potwierdzenie zamówienia i informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Powodowi udostępniona została również w formie elektronicznej faktura „pro forma” opiewająca na kwotę 131,05 zł, kwota ta wynikała z dokonania zakupu opisanego wyżej telewizora, a ponadto dodatkowo zakupu przedłużonej o 36 miesięcy gwarancji jak również kosztów powiadomienia SMSem.

W dniu 18 stycznia 2013r. K. C. (2) dokonał przelewu kwoty 131,05 zł na wskazane konto odbiorcy (...).pl” Sp. z o.o.

W dniu 19 stycznia 2013r. K. C. (2) otrzymał wiadomość mailową od pracownika pozwanej spółki, informującą, iż jego zamówienie dotyczące telewizora TV L. (...)- (...) zostanie anulowane, z uwagi na fakt, iż na stanie magazynowym brak jest zamówionego produktu. Kolejna wiadomość została wysłana powodowi w dniu 21 stycznia 2013 r. Wynikało z niej, że zamówienie powoda zostało anulowane

dowody: wydruk faktury „pro forma” k.33, wydruki potwierdzenia zamówienia k.34, 35, wydruk potwierdzenia przelewu k.36, wydruk kontynuacji zamówienia k.38 – 39, korespondencja mailowa k.40-41, 226-229;

Pismem z dnia 17 lutego 2013 r, które zostało doręczone K. C. (1) w dniu 20 marca 2013r. E..pl powołując się na treść art. 12 ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstąpiło od zawarcia umowy i anulowało zamówienie.

dowody: pismo pozwanej spółki k.125, potwierdzenie odbioru k.126;

W dniu 18 stycznia 2013r. o godzinie 20.07 M. D. (2) zamówienie oznaczone numerem (...) na opisany we wstępie telewizor. W chwili jego składania na stronie internetowej widniała informacja, iż telewizor ten jest dostępny. M. D. (1) otrzymał w formie elektronicznej potwierdzenie zamówienia i informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Wartość zamówienia opiewała na sumę 174,99 zł i kwota ta wynikała z dokonania zakupu opisanego wyżej telewizora, a ponadto kosztów wysyłki -77zł.

W dniu 19 stycznia 2013r. M. D. otrzymał wiadomość mailową od pracownika pozwanej spółki, informującą, iż jego zamówienie dotyczące telewizora TV L. (...)- (...) zostanie anulowane, z uwagi na fakt, iż na stanie magazynowym brak jest zamówionego produktu.

dowody: wydruki potwierdzenia zamówienia k.47-49, wydruk wiadomości mailowej k.223;

Pismem z dnia 17 lutego 2013 r, które zostało doręczone M. D. (1) w dniu 15 marca 2013r. E..pl powołując się na treść art. 12 ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstąpiło od zawarcia umowy i anulowało zamówienie.

dowody: pismo pozwanej spółki k.127, potwierdzenie odbioru k.128;

W dniu 18 stycznia 2013r. o godzinie 19.01 A. B. złożył zamówienie oznaczone numerem (...) na opisany we wstępie telewizor. W chwili jego składania na stronie internetowej widniała informacja, iż telewizor ten jest dostępny. A. B. otrzymał w formie elektronicznej potwierdzenie zamówienia i informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Wartość zamówienia opiewała na sumę 175,99 zł i kwota ta wynikała z dokonania zakupu opisanego wyżej telewizora, a ponadto kosztów wysyłki - 77 zł i powiadomienia SMS – 1 zł.

dowody: wydruki potwierdzenia zamówienia k.50-51;

Pismem z dnia 8 lutego 2013 r, które zostało doręczone A. B. w dniu 15 lutego 2013r. E..pl powołując się na treść art. 12 ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstąpiło od zawarcia umowy i anulowało zamówienie.

dowody: pismo pozwanej spółki k.113, potwierdzenie odbioru k.114;

W dniu 18 stycznia 2013r. o godzinie 21.34 J. R. złożył zamówienie oznaczone numerem (...) na opisany we wstępie telewizor. W chwili jego składania na stronie internetowej widniała informacja, iż telewizor ten jest dostępny. J. R. otrzymał w formie elektronicznej potwierdzenie zamówienia i informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Wartość zamówienia opiewała na sumę 174,99 zł i kwota ta wynikała z dokonania zakupu opisanego wyżej telewizora, a ponadto kosztów wysyłki - 77 zł.

W dniu 19 stycznia 2013r. J. R. otrzymał wiadomość mailową od pracownika pozwanej spółki, informującą, iż jego zamówienie dotyczące telewizora TV L. (...)- (...) zostanie anulowane, z uwagi na fakt, iż na stanie magazynowym brak jest zamówionego produktu.

dowody: wydruki potwierdzenia zamówienia k.53-54, wydruk wiadomości mailowej k.55;

Pismem z dnia 8 lutego 2013 r, które zostało doręczone J. R. w dniu 27 lutego 2013r. E..pl powołując się na treść art. 12 ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstąpiło od zawarcia umowy i anulowało zamówienie.

dowody: pismo pozwanej spółki k.109, potwierdzenie odbioru k.110;

W dniu 18 stycznia 2013r. o godzinie 19.22 B. G. złożył zamówienie oznaczone numerem (...) na opisany we wstępie telewizor. W chwili jego składania na stronie internetowej widniała informacja, iż telewizor ten jest dostępny. B. G. otrzymał w formie elektronicznej potwierdzenie zamówienia i informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Wartość zamówienia opiewała na sumę 174,99 zł i kwota ta wynikała z dokonania zakupu opisanego wyżej telewizora, a ponadto kosztów wysyłki - 77 zł.

dowody: wydruki potwierdzenia zamówienia k.57-59;

Pismem z dnia 8 lutego 2013 r, które zostało doręczone B. G. w dniu 15 lutego 2013r. E..pl powołując się na treść art. 12 ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstąpiło od zawarcia umowy i anulowało zamówienie.

dowody: pismo pozwanej spółki k.117, potwierdzenie odbioru k.118;

W dniu 18 stycznia 2013r. o godzinie 19.36 M. S. złożył zamówienie oznaczone numerem (...) na opisany we wstępie telewizor. W chwili jego składania na stronie internetowej widniała informacja, iż telewizor ten jest dostępny. M. S. otrzymał w formie elektronicznej potwierdzenie zamówienia i informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Wartość zamówienia opiewała na sumę 175,99 zł i kwota ta wynikała z dokonania zakupu opisanego wyżej telewizora, a ponadto kosztów wysyłki - 77 zł i kosztów powiadomienia SMS – 1 zł.

W dniu 19 stycznia 2013r. M. S. otrzymał wiadomość mailową od pracownika pozwanej spółki, informującą, iż jego zamówienie dotyczące telewizora TV L. (...)- (...) zostanie anulowane, z uwagi na fakt, iż na stanie magazynowym brak jest zamówionego produktu.

dowody: wydruki potwierdzenia zamówienia k.57-59, wydruk faktury „pro forma” k.63, wydruk wiadomości mailowej k.154;

Pismem z dnia 17 lutego 2013 r, które zostało doręczone M. S. w dniu 15 marca 2013r. E..pl powołując się na treść art. 12 ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstąpiło od zawarcia umowy i anulowało zamówienie.

dowody: pismo pozwanej spółki k.129, potwierdzenie odbioru k.130;

W dniu 18 stycznia 2013r. o godzinie 19.54 K. W. złożył zamówienie oznaczone numerem (...) na 2 sztuki opisanego we wstępie telewizora. W chwili jego składania na stronie internetowej widniała informacja, iż telewizor ten jest dostępny. K. W. otrzymał w formie elektronicznej potwierdzenie zamówienia i informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Wartość zamówienia opiewała na sumę 282,98 zł i kwota ta wynikała z dokonania zakupu 2 sztuk opisanego wyżej telewizora, a ponadto kosztów wysyłki - 87 zł.

dowody: wydruki potwierdzenia zamówienia k.66-67;

Pismem z dnia 8 lutego 2013 r, które zostało doręczone K. W. w dniu 15 lutego 2013r. E..pl powołując się na treść art. 12 ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstąpiło od zawarcia umowy i anulowało zamówienie.

dowody: pismo pozwanej spółki k.115, potwierdzenie odbioru k.116;

W dniu 18 stycznia 2013r. o godzinie 19.00 J. Z. złożył zamówienie oznaczone numerem (...) na opisany we wstępie telewizor. W chwili jego składania na stronie internetowej widniała informacja, iż telewizor ten jest dostępny. J. Z. otrzymał w formie elektronicznej potwierdzenie zamówienia i informację o rozpoczęciu jego realizacji. Wartość zamówienia opiewała na sumę 174,99 zł i kwota ta wynikała z dokonania zakupu opisanego wyżej telewizora, a ponadto kosztów wysyłki - 77 zł.

W dniu 19 stycznia 2013r. J. Z. otrzymał wiadomość mailową od pracownika pozwanej spółki, informującą, iż jego zamówienie dotyczące telewizora TV L. (...)- (...) zostanie anulowane, z uwagi na fakt, iż na stanie magazynowym brak jest zamówionego produktu.

dowody: wydruki potwierdzenia zamówienia k.70-72, wydruk wiadomości mailowej k.73, 153, wydruk faktury „pro forma” k.77;

Pismem z dnia 8 lutego 2013 r, które pomimo dwukrotnej awizacji w dniach 15 i 22 lutego 2013r. nie zostało przez J. Z. odebrane E..pl powołując się na treść art. 12 ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstąpiło od zawarcia umowy i anulowało zamówienie.

dowody: pismo pozwanej spółki k.123, potwierdzenie odbioru k.124;

W dniu 18 stycznia 2013r. o godzinie 19.01 M. Z. złożył zamówienie oznaczone numerem (...) na opisany we wstępie telewizor. W chwili jego składania na stronie internetowej widniała informacja, iż telewizor ten jest dostępny. M. Z. otrzymał w formie elektronicznej potwierdzenie zamówienia i informację o rozpoczęciu jego realizacji. Wartość zamówienia opiewała na sumę 174,99 zł i kwota ta wynikała z dokonania zakupu opisanego wyżej telewizora, a ponadto kosztów wysyłki - 77 zł.

W dniu 19 stycznia 2013r. M. Z. otrzymał wiadomość mailową od pracownika pozwanej spółki, informującą, iż jego zamówienie dotyczące telewizora TV L. (...)- (...) zostanie anulowane, z uwagi na fakt, iż na stanie magazynowym brak jest zamówionego produktu.

dowody: wydruki potwierdzenia zamówienia k.74-75, wydruk wiadomości mailowej k.76, 152;

Pismem z dnia 8 lutego 2013 r, które pomimo dwukrotnej awizacji 15 i 22 lutego 2013r. nie zostało odebrane przez M. Z., E..pl powołując się na treść art. 12 ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstąpiło od zawarcia umowy i anulowało zamówienie.

dowody: pismo pozwanej spółki k.111, potwierdzenie odbioru k.112;

W dniu 18 stycznia 2013r. o godzinie 21.15 D. Ł. złożył zamówienie oznaczone numerem (...) na 2 sztuki opisanego we wstępie telewizora. W chwili jego składania na stronie internetowej widniała informacja, iż telewizor ten jest dostępny. D. Ł. otrzymał w formie elektronicznej potwierdzenie zamówienia i informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Wartość zamówienia opiewała na sumę 225,10 zł i kwota ta wynikała z dokonania zakupu 2 sztuk opisanego wyżej telewizora, a ponadto kosztów zakupu przedłużonej gwarancji- 35 zł.

W dniu 23 stycznia 2013r. D. Ł. dokonał przelewu kwoty 225,10 zł na wskazane konto odbiorcy (...).pl” Sp. z o.o.

dowody: wydruki potwierdzenia zamówienia k.78-79, potwierdzenie przelewu k.80;

Pismem z dnia 8 lutego 2013 r, które zostało doręczone D. Ł. w dniu 15 lutego 2013r. E..pl powołując się na treść art. 12 ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstąpiło od zawarcia umowy i anulowało zamówienie.

dowody: pismo pozwanej spółki k.121, potwierdzenie odbioru k.122;

W dniu 18 stycznia 2013r. około godziny 20.00 K. K. złożył zamówienie oznaczone numerem (...) na opisany we wstępie telewizor. W chwili jego składania na stronie internetowej widniała informacja, iż telewizor ten jest dostępny. K. K. otrzymał w formie elektronicznej potwierdzenie zamówienia i informację o rozpoczęciu jego realizacji. Wartość zamówienia opiewała na sumę 174,99 zł i kwota ta wynikała z dokonania zakupu opisanego wyżej telewizora, a ponadto kosztów wysyłki - 77 zł.

W dniu 6 lutego 2013 r. K. K. dokonała cesji wierzytelności przysługującej jej wobec E..pl sp. z o.o. w Z. na rzecz S. B..

dowody: wydruki potwierdzenia zamówienia k.82-85, odpis umowy cesji k.44-45;

Pismem z dnia 8 lutego 2013 r, które zostało doręczone K. K. w dniu 16 lutego 2013r. E..pl powołując się na treść art. 12 ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstąpiło od zawarcia umowy i anulowało zamówienie.

dowody: pismo pozwanej spółki k.119, potwierdzenie odbioru k.120;

Pismem z dnia 4 marca 2013r. powodowie reprezentowani przez S. B. skierowali do pozwanej spółki przedsądowe wezwanie do wykonania zobowiązania.

dowód: odpis pisma k.87-88;

W odpowiedzi na wezwanie powodów pozwana spółka pismem z dnia 20 marca 2013 r. odmówiła wykonania zobowiązania wynikającego z zawartej umowy sprzedaży telewizora L. (...).

dowód: odpis pisma k.131, potwierdzenie odbioru k.132;

Pozwana spółka dysponowała jednym egzemplarzem telewizora S. (...)- (...), który został sprzedany za pośrednictwem platformy Allegro wcześniej niż zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego www.electro.pl.

dowód: uzasadnienie wyroku SR w Pile w sprawie VII C 425/13 k.210-212;

W ocenie Sądu, w pełni zasługują na wiarę dowody z wyżej wymienionych dokumentów, gdyż brak jest jakichkolwiek podstaw do kwestionowania ich wartości dowodowej, zaś strony nie zgłaszały zastrzeżeń do ich treści.

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny w niniejszej sprawie nie budził wątpliwości. Bezspornym jest, iż pozwana spółka, za pośrednictwem strony internetowej, oferowała telewizor TV L. (...)- (...). Produkt ten można było nabyć w ramach kampanii „weekend wyprzedaży” tylko począwszy od godzin wieczornych w dniu 18 stycznia 2013r. do dnia 20 stycznia 2013r. po okazyjnej cenie 97,99 zł. Każdy z powodów w dniu 18 stycznia 2013r. w godzinach wieczornych dokonał zamówienia tego telewizora, kierując się widoczną informacją o dostępności produktu. Nie budził wątpliwości również i fakt, iż w każdym przypadku E..pl potwierdził przyjęcie zamówienia i poinformował o rozpoczęciu jego realizacji, po czym każdy z powodów został poinformowany pisemnie,pismami z dnia 8 i 17 lutego 2013 r. o odstąpieniu od umowy.

Kwestią stanowiącą oś sporu w niniejszym postępowaniu było rozważenie, czy pozwana spółka, informując powodów o odstąpieniu od umowy, skutecznie „uwolniła się” od obowiązku spełnienia świadczenia tj. wydania telewizora, po wcześniejszym uregulowaniu jego ceny przez poszczególnych powodów.

Zgodnie z treścią art. 6 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012.1225 j.t.) umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204, z późn. zm. 2)), są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność.

W niniejszej sprawie niewątpliwie doszło do zawarcia umów na odległość w rozumieniu powołanego wyżej przepisu, albowiem umowa została zawarta bez jednoczesnej obecności dwóch stron, przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zamówienia, zaś przedsiębiorca, będący kontrahentem powodów – konsumentów, zorganizował swoją działalność w formie sklepu internetowego.

Wobec powyższego uznać należy, iż w kwestii możliwości odstąpienia od umowy i warunków jego dokonania zastosowanie winny znaleźć uregulowania zawarte w wyżej powołanej ustawie, mimo iż w chwili obecnej obowiązuje już ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Nie mniej jednak zgodnie z treścią art. 51 „nowej ustawy” do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Artykuł 12 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny stanowi, iż:

1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

2. Jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

3. W wypadku gdy przedsiębiorca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, przedsiębiorca może, jeżeli zawarto takie zastrzeżenie w umowie, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy.

4. W wypadku, o którym mowa w ust. 3, konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7. Zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt przedsiębiorcy.

W doktrynie prezentowany jest pogląd, iż przytoczone ust 2 i 3 art. 12 stanowią przepisy szczególne wobec kodeksowej regulacji dotyczącej następczej niemożliwości świadczenia i swym zakresem obejmują jednocześnie stany faktyczne dotąd nieuregulowane prawnie tzn. sytuacje przybierające postać niemożliwości subiektywnej świadczenia (niemożności), zaś zwrot „przedmiot świadczenia nie jest dostępny” może oznaczać zarówno niemożliwość świadczenia jak i niemożność. Zdaniem E. Ł. sytuacje których dotyczy art. 12 nie mogą być utożsamiane z niemożliwością świadczenia uregulowaną w art. 387, 475 i 493kc, gdyż stanowią odrębną pojęciowo postać niewykonania zobowiązania. Zauważyć również należy, iż w art. 12 ust 2 nie określono powodów braku dostępności dla przedsiębiorcy przedmiotu świadczenia i nie wskazano, czy brak ów wynikać ma z okoliczności , za które przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność. Powyższe pozwala wnioskować, iż zarówno przyczyna niedysponowania przez przedsiębiorcę przedmiotem jak i kwestia zawinienia tego stanu nie są istotne. Dlatego też zbędnym jest wnikliwe analizowanie kwestii dysponowania wystarczająca ilością egzemplarzy przedmiotowego modelu telewizora przez pozwaną spółkę w sytuacji, gdy faktycznie w momencie pojawienia się oferty dysponowała ona jednym egzemplarzem takowego odbiornika, który został sprzedany za pośrednictwem platformy Allegro – drugiego kanału dystrybucji pozwanej spółki, co wynika z ustaleń poczynionych przez Sąd Rejonowy w Pile w sprawie VII C 425/13.

Jak wynika z ustaleń Sądu każdy z powodów został przez pozwaną spółkę zawiadomiony z wynikającym z ustawy 30 dniowym terminie o niemożności spełnienia świadczenia z powodu niedostępności przedmiotu świadczenia. Wprawdzie w niektórych przypadkach przesyłki pocztowe zawierające oświadczenie pozwanej spółki zostały doręczone po upływie 30 dniowego terminu, nie mniej jednak powodowie ci zostali już wcześniej skutecznie zawiadomieni drogą mailową o anulowaniu zamówienia z uwagi na niedostępność produktu na magazynie. Zauważyć należy, iż ustawodawca zobowiązał jedynie przedsiębiorcę do uczynienia tego niezwłocznie – najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, nie przewidując w żadnym z przepisów żadnej szczególnej formy w jakiej zawiadomienie to winno zostać dokonane.

Reasumując powyższe uznać należy, iż zarówno skierowanie do powodów przesyłki pocztowej jak i przesłanie drogą mailową zawiadomienia na wskazane przez powodów adresy mailowe czyni zadość, nałożonemu przez ustawodawcę, obowiązkowi zawiadomienia konsumenta i w stosunku do każdego z powodów pozwana spółka zadośćuczyniła temuż obowiązkowi.

W ocenie Sądu zgodzić należy się z poglądem, iż obecne brzmienie treści art. 12 w/w ustawy nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, jakie zdarzenie powoduje zakończenie stosunku umownego. Wydaje się jednak, iż niedostępność przedmiotu świadczenia implikuje od razu zakończenie stosunku umownego, skoro przedsiębiorca o tym fakcie ma konsumenta już tylko zawiadomić i zwrócić mu świadczenie wzajemne. Nie wydaje się zasadnym uznanie, że zdarzeniem powodującym wygaśnięcie umowy jest odstąpienie dokonane przez przedsiębiorcę. Przekonywującym wydaje się być zastosowanie przepisu art. 475kc per analogiam i przyjęcie, iż z chwilą wystąpienia stanu niedostępności przedmiotu świadczenia po stronie przedsiębiorcy umowa wygasa ex lege ze skutkami analogicznymi do następczej niemożliwości świadczenia, będącej następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Strona powodowa powołując się na treść przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym wskazywała, iż strona pozwana wprowadziła powodów w błąd w kwestii dostępności towaru, albowiem pozwana spółka, z uwagi na bardzo atrakcyjną cenę telewizora, winna się spodziewać, iż zainteresowanie konsumentów będzie bardzo duże. Powodowie podnosili, iż pozwana spółka dopuściła się nieuczciwej praktyki rynkowej wprowadzając konsumentów w błąd za pomocą „reklamy przynęty”, która polega na propozycji nabycia produktu po określonej cenie, bez ujawniania, że przedsiębiorca może mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że nie będzie w stanie dostarczyć lub zamówić u innego przedsiębiorcy dostawy tych lub równorzędnych produktów po takiej cenie, przez taki okres i w takich ilościach, jakie są uzasadnione, biorąc pod uwagę produkt, zakres reklamy produktu i oferowaną cenę.

W ocenie Sądu rację strona ma powodowa wskazując, iż pozwana spółka dopuściła się nieuczciwej praktyki rynkowej, bowiem przedsiębiorca dysponował jednym egzemplarzem telewizora, który został zaoferowany konsumentom po bardzo atrakcyjnej cenie i faktycznie winien on liczyć się z tym, iż oferta ta będzie cieszyła się dużą popularnością, a co za tym idzie dysponowanie jednym egzemplarzem odbiornika w żaden sposób nie zaspokoi popytu na tenże produkt. Niewątpliwie działania pozwanej spółki stanowiły zdefiniowaną w art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym „reklamę przynętę”, a zatem powodowie byliby uprawnieni do domagania się, zgodnie z treścią art. 12 ust 1 wyżej wymienionej ustawy:

1)zaniechania tej praktyki;

2)usunięcia skutków tej praktyki;

3)złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

4)naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;

5)zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

Strona powodowa w trakcie niniejszego postępowania wprawdzie domagała się zasądzenia równowartości wg ceny producenta w kwocie po 1.500 zł na rzecz każdego z uprawnionych (k.213)., nie mniej jednak nie próbowała nawet wykazać istnienia szkody, co uzasadniałoby domaganie się jej naprawienia poprzez zasądzenie na rzecz każdego z powodów żądanej kwoty.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc. Na koszty te złożyło się wynagrodzenie fachowego pełnomocnika w osobie radcy prawnego w kwocie 2400 zł (§ 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu) oraz opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Koszty te zostały podzielone odpowiednio do liczby osób występujących po stronie powodowej, wobec czego Sąd zasądził od każdego z powodów kwotę po 220 zł.

Ponadto Sąd tytułem nieuiszczonych wydatków sądowych, na które złożyły się koszty ogłoszenia w prasie w wysokości 615 zł (k.200), nakazał pobrać od każdego z powodów kwotę po 56 zł.

SSO Renata Żak SSO Bogdan W. Buczyło SSO Barbara Dylewska

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełn. stron.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Wołowiec
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogdan Buczyło,  Barbara Dylewska ,  Renata Żak
Data wytworzenia informacji: