Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X Ga 328/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-09-15

Sygn. akt X Ga 328/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Leszek Guza

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 roku w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Związku (...) w W.

przeciwko (...) Spółce z o.o. w Z.

o zapłatę

w postępowaniu uproszczonym

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 27 kwietnia 2015 r.,

sygn. akt VII GC 79/15

oddala apelację.

SSO Leszek Guza

Sygn. akt X Ga 328/15

UZASADNIENIE

Apelację pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 27 kwietnia 2015r. wydanego w postępowaniu uproszczonym uznano za nieuzasadnioną.

Zgodnie z art. 505 10 § 1 i 2 k.p.c. apelację wniesioną od wyroku wydanego w postępowaniu uproszczonym rozpoznano na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym.

Zgodnie z art. 505 13 § 2 k.p.c., jeżeli Sąd II instancji nie prowadzi postępowania dowodowego, uzasadnienie wyroku powinno zawierać jedynie wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

W apelacji podniesiono zarzuty naruszenia prawa materialnego a to art. 519 § 2 pkt 2 k.c. poprzez uznanie, że doszło do skutecznego przejęcia długu pomiędzy pozwaną a PPHU (...) Spółką z o.o. podczas gdy nie zaszła przesłanka warunkująca skuteczne przejęcie długu, jaką jest zawarcie na piśmie umowy między dłużnikiem a osoba trzecią.

Sąd Okręgowy zważył :

Apelacja była nieuzasadniona.

Na wstępie należy wskazać, że wbrew twierdzeniom apelacji podniesiony w niej zarzut był nie tyle zarzutem naruszenia prawa materialnego co odnosił się do, błędnych w ocenie skarżącego, ustaleń faktycznych Sądu pierwszej instancji.

Kwestionowała bowiem w istocie pozwana ustalenie przez ten Sąd, że doszło do zawarcia umowy przejęcia długu pomiędzy PPHU (...) a pozwaną, a w szczególności, że umowę o przejęcie długu stanowiło pismo z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Ten zarzut był nieuzasadniony. Prawidłowo bowiem ustalił Sąd Rejonowy, że doszło do przejęcia długu PPHU (...) Spółki z o.o. przez pozwaną.

Dowodem zawarcia umowy pomiędzy dłużnikiem a pozwaną w tym zakresie było pismo z dnia 30 kwietnia 2008 r. (k.23) w którym osoby reprezentujące dłużnika i pozwaną informują powódkę o przejęciu działalności dotychczasowego dłużnika (w tym zobowiązań i wierzytelności) przez pozwaną. Załącznikiem do tego pisma było oświadczenie z dnia 30 kwietnia 2008 r. (k. 113) zwierające m.in. oświadczenie o zgodzie wierzyciela na przejęcie długu, z odwołaniem się do treści art. 519 § 2 k.c. Nie powinno więc budzić wątpliwości, że zamiarem stron wyrażonym we wskazanym piśmie było m. in. przejęcie długu wobec powódki przez pozwaną.

Przypomnieć tutaj trzeba, że zgodnie z art. 65 k.c. oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje, a w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

W sytuacji więc, gdy w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji nie było sporne, że umowa o przejęcie długu pomiędzy stroną pozwaną poprzednim dłużnikiem została zawarta, nie sposób zarzucić Sądowi Rejonowemu błędnych ustaleń w tym zakresie.

Samo zaś pismo z dnia 30 kwietnia 2008 r. poddaje się interpretacji zgodnej z tą poczynioną przez Sąd Rejonowy, co w sytuacji gdy interpretacja ta jest zbieżna ze stanowiskiem stron prezentowanym w procesie przed tym sądem, nie daje Sądowi odwoławczemu możliwości jej podważenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, zarzuty apelacji uznano za nieuzasadnione i apelację na podstawie art. 385 k.p.c. oddalono.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Czyż-Bogacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Leszek Guza
Data wytworzenia informacji: