Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 109/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach z 2015-04-15

Sygn. akt III RC 109/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Mazik

Protokolant: Monika Gajda

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. w Tarnowskich Górach

po rozpoznaniu na rozprawie sprawy

z powództwa D. B. (B.)

przeciwko M. B. i J. B.

o uchylenie obowiązku alimentacyjnego i uchylenie obowiązku dostarczania świadczenia w naturze ( bezpłatnego węgla)

z powództwa M. B. (B.)

przeciwko D. B.

o podwyższenie alimentów

1. uchyla obowiązek alimentacyjny powoda - pozwanego wzajemnego D. B. (B.) wobec pozwanego - powoda wzajemnego M. B. (B.), wynikający z ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach w dniu 6 września 2010r. w sprawie o sygn. akt: III RC 734/09; w całości, poczynając od 15 kwietnia 2015.;

2. uchyla obowiązek powoda- pozwanego wzajemnego D. B. (B.) dostarczania bezpłatnego węgla dla pozwanego - powoda wzajemnego M. B., wynikający z ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach w dniu 6 grudnia 2007r. w sprawie o sygn. akt: III RC 439/07 w całości, poczynając od 1 stycznia 2015r;

3. oddala powództwo D. B. (B.) w pozostałej części;

4. umarza postępowanie w części dotyczącej uchylenia alimentów na rzecz pozwanej J. I.;

5. oddala powództwo pozwanego- powoda wzajemnego M. B. (B.) o podwyższenie alimentów

6. odstępuje od obciążania pozwanego- powoda wzajemnego M. B. (B.) i pozwanej J. I. kosztami postępowania;

7. odstępuje od obciążania powoda-pozwanego wzajemnego kosztami od oddalonego powództwa i umorzonego postępowania

Sygn. akt III RC 109/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 7 marca 2014r., sprecyzowanym ostatecznie na rozprawie w dniu 16 grudnia 2014r. M. B. wniósł do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przeciwko D. B. o podwyższenie alimentów z kwoty 560 zł miesięcznie do kwoty 800 zł miesięcznie począwszy od dnia 6 marca 2014r. W uzasadnieniu wskazał, że od daty zawarcia ugody w sprawie alimentacyjnej zmieniła się sytuacja związana z kosztami utrzymania, gdyż obecnie powód kontynuuje naukę w systemie stacjonarnym na Uniwersytecie (...), ponosi koszty związane z edukacją oraz dojazdami na uczelnię. Nadto dodał, iż pozwany jest zobowiązany do przekazywania powodowi i jego siostrze równowartości dwóch ton węgla, czego zaprzestał dokonywać z chwilą przejścia na emeryturę.

Pozwany D. B. w odpowiedzi na pozew z dnia 27 sierpnia 2014r. wniósł o oddalenie powództwa w całości i połączenie sprawy o podwyższenie alimentów ze sprawą z powództwa D. B. przeciwko J. I. i M. B. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego i uznania pozwu odnośnie M. B. jako pozwu wzajemnego. W uzasadnieniu podniósł, iż obecna kwota alimentów jest wygórowana i znacznie przewyższa znacznie jego możliwości zarobkowe.

M. B. i J. I. w odpowiedzi na pozew wzajemny z dnia 4 grudnia 2014r. wnieśli o jego oddalenie w całości. W uzasadnieniu podnieśli, że nadal się kształcą, M. B. studiuje w systemie dziennym, a J. I. kontynuuje naukę w systemie stacjonarnym w Liceum Ogólnokształcącym w R., obecnie jest w klasie maturalnym i zamierza studiować.

Pozwem z dnia 3 sierpnia 2014r. powód D. B. wniósł o obniżenie świadczenia w naturze w postaci deputatu węglowego do wysokości 700 kg w stosunku rocznym na rzecz pozwanej J. I.. (Zarządzeniem Sędziego z dnia 5 września 2014r. sprawa sygn. akt III RC 380/14 została połączona ze sprawą sygn. akt III RC 109/14 do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia).

Pozwem z dnia 5 marca 2014r. D. B. wniósł o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec M. B. (sygn. alt III RC 734/09), na mocy którego był zobowiązany do łożenia alimentów w wysokości 560 zł miesięcznie oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec J. I. sygn. akt (III RC 566/12), na mocy którego był zobowiązany do łożenia alimentów w wysokości 650 zł miesięcznie ewentualnie o obniżenie świadczenia w naturze w postaci deputatu węglowego do wysokości po 700 kg w stosunku rocznym na rzecz każdego z powodów (sygn. akt III RC 439/07) – sprawa sygn. akt III RC 105/14. W uzasadnieniu podniósł, że świadczenie alimentacyjne jest wygórowane i znacznie przewyższa jego możliwości zarobkowe, a oprócz pozwanych ma na utrzymaniu małoletnią córkę. Ponadto podkreślił, że zgodnie z jego wiedzą syn pracuje, zatem jest w stanie pokryć przynajmniej częściowo koszty swojego utrzymania, natomiast córka zaniedbała naukę w liceum ogólnokształcącym co spowodowało konieczność powtarzania pierwszej klasy liceum. (Zarządzeniem Sędziego z dnia 5 września 2014r. sprawa sygn. akt III RC 105/14 została połączona ze sprawą sygn. akt III RC 109/14 do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia).

Pismem z dnia 4 sierpnia 2014r. D. B. cofnął pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego odnośnie J. I..

Pismem z dnia 30 grudnia 2014r. D. B. wniósł o uchylenie świadczenia w naturze w postaci deputatu węglowego na rzecz pozwanej J. I. i pozwanego M. B. z dniem 1 stycznia 2015r.

Pozwana J. I. na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2015r. wyraziła zgodę na cofnięcie powództwa o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, nie wyraziła zgody na uchylenie obowiązku dostarczania węgla. Pozwany- powód wzajemny M. B. również nie wyraził zgody na uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec niego i wniósł o oddalenie powództwa w tym zakresie, ponadto sprecyzował żądanie pozwu z dnia 5 marca 2014r. domagając się podwyższenia alimentów do kwoty 1.000 zł miesięcznie poczynając od dnia 5 marca 2014r.

Powód – pozwany wzajemny D. B. na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2015r. wniósł o oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów wobec M. B..

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny.

Na mocy ugody zawartej w dniu 6 grudnia 2007r. przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach sygn. akt III RC 439/07 D. B. zobowiązał się do wydawania czterech ton węgla w stosunku rocznym M. i J. rodzeństwu do rąk ich matki poczynając od 2008r.

Na mocy ugody zawartej w dniu 6 września 2010r. przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach sygn. akt III RC 734/09 D. B. zobowiązał się łożyć na rzecz M. B. tytułem alimentów po 560 zł miesięcznie, płatnych z góry do dnia 15-go każdego miesiąca z odsetkami ustawowymi od dnia zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 maja 2010r.

Wyrokiem z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie sygn. akt III RC 110/14 zasądzono od D. B. tytułem alimentów na rzecz J. I. 700 złotych miesięcznie, płatnych z góry do dnia 15-go każdego miesiąca, do rąk powódki, poczynając od dnia 7 marca 2014 roku, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej raty.

W dacie zawarcia ugody z 2007r. matka J. i M. rodzeństwa B. pracowała w charakterze sprzedawcy w sklepie ogólnospożywczym w B. na 1/2 etatu, zarabiała 387,84 zł netto miesięcznie. Małoletnia wówczas J. B. miała 12 lat, była uczennicą VI klasy Szkoły Podstawowej w P., uczestniczyła w zajęciach (...) Klubu Sportowego trenując piłkę siatkową oraz uczęszczała na zajęcia do Klubu (...), reprezentowała szkołę na zawodach sportowych uzyskując bardzo dobre wyniki.

Powód – pozwany wzajemny D. B. w 2007r. pracował w Zakładzie (...) w P., zarabiał 3.253 zł netto miesięcznie.

W dacie zawarcia ugody z 2010r. M. B. był studentem 2 semestru geografii na Wydziale Nauk o Ziemi na Uniwersytecie (...) w S., matka M. B. pracowała jako pracownik magazynowy, zarabiała 3.149,33 zł miesięcznie. Pozwany – powód wzajemny dojeżdżał na studia z P. do S., bilet miesięczny kosztował 75 zł, dojazd i wyżywienie na praktykach ok. 300 zł rocznie, ubezpieczenie - 50zł. W tym czasie pozwany – powód wzajemny przeszedł dwie operacje na kolano realizowane ze środków NFZ, zakupił stabilizator na kolano, za który zapłacił 230zł. W 2010r. M. B. pracował dorywczo, zarabiał ok. 5 zł na godzinę co dawało kwotę ok. 300-400 zł miesięcznie.

W dacie zawarcia ugody z 2010r. D. B. w Zakładzie (...) zarabiał 4.433 zł netto miesięcznie, mieszkał wraz z żoną D. S. i córka A. w wieku 4 lat w mieszkaniu żony w P., żona prowadziła własną działalność gospodarczą, zarabiała 700 zł netto miesięcznie, chorował na przepuklinę, miał problemy z przepukliną nosową, przekazywał dzieciom drobne kwoty z okazji świąt, do 18 roku życia finansował dzieciom wyjazdy na kolonie i obozy zagraniczne.

W chwili obecnej powód – pozwany wzajemny D. B. ma 50 lat, nie pracuje, przebywa na emeryturze, otrzymuje 4.562,00 zł brutto miesięcznie, mieszka w tym samym mieszkaniu co poprzednio razem z żoną i córką. Koszty utrzymania mieszkania wynoszą: energia elektryczna – 260 zł co dwa miesiące, woda - 150 zł miesięcznie, telewizja 100 zł miesięcznie, internet - 60 zł miesięcznie, ubezpieczenie domu – 150 zł, węgiel na zimę – 6 ton. Powód- pozwany wzajemny nie dorabia dorywczo. Do lutego 2014r. jako emeryt górniczy otrzymywał trzy tony węgla w naturze, od marca 2014r. zmniejszono mu deputat do dwóch ton, w grudniu 2014r. otrzymał informację, że od stycznia 2015 roku w ogóle nie będzie otrzymywał węgla. Córka D. B. z drugiego małżeństwa ma 8 lat, jest uczennicą II klasy podstawowej, koszty utrzymania dziecka powód ocenił na kwotę 800-900 zł miesięcznie, dziewczynka uczęszcza na zajęcia dodatkowe, która są bezpłatne. Małoletnia od 2014r. choruje na niedoczynność tarczycy, wymaga prywatnych wizyt lekarskich, koszt wizyty - 150 zł miesięcznie, lekarstwa 30 zł miesięcznie, małoletnia wymaga również specjalnej, niskokalorycznej diety i produktów żywnościowych kupowanych w aptece. Żona powoda – pozwanego wzajemnego prowadzi działalność gospodarczą w postaci baru, zarabia 660 zł netto miesięcznie, D. B. pomaga żonie w prowadzeniu działalności. Powód – pozwany wzajemny pokrywa koszty utrzymania domu rodzinnego na ulicy (...), w którym mieszkają jego dzieci w wysokości 100 zł rocznie. Choruje na przepuklinę, w 2013r. przeszedł zabieg operacyjny. D. B. ufundował synowi kurs na prawo jazdy w wysokości 1.000 zł, córce przekazał taka samą kwotę.

Pozwany – powód wzajemny M. B. ma 24 lata, w dniu 14 styczniu 2015r. ukończył studia dzienne na kierunku geografia, Wydziale Nauk o Ziemi na Uniwersytecie (...) w S., nie obronił jeszcze pracy magisterskiej, obronę planuje na czerwiec 2015r., co uzasadnił prowadzonymi badaniami, które są uzależnione od pogody. Dodatkowo rozpoczął naukę w szkole policealnej (...) w B. w specjalności technik BHP. Pozwany – powód wzajemny otrzymał pracę (na czas określony) w firmie (...) na stanowisku rachmistrza, zarabia 15 zł na godzinę. W 2014r. również pracował dorywczo, zarabiał ok. 354 zł na miesiąc, w ciągu całego 2014r. zarobił 4.247 zł. Wraz z siostrą i matką (która większość roku spędza w Niemczech gdzie pracuje) mieszka na parterze domu będącego własnością żony ojca, rachunki za mieszkanie opłaca matka pozwanego-powoda wzajemnego, tj. woda – 47 zł miesięcznie, energia elektryczna – 68 zł miesięcznie, gaz – 20 zł miesięcznie, internet – 30 zł miesięcznie, telewizor – 35 zł miesięcznie, wywóz śmieci - 19,50 zł miesięcznie, bilet miesięczny - 150 zł, środki higieny - 70 zł miesięcznie, żywność – 350 zł miesięcznie, odzież – 100 zł miesięcznie, materiały naukowe – 100 zł miesięcznie, opał – 80 zł miesięcznie. Alimenty otrzymywane od ojca M. B. przeznacza na zakup żywności, abonament telefoniczny oraz wyjścia z dziewczyną. M. B. leczy się na wątrobę, choruję na zespół (...), za leki płaci ok. 100 zł., nadto w ostatnim czasie rozpoznano u niego zespół jelita drażliwego.

Pozwana J. I. ma 20 lat, jest uczennicą III klasy Liceum Ogólnokształcącego w R., nie pracuje, 200-250 zł miesięcznie przeznacza na żywność, cierpi na płaskostopie, kupuje wkładki ortopedyczne, na co wydaje 40 zł co 2-3 miesiące 40zł, w 2015r. uczestniczyła w balu studniówkowym, koszty związane ze studniówką wyniosły 1.000 zł i pokryła jej matka pozwanej. Ojciec przesłał jej 1.750 zł ze sprzedaży samochodu, przesłał jej także 50 zł na urodziny, które pozwana odesłała.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: akta Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sygn. III RC 439/07 na okoliczność nałożenia na D. B. obowiązku dostarczania węgla k. 26, akta Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sygn. III RC 734/09 na okoliczność ustalenia ostatnich alimentów na rzecz M. B. k. 67, akta Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sygn. III RC 110/14 na okoliczność ustalenia ostatnich alimentów na rzecz J. I. k. 40, z akt sprawy III RC 105/14 połączonej z niniejszą sprawą: odpis skrócony aktu małżeństwa k. 9, odpisy zupełne aktów urodzenia M. B., J. I. oraz A. B. k. 10-12, decyzja ZUS o wymiarze emerytury k. 13-15, zaświadczenie o dochodach D. S. za rok 2013 k. 16, z akt sprawy III RC 380/14 połączonej z niniejszą sprawą: zaświadczenie o dostarczaniu węgla k. 8, zaświadczenie ZUS o wymiarze emerytury k. 9-10, zaświadczenie o dochodach D. S. za m-ce I-IV 2014r. k. 11-12; z akt niniejszej sprawy: zaświadczenie z Uczelni - UŚ w K. k. 48, zaświadczenie (...) k. 59, zestawienie zarobków M. B. k. 68, druki PIT 11 za rok 2014 k. 69-73, pismo (...) S.A. (...) z dnia 17 marca 2015 roku k. 84, zeznania powoda-pozwanego wzajemnego D. B. k. 92verte, 75-76, zeznania pozwanego - powoda wzajemnego M. B. k. 92verte, 76-76verte, zeznania pozwanej J. I. k. 93, 76verte.

Wskazany materiał dowodowy Sąd uznał za wiarygodny i przekonywujący. Nie sposób odmówić mu logiki i spójności. Prawdziwość wskazanych wyżej dokumentów nie budzi wątpliwości. Zgodne ze sobą, niekwestionowane w zakresie ustalonego stanu faktycznego przez strony dowody dały Sądowi możliwość poczynienia ustaleń odpowiadających, zdaniem Sądu, rzeczywistemu stanowi sprawy.

Sąd dał wiarę zeznaniom przesłuchanych w toku postępowania stron. Zeznania stron określające ich sytuację materialną i osobistą korespondują z ujawnionymi w procesie dowodami z dokumentów i zasługują na przymiot wiarygodności.

Sąd Rejonowy zważył co następuje.

Stosownie do art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, natomiast zgodnie z art. 133 § 3 kro rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Zgodnie z art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do jego obniżenia albo podwyższenia.

Powód - pozwany wzajemny D. B. wniósł o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem pozwanego – powoda wzajemnych M. B. oraz o uchylenie świadczenia w postaci wydawania dwóch ton węgla w stosunku rocznym wskazując, że świadczenie alimentacyjne jest wygórowane i znacznie przewyższa możliwości zarobkowe powoda – pozwanego wzajemnego, nadto podkreślił, że zgodnie z jego wiedzą syn pracuje, a zatem jest w stanie pokryć przynajmniej częściowo koszty swojego utrzymania. Pozwany – powód wzajemny nie uznał żądania pozwu.

Sąd uwzględnił powództwo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego i uchylenie obowiązku dostarczania świadczenia w naturze (bezpłatnego węgla) w całości, gdyż zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza uzyskanie przez pozwanego – powoda wzajemnego M. B. odpowiedniego wykształcenia uprawniającego do podjęcia pracy i tym samym pełnego usamodzielnienia się. Pozwany ukończył studia wyższe na kierunku geografia, Wydziale Nauk o Ziemi na Uniwersytecie (...) w S., co prawda nie obronił jeszcze pracy magisterskiej, ale obronę pracy planuje na czerwiec 2015r., co jednoznacznie wskazuje, iż edukacja została juz zakończona. Nadto co niezwykle istotne pozwany – powód wzajemny otrzymał pracę w firmie (...) na stanowisku rachmistrza, gdzie zarabia 15 zł na godzinę. Należy podkreślić, iż M. B. nie podejmuje pracy po raz pierwszy, ma już spore doświadczenie w tej dziedzinie, zwłaszcza że już w 2014r. również pracował dorywczo, zarabiał ok. 354 zł na miesiąc, a także wcześniej w 2010r. pracował dorywczo, zarabiając ok. 300-400 zł miesięcznie.

Wobec powyższego, Sąd uznając, że zostały spełnione przesłanki z art. 138 krio w zw. z art. 133 § 1 krio, uchylił obowiązek alimentacyjny powoda - pozwanego wzajemnego D. B. wobec pozwanego - powoda wzajemnego M. B. wynikający z ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach w dniu 6 września 2010r. w sprawie o sygn. akt: III RC 734/09; w całości, poczynając od 15 kwietnia 2015r. oraz uchylił obowiązek powoda - pozwanego wzajemnego D. B. dostarczania bezpłatnego węgla dla pozwanego - powoda wzajemnego M. B., wynikający z ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach w dniu 6 grudnia 2007r. w sprawie o sygn. akt: III RC 439/07 w całości, poczynając od 1 stycznia 2015r;

Ze względów opisanych powyżej Sąd oddalił powództwo pozwanego- powoda wzajemnego M. B. o podwyższenie alimentów.

Powód - pozwany wzajemny D. B. wniósł także o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem pozwanej J. I. oraz o uchylenie świadczenia w postaci wydawania dwóch ton węgla w stosunku rocznym na rzecz córki z dniem 1 stycznia 2015r.

Pismem z dnia 4 sierpnia 2014r. D. B. cofnął pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego odnośnie J. I..

Pozwana J. I. na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2015r. wyraziła zgodę na cofnięcie powództwa o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, natomiast nie wyraziła zgody na uchylenie obowiązku dostarczania węgla.

Zgodnie z art. 203 § 1 kpc pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy.

Sąd nie dopatrzył się okoliczności, które czyniłyby cofnięcie niedopuszczalnym z uwagi na sprzeczność z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo wskazywały na dążenie powódki do obejścia prawa (art. 203 § 4 k.p.c.).

Zgodnie z art. 355 § 1 kpc, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało sie z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

W związku z powyższym na podstawie art. 355 § 1 kpc Sąd umorzył postępowanie w części dotyczącej uchylenia alimentów na rzecz pozwanej J. I..

Zgodnie z art. 128 kro obowiązek dostarczania środków utrzymania a w miarę potrzeby środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Ponadto na podstawie art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania oraz art. 135 § 1 krio, w myśl którego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Przesłankę powództwa z art. 133 § 1 krio stanowi niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko i brak dochodów z jego majątku wystarczających na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zgodnie z treścią powyższych przepisów na obojgu rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny w sytuacji, gdy dziecko nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Rodzice są więc zobowiązani do pokrywania usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu odpowiedni do jego wieku i uzdolnień - prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Potrzeby te Sąd ocenił według wieku powódki, stopnia jej rozwoju intelektualnego, potrzeb, stanu zdrowia, miejsca zamieszkania i jego warunków.

Rodzice są obowiązani dążyć do zapewnienia dziecku właściwych warunków egzystencji nawet kosztem szczególnego wysiłku, odbiegającego od tego jaki normalnie osoba pracująca ponosi. Muszą też sięgnąć do substancji swego majątku. W świetle art. 133 § 1 krio, jedyną okolicznością ograniczającą lub wyłączającą obowiązek alimentacyjny ze strony rodziców jest to, że ma ono wystarczające własne dochody.

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka obciąża oboje rodziców, przy czym każde z nich obowiązane jest łożyć w ramach tego obowiązku stosownie do swych zarobkowych i majątkowych możliwości.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka, które jeszcze się nie usamodzielniło, podlega regulacji specjalnej, szczególnie dla dziecka korzystnej. To uprzywilejowanie dziecka trwa tak długo, dopóki dziecko nie osiągnie samodzielności, tzn. dopóki nie zdobędzie odpowiadających jego uzdolnieniom i predyspozycjom kwalifikacji zawodowych. Rodzice muszą przeto łożyć na utrzymanie i wykształcenie dziecka, które mimo ukończenia 18 lat nadal zdobywa takie kwalifikacje, pod warunkiem, że wykorzystuje ono ten czas rzeczywiście na naukę (orz. SN z 8 sierpnia 1980 r., OSN 1981, poz. 20). Wyjątkowo obowiązek ich może ustać wcześniej, gdy dziecko uzyskał zawód przed pełnoletniością.

Jak wynika z akt sprawy pozwana J. I. nie pracuje gdyż nadal się kształci, jest uczennicą III klasy Liceum Ogólnokształcącego w R., w tym roku zdaje egzamin dojrzałości, a po maturze zamierza pójść na studia. Zatem jak wynika z powyższego pozwana nie posiada własnych dochodów, a w związku z nauką nie ma możliwości podjęcia pracy, która pozwoliłaby jej na samodzielne utrzymanie się. Wobec czego Sąd oddalił powództwo powoda – pozwanego wzajemnego o uchylenie świadczenia w naturze (bezpłatnego węgla). Na marginesie należy tylko zaznaczyć, iż obowiązek D. B. względem córki do świadczenia w naturze jest niezależny od przekazywania deputatu węglowego przez (...) S.A. na rzecz powoda – pozwanego wzajemnego. Okoliczność, iż (...) S.A. podjęła decyzję o likwidacji prawa emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób do bezpłatnego węgla od dnia 1 stycznia 2015r. nie powoduje automatycznie uchylenia obowiązku powoda – pozwanego wzajemnego.

Zgodnie z art. 98 kpc strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw. Sąd mając na względzie sytuację majątkową stron na mocy ar. 102 kpc odstąpił od obciążania pozwanego- powoda wzajemnego M. B. i pozwanej J. I. kosztami postępowania, a także odstąpił od obciążania powoda-pozwanego wzajemnego kosztami od oddalonego powództwa i umorzonego postępowania

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Gajda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Mazik
Data wytworzenia informacji: