Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX U 440/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2018-05-21

Sygn. akt IX U 440/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 maja 2018 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Barbara Kużdrzał-Kiermaszek

Protokolant:

Monika Holona

przy udziale

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2018r. w Rybniku

sprawy z odwołania P. D. (D.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o emeryturę

na skutek odwołania P. D.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 11 stycznia 2018r. Znak (...)

oddala odwołanie.

Sędzia

Sygn. akt IXU 440/18

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 11.02.2018r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu P. D. (D.) prawa do emerytury na podstawie art.184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w związku z §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, gdyż ubezpieczony na dzień 01.01.1999r. nie udokumentował wymaganego co najmniej 25 letniego okresu składkowego i nieskładkowego, a także 15 letniego okresu pracy w szczególnych warunkach .

Ubezpieczony w odwołaniu od decyzji domagał się jej zmiany poprzez przyznanie prawa do emerytury podnosząc, iż udokumentował 11 lat i 7 miesięcy pracy w szczególnych warunkach, zaś na chwilę obecną 21lat takiej pracy.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak w zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony P. D. urodził się w dniu (...)

W dniu(...). złożył wniosek o przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.

W rozpoznaniu tego wniosku organ rentowy postanowił jak w zaskarżonej decyzji z dnia 11.02.2018r.

Organ rentowy uznał za udowodniony na dzień 01.01.1999r. staż pracy w łącznym wymiarze 19 lat, 5 miesięcy i 12 dni, w tym 11 lat, 7 miesięcy i 9 dni okresów pracy wykonywanej w stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach szczególnych.

Ubezpieczony kwestionował powyższą decyzję i domagał się zaliczenia do stażu okresu pracy w trakcie nauki w trzyletniej górniczej szkole zawodowej, a także zaliczenia do okresów pracy w szczególnych warunkach okresu odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Uwzględnienie powyższych okresów nie spowoduje, że ubezpieczony spełni warunki ustawowe dotyczące posiadania na dzień 01.01.1999r. stażu w wymiarze 25 lat oraz co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach.

Ubezpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego – złożył wniosek o przekazanie zgromadzonych tam środków na dochody budżetu państwa.

Powyższe Sąd ustalił na podstawie akt organu rentowego.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak stanowi art.184 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( t.j. Dz.U. z 2017r , poz. 1383 ze zm. ) ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31.12.1948r. przysługuje emerytura po ukończeniu wieku przewidzianego w art.32 jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy tj. 01.01.1999r. osiągnął :

-

okres zatrudnienia w szczególnych warunkach wymagany w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury wieku niższym niż 65 lat

-

okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 wynoszący 25 lat

oraz nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego.

Zgodnie natomiast z art.32 ust.1 powołanej ustawy w związku z § 4 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych

w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ( Dz. U. Nr 8 , poz.43 ze zm. ) pracownik – mężczyzna, który wykonywał prace w szczególnych warunkach wymienione

w Wykazie A załącznika do rozporządzenia, nabywa prawo do emerytury, jeżeli :

-

ukończył wiek 60 lat ,

-

ma wymagany okres 25 lat zatrudnienia ,

-

udowodnił co najmniej 15 letni okres pracy wymienionej w Wykazie A , wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Bezspornym w sprawie jest, że ubezpieczony w dniu (...). ukończył wiek emerytalny 60 lat oraz złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku OFE na dochody budżetu państwa.

Spór w rozpoznawanej sprawie sprowadzał się do ustalenia, czy ubezpieczony spełnia pozostałe warunki prawa do emerytury o jakich mowa w art. 184 pkt.1 powołanej ustawy, to jest czy na dzień 01.01.1999r. posiada 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz 15 letni okres pracy w warunkach szczególnych.

Jak wykazało przeprowadzone postępowanie dowodowe ubezpieczony nie spełnia tych warunków, bowiem nawet po uwzględnieniu wnioskowanych okresów, nie udokumentuje na dzień 01.01.1999r. stażu w wymiarze 25 lat, jak również 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Wobec powyższego Sąd z mocy art.477 14§1 kpc oddalił odwołanie nie znajdując podstaw do jego uwzględnienia.

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Wasilewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Kużdrzał-Kiermaszek
Data wytworzenia informacji: