Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII U 395/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-10-09

Sygn. akt VIII U 395/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Jolanta Łanowy

Protokolant:

Małgorzata Skirło

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2014 r. w Gliwicach

sprawy J. C. (C.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o emeryturę pomostową

na skutek odwołania J. C.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 13 stycznia 2014 r. nr (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznaje odwołującemu prawo do emerytury pomostowej od dnia 5 grudnia 2013 r.

(-) SSO Jolanta Łanowy

Sygn. akt VIII U 395/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 13 stycznia 2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 31 grudnia 2008r., Nr 237, poz. 1656) odmówił ubezpieczonemu J. C. przyznania prawa do emerytury pomostowej, w związku z tym, iż nie udowodnił on 15 – letniego okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach przy pracach wymienionych w załączniku 1 lub 2 do ustawy o emeryturach pomostowych.

W odwołaniu od powyższej decyzji ubezpieczony domagał się jej zmiany poprzez przyznanie mu prawa do emerytury pomostowej.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, podtrzymując swoje stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Sąd ustalił co następuje:

Ubezpieczony J. C., urodzony (...), w dniu 5 grudnia 2013r. złożył w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. wniosek o przyznanie prawa do emerytury pomostowej.

Organ rentowy zaskarżoną decyzją z dnia 13 stycznia 2014r. odmówił przyznania prawa do wnioskowanego świadczenia. Jednocześnie organ rentowy ustalił, że odwołujący wykazał ponad 25 lat pracy ogółem, w tym udowodnił 8 lat, 4 miesiące i 2 dni pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu ustawy pomostowej.

Ubezpieczony wiek 60 lat ukończył w dniu (...).

W dniu 23 września 2013r. odwołujący rozwiązał stosunek pracy.

Organ rentowy wydając zaskarżoną decyzję nie uznał za pracę w warunkach szczególnych, pracy w okresie od 1 lutego 1976r. do 3 marca 1990r. w P.T.S.B. (...) w K., z uwagi na fakt, iż odwołujący za ten okres nie przedłożył świadectw wykonywania pracy w warunkach szczególnych. Nadto ZUS nie uwzględnił okresu zatrudnienia od 1 stycznia 2013r. w (...) z siedzibą w Ś. jako pracy w warunkach szczególnych z uwagi na brak dokumentu potwierdzającego, że w tym okresie wykonywał taką pracę (druk (...)).

W toku procesu Sąd ustalił, iż w czasie zatrudnienia w P.T.S.B. (...) w K.B. Oddział Nr 5 P. w spornym okresie od 1 lutego 1976r. do 3 marca 1990r. ubezpieczony pracował jako instruktor praktycznej nauki zawodu od 1 lutego 1976r. do 31 października 1984r. oraz jako kierowca samochodu ciężarowego pow. 3,5 t. od 1 listopada 1984r. do 3 marca 1990r. Ubezpieczony pracując jako instruktor praktycznej nauki zawodu prowadził naukę jazdy samochodami ciężarowymi marki (...) o ciężarze powyżej 3,5 tony, (...) o ciężarze powyżej 5 ton oraz samochodem marki (...). Prowadził zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów szkoły przyzakładowej na terenie zakładu pracy.

Dalej Sąd ustalił, że ubezpieczony pracując jako kierowca samochodu ciężarowego pow. 3,5 t. od 4,30 do 6,00 i od 14,00 do 16,00 był jeździł osinobusa i przewoził pracowników, a od 6,00 do 14,00 był kierowcą samochodu ciężarowego. Jeździł samochodami ciężarowymi marki (...), (...). Były to samochody z naczepą o ciężarze powyżej 3,5 ton. Na naczepie odwołujący przewoził elementy do budowy domów. Średnio wykonywał 3 kursy w ciągu dnia. Jeździł do wytwórni, która znajdowała się w R., a następnie na budowy.

Sąd ustalił, że odwołujący od 1 maja 2010r. do 30 czerwca 2011r., od 1 sierpnia 2011r. do 25 czerwca 2012r. oraz od 28 czerwca 2012r. do 23 września 2013r. był zatrudniony w (...) z siedzibą w Ś.. W ww. okresach ubezpieczony stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał prace na stanowisku: kierowca autobusu o liczbie miejsc powyżej 15, co zostało potwierdzone przez pracodawcę stosownymi świadectwami z dnia 21 i 27 listopada 2013r.

Dodatkowo ustalono, że ubezpieczony od 11 marca 2013r. do 24 marca 2013r. pobierał wynagrodzenie za okres choroby, od 25 marca 2013r. do 8 września 2013r. pobierał zasiłek chorobowy, a od 9 września 2013r. do 23 września 2013r. posiadał nieobecności nieusprawiedliwione.

Powyższe okoliczności Sąd ustalił na podstawie akt organu rentowego, zeznań świadków: T. L. (zapis rozprawy z dnia 20 maja 2014r. 14 min. 38 sek – 19 min. 48 sek.), D. K. (zapis rozprawy z dnia 26 września 2014r. 7 min. 24 sek – 13 min. 46 sek.), akt sprawy VIII U 2293/13 a także w oparciu o akta osobowe ubezpieczonego za okres zatrudnienia w P.T.S.B. (...) w K.B. Oddział Nr 5 P. dołączonych do akt sprawy. Zgromadzona w sprawie dokumentacja została sporządzona w sposób rzetelny i nie budzący wątpliwości, a zeznania świadków są spójne, wzajemnie się potwierdzają i uzupełniają, dając łącznie pełny obraz przebiegu i charakteru zatrudnienia odwołującego w spornych okresach.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego J. C. zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie rozważań należy stwierdzić, iż zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 31 grudnia 2008r., Nr 237, poz. 1656) prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5-12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2)ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4)ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5)przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6)po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Natomiast po myśli art. 3 ust. 1 4 i 7 ustawy prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku; wykaz prac w szczególnych warunkach określa załącznik nr 1 do ustawy.

Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach uważa się pracowników wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy, w pełnym wymiarze czasu pracy, prace, o których mowa w ust. 1.

Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uważa się również osoby wykonujące przed dniem wejścia w życie ustawy prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Zgodnie z treścią art. 12 ustawy przy ustalaniu okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 4-11, nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Kwestia sporna w niniejszej sprawie sprowadza się do tego, czy mając na uwadze ustalony stan faktyczny i obowiązujące przepisy należy uznać odwołanie ubezpieczonego J. C. za uzasadnione, a tym samym przyznać mu prawo do emerytury pomostowej z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach określonej w ustawie z dnia 18 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 31 grudnia 2008r., Nr 237, poz. 1656).

Sąd uznał, że w spornym okresie od 1 listopada 1984r. do 3 marca 1990r. odwołujący pracował w szczególnych warunkach stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. W tym czasie nie wykonywał innych czynności niż kierowca samochodu ciężarowego pow. 3,5 t. Dodatkowo w okresach od 1 maja 2010r. do 30 czerwca 2011r., od 1 sierpnia 2011r. do 25 czerwca 2012r. oraz od 28 czerwca 2012r. do 23 września 2013r. ubezpieczony stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pracował jako kierowca autobusu o liczbie miejsc powyżej 15, a organ rentowy uwzględnił ten rodzaj pracy jako pracę w warunkach szczególnych do 31 grudnia 2012r. Zatem doliczenie pracy w spornych okresach, po pomniejszeniu o okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków chorobowych i nieobecności nieusprawiedliwionych do okresu pracy w szczególnych warunkach uwzględnionej przez ZUS tj. do dnia 31 grudnia 2012r. powoduje, że ubezpieczony legitymuje się wymaganym 15 - letnim okresem wymaganym do przyznania prawa do emerytury pomostowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 31 grudnia 2008r., Nr 237, poz. 1656).

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków potwierdzających charakter pracy ubezpieczonego, uznając te dowody za spójne logiczne i wzajemnie się uzupełniające oraz znajdujące potwierdzenie w dokumentacji akt osobowych ubezpieczonego. Nadto pracodawca ubezpieczonego potwierdził rodzaj wykonywanej przez niego pracy w świadectwach pracy z dnia 21 i 27 listopada 2013r.

Mając na względzie powyższe Sąd uznał, że ubezpieczony legitymuje się 15 - letnim okresem pracy wymaganym do przyznania prawa do emerytury pomostowej.

Według oceny Sądu postępowanie dowodowe przeprowadzone w tej konkretnej sprawie wykazało, że ubezpieczony J. C. spełnia wszystkie przesłanki określone w powołanych wyżej przepisach pozwalające na przyznanie mu prawa do wcześniejszej emerytury pomostowej, bowiem legitymuje się wymaganym 15 - letnim okresem pracy w szczególnych warunkach. Pozostałe warunki wynikające z przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 31 grudnia 2008r., Nr 237, poz. 1656) są niesporne.

Reasumując: według oceny Sądu ubezpieczony spełnia wszystkie przesłanki niezbędne do przyznania prawa do emerytury pomostowej, pozwalające na przyznanie mu prawa do tego świadczenia od 5 grudnia 2013r. tj. od dnia wniosku o to świadczenia.

Biorąc wszystkie powyższe względy pod uwagę Sąd Okręgowy na mocy art.
(...) § 2 k.p.c. orzekł, jak w sentencji wyroku.

SSO Jolanta Łanowy

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Helena Kalinowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Łanowy
Data wytworzenia informacji: