Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1202/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Raciborzu z 2015-09-23

Sygn. akt I C 1202/14 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 września 2015 roku

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Nowak

Protokolant: sekr. sądowy Bożena Ploch-Ryczkowska

po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015 roku w Raciborzu

na rozprawie

sprawy z powództwa: P. W.

przeciwko : (...)Zakładowi (...) S.A. w W.

o zapłat

1.  oddala powództwo,

2.  zasądza od powoda P. W. na rzecz pozwanej (...) Zakładu (...) S.A. w W. kwotę 180 zł /sto osiemdziesiąt złotych/ tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1202/14

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 1.09.2014r. powód P. W. domagał się zasądzenia od pozwanej (...) Zakładu (...) Spółki Akcyjnej w W. kwoty 1.200 zł tytułem odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem z ustawowymi odsetkami od dnia 18.07.2013r. i kosztami procesu .

W uzasadnieniu powód podniósł, iż dnia 30.03.2013r. uległ wypadkowi drogowemu, w wyniku czego doznał obrażeń ciała w szczególności kręgosłupa szyjnego. Powód podał, że zgłosił swoje roszczenia do pozwanej na podstawie umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu. Pozwana wypłaciła powodowi kwotę 6.000 zł uznając, że powód doznał 10% uszczerbku na zdrowiu. Powód podał, że domaga się ustalenia 12% uszczerbku na zdrowiu, co powoduje zwiększenie odszkodowania o 1.200 zł.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym tut. Sąd uwzględnił żądanie pozwu łącznie z kosztami procesu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Pozwana przyznała, że powód był objęty grupowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Pozwana przyznała, że w oparciu o tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązującą u pozwanej ustaliła wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda w wysokości 10% i wypłaciła powodowi odszkodowanie w wysokości 6.000 zł. Pozwana zaprzeczyła, że powód powinien otrzymać świadczenie za 12% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód W. był objęty u pozwanej grupowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu stosuje się tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązującą u pozwanej.

Powód doznał wypadku dnia 30.03.2013r. Aktualny uszczerbek na zdrowiu powoda zgodnie z tabelą norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stosowaną u pozwanej wynosi 10% . W wyniku wypadku u powoda występuje stan po urazie wielomiejscowym z: wstrząśnieniem mózgu, urazem odcinka szyjnego kręgosłupa i urazem odcinka piersiowo-lędźwiowego z następczym złamaniem przednio górnej krawędzi trzonu kręgu L5. Rokowania na przyszłość powoda są dobre

Pozwana decyzją z dnia 18.07.2013r. przyznała powodowi odszkodowanie z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 6.000 zł ustalając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda w wysokości 10%.

Dowody:

-dokumentacja medyczna- k.11-k.19 i w aktach szkody

-decyzja pozwanej- k.10,

-tabela norm oceny procentowej- k.48-k.67

-opinie sądowo - lekarskie lekarzy ortopedy i chirurga-k.87-k.89 i k.111

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wiarygodnych dokumentów nie budzących wątpliwości co do formy oraz treści. Sąd dał wiarę opiniom biegłych sądowych, ponieważ były one zupełne i szczegółowe. Opinie te nie były ostatecznie kwestionowane przez strony.

Sąd pominął dowód z przesłuchania powoda wobec jego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa.

Część stanu faktycznego była między stronami bezsporna, tak zatem nie wymagała dowodu.

Sąd zważył:

Powództwo jest bezzasadne i nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 805 § 1 kc przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. W myśl art. 829 § 1 kc ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć: przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku; przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Powód wskutek nieszczęśliwego wypadku z dnia 30.03.2013r. doznał trwałego uszczerbku za zdrowiu. Opinie biegłych sądowych ortopedy i chirurga co do ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda nie były ostatecznie kwestionowane przez strony. Powodowi zostało przyznane przez pozwaną odszkodowanie za 10 % trwałego uszczerbku na zdrowiu. Biegli sądowi nie ustalili u powoda wyższego uszczerbku na zdrowiu od ustalonego przez pozwaną, tak zatem Sąd oddalił powództwo.

Orzeczenie w przedmiocie zwrotu kosztów procesu uzasadniał art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 105 § 1 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 109 § 1 i 2 k.p.c. Zgodnie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). W niniejszej sprawie pozwana poniosła koszty zastępstwa procesowego w kwocie 180 zł.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kaludia Markowski-Wedelstett
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Raciborzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Nowak
Data wytworzenia informacji: