Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV RC 526/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2016-01-20

Sygn. akt: IV RC 526/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 stycznia 2016r.

Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Grażyna Kursa

Protokolant: Aldona Maciończyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2016r. w R.

sprawy z powództwa małoletniej K. W. (1) działającej przez matkę K. W. (2)

przeciwko W. W.

o podwyższenie alimentów

1)  zasądza od pozwanego W. W. na rzecz małoletniej powódki K. W. (1) alimenty w kwocie po 800 zł (osiemset złotych) miesięcznie, płatne do rąk matki małoletniej powódki K. W. (2) do dnia 10-tego każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat począwszy od dnia 31 sierpnia 2015r., a to w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek (...) w R. z dnia 27 marca 2001r. w sprawie II RC 1030/01 po 450zł;

2)  oddala powództwo w pozostałej części;

3)  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 210zł (dwieście dziesięć złotych) tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej;

4)  zasądza od pozwanego na rzecz matki małoletniej powódki kwotę 600zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego;

5)  nadaje wyrokowi w punkcie 1 rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt IV RC 526/15

UZASADNIENIE

Małoletnia powódka K. W. (1), działająca przez matkę K. W. (2) domagała się podwyższenia alimentów od pozwanego W. W. z kwoty po 450 zł miesięcznie do kwoty po 1000 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu żądania strona powodowa wskazała, że od czasu orzeczenia ostatnich alimentów w 2001r. , potrzeby małoletniej powódki znacznie wzrosły. Na koszty utrzymania małoletniej składają się: artykuły spożywcze ok. 470 zł, kosmetyki ok. 660 zł, ubrania ok. 1.785 zł, buty ok. 705 zł, zajęcia sportowe, rozrywka ok. 255 zł, składki szkolne, podręczniki, korepetycje ok. 170 zł, doładowanie telefonu 50 zł miesięcznie, utrzymanie mieszkania ok. 62 zł (część przypadająca na małoletnią powódkę). Strona powodowa wskazała też, że pozwany jest zatrudniony w kopalni KWK (...) i zarabia ok. 5000 zł miesięcznie.

Pozwany W. W., w odpowiedzi na pozew, wniósł o oddalenie powództwa w całości, zarzucając, że regularnie przekazuje na utrzymanie małoletniej alimenty w kwocie po 450 zł miesięcznie. Ponadto pozwany wskazał, że założył nową rodzinę – ma dwoje dzieci na utrzymaniu – wobec czego nie jest wstanie ponieść dodatkowych kosztów związanych z podwyższeniem alimentów. Pozwany wskazał także, że nie łożył dodatkowych kwot na utrzymanie małoletniej powódki, ponieważ matka małoletniej nie zasygnalizowała mu nigdy takiej potrzeby.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Małoletnia powódka urodziła się (...) w R.. Na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek (...) w R. z dnia 27 marca 2001r. w sprawie II RC 1030/01/10 małżeństwo rodziców małoletniej powódki zostało rozwiązane przez rozwód z winy obu stron, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią powódką powierzono jej matce, zastrzegając dla ojca prawo współdecydowania o istotnych sprawach małoletniej, oraz zasądzono od pozwanego na rzecz małoletniej powódki alimenty w kwocie po 450 zł miesięcznie.

(dowód: akta Sądu Okręgowego w Gliwicach II RC 1030/01/10 – k. 72).

W tym czasie matka małoletniej powódki mieszkała z rodzicami, siostrą i małoletnią powódką w domu rodziców. Z nimi także dzieliła koszty utrzymania domu. Wraz z córką zajmowała jeden pokój na piętrze. Była zatrudniona w Przedszkolu nr (...) w R. jako przedszkolanka i zarabiała ok. 750 zł netto miesięcznie.

Pozwany w tym czasie pracował na kopalni KWK (...) i zarabiał ok. 1500 zł netto miesięcznie, mieszkał w wynajętym mieszkaniu, za które płacił 550 zł miesięcznie. Na rzecz małoletniej powódki przekazywał alimenty po 400 zł miesięcznie. Pozostałą część dochodów przeznaczał na własne utrzymanie.

( dowód: akta Sądu Okręgowego w Gliwicach II RC 1030/01/10 k. 43, 44, 54-57,68,70-71)

Obecnie K. W. (2) ma 44 lata. Jest zatrudniona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr (...) w R. i zarabia miesięcznie ok. 3200 zł netto. W maju 2015r. otrzymała nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. Jest współwłaścicielką domu jednorodzinnego w R. i niezabudowanej działki położonej w B. o wartości ok. 10.000 zł. Ponadto jest właścicielką samochodu osobowego V. (...) z 2000r. o wartości ok. 4.000 zł. Matka małoletniej powódki z córką nadal mieszka ze swoimi rodzicami.

Małoletnia powódka uczęszcza do liceum ogólnokształcącego w R., dojeżdża do szkoły autobusem, co stanowi miesięczny koszt rzędu 80 zł. Małoletnia powódka jeździ na wycieczki szkolne, których miesięczny koszt wynosi ok. 70 zł. Koszty związane z wizytami u dentysty i lekami wynoszą miesięcznie 50 zł. Z uwagi na skrzywienie kręgosłupa małoletnia odbyła leczenie w Szpitalu (...) w G., dodatkowo uczestniczyła w zajęciach korekcyjnych związanych ze zdiagnozowaną skoliozą. Wyżywienie małoletniej stanowi koszt ok. 470 zł miesięcznie, odzież, obuwie i kosmetyki to wydatek ok. 245 zł miesięcznie. Część kosztów utrzymania mieszkania przypadająca na małoletnią powódkę stanowi ok. 62 zł miesięcznie, koszt zajęć sportowych i rozrywki wynosi ok. 255 zł miesięcznie, składki szkolne, podręczniki i korepetycje to ok. 170 zł miesięcznie, doładowanie telefonu - 50 zł miesięcznie. Obecnie małoletnia uczęszcza na kurs prawa jazdy – całkowity koszt kursu wynosi 1350 zł.

(dowód: zeznania matki małoletniej powódki k. 106-107, zaświadczenia o wynagrodzeniu k. 78-89, faktury i rachunki k. 8-32, 33, 37-48, karta informacyjna leczenia uzdrowiskowego k. 32, 36, zaświadczenie o uczestnictwie w kursie prawa jazdy k.109)

Pozwany ma obecnie 45 lat, nadal pracuje w kopalni KWK (...) jako ślusarz pod ziemią, gdzie zarabia ok. 3800 zł netto miesięcznie, wliczając w to nagrodę barbórkową oraz 14-tą pensję. W 2003r. zawarł związek małżeński, z którego pochodzi mam dwoje dzieci w wieku 11 i 6 lat. Żona pozwanego pracuje i zarabia 2000 zł miesięcznie. Na zaspokojenie potrzeb rodzina pozwanego przeznacza ok. 6000 zł miesięcznie .

Dwa miesiące temu w drodze darowizny od cioci otrzymał dom z działką o wartości ok. 200.000 zł ( ciocia ma prawo dożywocia w domu), ponadto ma mieszkanie własnościowe, na które zaciągnął kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich w kwocie 38.460 CHF. Spłaca go w ratach miesięcznych po 500 zł - 600 zł , w zależności od kursu franka szwajcarskiego. Pozwany spłaca także kredyt w wysokości ok. 20.000 zł zaciągnięty w A. Banku na pokrycie bieżących wydatków – miesięczna rata spłaty wynosi ok. 400 zł. Dodatkowo pozwany pobrał także kredyt w S. C. Bank, który spłaca po 80 zł miesięcznie.

Pozwany płaci tytułem czynszu ok. 330 zł miesięcznie , za energię elektryczną - ok. 240 zł miesięcznie, za gaz - ok. 60 zł miesięcznie.

Ostatni raz widział córkę w 2004r., obecnie nie ma z nią żadnego kontaktu.

(dowód: zeznania pozwanego k. 110v-111, harmonogram spłat kredytów k.67-72v, rachunki i faktury k. 72-75, zaświadczenie o wynagrodzeniu k.76).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody przeprowadzone w sprawie, zarówno wnioskowane przez strony, jak i przeprowadzone przez Sąd z urzędu. Strony nie składały dalszych wniosków dowodowych, a przeprowadzone postępowanie Sąd uznał za wystarczające do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

Sąd zważył co następuje.

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kro, każdy z rodziców obowiązany jest do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres świadczeń alimentacyjnych ustawodawca określił w art. 135 § 1 kro, uzależniając go od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Przez usprawiedliwione potrzeby należy rozumieć potrzeby, których zaspokojenie zapewni podmiotowi uprawnionemu do alimentów odpowiedni rozwój fizyczny i duchowy. Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można przy tym - co wskazano w orzecznictwie Sądu Najwyższego - odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te (usprawiedliwione potrzeby uprawnionego i możliwości majątkowe oraz zarobkowe zobowiązanego) w praktyce pozostają bowiem we wzajemnej zależności i obie te przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustaleniu przez sąd wysokości alimentów (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1969 r., III CRN 350/69, OSNPG 1970/2/15). Przy ocenie zakresu obowiązku alimentacyjnego należy brać pod uwagę także usprawiedliwione potrzeby własne zobowiązanego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1975 r., III CRN 330/75, LEX nr 7777). Zgodnie, z kolei, z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przy czym chodzi tu o zmianę istotną bądź to w obszarze usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego bądź też możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego, czy też na obu tych płaszczyznach ( uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16.12.1987r. III CZP 91/86).

Ustalenie czy nastąpiła zmiana stosunków następuje poprzez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami istniejącymi podczas ustalania wysokości poprzednich alimentów.

Po przeanalizowaniu sytuacji materialno - bytowej oraz uzasadnionych potrzeb małoletniej powódki, Sąd uznał jej roszczenie za zasadne, jednakże nie w takiej wysokości, w jakiej się tego domaga matka powódki.

Niewątpliwie potrzeby małoletniej powódki wzrosły od czasu kiedy alimenty od pozwanego zostały ustalone na kwotę po 450 zł miesięcznie. W szczególności wzrosły koszty związane bezpośrednio z edukacją małoletniej. Obecnie miesięczny koszt utrzymania małoletniej powódki kształtuje się na poziomie co najmniej 1600 zł.

Ostatnie rozstrzygnięcie w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego nastąpiło w 2001r. Od tego czasu niewątpliwie wzrosły koszty związane z utrzymaniem małoletniej, co wiąże się ze znacznym upływem czasu, wzrostem małoletniej, jej stanem zdrowia i kolejnymi etapami rozwoju.

Zmianie uległa także sytuacja ekonomiczna obojga rodziców małoletniej. Wynagrodzenie miesięczne matki małoletniej powódki wzrosło w sposób znaczący z ok. 750 zł do ok 3200 zł. Wynagrodzenie miesięczne pozwanego także znacząco wzrosło, z 1500 zł do ok. 3800 zł. Koszty utrzymania pozwanego jednak zwiększyły się –założył rodzinę i ma na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci.

W świetle powyższych rozważań, kwota alimentów w wysokości 800 zł miesięcznie jest adekwatna zarówno co do wzrostu potrzeb małoletniej, jak i co do możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego oraz uwzględniając sytuację materialną matki małoletniej i jej dotychczasowe osobiste starania o wychowanie i utrzymanie małoletniej.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 138 kro. Rygor natychmiastowej wykonalności nadano na mocy art. 333 § 1 pkt 1 kpc. O kosztach orzeczono na mocy art. 98 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Zimończyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Kursa
Data wytworzenia informacji: