Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII U 1533/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-12-18

Sygn. akt VIII U 1533/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Jolanta Łanowy

Protokolant:

Małgorzata Skirło

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. w Gliwicach

sprawy C. N. (N.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o prawo do emerytury

na skutek odwołania C. N.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 9 września 2015 r. nr (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje odwołującemu C. N. prawo do emerytury od września 2015 r.

(-) SSO Jolanta Łanowy

Sygn. akt. VIII U 1533/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 9 września 2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. odmówił ubezpieczonemu C. N. prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym 60 lat. Powołując się na art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych organ rentowy wskazał, że ubezpieczony na dzień 1 stycznia 1999r. nie udowodnił wymaganego 15 – letniego okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach a jedynie 7 lat, 6 miesięcy i 17 dni takiej pracy. ZUS wskazał, że do pracy w szczególnych warunkach nie zaliczył ubezpieczonemu okresu zatrudnienia w Zakładzie (...) od 18 sierpnia 1978r. do 28 lutego 1981r. z uwagi na fakt, iż w świadectwie pracy z dnia 1 sierpnia 1978r. widnieje stanowisko łączone spawacz-zbrojarz natomiast w świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach z dnia 4 października 2013r. wymieniono wyłącznie stanowisko zbrojarz. Nadto nie zaliczono okresu od 1 listopada 1985r. do 31 października 1994r. gdyż zgodnie ze świadectwem pracy w szczególnych warunkach z dnia 27 września 2013r. nie wykonywał w tym okresie pracy w szczególnych warunkach.

W odwołaniu od powyższej decyzji ubezpieczony domagał się jej zmiany i przyznania mu prawa do spornego świadczenia. Podniósł, iż posiada wymagany okres zatrudnienia w szczególnych warunkach, gdyż w okresie zatrudnienia w KWK (...) od 1 listopada 1985r. do 31 października 1994r. pracował na stanowisku spawacza, co może wykazać zeznaniami świadków.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Sąd Okręgowy w Gliwicach ustalił:

Ubezpieczony C. N. urodził się (...) Wiek 60 lat osiągnął (...)

W dniu 7 września 2015r. ubezpieczony złożył wniosek o przyznanie mu prawa do emerytury z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych.

Zaskarżoną decyzją z dnia 9 września 2015r. (...) Oddział w Z. odmówił ubezpieczonemu prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym 60 lat, z uwagi na brak wymaganego 15 – letniego okresu zatrudnienia w szczególnych.

ZUS przyjął, iż ubezpieczony na dzień 31 grudnia 1998r. posiada 27 lat i 10 dni okresów składkowych i nieskładkowych.

Do pracy w warunkach szczególnych organ rentowy uwzględnił ubezpieczonemu 7 lat, 6 miesięcy i 17 dni takiej pracy.

Do pracy w warunkach szczególnych ZUS nie uwzględnił ubezpieczonemu okresu zatrudnienia w Kopalni (...) w P. od 1 listopada 1985r. do 31 października 1994r.

Sąd ustalił, iż C. N. od 6 maja 1982r. do 31 października 1994r. był zatrudniony w Kopalni (...) w P..

W świadectwie pracy z dnia 27 września 2013r. pracodawca wskazał, iż ubezpieczony w tym okresie zajmował następujące stanowiska:

- od 6 maja 1982r. do 31 października 1985r. spawacz na powierzchni,

- od 1 listopada 1985r. do 30 września 1987r. ślusarz narzędziowy na powierzchni,

- od 1 października 1987r. do 31 października 1994r. ślusarz – spawacz na powierzchni,

W świadectwie pracy w szczególnych warunkach z dnia 27 września 2013r. pracodawca potwierdził, iż w czasie zatrudnienia w KWK (...)„ w P., w okresie od 6 maja 1982r. do 31 października 1985r. ubezpieczony pracował jako spawacz na powierzchni i w tym okresie wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowodorowym wymienione w pod poz. 12, działu XIV, wykazu A, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8 poz.43 ze zm.).

Powyższy okres ZUS uwzględnił ubezpieczonemu do pracy w warunkach szczególnych.

Pracodawca nie wystawił ubezpieczonemu świadectwa pracy w szczególnych warunkach za pozostały okres zatrudnienia w KWK (...)„ w P. od 1 listopada 1985r. do 31 października 1994r.

Sąd ustalił, iż C. N. posiada uprawnienia spawalnicze od 1978r.

Nadto ustalił , iż w całym okresie zatrudnienia w KWK (...)„ w P., w tym w spornym okresie zatrudnienia od 1 listopada 1985r. do 31 października 1994r. C. N. pracował na stanowisku spawacza elektryczno-gazowego na warsztacie. Na warsztacie było około 20 spawaczy, były również stanowiska ślusarzy narzędziowych. Ubezpieczony pracował jako spawacz stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, nie był kierowany do innych prac. Przez cały ten okres charakter jego pracy nie uległ zmianie. Nigdy nie wykonywał pracy ślusarza. Spawacze nie wykonywali prac ślusarskich, gdyż od tego byli ślusarze. Odwołujący otrzymywał dodatek za pracę w warunkach szczególnych i mleko.

W spornym okresie zatrudnienia wraz z ubezpieczonym pracowali świadkowie J. M. i Z. P.. Świadek J. M. pracował w latach 1985-1994 na stanowisku spawacza elektryczno-gazowego. Świadek Z. P. pracował w latach 1972 -2014 na stanowisku spawacza na powierzchni, pracował na jednej zmianie z ubezpieczonym.

Sąd ustalił, iż ubezpieczony legitymuje na dzień 1 stycznia 1999r. okresem składkowym i nieskładkowym w wymiarze 27 lat i 10 dni.

Bezsporne było, że ubezpieczony ukończył 60 lat życia z dniem (...) i nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego.

Powyższe okoliczności Sąd ustalił na podstawie akt organu rentowego, akt osobowych ubezpieczonego z KWK (...) w P. (k.14), książeczki spawacza (k.17), zeznań świadków J. M. (nagranie z rozprawy z dnia 18 grudnia 2015r. min. 12.16 i n. k.21) i Z. P. (nagranie z rozprawy z dnia 18 grudnia 2015r. min. 19.25 i n. k.21) oraz przesłuchania ubezpieczonego (nagranie z rozprawy z dnia 18 grudnia 2015r. min. 2.17 i n. oraz min. 27.07 i n. k.21).

Odnośnie rodzaju pracy wykonywanej przez ubezpieczonego Sąd dał wiarę jego twierdzeniom, które zostały potwierdzone przez zeznania świadków. Świadkowie pracowali razem z ubezpieczonym w spornym okresie zatrudnienia, regularnie stykali się z ubezpieczonym, pracowali na jednej zmianie, posiadają zatem szczegółową wiedzę na temat miejsca i charakteru wykonywanej przez odwołującego pracy.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1440 ze zm.) w powiązaniu z § 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8 poz.43 ze zm.) ubezpieczonym mężczyznom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949r. będącym pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przy pracach wymienionych w wykazie A, przysługuje prawo do emerytury w razie łącznego spełnienia następujących warunków:

1. osiągnięcia wieku emerytalnego 60 lat

2. posiadania wymaganego okresu zatrudnienia wynoszącego 25 lat, w tym

co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 powołanego rozporządzenia, okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w tym akcie prawnym są okresy, w których praca w szczególnych warunkach jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Z kolei zgodnie z treścią art. 184 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli:

1)okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz

2)  okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27.

W myśl art. 184 ust. 2 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013r. tj. w dacie złożenia wniosku oraz wydania zaskarżonej decyzji – emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

Na podstawie tego przepisu, prawo do emerytury w obniżonym wieku, przysługuje ubezpieczonemu, który w dniu wejścia w życie ustawy tj. w dniu 1 stycznia 1999r. spełnił warunki w zakresie posiadania ogólnego stażu pracy oraz pracy wykonywanej w warunkach szczególnych a nie osiągnął wymaganego wieku.

Okoliczność sporna w przedmiotowej sprawie dotyczyła posiadania przez ubezpieczonego (na dzień 1 stycznia 1999r.) wymaganego 15 – letniego okresu pracy wykonywanej w warunkach szczególnych, bowiem organ rentowy uwzględnił mu jedynie 7 lat, 6 miesięcy i 17 dni takiej pracy.

Przeprowadzone w niniejszej sprawie postępowanie dowodowe wykazało, że ubezpieczony legitymuje się wymaganym 15 – letnim okresem pracy wykonywanej w warunkach szczególnych, bowiem do takiej pracy należało zaliczyć mu sporny okres zatrudnienia w KWK (...)„ w P. od 1 listopada 1985r. do 31 października 1994r.

W tym czasie, podobnie jak w uwzględnionym przez ZUS okresie poprzedzającym bezpośrednio okres sporny, C. N. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pracował na stanowisku spawacza elektryczno-gazowego. Pracę wykonywał na warsztacie, gdzie pracowało około 20 spawaczy oraz ślusarze. Ubezpieczony nie był kierowany do innych prac, nie wykonywał prac ślusarskich, gdyż od tego byli ślusarze.

Wykonywane przez ubezpieczonego prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowowodorowym są wymienione pod poz. 12, działu XIV, wykazu A, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8 poz.43 ze zm.), zawierającego wykaz prac w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego.

Bez znaczenia pozostaje, że w świadectwie pracy w szczególnych warunkach pracodawca nie ujął spornego okresu zatrudnienia. Fakt wykonywania takiej pracy został wykazany w postępowaniu sądowym za pomocą innych dowodów. W postępowaniu odwoławczym przed Sądem nie obowiązują bowiem ograniczenia dowodowe jakie występują w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe przed organem rentowym, a Sąd może ustalić okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość jak: okresy zatrudnienia, w tym wykonywanie pracy w warunkach szczególnych, za pomocą wszelkich środków dowodowych, przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego (por. uchwała Sądu Najwyższego z 10 marca 1984r. III UZP 6/84, uchwała Sądu Najwyższego z 21 września 1984r. III UZP 48/84, wyrok Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2006r., I UK 179/06, LEX nr 342283).

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków potwierdzającym taki charakter jego pracy, uznając te dowody za spójne logiczne i wzajemnie się uzupełniające.

Mając zatem powyższe na uwadze – po uwzględnieniu do pracy wykonywanej w szczególnych warunkach okresu uznanego przez ZUS oraz okresu spornego – należało uznać, że ubezpieczony legitymuje się na dzień 1 stycznia 1999r. wymaganym 15 –letnim okresem pracy w warunkach szczególnych.

Kwestia posiadania przez ubezpieczonego ponad 25 – letniego okresu składkowego i nieskładkowego nie była przedmiotem sporu. Nie było także sporne, iż odwołujący nie jest członkiem OFE i na dzień wydania zaskarżonej decyzji ukończył wymagany wiek 60 lat.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c., zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznał ubezpieczonemu prawo do emerytury poczynając od września 2015r. tj. od miesiąca złożenia wniosku.

(-) SSO Jolanta Łanowy

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Helena Kalinowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Łanowy
Data wytworzenia informacji: