Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX U 1247/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2019-01-17

Sygn. akt IX U 1247/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSR del. Renata Stańczak

Protokolant:

Gabriela Jokiel

przy udziale ./.

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2019 r. w Rybniku

sprawy z odwołania B. Ś. ( B. Ś. )

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o emeryturę

na skutek odwołania B. Ś.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 24 lipca 2018 r. nr (...)

1.zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu B. Ś. prawo do emerytury począwszy od dnia (...),

2.zasadza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. na rzecz ubezpieczonego kwotę 180,00 złotych ( sto osiemdziesiąt złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia

Sygn. akt IX U 1247/18

UZASADNIENIE

Decyzją z 24 lipca 2018r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R., na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r., odmówił ubezpieczonemu B. Ś. (Ś.) prawa do emerytury podnosząc w uzasadnieniu, iż do dnia 01.01.1999r. nie został udowodniony wymagany 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że do prac w szczególnych warunkach nie uwzględnił okresu zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...) w R. od 01.09.1973r. do 31.08.1992r., ponieważ nazwa stanowiska podana w świadectwie wykonywania prac w warunkach szczególnych z 30.09.1996r., tj. „monter-spawacz”, nie jest zgodna z figurującym pod wskazanym wykazem, działem, pozycją, punktem stanowiskiem „spawacz gazowy”. Ponadto okres zatrudnienia jako uczeń praktycznej nauki zawodu nie może zostać uznany za pracę w szczególnych warunkach, gdyż uczeń nie wykonuje tej pracy stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ubezpieczony w odwołaniu od decyzji domagał się jej zmiany poprzez przyznanie prawa do świadczenia, wskazując, że pracował stale i pełnym wymiarze czasu pracy jako spawacz w Przedsiębiorstwie (...) w M. od 01.09.1975r. (data początkowa sprecyzowana na rozprawie17.01.2019r.) do 31.08.1992r. , a następnie w (...) Sp. z o.o. (i dalej w (...) S.A.) od 01.09.1992r. do 30.09.1996r.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak w zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony urodził się (...)

Wniosek o świadczenie w postaci emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych złożył w organie rentowym (...).

Ubezpieczony na 01.01.1999r. posiada łączny staż pracy okresów składkowych i nieskładkowych uznany przez organ rentowy w wymiarze 25 lat, 4 miesięcy i 3 dni , w tym żadnego okresu pracy w warunkach szczególnych.

Odwołujący nie jest członkiem OFE.

(dowód: dokumentacja akt ZUS)

Ubezpieczony od 01.09.1973. do 31.08.1992r. zatrudniony był w Przedsiębiorstwie (...) w M. na stanowiskach: od 01.09.1973r. do 31.08.1975r. ucznia praktycznej nauki zawodu - montera wewnętrznej instalacji sanitarnej i od 01.09.1975r. do 31.08.1992r. montera-spawacza.

Następnie od 01.09.1992r. do 30.09.1996r. zatrudniony był w (...) S.A. w M. (następcy prawnego Przedsiębiorstwa (...)) na stanowisku monter-spawacz.

Ubezpieczony ukończył kurs spawania gazowego 03.04.1978r., a podstawowy kurs spawania metodą MAG 28.05.2004r.

Ubezpieczony w początkowym okresie zatrudnienia pracował jako monter, a od uzyskania uprawnień spawalniczych w 1978r.- wyłącznie jako spawacz. Ubezpieczony pracował w wydziale VII w J., a od 1990r. wydział ten został połączony z wydziałem III w R.. W początkowym okresie ubezpieczony przeważnie pracował na powierzchni kopalń. W tym czasie były budowane Kopalnie (...), (...), (...). Ubezpieczony pracował przy budowie rurociągów potrzebnych kopalni, między innymi centralnego ogrzewania, wodno- kanalizacyjnych. Rurociągi były układane w wykopach i w budynkach, a także np. w płuczce, suszarni. Wykopy były robione za pomocą koparki. Prace spawalnicze przy takich rurociągach wykonywane były częściowo na powierzchni, a częściowo w wykopie. Sporadycznie praca obywała się na wysokościach. Ubezpieczony pracował w brygadzie, złożonej ze spawaczy i montażystów. Spawacze zajmowali się wyłącznie spawaniem, spawali elementy już przygotowane przez montażystów.

W okresie 1983-1996r. ubezpieczony pracował na dole kopalni i wykonywał prace montażysty - zajmował się montażem rurociągów i urządzeń chłodniczych. 98 % pracy wykonywana była na dole. Co pół roku ubezpieczony zmieniał kopalnie, przechodził dodatkowe szkolenia. Posiadał zatwierdzenia górnicze.

Prace w warunkach szczególnych opisane powyżej ubezpieczony wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Otrzymywał mleko i posiłki i regeneracyjne, a w okresie pracy pod ziemią uprawniony był do wszystkich przywilejów górniczych, w tym do nagrody barbórkowej.

Od 01.10.1996r. ubezpieczony pracuje w Firmie (...) w J. jako spawacz. Firma wykonuje konstrukcje pieców. Jest tam wydział spawalniczy, gdzie robi się konstrukcje pieców i tak przygotowane piece kieruje się dalej do malowania do innego wydziału. Ubezpieczony montuje całą ramę pieca - dostaje części, które przygotowują inni pracownicy. W tym przedsiębiorstwie pracuje około 22 ludzi. Pięciu z nich jest spawaczami. Pracują na jedną zmianę na rano. Ubezpieczony jest tam zatrudniony do dzisiaj. Cały czas zajmuje się tylko spawaniem.

W okresie spornym razem z ubezpieczonym pracowali słuchani w sprawie świadkowie J. K. oraz A. K. jako montażyści pod ziemią, uprawnieni do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, które zostały im przyznane wyrokami tut. Sądu wydanymi w sprawach o sygn. akt IX U 120/17 oraz IX U 849/13 i okres pracy w Przedsiębiorstwie (...) w M. został uznany za okres pracy w warunkach szczególnych. .

(dowód: akta organu rentowego, dokumenty załączone do odwołania k. 10-18 a.s., akta osobowe ubezpieczonego z Przedsiębiorstwa (...) w M. oraz Spółki (...) S A, akta tut. Sądu o sygn. IX U 120/17 i IX U 571/11, zeznania świadków J. K. i A. K. i ubezpieczonego złożone na rozprawie 17.01.2019r., czas nagrania protokołu elektronicznego 00:22:20 – 01:21:12).

Ustalając jw. w zakresie rzeczywiście wykonywanej pracy przez ubezpieczonego w okresie spornym Sąd oparł się na danych wynikających z wyżej powołanych dokumentów dotyczących ubezpieczonego oraz na zeznaniach wskazanych świadków, którzy pracowali razem z ubezpieczonym i byli bezpośrednimi świadkami wykonywanej przez niego pracy i w tej sytuacji zeznaniom tym Sąd dał wiarę, jako rzeczowym i logicznym w swej treści, a ponadto jako niekwestionowanym przez organ rentowy. Nadto Sąd miał na uwadze, że świadkowie ci są uprawnieniu do emerytury z obniżonego wieku i okres pracy w Przedsiębiorstwie (...) został im zaliczony do pracy w szczególnych warunkach. Sąd oparł się również na zeznaniach ubezpieczonego, które korelują z treścią powołanej dokumentacji i z zeznaniami świadków i stąd w konsekwencji Sąd uznał je również za wiarygodne.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art.184 w związku z art.32 ust.1 ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1270) w związku z §4 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz.43 ze zm.) emerytura przysługuje ubezpieczonemu – mężczyźnie, urodzonemu po 31.12.1948r., po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat, jeżeli na 01.01.1999r. spełnił następujące warunki:

1.udokumentował 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym
co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

2.nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo jeżeli jest członkiem
tego funduszu – złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku
w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

Jak wynika z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983r. Nr 8, poz. 43 ze zm.) pracownik, który wykonywał prace w warunkach szczególnych, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1)  osiągnął wiek emerytalny: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,

2)  ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Jak wykazało postępowanie dowodowe, ubezpieczony w stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał pracę w szczególnych warunkach – pracę spawacza w Przedsiębiorstwie (...) w M., co najmniej od uzyskania uprawnień spawalniczych od 03.04.1978r. do 1983r. i od 1996r. oraz od 1.10.1996r. do 31.12.1998r. w Firmie (...).

Dla zakwalifikowania danego stanowiska pracy do zatrudnienia w warunkach szczególnych niezbędne jest przyporządkowanie go do konkretnej pozycji wykazu A stanowiącego załącznik do rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43), w którym enumeratywnie zostały wskazane stanowiska pracy w warunkach szczególnych. Przy takiej kwalifikacji nie ma istotnego znaczenia nazwa zajmowanego stanowiska, a rodzaj faktycznie wykonywanej pracy oraz to, czy była ona świadczona stale i w pełnym wymiarze czasu pracy (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 1.2.2018, sygn. akt III AUa 608/17, LEX nr 2442665).

Za takim przyjęciem przemawiają zeznania słuchanych w sprawie świadków, zeznania ubezpieczonego, zapisy w książeczce spawacza, dokumentacja akt osobowych ubezpieczonego.

Nie ulega zatem wątpliwości, iż praca wykonywana przez ubezpieczonego w okresie jw. jest to praca w warunkach szczególnych, określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983r. Nr 8, poz. 43 ze zm.), w wykazie A, w dziale XIV, poz.12 (praca przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowodorowym).

Nadto z przeprowadzonego postępowania dowodowego jednoznacznie wynika, że ubezpieczony w okresie od 1983r. do 1996r. , będąc zatrudnionym w Przedsiębiorstwie (...) w M., a następnie u jego następcy prawnego (...) S.A., wykonywał pracę w szczególnych warunkach – pracę montażysty rurociągów pod ziemią w kopalni, tj. pracę określoną w wykazie A, w dziale I poz.1- praca w górnictwie pod ziemią.

Świadczą za tym przekonujące zeznania słuchanych w sprawie świadków, którzy pracowali w tym samym charakterze oraz zeznania ubezpieczonego i zeznania te nie stoją w sprzeczności z powołaną dokumentacją.

Ubezpieczony ukończył 60 lat (...) nie przystąpił do OFE, posiada, na 01.01.1999r., wymagany 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym posiada 15 lat pracy w szczególnych warunkach przy uwzględnieniu wskazanych okresów pracy jako pracy w szczególnych warunkach, a więc spełnia wszystkie przesłanki do emerytury na dzień złożenia wniosku zgodnie z art. 129 ustawy emerytalnej.

Mając powyższe na uwadze Sąd w pkt. 1 wyroku na podstawie art. 477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w wyroku.

W pkt 2 wyroku Sąd z mocy art.98 §1 i §3 kpc w zw. z §9 ust.2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015, poz. 1800) zasądził od organu rentowego kwotę 180,00zł na rzecz ubezpieczonego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSR del. Renata Stańczak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Wasilewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Stańczak
Data wytworzenia informacji: