Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Pz 63/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-01-21

Sygn. akt VIII Pz 63/13

POSTANOWIENIE

Dnia 21 stycznia 2014r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie (...) SSO Małgorzata Andrzejewska (ref.)

Sędziowie: SSO Maria Gawlik

SSO Maria Pierzycka - Pająk

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014r.

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia pozwanego na punkt 2 postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 7 października 2013r. w sprawie IV P 387/12

w sprawie z powództwa M. W.

przeciwko W. A. Hungary (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) Oddział w Polsce w P.

o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sędzia Przewodniczący Sędzia

(-) SSO M. G. (-) SSO M. A.(ref.) (-) SSO M.P.-Pająk

VIII Pz 63/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 7 października 2013r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach umorzył postępowanie w związku z cofnięciem pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. W punkcie 2 orzeczenia Sąd pierwszej instancji odstąpił od obciążania powoda kosztami postępowania w oparciu o przepis art. 102 k.p.c.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył pozwany zarzucając naruszenie:

- art. 102 k.p.c. poprzez przyjęcie, iż zachodzą szczególnie uzasadnione przesłanki przemawiające za nieobciążaniem przez Sad kosztami postępowania strony powodowej,

- art. 203 § 3 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez zaniechanie dokonania wszechstronnej oceny przedstawionych przez pozwaną w piśmie z dnia 12 września 2013r. twierdzeń i wniosków, przemawiających za przyznaniem pozwanej od powoda kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego na skutek cofnięcia pozwu.

Stawiając powyższe zarzuty skarżący wniósł o zamianę zaskarżonego orzeczenia i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie strony pozwanej nie zasługuje na uwzględnienie.

W wypadku umorzenia postępowania ustalenie strony wygrywającej i przegrywającej uzależnione jest od przyczyny, która spowodowała potrzebę wydania tego rodzaju postanowienia. W sytuacji, gdy do umorzenia postępowania doszło, tak jak w rozpoznawanej sprawie, na skutek cofnięcia pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia to stroną przegrywającą spór jest strona powodowa.

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę jest obowiązana zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony. W myśl natomiast § 3 powołanego przepisu w zw. z art. 99 k.p.c. do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach.

Stawka minimalna w sprawach ze stosunku pracy przy wartości przedmiotu sporu wynoszącej od 10.000 do 50.000zł wynosi 1.800 zł - § 6 pkt. 5 i § 12 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.t.j. z 2013r., Nr 461).

Sąd Rejonowy w oparciu o przepis art. 102 k.p.c. odstąpił jednak od obciążania powoda kosztami zastępstwa procesowego na rzecz strony pozwanej.

Przepis ten pozwala w szczególnie uzasadnionych wypadkach na zasądzenie od strony przegrywającej tylko części kosztów lub nieobciążenie jej w ogóle kosztami.

Sposób skorzystania z art. 102 k.p.c. jest suwerennym uprawnieniem sądu orzekającego i od oceny tego sądu zależy przesądzenie, że taki szczególnie uzasadniony wypadek nastąpił w rozpoznawanej sprawie oraz usprawiedliwia odstąpienie od obowiązku ponoszenia kosztów procesu. Zakwalifikowanie przypadku jako "szczególnie uzasadnionego" wymaga rozważenia całokształtu okoliczności faktycznych sprawy. Ingerencja w to uprawnienie, w ramach rozpoznawania środka zaskarżenia od rozstrzygnięcia o kosztach procesu, następuje jedynie w sytuacji stwierdzenia, że dokonana ocena jest dowolna, oczywiście pozbawiona uzasadnionych podstaw – postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012r., IV CZ 118/11.

Zdaniem Sądu drugiej instancji Sąd Rejonowy trafnie wskazał szczególne okoliczności, które mogą skutkować nieobciążaniem powoda kosztami zastępstwa procesowego na rzecz strony pozwanej w całości. Słusznie tutaj Sąd pierwszej instancji podkreślił przekonanie powoda o zasadności dochodzonego roszczenia i związany z tym problem prawidłowego ustalenia prawa właściwego dla łączącego strony stosunku pracy. W dacie wniesienia pozwu kwestia zastosowania prawa właściwego do stosunków pracy personelu latającego zatrudnionego u strony pozwanej (bądź u jego poprzedników prawnych) nie była ostatecznie rozstrzygnięta w żadnym z postępowań sądowych toczących się z powództwa innych osób, które wcześniej wystąpiły na drogę sądową. Po ustaleniu w innych sprawach, że właściwe do stosunku pracy personelu łatającego będzie jednak prawo węgierskie powód niezwłocznie cofnął pozew w niniejszej sprawie.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 września 2010r., II PZ 24/10 stwierdził, że precedensowy charakter sprawy uzasadnia zastosowanie art. 102 k.p.c. Podobnie w wyroku z dnia 29 listopada 2010r., II PZ 35/10 wskazane zostało, że w sprawach rodzących wątpliwości dotyczące aspektu skomplikowanych regulacji płacowych, istnieje podstawa do stosowania art. 102 k.p.c. W uzasadnieniu natomiast postanowienia z dnia 8 lipca 2011r., IV CZ 23/11 podkreślone zostało przez Sąd Najwyższy, że okolicznością przedmiotową, która przemawia za zastosowaniem art. 102 k.p.c. może być precedensowy charakter sprawy, występujące w niej wątpliwości co do wykładni lub stosowania przepisów, niejednolita praktyka różnych organów i instytucji stosujących prawo.

Sytuacja tak miała właśnie miejsce w rozpoznawanej sprawie.

Mając na względzie powyższe, na mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. Sąd Okręgowy oddalił zażalenie wniesione przez stronę pozwaną jako bezzasadne.

Sędzia Przewodniczący Sędzia

(-) SSO M. G. (-) SSO M. A.(ref.) (-) SSO M.P.-Pająk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gambus
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data wytworzenia informacji: