Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 46/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach z 2015-08-10

Sygn. akt III RC 46/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 sierpnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Morawiec

Protokolant: Monika Gajda

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2015 r. w Tarnowskich Górach

na rozprawie sprawy prowadzonej

z powództwa W. J.

przeciwko G. J.

o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

1. uchyla obowiązek alimentacyjny powoda W. J. w stosunku do pozwanej G. J., polegający na łożeniu alimentów wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 22 września 2011 r. w sprawie sygn. akt III RC 598/10, w całości, z dniem 15 września 2014 r.;

2. kosztami sądowymi obciąża powoda W. J., uznając je za uiszczone w całości.

Sygn. akt III RC 46/15

UZASADNIENIE

Powód W. J. w pozwie z dnia 27 stycznia 2015r. skierowanym przeciw pozwanej G. J. wniósł o uchylenie z dniem 15 września 2014r. obowiązku alimentacyjnego w kwocie 400 zł miesięcznie względem pozwanej wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 22 września 2011r. w sprawie sygn. akt III RC 598/10 oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podniósł, iż pozwana jest pełnoletnia, ma 23 lata, zakończyła naukę w 2013r. i podjęła pracę. Pozwana z uwagi na podjęcie pracy zarobkowej od 2013r. jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Natomiast sytuacja zarobkowa powoda od 26 stycznia 2011r. uległa drastycznemu pogorszeniu z uwagi na utratę pracy. Powód od dnia 26 października 2011 r. do dnia 1 grudnia 2012r. był osobą bezrobotną. Od dnia 1 grudnia 2014r. do dnia 30 czerwca 2015r. został zatrudniony jako pracownik ochrony mienia na 1/2 etatu z wynagrodzeniem w wysokości 840 zł brutto miesięcznie. Z uwagi na stan zdrowia decyzją z dnia 22 kwietnia 2013r. powód uzyskał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Pozwana w podpowiedzi na pozew z dnia 23 lipca 2015r. wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podała, iż nie jest zgodny z prawdą argument powoda jakoby zakończyła naukę w 2013r., pozwana kontynuuje naukę w Policealnej Szkole Centrum (...) w T.. Przyznała, iż aktualnie pracuje na 1/2 etatu z wynagrodzeniem w wysokości 875 zł brutto miesięcznie, ale umowa o pracę jest zawarta na czas określony do dnia 9 sierpnia 2015r. Pracodawca zapowiedział już pozwanej, że w związku z likwidacją oddziału ww umowa kategorycznie nie postanie przedłużona. Od dnia 5 sierpnia pozwana będzie bezrobotna. Zatem w ocenie pozwanej nie jest zgodne z prawdą twierdzenie powoda, że pozwana jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Dodatkowo podkreśliła, iż m.in. wskutek postępowania względem niej ojca, leczy się psychiatrycznie, cierpi na depresję Zaznaczyła, iż obecnie sytuacja materialna powoda w porównaniu do tej z 2011r. nie tylko nie uległa pogorszeniu, ale wręcz uległa znaczącej poprawie. W 2001r. powód był bezrobotny podczas gdy obecnie pozostaje w zatrudnieniu.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 22 września 2011r. w sprawie sygn. akt III RC 598/10 zasądzono od pozwanego W. J. tytułem alimentów na rzecz powódki G. J. 400 złotych miesięcznie, płatne z góry do 15-go dnia każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, począwszy od 9 września 2010 r.;

W dacie poprzedniego wyroku zasądzającego alimenty powód miał 52 lata, zawód elektryk, był w trakcie rozwodu, do 2010 r. prowadził działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób, z czego uzyskiwał dochody w wysokości 6.000-8.000 złotych miesięcznie, w 2011r. działalność powoda była zawieszona, nie uzyskiwał z niej żadnych dochodów. Pozwany nie pracował, przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym, które otrzymywał w wysokości 980 złotych miesięcznie, z czego komornik potrącał mu ok. 540 złotych miesięcznie. Zamieszkiwał sam, wynajmował mieszkanie o powierzchni 51 m 2, z tytułu utrzymania mieszkania ponosił następujące opłaty: czynsz - 507 złotych miesięcznie, prąd – 80 złotych miesięcznie, gaz – 20 złotych miesięcznie, woda – 60-70 złotych miesięcznie. W sierpniu 2010 r. przebywał w szpitalu psychiatrycznym, leczył sie na cukrzycę, całkowite koszty leczenia wynosiły 70 złotych miesięcznie. Miał do spłaty zadłużenie na karcie kredytowej w wysokości 10.000 złotych. Poza powódką nie posiadał innych osób na utrzymaniu.

W dacie wyroku ustalającego ostatnie alimenty pozwana miała 20 lat, od października 2010r. była studentką Politechniki (...) w G. na kierunku transport, od czerwca 2009r. zamieszkiwała z matką, matka pozwanej pracowała, zarabiała 1.500 złotych miesięcznie, z czego ponosiła opłaty: czynsz – 370 złotych miesięcznie, woda – 50 złotych miesięcznie, prąd – 100 złotych miesięcznie, ogrzewanie - 200-300 złotych miesięcznie, telewizja kablowa – 50 złotych miesięcznie, internet – 30 złotych miesięcznie, telefon – 80 złotych miesięcznie, dojazdy do pracy – 120 złotych miesięcznie, rata pożyczki – 350 złotych miesięcznie. Pozwana ponosiła wydatki związane ze studiowaniem, na które składały się następujące wydatki: bilet miesięczny – 56 złotych miesięcznie, pomoce naukowe, podręczniki oraz korepetycje z matematyki – 100 złotych miesięcznie. Wszystkie wydatki związane z mieszkaniem i kosztami utrzymania powódki ponosiła jej matka.

Obecnie powód ma 57 lat, zawód elektromonter, pracuje, zarabia 676,09 zł netto miesięcznie, mieszka sam, czynsz wraz z mediami wynosi 500 zł miesięcznie, nie posiada samochodu, telefon komórkowy – 15 zł miesięcznie, czasami dorabia jako elektryk, z czego uzyskuje dochód w wysokości ok. 100 zł miesięcznie, finansowo pomagają mu rodzice, zażywa insulinę, na leki wydaje ok. 60 zł miesięcznie

W chwili obecnej pozwana ma 24 lata, nie posiada zawodu, uczy się w Policealnej Szkole Centrum (...) w T., przewidywany termin ukończenia szkoły to 31 stycznia 2016r., zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, do dnia 9 sierpnia 2015r. pracowała w sklepie jako sprzedawca, zarabiała średnio 863,16 zł netto miesięcznie, mieszka wspólnie z matką, która pracuje, ponoszą koszty utrzymania mieszkania w wysokości ok. 800-1.000 zł miesięcznie, żywność 400 zł miesięcznie. Pozwana zażywa leki na depresję oraz na alergię co daje łącznie ok. 80 zł miesięcznie. Pozwana przerwała studia na 3 roku, zachorowała na depresję. Na depresję zachorowała w 2013r.Nie powróciła już na Politechnikę (...) Matka pozwanej pracuje, zarabia ok. 1.500 zł miesięcznie. Obecnie pozwana nie szuka pracy.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: odpis skrócony aktu urodzenia k. 6, zaświadczenie lekarskie k. 7, zaświadczenia PUP k. 8, decyzja PUP k. 9, zaświadczenie ze szkoły k. 25, umowa o pracę k. 12, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności k. 11, umowa o pracę k. 26-29, rachunki za telefon k. 30, zaświadczenie lekarskie k. 31, pożyczki k. 32-33, harmonogram spłaty kredytu k. 34, opłaty za: prąd k. 36, gaz k. 37, garaż k. 38-39, opał k. 40, wodę k. 41, czynsz k. 42-46, zestawienie miesięcznych wydatków k. 47-48, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu k. 51, oświadczenie o zamknięciu sklepu k. 52, umowa o pracę k. , zaświadczenie o zarobkach k. 53, opłaty T. k.36 , dowód wpłat alimentów k.55-56 , akta. Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sygn. III RC 598/10 k. 68, 72-77, zeznania powoda k. 60verte-61, zeznania pozwanej k. 61-61verte.

Wskazany materiał dowodowy Sąd uznał za wiarygodny i przekonywujący. Nie sposób odmówić mu logiki i spójności. Prawdziwość wskazanych wyżej dokumentów nie budzi wątpliwości. Zgodne ze sobą, niekwestionowane przez strony dowody dały Sądowi możliwość poczynienia ustaleń odpowiadających, zdaniem Sądu, rzeczywistemu stanowi sprawy.

Sąd dał wiarę zeznaniom powoda, gdyż korespondują one z ujawnionymi w procesie dowodami z dokumentów. Natomiast Sąd nie dał wiary zeznaniom pozwanej , iż zachorowała przez ojca, albowiem podała , iż upłynął okres 3 lat od momentu ewentualnego zastraszania przez ojca, że jej i mamie wszystko zabierze do momentu stwierdzenia choroby przez pozwaną. Dalej natomiast pozwana zeznała, iż w miesięcznych wydatkach nie wpisała leków antydepresyjnych , bo pewnie się pomyliła. Sąd także nie dał wiary, iż przez chorobę - depresję miała problemy na politechnice a w efekcie musiała zmienić szkołę. Pozwana zeznała, iż na depresję zachorowała w 2013r. i zgłosiła się do lekarza po 2 miesiącach od stwierdzenia choroby. Co się tyczy problemów na politechnice to już w 2012/2013 roku pozwana była na urlopie dziekańskim, a więc przed stwierdzoną depresją. Obecnie pozwana nie kontynuuje nauki na politechnice.

Sąd Rejonowy ustalił i zważył co następuje:

Od daty wydania orzeczenia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach w sprawie sygn. akt III RC 598/10 prawie 4 lata. W niniejszej sprawie przedmiotem sporu było to, czy ciążący na powodzie jako na ojcu obowiązek alimentacyjny w stosunku do dorosłej córki – pozwanej - istnieje nadal, czy też ustał.

Zgodnie z przepisem art. 133 § 1 krio, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku "troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka" i należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej (art. 96 k.r. i o.). Obowiązek ten nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności - przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności. Nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego.

Podstawą żądania pozwu w niniejszej sprawie są przepis art.138 krio, który wchodzi w grę w przypadku zmiany okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego (art.133 i art.135 kro).

W myśl art. 138 krio, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Chodzi tu o te "stosunki", które zgodnie z art. 133 § 1 i art. 135 krio stanowiły podstawę ustalenia, że uprawniony do alimentów znajduje się w sytuacji uprawniającej go do żądania alimentów od zobowiązanego, i to w przyjętej w wyroku wysokości.

Powód domagał się uchylenia obowiązku alimentacyjnego wobec pozwanej z dniem 15 września 2014r. Sąd uwzględnił powództwo w całości, gdyż zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza, iż pozwana uzyskała możliwość samodzielnego utrzymania się. Jak wynika z zeznań pozwanej – pozwana ukończyła szkołę średnią, następnie studiowała na Politechnice (...) w G. na kierunku transport, studia przerwała na III roku z uwagi na popadnięcie w depresję. Pozwana do tej pory nie podjęła przerwanych studiów, natomiast rozpoczęła naukę w Policealnej Szkole Centrum (...) w T., gdzie zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, a zatem powyższe zajęcia nie będą kolidować z pracą zawodową pozwanej. Pozwana od dnia 10 sierpnia nie pracuje, ale wcześniej pracowała, była zatrudniona na umowę o pracę sklepie odzieżowym jako sprzedawca, zarabiała średnio 863,16 zł netto miesięcznie, posiada zatem doświadczenie w poszukiwaniu i wykonywaniu pracy. Przywołane powyższej okoliczności jednoznacznie wskazują, iż zajęcia, na które uczęszcza obecnie pozwana są realizowane w systemie zaocznym, a zatem nie stanowią żadnej przeszkody w podjęciu przez pozwaną pracy, dzięki której będzie mogła pozyskać środki finansowej pozwalające na samodzielne utrzymanie się. Pozwana jako osoba młoda, dyspozycyjna, z doświadczeniem zawodowym, nie powinna mieć trudności w znalezieniu pracy. Pozwana pracowała tak więc może utrzymać się.

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie sytuacja na tyle się zmieniła, że uzasadnia to uchylenie obowiązku alimentacyjnego powoda względem pozwanej. Sąd przeprowadził porównanie sytuacji materialnej powoda i pozwanej i doszedł do przekonania, iż w obecnej sytuacji, pozwana posiada możliwości oraz predyspozycje pozwalające jej na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia, a tym samym pozyskanie środków finansowych, z których będzie mogła się utrzymać

Wobec powyższego, Sąd uznając, że zostały spełnione przesłanki z art. 138 krio w zw. z art. 133 § 1 krio, uchylił obowiązek alimentacyjny powoda W. J. w stosunku do pozwanej G. J., polegający na łożeniu alimentów wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 22 września 2011 r. w sprawie sygn. akt III RC 598/10, w całości, z dniem 15 września 2014 r.

O kosztach sądowych (uznając je za uiszczone całości) orzeczono na podstawie art. 98 kpc obciążając nimi powoda.

...........................................................

/ SSR Joanna Morawiec/

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować sporządzanie uzasadnienia;

2.  odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanej,

3.  kal. 14 dni lub z wpływem.

T., dnia .................................

...........................................................

/ SSR Joanna Morawiec/

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Gajda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Morawiec
Data wytworzenia informacji: