Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 125/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-06-02

Sygn. akt II C 125/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 czerwca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach Wydział II Cywilny Ośrodek (...) w R.

w składzie:

Przewodniczący: SSR del. Sławomir Łabuz

Protokolant: Izabela Kucza

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2015 roku w Rybniku

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w R. z siedzibą w R.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.886 zł (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) wraz z odsetkami liczonymi od dnia 22 stycznia 2015r. w wysokości odsetek za zwłokę określonych na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określonych na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, liczonymi od kwoty 290,52 zł (dwieście dziewięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze) za okres od dnia 22 stycznia 2015 r. do dnia 29 stycznia 2015 r.,

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określonych na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, liczonymi od kwoty 12.776,40 zł (dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) za okres od dnia 22 stycznia 2015 r. do dnia 29 stycznia 2015 r.,

4.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określonych na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, liczonymi od kwoty 1.620 zł (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych) za okres od dnia 17 lipca 2014 r. do dnia 11 marca 2015 r.,

5.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

6.  zasądza powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.612,79 zł (jeden tysiąc sześćset dwanaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt: II C 125/15

UZASADNIENIE

Powódka (...) Sp. z o.o. w W. domagała się zasądzenia od pozwanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital (...) w R. kwoty 152.220,32 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty. W uzasadnieniu wskazała, iż w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych zawarła szereg umów z pozwaną zgodnie z którymi miała dostarczyć wybrane produkty farmaceutyczne. Powódka właściwie wywiązała się ze swego zobowiązania w związku z czym wystawiła faktury VAT. Pozwana nie uiściła jednak należności w związku z czym wezwała pozwaną do zapłaty. Bezskutecznie. Na dochodzoną kwotę składa się należność główna oraz skapitalizowane na dzień wniesienia powództwa odsetki w wysokości ustawowej.

Nakazem zapłaty z dnia 20 lutego 2015 r. Sąd uwzględnił powództwo w całości zasądzając dochodzoną należność wraz z kosztami procesu.

Sprzeciwem z dnia 12.03.2015 r. pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów postępowania. Zarzuciła, iż zaspokoiła roszczenie główne dochodzone przez powoda tj. kwotę 75.226,69 zł oraz 45.328,70 zł przed wytoczeniem powództwa tj. dnia 31.12.2014 r. oraz dnia 21.01.2015 r. natomiast kwoty 13.066,92 zł i 1.620 zł uiściła po wytoczeniu powództwa tj. dnia 29.01.2015 r. oraz dnia 11.03.2015 r. W związku z tym cała należność główna została uregulowana. Pozwany przyznał, iż zawierał z powodem umowy jednakże wierzytelności przestały istnieć na skutek zapłaty. Zarzucił, iż powódce nie przysługują odsetki ustawowe a odsetki opisane w art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych który to przepis stanowi szczególne uregulowanie do regulacji kodeksowej.

Pismem z dnia 15.04.2015 r. powódka cofnęła powództwo co do kwoty 135.242,31 zł wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w tym zakresie wnosząc o umorzenie postępowania w tym zakresie domagając się jednocześnie zasadzenia pozostałej kwoty w wysokości 16.978,01 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu.

Postanowieniem z dnia 19 maja 2015 r. Sąd umorzył postępowanie co do kwoty 135.242,31zł.

Sąd ustalił

Strony w wyniku postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego zawarły 8 umów. Zgodnie z ich postanowieniami, zamawiający zamawia a wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postaci realizacji dostawy produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala (...). W zakresie łączącej strony umowy, zamówienia miały być realizowane sukcesywnie według bieżących potrzeb zamawiającego określonych w składanych zamówieniach kolejnych partie dostawy produktów farmaceutycznych. Za dostarczony nie wadliwy przedmiot umowy wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych załącznikach do umowy. Faktury VAT zostaną wystawione po zrealizowaniu dostawy na podstawie zamówienia. Termin płatności faktury VAT wystawionej wynosi 60 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby zamawiającego. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.

(dowód: zawarte umowy k. 15-73, okoliczności niesporne).

Powódka wywiązała się ze swojego zobowiązania dostarczając zamówione produkty farmaceutyczne związku z czym wystawiła pozwanemu następujące faktury:

1.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 11.849,98 wymagalną dnia 4.07.2014 r.,

2.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 299,70 wymagalną dnia 7.07.2014 r. ,

3.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 7.002,72 wymagalna dnia 7.07.2014 r.,

4.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 545,94 wymagalna dnia 8.07.2014 r.,

5.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 29.075,54 wymagalna dnia 8.07.2014r.,

6.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 145,26 wymagalna dnia 11.07.2014 r.,

7.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 237,60 wymagalna dnia 11.07.2014 r.,

8.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 26.069,95 wymagalna dnia 11.07.2014r.,

9.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 680,40 wymagalna dnia 14.07.2014 r.,

10.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 1.067,58 wymagalna dnia 14.07.2014r.,

11.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 2.764,99 wymagalna dnia 18.07.2014r.,

12.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 469,26 wymagalna dnia 18.07.2014 r.,

13.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 237,60 wymagalna dnia 21.07.2014 r.,

14.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 1.668,60 wymagalna dnia 21.07.2014r.,

15.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 452,52 wymagalna dnia 21.07.2014 r.,

16.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 408,24 wymagalna dnia 21.07.2014 r.,

17.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 285,12 wymagalna dnia 25.07.2014 r.,

18.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 76,68 wymagalna dnia 25.07.2014 r.,

19.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 34.748,83 wymagalna dnia 25.07.2014r.,

20.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 145,26 wymagalna dnia 28.07.2014 r.,

21.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 544,32 wymagalna dnia 28.07.2014 r.,

22.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 243 wymagalna dnia 28.07.2014 r. ,

23.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 145,26 wymagalna dnia 28.07.2014r.,

24.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 1.391,04 wymagalna dnia 28.07.2014r.,

25.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 290,52 wymagalna dnia 29.07.2014 r.,

26.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 12.776,40 wymagalna dnia 29.07.2014r.,

27.  faktura VAT nr (...) wraz z korektą KO 20669/14 wystawiona na kwotę 1.620 zł wymagalna dnia 17.07.2014r.

(dowód: faktury VAT k. 74-144, okoliczności niesporne)

W związku z brakiem zapłaty należności wynikających z wystawionych faktur w terminach płatności wezwano pozwaną do dobrowolnej zapłaty należności (k. 9). Pozwana należności wynikające z wystawionych faktur uregulowała w następujących terminach:

1.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 11.849,98 zł wymagalną dnia 4.07.2014r. uregulowała 31.12.2014 r.,

2.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 299,70 zł wymagalną dnia 7.07.2014 r. uregulowała 31.12.2014 r.,

3.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 7.002,72 zł wymagalną dnia 7.07.2014r. uregulowała 31.12.2014 r.,

4.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 545,94 zł wymagalną dnia 8.07.2014 r. uregulowała 31.12.2014 r.,

5.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 29.075,54 zł wymagalną dnia 8.07.2014r. uregulowała 31.12.2014 r.,

6.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 145,26 zł wymagalną dnia 11.07.2014r. uregulowała 31.12.2014 r.,

7.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 237,60 zł wymagalną dnia 11.07.2014r. uregulowała 31.12.2014 r.,

8.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 26.069,95 zł wymagalną dnia 11.07.2014 r. uregulowała 31.12.2014 r.,

9.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 680,40 zł wymagalną dnia 14.07.2014r. uregulowała 21.01.2015 r.,

10.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 1.067,58 zł wymagalną dnia 14.07.2014 r. uregulowała 21.01.2015 r.,

11.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 2.764,99 zł wymagalną dnia 18.07.2014 r. uregulowała 21.01.2015 r.,

12.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 469,26 zł wymagalną dnia 18.07.2014r. uregulowała 21.01.2015 r.,

13.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 237,60 zł wymagalną dnia 21.07.2014r. uregulowała 21.01.2015 r.,

14.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 1.668,60 zł wymagalną dnia 21.07.2014 r. uregulowała 21.01.2015 r.,

15.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 452,52 zł wymagalną dnia 21.07.2014r. uregulowała 21.01.2015 r.,

16.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 408,24 zł wymagalną dnia 21.07.2014 r. uregulowała 21.01.2015 r.,

17.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 285,12 zł wymagalną dnia 25.07.2014r. uregulowała 21.01.2015 r.,

18.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 76,68 zł wymagalną dnia 25.07.2014 r. uregulowała 21.01.2015 r.,

19.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 34.748,83 zł wymagalną dnia 25.07.2014 r. uregulowała 21.01.2015 r.,

20.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 145,26 zł wymagalną dnia 28.07.2014r. uregulowała 21.01.2015 r.,

21.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 544,32 zł wymagalną dnia 28.07.2014r. uregulowała 21.01.2015 r.,

22.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 243 zł wymagalną dnia 28.07.2014 r. uregulowała 21.01.2015 r.,

23.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 145,26 zł wymagalną dnia 28.07.2014r. uregulowała 21.01.2015 r.,

24.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 1.391,04 zł wymagalną dnia 28.07.2014r. uregulowała 21.01.2015 r.,

25.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 290,52 zł wymagalną dnia 29.07.2014r. uregulowała 29.01.2015 r.,

26.  fakturę VAT nr (...) wystawioną na kwotę 12.776,40 zł wymagalną dnia 29.07.2014r. uregulowała 29.01.2015 r.,

27.  fakturę VAT nr (...) wraz z korektą KO 20669/14 wystawiona na kwotę 1.620 zł wymagalna dnia 17.07.2014r. uregulowała 11.03.2015 r.

(dowód: przelewy k. 169-173, okoliczność niesporna)

Sąd zważył

Istota sporu - wobec uregulowania należności głównej z opóźnieniem – sprowadzała się do rozważenia, czy powódce należą się odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia i w jakiej wysokości – czy w ustawowej jak podnosi powódka czy też w wysokości określonej zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W niniejszej sprawie pozwana nie kwestionowała bowiem terminów wymagalności poszczególnych faktur.

Należy zwrócić uwagę, iż powódka domagała się po pierwsze odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia a po wtóre, określiła wysokość dochodzonych odsetek jako odsetki ustawowe. Zatem nie sposób zgodzić się z pozwaną, by w przypadku stwierdzenia, iż powódce należą się odsetki w innej niż ustawowej wysokości uznać roszczenie w tym zakresie za bezzasadne. Przyjąć bowiem należy, iż opóźnienie w wykonaniu świadczenia pieniężnego zawsze rodzi szkodę, odszkodowanie za opóźnienie z zapłatą długu pieniężnego polega zawsze na odsetkach. Powstanie tego prawa jest niezależne od tego, czy roszczenie o odsetki zostało podniesione, czy też nie, wynika bowiem z samego faktu opóźnienia. Natomiast rzeczą wtórną jest wysokość odsetek z tytułu opóźnienia - ta może być określona umową albo też może wynikać z przepisów prawa.

W żadnej z przedstawionych umów nie można dopatrzyć się zapisu precyzującego rodzaj odsetek za opóźnienie. Strony uregulowały jedynie kwestię wystawienie faktury VAT oraz terminy ich płatności. Uznać więc należy, iż skoro więc strony nie umówiły się w tym zakresie to powodowi należą się odsetki przewidziane przepisami prawa.

Z uwagi na datę zawartych umów na podstawie których dostarczano zamówione towary swe zastosowanie w sprawie znajdzie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Powstaje natomiast pytanie o wzajemny stosunek art. 8 w/w ustawy i art. 481 § 2 k.c. Zgodnie z art. 8 ust. 1 wskazanej ustawy, w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1)wierzyciel spełnił swoje świadczenie;

2)wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo wezwaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3.

W niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki przepisu art. 8 art. 1 ustawy. Dłużnik - który bez wątpienia jest podmiotem publicznym w rozumienia ustawy (art. 4 pkt 2) - spełnił świadczenie pieniężne przy czym wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie. Zresztą okoliczności te w sprawie nie były sporne. Konsekwentnie, przepis ten przewiduje w przypadku opóźnienia odsetki określane na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa czyli tzw. odsetki od zaległości podatkowych.

Kwestia wzajemnych relacji obu uregulowań była już przedmiotem analiz w orzecznictwie. Zwrócić należy uwagę, iż ustawa która znalazła swe zastosowanie w sprawie zastąpiła wcześniejsze uregulowania w tym przedmiocie tj. ustawę z 12.06.2003 r. - Terminy zapłaty w transakcjach handlowych która z kolei zastąpiła ustawę z 6.09.2001 - terminy zapłaty w obrocie gospodarczym. Kwestia ta ma znaczenie gdyż wcześniejsze orzecznictwo odnosiło się do uregulowań obecnie już nieobowiązujących które jednak co do zasady nie odbiegały od rozwiązania przewidzianego ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W tym miejscu należy przywołać stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 28 lutego 2007 r. (V CSK 445/06) zgodnie z którym, o względnym charakterze normy art. 481 § 1 k.c. świadczy także szczególna regulacja przewidziana w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym, a obecnie w art. 9 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.), która byłaby zbędna, gdyby art. 481 § 1 k.c. miał charakter bezwzględnie obowiązujący. Zgodnie zaś z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5.09.2014 r. (I ACa 287/14), w przypadku spełnienia warunków zastosowania art. 7 ustawy z 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych jako przepisu szczególnego wyłączone jest stosowanie normy ogólnej wyrażonej w art. 481 par 2 k.c.

Analiza przepisów prowadzi do wniosku, że art. 8 ustawy stanowi lex specialis wobec postanowień kodeksu cywilnego. Na taką wzajemną relację wskazuje zarówno treść art. 1 ustawy, w której wprost zapisano, że określa ona szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, jak i brak w ustawie przepisu który wskazywałby, że przepisy tej ustawy nie modyfikowały postanowień Kodeksu cywilnego o wymagalności świadczeń pieniężnych oraz o skutkach opóźnienia i zwłoki dłużnika. Ustawa zawiera własną definicję transakcji handlowych (art. 4 pkt 1), wymienia krąg podmiotów objętych tą ustawą a także wprost wyłącza spod jej działania określone długi i umowy (art. 3). Także te elementy nakazują przyjąć, że reguluje ona w sposób szczególny w stosunku do Kodeksu cywilnego (art. 481 § 2 k.c.) wysokość odsetek należnych w przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Modyfikacja ta dotyczy wysokości odsetek, które są naliczane w przypadku opóźnienia dłużnika, zastępując odsetki w wysokości ustawowej odsetkami w wysokości wynikającej z przepisu art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Zatem, w przypadku spełnienia warunków zastosowania art. 8 ustawy jako przepisu szczególnego wyłączone jest stosowanie normy ogólnej wyrażonej w art. 481 § 2 k.c. Przepis art. 8 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w granicach zawartej w nim hipotezy deroguje, jako przepis szczególny, art. 481 § 2 k.c. Strony mogły oczywiście umówić się na odsetki wyższe, ale z możliwości tej nie skorzystały.

Skoro tak, zatem powódce przysługiwały odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek za zwłokę określanych na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa.

Powódka skapitalizowała dochodzone odsetki w wysokości ustawowej na dzień 21.01.2015 r. tj. dochodząc kwoty 16.978,01 zł wraz z dalszymi odsetkami. Skoro powódce przysługiwały odsetki ale w innej wysokości niż ustawowe, Sąd dokonał ich przeliczenia w ten sposób, iż wyliczył należne odsetki od poszczególnych nieterminowo uregulowanych kwot faktur za okres od dnia wymagalności na dzień 21.01.2015 r. w wysokości odsetek za zwłokę określanych na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa. Tak też w przypadku poszczególnych wystawionych faktur odsetki wyniosły:

1.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 11.849,98 wymagalna dnia 4.07.2014 r. uregulowana 31.12.2014 r. – odsetki 530 zł,

2.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 299,70 wymagalna dnia 7.07.2014 r. uregulowana 31.12.2014 r. – odsetki 10 zł

3.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 7.002,72 wymagalna dnia 7.07.2014 r. uregulowana 31.12.2014 r. – odsetki 307 zł,

4.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 545,94 wymagalna dnia 8.07.2014 r. uregulowana 31.12.2014 r. – odsetki 24 zł,

5.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 29.075,54 wymagalna dnia 8.07.2014 r. uregulowana 31.12.2014 r. – odsetki 1268 zł,

6.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 145,26 wymagalna dnia 11.07.2014 r. uregulowana 31.12.2014 r. – odsetki 6 zł,

7.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 237,60 wymagalna dnia 11.07.2014 r. uregulowana 31.12.2014 r. – odsetki 10 zł,

8.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 26.069,95 wymagalna dnia 11.07.2014 r. uregulowana 31.12.2014 r. – odsetki 1116 zł,

9.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 680,40 wymagalna dnia 14.07.2014 r. uregulowana 21.01.2015 r. – odsetki 32 zł,

10.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 1.067,58 wymagalna dnia 14.07.2014 r. uregulowana 21.01.2015 r. – odsetki 50 zł,

11.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 2.764,99 wymagalna dnia 18.07.2014 r. uregulowana 21.01.2015 r. – odsetki 126 zł,

12.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 469,26 wymagalna dnia 18.07.2014 r. uregulowana 21.01.2015 r. – odsetki 21 zł,

13.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 237,60 wymagalna dnia 21.07.2014 r. uregulowana 21.01.2015 r. – odsetki 11 zł,

14.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 1.668,60 wymagalna dnia 21.07.2014 r. uregulowana 21.01.2015 r. – odsetki 75 zł,

15.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 452,52 wymagalna dnia 21.07.2014 r. uregulowana 21.01.2015 r. – odsetki 20 zł,

16.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 408,24 wymagalna dnia 21.07.2014 r. uregulowana 21.01.2015 r. – odsetki 18 zł,

17.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 285,12 wymagalna dnia 25.07.2014 r. uregulowana 21.01.2015 r. – odsetki 12 zł,

18.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 76,68 wymagalna dnia 25.07.2014 r. uregulowana 21.01.2015 r. – odsetki 3 zł,

19.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 34.748,83 wymagalna dnia 25.07.2014 r. uregulowana 21.01.2015 r. – odsetki 1514 zł,

20.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 145,26 wymagalna dnia 28.07.2014 r. uregulowana 21.01.2015 r. – odsetki 6 zł,

21.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 544,32 wymagalna dnia 28.07.2014 r. uregulowana 21.01.2015 r. – odsetki 23 zł,

22.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 243 wymagalna dnia 28.07.2014 r. uregulowana 21.01.2015 r. – odsetki 10 zł,

23.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 145,26 wymagalna dnia 28.07.2014 r. uregulowana 21.01.2015 r. – odsetki 6 zł,

24.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 1.391,04 wymagalna dnia 28.07.2014r. uregulowana 21.01.2015 r. – odsetki 59 zł,

25.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 290,52 wymagalna dnia 29.07.2014 r. uregulowana 29.01.2015 r. – odsetki na dzień 21.01.2015 r. – 12 zł,

26.  faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 12.776,40 wymagalna dnia 29.07.2014r. uregulowana 29.01.2015 r. – odsetki na dzień 21.01.2015 r. 543 zł,

27.  faktura VAT nr (...) wraz z korektą KO 20669/14 wystawiona na kwotę 1.620 zł wymagalna dnia 17.07.2014r. uregulowana 11.03.2015 r. – odsetki na dzień 21.01.2015r. 74zł.

Łącznie kwota skapitalizowanych odsetek na dzień 21.01.2015 r. wyniosła kwotę 5.886 zł. Żądanie odsetek za opóźnienie od zaległych odsetek możliwe jest dopiero od momentu wytoczenia powództwa o odsetki, jeżeli strony nie uzgodniły inaczej. Odsetki od odsetek należy liczyć od dnia wytoczenia powództwa o te odsetki. Biorąc więc pod uwagę powyższe, Sąd zasądził w pkt 1 wyroku kwotę 5.886 zł tytułem skapitalizowanych odsetek wraz z dalszymi odsetkami liczonymi od dnia wytoczenia powództwa o te odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określonych na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Ponieważ 3 faktury zostały uregulowane po wytoczeniu powództwa tj. faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 290,52 zł, faktura VAT nr (...) wystawiona na kwotę 12.776,40 zł oraz faktura VAT nr (...) wraz z korektą KO 20669/14 wystawiona na kwotę 1.620 zł zatem Sąd w pkt 2-4 wyroku zasądził odsetki tytułem opóźnienia za okres od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty tychże faktur w wysokości odsetek za zwłokę określonych na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Dalej idące roszczenia Sąd oddalił.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 100 kpc. Powód pozwem domagał się kwoty 152.221 zł a wygrał 14.636,92 zł (kwota główna uiszczona po wytoczeniu powództwa) + 5886 zł (skapitalizowane odsetki) = 20.522,92 zł. Zdaniem Sądu w wypadku cofnięcia pozwu obowiązek zwrotu kosztów procesu obciąża powoda bez względu na przyczynę cofnięcia jednakże dopuszczalne jest odstępstwo od tej zasady w sytuacji, gdy powód wykaże, że wystąpienie z powództwem było niezbędne dla celowego dochodzenia praw lub celowej obrony, z uwzględnieniem okoliczności istniejących w dacie wytoczenia pozwu. W dacie wytoczenia powództwa znaczna cześć należności została uregulowana tj. 75.226,69 zł oraz 45.328,70 zł. Zatem celowym było dochodzenie jedynie pozostałej kwoty, nieuiszczonej na dzień wytoczenia powództwa. Powód wygrał więc w 13,5 % w takiej też proporcji winien uczestniczyć w kosztach procesu na które złożyły się opłata od pozwu 7.612 zł (k. 153), koszty zastępstwa procesowego – 2*3.600 zł + 2* 17 zł, łącznie – 14846 zł. Powód powinien więc ponieść koszty w kwocie 12.841,79 zł a pozwany 2.004,21 zł. Powód poniósł 7612 zł opłaty, 3.600 zł kosztów zastępstwa, 17 zł opłaty od pełnomocnictwa a więc winien dopłacić pozwanemu kwotę 1.612,79 zł którą to kwotę zasądzono w pkt 6 orzeczenia. Pozwany zaś winien uczestniczyć w kosztach w wysokości 2.004,21 zł natomiast poniósł 3.600 zł oraz 17 zł więc winien otrzymać 1.612,79 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maria Szymecka-Stabla
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sławomir Łabuz
Data wytworzenia informacji: