Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Pz 105/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2018-10-09

Sygn. akt VIII Pz 105/18

POSTANOWIENIE

Dnia 9 października 2018r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Andrzejewska(spr.)

Sędziowie: SSO Patrycja Bogacińska-Piątek

SSO Grażyna Łazowska

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2018r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy D. D. (1) (D.) i K. T. (T.)

przeciwko Spółce (...) Spółce Akcyjnej w B.

o rekompensatę za utracony deputat węglowy

na skutek zażalenia pozwanej

od rozstrzygnięcia zawartego w punkcie 2 postanowienia Sądu Rejonowego w Z. z dnia 18 lipca 2018r. sygn. akt IV P 176/18

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

(-) SSO Patrycja Bogacińska-Piątek (-) SSO Małgorzata Andrzejewska(spr.) (-) SSO Grażyna Łazowska

Sędzia Przewodniczący Sędzia

VIII Pz 105/18

UZASADNIENIE

Powodowie domagali się przyznania świadczenia rekompensacyjnego w wysokości D. D. (1) 1.800zł, i K. T. 10.000zł z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Pozwana wniosła o oddalenie powództw i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wskazując, że powodowie, którzy przeszli na emeryturę po 31 grudnia 2014r. w oparciu o przepisy zakładowe nie byli uprawnieni do deputatu węglowego i nie spełniają ustawowego wymogu do uzyskania rekompensaty.

Po otrzymaniu odpowiedzi na pozew, w trakcie rozprawy w dniu 18 lipca 2018r., powodowie złożyli oświadczenia o cofnięciu pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. Wnieśli też o nieobciążanie ich kosztami zastępstwa procesowego.

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2018r. Sąd Rejonowy w Z. umorzył postępowanie i na podstawie art. 102 k.p.c. odstąpił od obciążenia powodów kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej.

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów zastępstwa procesowego wniosła pozwana zarzucając naruszenie art. 98 i 102 k.p.c. poprzez odstąpienie od obciążania powodów kosztami postępowania pomimo przegrania przez powodów sprawy, a także pomimo niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 102 k.p.c. tj. wypadków szczególnie uzasadnionych. Domagała się zmiany zaskarżonych postanowień Sądu, zawartych w wyroku i zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego w kwocie po 1.350zł oraz zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Powodowie w niniejszej sprawie domagali się zasądzenia kwot 1.800zł i 10.000zł z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla na podstawie ustawy z dnia 12 października 2017r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. z 2017r., poz. 1971).

Należy podnieść za Sądem Najwyższym, iż wyjątek od zasady ponoszenia kosztów za wynik sprawy przewiduje art. 102 k.p.c., który pozwala w szczególnie uzasadnionych wypadkach na zasądzenie od strony przegrywającej tylko części kosztów lub nieobciążenie jej w ogóle kosztami; nadto przepis art. 102 k.p.c. nie może być rozszerzająco wykładany
i wyklucza uogólnienie, a może być stosowany w zależności od konkretnego przypadku (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1981r., sygn. akt IV PZ 11/81,
LEX nr 8307).

W niniejsze sprawie, w ocenie Sądu II instancji, zachodzi okoliczność odstąpienia od poniesienia przez powodów kosztów zastępstwa procesowego na rzecz strony pozwanej. Powodowie kilkanaście dni przed wyznaczonym terminem rozprawy otrzymali odpowiedź na pozew i następnie w trakcie rozprawy złożyli oświadczenie o cofnięciu pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. Wnieśli też o nieobciążanie ich kosztami procesowymi. Powodowie nie byli w sprawie reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika. Strona pozwana, w związku z tym, że jej pełnomocnik nie stawił się na rozprawie, nie ustosunkowała się w żaden sposób do złożonych przez powodów wniosków w zakresie nieobciążanie ich kosztami. W tej sytuacji Sąd I instancji powołując się na szczególne okoliczności sprawy prawidłowo, w oparciu o art. 102 k.p.c., odstąpił od obciążania powodów kosztami zastępstwa procesowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił zażalenie jako nieuzasadnione.

(-) SSO Patrycja Bogacińska-Piątek (-) SSO Małgorzata Andrzejewska(spr.) (-) SSO Grażyna Łazowska

Sędzia Przewodniczący Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gambus
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Andrzejewska,  Patrycja Bogacińska-Piątek ,  Grażyna Łazowska
Data wytworzenia informacji: