Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Pz 19/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-04-07

Sygn. akt VIII Pz 19/16

POSTANOWIENIE

Dnia 7 kwietnia 2016r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie (...): SSO Małgorzata Andrzejewska (ref.)

SSO Patrycja Bogacińka-Piątek

SSO Grzegorz Tyrka

po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016r.

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia pozwanej oraz biegłego Z. G.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 21 stycznia 2016r., sygn. akt. IV P 531/11

w sprawie z powództwa B. M., J. S.,

G. M.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w Z.

o zapłatę wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, nagrodę jubileuszową, wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent za urlop

postanawia:

oddalić zażalenia.

Sędzia Przewodniczący Sędzia

(-) SSO Patrycja Bogacińska-Piątek (-) SSO Małgorzata Andrzejewska (-) SSO Grzegorz Tyrka

VIII Pz 19/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Zabrzu przyznał biegłemu Z. G. kwotę 7.353,10zł tytułem wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła pozwana zarzucając naruszenie: art. 288 k.p.c. oraz art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.Dz.U. z 2014r., poz. 1025 z późn.zm.) poprzez przyznanie biegłemu wynagrodzenia wygórowanego, znacznie przekraczającego jego nakład pracy i poświęcony na sporządzenie opinii czas.

Pozwana wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez przyznanie biegłemu niższego wynagrodzenia (o co najmniej 90%) stosownie do nakładu pracy i ilości czasu jakie powinien biegły poświęcić sporządzając opinię w oparciu o dokumenty znajdujące się w aktach sprawy zgodnie z tezą dowodową przez Sąd sformułowaną ewentualnie uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył również biegły Z. G. zarzucając błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia, że wystarczający czas na dokonanie obliczeń to 150 godzin, a na sporządzenie opinii to 60 godzin oraz, że biegły dysponował programem komputerowym, który te czynności upraszczał.

Biegły wniósł o zmianę postanowienia i przyznanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z rachunku.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

W niniejszej sprawie sporna jest wysokość przyznanego biegłemu wynagrodzenia za sporządzoną opinię związana z dokonaną przez Sąd pierwszej instancji oceną nakładu czasu pracy poświęconego przez biegłego na wydanie opinii z dnia 19 października 2015r.

Dokonując oceny zasadności wniesionych środków zaskarżenia należy w pierwszej kolejności wskazać na przepisy regulujące kwestię wynagrodzenia biegłego sądowego z tytułu sporządzenia opinii w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 288 k.p.c. biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Wysokość i zasady przyznawania wynagrodzenia biegłemu regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.Dz.U. z 2014r., poz. 1025 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2013r., poz. 518).

W myśl art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.Dz.U. z 2014r., poz. 1025 z późn.zm.) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności - na podstawie złożonego rachunku (art. 89 ust. 2). Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa (art. 89 ust. 3). Wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu (art. 89 ust. 4).

Według wskazań judykatury, sąd może skontrolować wskazaną przez biegłego w karcie pracy liczbę godzin niezbędnych do sporządzenia opinii (poświęconych na czynności przygotowawcze i badawcze, łącznie z zapoznaniem się z aktami sprawy oraz na opracowanie opinii wraz z uzasadnieniem) i obniżyć wynagrodzenie wyliczone przez biegłego stosownie do przyjętej przez siebie ilości czasu i nakładu pracy biegłego. Jednak ilość czasu, którą trzeba poświęcić na określoną czynność, jest zależna od wielu czynników, a wśród nich także od indywidualnych cech wykonawcy i indywidualnych cech czynności, podany zatem w rachunku czas poświęcony na wykonanie czynności może być z natury rzeczy skontrolowany tylko w przybliżeniu. Jeżeli więc nie istnieją ogólnie obowiązujące normy czasu wykonania danej czynności, kwestionowanie rachunku biegłego na tej podstawie, że czynność wymagała mniej czasu niż to wykazano w rachunku, może być skuteczne tylko wtedy, gdy podane w rachunku ilości zużytego czasu są tak jaskrawo wygórowane, iż – opierając się na zwykłym doświadczeniu życiowym – można od razu stwierdzić, że biegły niewątpliwie zużył znacznie mniej czasu niż podaje w rachunku (uzasadnienie orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 1959r., I CZ 82/59).

Podkreślić też należy, za Sądem pierwszej instancji, że zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.Dz.U. z 2014r., poz. 1025 z późn.zm.) wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonane prace ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych do wydania opinii na podstawie złożonego rachunku. Zatem nie uzależnia się możliwości przyznania biegłemu wynagrodzenia od uznania sporządzonej przez niego opinii za prawidłową. Przyznanie biegłemu wynagrodzenia uzależnione jest od skorzystania z jego usług (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 marca 2013r., I ACz 1327/13; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1973r., II CZ 64/73).

Dokonując analizy zgromadzonego materiału dowodowego i oceniając na tej podstawie stopień skomplikowania sprawy pod względem faktycznym i prawnym, Sąd Okręgowy podzielił stanowisko Sądu Rejonowego, który zasadnie przyznał biegłemu wynagrodzenie w kwocie ustalonej w zaskarżonym postanowieniu.

Biegły Z. G. w załączonej wraz z rachunkiem karcie pracy przedstawił szczegółowe zestawienie ilości godzin potrzebnych do dokonania poszczególnych czynności. Sąd pierwszej instancji dokonał korekty ilości godzin potrzebnych do sporządzenie opinii. W pisemnym uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia zostało wskazane szczegółowo z jakich przyczyn Sąd Rejonowy obniżył wynagrodzenie biegłego i co zadecydowało o łącznym przyjęciu, że na wydanie opinii biegły potrzebował 230 godzin. Na tą liczbę godzin składa się: analiza akt i przepisów 16 godzin (IV tomy akt i 6 dużych kopert załączników), wykonanie obliczeń 150 godzin, sporządzenie pisemnej opinii 60 godzin, sprawdzanie opinii 4 godziny. Opinia liczy łącznie 213 stron waz z załączonymi tabelami. Ustalenia Sądu pierwszej instancji w zakresie czasu potrzebnego na wydanie opinii podziela również Sąd drugiej instancji. Słusznie Sąd Rejonowy, ustalając czas potrzebny biegłemu na wykonanie obliczeń wskazał na korzystanie przez biegłego z komputera, który umożliwiał przenoszenie poszczególnych zapisów.

Podkreślić bowiem należy, że w dacie skierowania sprawy do biegłego akta liczyły już 749 stron oraz ponadto 6 dużych kopert załączników. Oczywistym jest, że biegły nie musiał szczegółowo zapoznawać się (czytać) całych akt i załączonych dokumentów, tym niemniej ustalenie, na których kartach znajdują się informacje potrzebne do opracowania opinii wymagało przejrzenia całych akt – w tym szczegółowego zapoznania się z protokołami rozpraw, pismami stron oraz dokumentami złożonymi do akt. Biegły musiał też przeprowadzić obliczenia wysokości ewentualnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za okres ponad trzech lat w stosunku do 3 powodów, ponadto dokonać wyliczenia ewentualnej wysokości pozostałych świadczeń dochodzonych przez powodów: wynagrodzenia za urlop, nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Nie budzi wątpliwości, zdaniem Sądu drugiej instancji, skomplikowany charakter sprawy.

Prawidłowo też Sąd pierwszej instancji przyznał biegłemu wynagrodzenie w oparciu § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2013r., poz. 518) w maksymalnej wysokości.

Reasumując w ocenie Sądu Odwoławczego, wynagrodzenie przyznane biegłemu przez Sąd pierwszej instancji za sporządzenie opinii pisemnej w przedmiotowej sprawie jest adekwatne do nakładu jego pracy.

Strona pozwana kwestionując wysokość wynagrodzenia przyznanego biegłemu w rozpoznawanej sprawie wskazuje na wysokość wynagrodzenia przyznanego biegłemu w innej sprawie toczącej się również przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w Z. pod sygn. akt IV P 514/11. Zwrócić tutaj należy jednak uwagę, że przede wszystkim nakład pracy biegłego oceniany jest osobo w przypadku każdej sporządzonej przez niego opinii, a ponadto nakład pracy biegłego konieczny do sporządzenia opinii w rozpoznawanej sprawie i w sprawie IV P 514/11 był zdecydowanie różny. W sprawie IV P 514/11 biegły dokonywał wyliczenia ewentualnej wysokości wynagrodzenia tylko 1 powoda za okres 22 miesięcy. Tymczasem w rozpoznawanej sprawie konieczne było wyliczenie ewentualnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za okres 38 miesięcy w przypadku 3 powodów.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 385 k.p.c. oddalił zażalenia jako nieuzasadnione.

Sędzia Przewodniczący Sędzia

(-) SSO Patrycja Bogacińska-Piątek (-) SSO Małgorzata Andrzejewska (-) SSO Grzegorz Tyrka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Igor Ekert
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data wytworzenia informacji: