Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII U 2525/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-03-06

Sygn. akt VIII U 2525/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Maria Gawlik

Protokolant:

Justyna Jarzombek

po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2014 r. w Gliwicach

sprawy E. P. (P.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o prawo do emerytury

na skutek odwołania E. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 17 września 2013 r. nr (...)

oddala odwołanie.

(-) SSO Maria Gawlik

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. zaskarżoną decyzją
z dnia 17.09.2013 r., odmówił ubezpieczonemu E. P. (P.) prawa do emerytury w oparciu o przepis art. 184 ustawy z dnia 17.12.1998r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(tekst jednolity:
z 2009r. Dz.U. nr 153, poz. 1227), ponieważ nie udowodnił on żądanego 15-letniego okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach przy pracach wymienionych
w wykazie A.

W odwołaniu do Sądu pełnomocnik ubezpieczonego E. P. domaga się zmiany zaskarżonej decyzji przez przyznanie ubezpieczonemu prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach uzasadniając, że przez wymagany okres 15-lat na zajmowanych stanowiskach ubezpieczony wykonywał prace w warunkach szczególnych w wymienionych w odwołaniu zakładach pracy, a zatem spełnia warunki do przyznania prawa do emerytury.

Charakter zatrudnienia ubezpieczonego potwierdzą słuchani w charakterze świadków: R. O. i E. Ś. oraz dokumenty znajdujące się w jego aktach emerytalnych – dowód: k. 2-4 oraz 24-26 akt sądowych.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, podtrzymując swoje stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając odwołanie Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Ubezpieczony E. P. ur. (...), w dniu 26.07.2013 r. złożył wniosek o przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.

Ubezpieczony 60 lat ukończył 12.03.2013 r.. i na dzień 1.01.1999r., legitymuje się okresem składkowym i nieskładkowym w wymiarze ponad 25 lat, jednak nie udokumentował wymaganego co najmniej 15-letniego okresu pracy wykonywanej
w szczególnych warunkach wymienionej w wykazie A.

W oparciu o świadectwo pracy potwierdzające wykonywanie pracy w warunkach szczególnych, organ rentowy zaliczył ubezpieczonemu okresy zatrudnienia
w Zakładach (...) S.A. w G.:

- od 18.08.1971 r. do 30.06.1972 r. na stanowisku hartownika – wykaz A dział III poz.76 pkt. 3 (świadectwo pracy w warunkach szczególnych k. 6),

- od 17.03.1976 r. do 31.07.1977 r. na stanowisku hartownika – wykaz A dział III poz. 76 pkt. 3 (świadectwo pracy w warunkach szczególnych k. 8),

- od 1.08.1977 r. do 31.07.1978 r. na stanowisku spawacza elektrycznego – wykaz A dział XIV, poz. 12 pkt. 10 (świadectwo k. 8) i uznał, że ubezpieczony legitymuje się okresem pracy w warunkach szczególnych w wymiarze 3 lata, 1 miesiąc i 27 dni.

Wobec powyższego ubezpieczony nie udowodnił wymaganego, co najmniej
15 - letniego stażu pracy w warunkach szczególnych.

Po przeanalizowaniu sprawy ZUS wydał zaskarżoną decyzję.

W okresach od 18.08.1971 r. do 18.11.1972 r. oraz od 17.03.1976 r. do 31.03.1981 r., ubezpieczony był zatrudniony w Zakładach (...) w G., jednak pracodawca potwierdził w świadectwach pracy
w warunkach szczególnych jedynie okresy od 18.08.1971 r. do 30.06.1972 r. oraz od 17.03.1976 r. do 31.07.1978 r. i zostały one uwzględnione przez organ rentowy.

Po ewentualnym zaliczeniu do pracy w warunkach szczególnych okresu zatrudnienia w Zakładzie (...) w G. od 1.10.1984 r. do 31.03.1993 r. (8 lat, 6 m-cy) oraz okresów zatrudnienia w Zakładach (...) w G. od 1.07.1972 r. do 18.11.1972 r. (4 m-ce, 18 dni) i od 1.08.1978 r. do 31.03.1981 r. (2 lata, 8 m-cy), ubezpieczony nadal nie będzie legitymował się 15-letnim okresem pracy w warunkach szczególnych.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie akt emerytalnych ubezpieczonego i uznał, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

W tej sytuacji Sąd nie przeprowadzał dowodu z zeznań zawnioskowanych świadków i oddalił wniosek pełnomocnika ubezpieczonego z dnia 6.03.2014 r.
o zakreślenie terminu do złożenia wniosków dowodowych wskazujących na zatrudnienie ubezpieczonego w warunkach szczególnych przez okres co najmniej
15 lat do dnia 31.12.1998 r.

Zdaniem Sądu zaskarżona decyzja organu rentowego została wydana na podstawie przedłożonej przez ubezpieczonego dokumentacji zaświadczającej o jego zatrudnieniu. Zebranie nowych dowodów wskazujących na zatrudnienie ubezpieczonego w warunkach szczególnych przez okres co najmniej 15 lat do dnia 31.12.1998 r. pozwoli ubezpieczonemu na złożenie nowego wniosku o emeryturę wcześniejszą, a organowi rentowemu o ocenę nowych dowodów.

Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r., nr 153, poz. 1227 ze zm.) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli:

1)okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz

2)okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27.

Emerytura przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązania stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

W zakresie określenia wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ww. ustawy, rodzajów prac lub stanowisk oraz warunków, na podstawie których ubezpieczonym przysługuje prawo do emerytury art. 32 ust. 4 odsyła do uregulowań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8 poz.43 ze zm.).

Zgodnie z treścią § 2 ww. rozporządzenia, okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w tym akcie prawnym są okresy,
w których praca w szczególnych warunkach jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy. Okresy pracy,
o których mowa w ust. 1, stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach, wystawionym według wzoru stanowiącego załącznik do przepisów wydanych na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia, lub w świadectwie pracy.

W myśl § 3 i 4 rozporządzenia, pracownik który wykonywał prace
w szczególnych warunkach, wymienione w załączonym do rozporządzenia wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1. osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn

2. ma wymagany 25 letni okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie pozostawało ustalenie, czy ubezpieczony spełnia przesłanki do nabycia emerytury wcześniejszej z tytułu pracy
w warunkach szczególnych po ukończeniu 60 roku życia.

Warunkiem nabycia uprawnień emerytalnych według art. 184 jest spełnienie przesłanki stażu przed dniem 1.01 1999r. Brak w treści art. 184 przesłanki końcowej daty spełnienia pozostałych warunków nabycia uprawnień emerytalnych (tj. na dzień 31.12.2008r.) powoduje, że ubezpieczeni, którzy w chwili wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych posiadali wymagany okres ubezpieczenia (szczególny i zwykły), mogą realizować prawo do emerytury na starych zasadach po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w art.32 również po dniu 31.12.2008r. oraz nieprzystąpieniu do OFE i rozwiązaniu stosunku pracy. Wszystkie przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.

Należy podkreślić, że okres zatrudnienia może być zaliczony do pracy
w warunkach szczególnych, gdy pracownik faktycznie wykonywał prace objęte wykazem prac uprawniających do wcześniejszej emerytury, pomimo że stanowisko jakie mu formalnie przypisano nie jest wymienione w wykazie. Wymieniony wyżej wykaz A nie określa bowiem stanowisk pracy, ale definiuje rodzaj prac, które są uważane za wykonywane w szczególnych warunkach. Decydujące znaczenie dla zakwalifikowania pracy jako realizowanej w szczególnych warunkach ma nie nazwa zajmowanego stanowiska, ale rodzaj, charakter i warunki pracy.

Według oceny Sądu postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie wykazało, że ubezpieczony E. P. nie spełnia wszystkich przesłanek określonych w powołanych wyżej przepisach, pozwalających na przyznanie mu prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach, bowiem bez wątpienia przed dniem 1.01.1999r., co najmniej przez okres 15 lat wykonywał prace
w szczególnych warunkach, ale jedynie przez okres krótszy aniżeli wymagany okres
15 lat. Pozostałe warunki wynikające z treści art. 184 w związku z 32 ust. 1 ustawy
z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2009r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.) są niesporne.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy w Gliwicach w oparciu o przepis art. 477 14 § 1 k.p.c. orzekł o oddaleniu odwołania.

SSO Maria Gawlik

Z/

1. uzasadnienie odnotować,

2. odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć

pełn. ubezp. adw. J. P.,

3. kalendarz 14 dni lub z wpływem.

G-ce,, 2014-04-28 Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gambus
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Gawlik
Data wytworzenia informacji: