Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 14/14 - uzasadnienie Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach z 2015-08-19

Sygn. akt I C 14/14/6

UZASADNIENIE

Powód Przedsiębiorstwo Handlowe (...) Spółka jawna J.M. K., A.R. K. z siedzibą w B. wniósł o zarządzenie od pozwanej E. U. kwoty 4.600,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15 czerwca 2013r. do dnia zapłaty na cel (...) na rzecz Fundacji (...) w K.. Nadto wniósł o zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 14 grudnia 2011r. wytoczył przeciwko pozwanej powództwo o ochronę jego dóbr osobistych. Wywodził, że w pozwie wnosił o nakazanie pozwanej usunięcie z administrowanej przez pozwaną strony internetowej(...)kilkunastu postów naruszających dobra osobiste powoda i zakazania publikacji zbieżnych treści w przyszłości. Powód podał, że w dniu 25 kwietnia 2015r. Sąd Apelacyjny w B.wydał wyrok w sprawie sygnaturze akt I ACa 102/13, na skutek rozpoznania apelacji powoda od wyroku Sądu kręgowego w O., w którym to wyroku nakazał pozwanej, aby usunęła ze strony internetowej (...)trzy wpisy. Zdaniem powoda stwierdzone w prawomocnym wyroku w sprawie o sygn. akt I ACa 102/13 naruszenia dóbr osobistych uprawniają do dochodzenia sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W ocenie powoda żądana kwota zadośćuczynienia 4.600,00 zł jest adekwatna do stopnia naruszenia dóbr osobistych oraz negatywnych skutków marketingowych i wizerunkowych, jakie są związane z wpisami pozwanej. Zdaniem powoda przekaz naruszający dobra osobiste powoda, uwzględniający powszechną dostępność Internetu, wypozycjonowanie w wyszukiwarce G. oraz charakter prowadzonej działalności przez powoda, może spowodować, iż przeciętny użytkownik Internetu, w tym potencjalny klient odbierze go w następujący sposób: „panowie od powermeda ” dokonują sprzedaży niskiej jakości sprzętu, który pozwana określa jako tandetę produkowaną na masowy rynek”, która niewarta jest wysokiej ceny. Wywodził, że twierdzenia rozpowszechniane przez pozwaną są krzywdzące dla powoda, i skutkują wystąpieniem strat finansowych a także negatywnymi skutkami wizerunkowymi. Powód zaznaczył, że pozwana nie wyrażała swojej opinii z pozycji konsumenta, który wypróbował towar i stwierdził bardzo niską jakość, a komentarze pozwanej były formułowane w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

W dniu 28 lipca 2014r. Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach wydał wyrok zaoczny (k.142), w treści którego zasądził od pozwanej kwotę 4.600,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 15 czerwca 2013r. do dnia zapłaty na cel społeczny tj. na rzecz fundacji (...) z siedzibą w K. przy ulicy (...), numer KRS (...) (pkt 1), zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 847,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt 2) oraz nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 3).

Pozwana E. U. złożyła sprzeciw od wyżej wymienionego wyroku zaocznego, wniosła o uchylenie wyroku zaocznego, zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności. (k. 151-163).

W uzasadnieniu wskazała, że pozew o zapłatę „bazuje” na wyroku wydanym przez Sąd Apelacyjny w B.z dnia 25 kwietni 2013r. Wskazała, że powód przegrał proces 80 % w którym upatrywał naruszenie renomy swojego przedsiębiorstwa w stosunku do 16 postów z których na renomę mogły rzutować 3 posty. Pozwana wywodziła, że wzmiankowany temat powstał na forum 19 kwietnia 2008r. i został założony przez byłego pracownika firmy współpracującej z powodem w ramach „ (...). Wyjaśniła, że na chwilę obecną temat liczy ponad 2640 wpisów na ponad 265 „podstronach" forum a postów pozwanej jest około 330. Pozwana wywodziła, że powód stwierdził naruszenie rzekomo swych dóbr w 16 postach a Sąd Apelacyjny w B. orzekł że postów mogących naruszać dobra osobiste powoda jest maksymalnie 3 co daje poniżej 1 % z ogólnej liczby moich postów i 0.113% z całkowitej liczby postów w tym temacie. W ocenie pozwanej w jej zachowaniu trudno dopatrywać się zaplanowanego działania w kierunku celowego naruszenia dóbr powoda. Zdaniem pozwanej niezasadny jest podnoszony przez powoda ogromny zasięg naruszeń zważywszy na marginalny charakter forum i całkowity brak pozycjonowania w wyszukiwarce google. Pozwana podniosła, że jej celem było rozpowszechnianie wiadomości o bezprawnych działaniach powoda w celu ochrony dobra wspólnego jaki jest ochrona interesu konsumentów. Pozwana wskazała, że udowodniła, że powód stosował nieuczciwe praktyki rynkowe a także czyny nieuczciwej konkurencji i notorycznie łamał zasady współżycia społecznego i uczciwości kupieckiej a także etyki zawodowej sprzedawców. Pozwana wskazała, że powód wytoczył na podstawie wyroku z Sądu Apelacyjnego trzy praktycznie identyczne w treści powództwa o zapłatę i każdy złożył w innym sądzie a każdy pozew dotyczy pojedynczego postu. Wskazała, że jeden proces w T. w spawie o sygn. VI GC 736/13/4 zakończył się ugodą a pozwana zgodziła się dobrowolnie zapłacić 100,00 zł na rzecz stowarzyszenia w T., natomiast drugi proces toczył się w B. pod sygn. VIGC 1802/13 i początkowo zakończył się odrzuceniem powództwa, a następnie jego oddaleniem.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód Przedsiębiorstwo Handlowe (...) Spółka jawna J.M. K., A.R. K. z siedzibą w B. pismem z dnia 27 lipca 2011r. wezwał pozwaną E. U. do usunięcia wszelkich szkalujących i nieprawdziwych wpisów znajdujących się na stronie internetowej pod adresem: (...)w terminie do dnia 1 sierpnia 2011r. Nadto poinformował pozwaną, że niezastosowanie się do wezwania, będzie skutkowało wytoczeniem powództwa o ochronę dóbr osobistych.

Powód pismem z dnia 18 sierpnia 2011r. w związku z niezrealizowaniem przez pozwaną wezwania do usunięcia ze strony (...)tematu numer 708 zatytułowanego „powermed wcisną kit powołując się na zdrowie dziecka: i dalszym utrzymywaniu wpisów godzących w dobra osobiste M. K. (2) oraz Przedsiębiorstwa Handlowego (...) Spółka jawna J.M. K., A.R. K. z siedzibą w B. wezwał pozwaną do zapłaty kwoty 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę powstałą na skutek naruszenia dóbr osobistych oraz odszkodowania. Nadto poinformował pozwaną, że brak zapłaty kwoty do dnia 25 sierpnia 2011r. spowoduje wstąpienie na drogę sądową.

Powód w dniu 23 grudnia 2011r. wniósł pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko pozwanej E. U. do Sądu Okręgowego w O. Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2012r. Sąd Okręgowy w O.oddalił powództwo.

Sąd Apelacyjny w B. w dniu 25 kwietnia 2013r. wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I Aca 102/13, którym na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w O. z dnia 19 grudnia 2012r. sygn. akt I C 749/11 zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że: nakazał pozwanej, aby usunęła ze strony internetowej(...)następujące wpisy:

- z 24 maja 2010r. „akwizytor ma ogromną przewagę nad nami ponieważ on dobrze wie że sprzedaje gówno a kupujący dopiero się o tym przekona ”

- z 19 grudnia 2009r. „ cała tandeta na masowy rynek jest produkowana w chinach to wiec każde dziecko ale powinno to mieć odbicie w cenie urządzenia więc jakim cudem powermed z chin nie kosztuje 500 zł tylko 5000 ? ”

- z 21 grudnia 2009r. „panowie od powermeda sztukę manipulacji mają opanowaną do perfekcji i starają się nas uświadomić że wszystko jest produkowane w chinach a zakłady w japoni,Niemczech, USA, UK, francji itd. Stoją bezużyteczne jako dowód podają nam metki z tesco lub reala gdzie faktycznie prawie wszystko jest z chin jeśli power-med jest chiński to jego miejsce jest w markecie z ceną adekwatną do miejsca produkcji, obecnie powermed ma cenę jak by co najmniej wyprodukowano go w japoni i miał żywotność typową dla japońskiej elektroniki niestety jak opisują byli akwizytorzy powermeda jakość jest typowo chińska czyli bardzo niska i typowa dla produktów sprzedawanych w systemie ”domokrążnym” (pkt 1),

zakazał pozwanej publikownaia treści równoznacznej do powyższej (pkt 2), oddalił powództwo w pozostałej części (pkt 3), zasądził od pozwanej na rzecz powódki 200 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt 4), oddalił apelacje w pozostałej części (pkt II) oraz zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za instancje odwoławczą (pkt III).

Powód pismem z dnia 15 maja 2014r. wezwał pozwaną- administratora strony internetowej do usunięcia wpisów na stronie internetowej

Następnie powód pismem z dnia 5 czerwca 2013r. na podstawie przepisu art. 448 k.c. oraz treści w/w wyroku wezwał pozwaną do zapłaty kwoty w wysokości 4.900,00 zł na cel (...) na rzecz Stowarzyszenia Pomocy (...) w O..

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o następujące dowody: odpis pozwu o ochronę dóbr osobistych, k. 12-30, odpis wyroku Sądu Apelacyjnego w B. z dnia 25 kwietnia 2013r. wraz z uzasadnieniem, k. 31-40, odpis wezwania z dnia 27 lipca 2011r., k. 44-47, odpis wezwania z dnia 18 sierpnia 2011r., k. 49-50, odpis wezwania z dnia 5 czerwca 2013r., k. 83-85, odpis wezwania z dnia 15 maja 2014r., k. 165-166.

Sąd dał wiarę przeprowadzonym dowodom z dokumentów, których prawdziwość nie budziła żadnych wątpliwości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Roszczenie powoda nie zasługiwało na uwzględnienie.

Podstawę odpowiedzialności pozwanej za naruszenie dóbr osobistych powód upatrywał w prawomocnym wyroku Sądu Apelacyjnego w B.o sygn. akt I Aca 102/13 nakazującym usunięcie ze strony internetowej (...)3 wpisów oraz zakazującym publikowania treści równoznacznej.

Stosownie do treści art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka jak w szczególności: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Ochrona dóbr osobistych przysługuje jedynie przed działaniem bezprawnym, a tym samym działaniem sprzecznym z przepisami prawa, z porządkiem prawnym oraz z zasadami współżycia społecznego. Fakt naruszenia, czy zagrożenia dóbr osobistych musi być udowodniony przez osobę, która domaga się ich ochrony. Za bezprawność w prawie cywilnym uznaje się sprzeczność zachowania się sprawcy z przepisami prawa (uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2006 roku, III CZP 125/05, OSNC 2006/12/194, wyrok Sądu Najwyższego z 7 lipca 2006 r., (...) 33/06, OSNC 2007 nr 2, póz. 35, OSNC 2007/2/25).

Zgodnie z art. 448 k.c. w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia..

W razie naruszenia dobra osobistego i zgłoszenia żądań opartych na art. 448 k.c., zasadą jest ich uwzględnienie, wyjątkiem zaś oddalenie. Do okoliczności uzasadniających oddalenie roszczenia należy zaliczyć znikomy stopień winy sprawcy i doznanej krzywdy, rodzaj naruszonego dobra osobistego, niewłaściwe zachowanie się samego poszkodowanego (prowokacja), pojednanie się stron lub sposób postępowania po dokonaniu naruszenia, np. publiczne przeproszenie albo wycofanie się z zarzutów. W razie uznania, że nie ma podstaw do odmowy uwzględnienia żądań na podstawie art. 448 k.c., sąd powinien rozstrzygnąć o wysokości zgłoszonego żądania. Zadośćuczynienie, o którym mowa w art. 448 k.c. w swojej istocie ma za zadanie naprawić krzywdy, jakich doznała osoba, której dobro osobiste działaniem sprawcy zostało naruszone. Nie może być jednak roszczenie z art. 448 k.c. traktowane jako mające mieć charakter penalny, karzący. Rolą zadośćuczynienia jest złagodzenie negatywnych skutków doznań, wynikających z faktu naruszenia dóbr osobistych. Tym samym sąd nie ma obowiązku zasądzenia zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. w każdym przypadku naruszenia dóbr osobistych. Każdorazowo należy ocenić okoliczności konkretnej sprawy ( wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 października 2014r. sygn. akt I ACa 402/14, lex nr 1537485 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2002r., sygn. V CKN 1010/00, publ. OSNC 2003, nr 4, poz. 56)

Mając na uwadze ustalone okoliczności faktyczne niniejszej sprawy, Sąd uznał, iż naruszenie dóbr osobistych powoda było znikome. Powód wbrew treści art. 6 k.c. nie uwodnił, że strona internetowa (...), która zawierała 3 wpisy naruszające dobra osobiste była pozycjonowana w przeglądarce google. Niezasadny był również podnoszony przez powoda rozmiar naruszeń albowiem powództwo o ochronę dóbr osobistych zostało uwzględnione przez Sąd Apelacyjny w B.w sprawie o sygn. akt I Aca 102/13 jedynie do 3 postów naruszających dobra osobiste powoda. Pozostałe 13 postów jak wskazał w uzasadnieniu Sąd Apelacyjny nie odnosiły się do sfery dóbr osobistych. Ponadto Sąd Apelacyjny nie wyraził zgody na opublikowanie przeprosin w ogólnopolskiej Gazecie (...) oraz na stronie internetowej (...). co potwierdza znikome naruszenie dóbr osobistych powoda.

Zgodnie z art. 347 k.p.c., po ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek sprzeciwu od wyroku zaocznego, sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też pozew odrzuca lub postępowanie umarza

Mając na uwadze powyższe, w trybie art. 347 k.p.c. Sąd uchylił wyrok zaoczny z dnia 28 lipca 2014r. o czym orzeczono w punkcie 1 sentencji wyroku

W punkcie 2 Sąd oddalił powództwo.

O kosztach procesu orzeczono w punkcie 3 wyroku na mocy art. 98 k.p.c., nakładając na podwoda obowiązek zwrotu pozwanej całości kosztów procesu z uwagi na przegranie procesu. Na zasądzoną od powoda na rzecz pozwanej kwotę 115,00 składa się opłata od sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Pytel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Data wytworzenia informacji: