Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Pz 9/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-02-05

Sygn. akt VIII Pz 9/16

POSTANOWIENIE

Dnia 5 lutego 2016r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie (...): SSO Małgorzata Andrzejewska (ref.)

SSO Jolanta Łanowy

SSR(del.) Renata Stańczak

po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2015r.

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 25 listopada 2015r., sygn. akt. IV P 367/11

w sprawie z powództwa R. R., Ł. F., A. S.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w Z.

o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sędzia Przewodniczący Sędzia

(-) SSO J. Ł. (-) SSO M. A. (-) SSR(del.) R. S.

VIII Pz 9/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Z. przyznał biegłemu M. L. kwotę 2.250zł tytułem wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii i zwrot wydatków.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła pozwana zarzucając naruszenie: art. 288 k.p.c. oraz art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.Dz.U. z 2014r., poz. 1025 z późn.zm.) poprzez przyznanie biegłemu wynagrodzenia wygórowanego, znacznie przekraczającego jego nakład pracy i poświęcony na sporządzenie opinii czas.

Pozwana wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez przyznanie biegłemu niższego wynagrodzenia (o co najmniej 70%) stosownie do nakładu pracy i ilości czasu jakie powinien biegły poświęcić sporządzając opinię zgodnie z tezą dowodową przez Sad sformułowaną ewentualnie uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

W niniejszej sprawie sporna jest wysokość przyznanego biegłemu wynagrodzenia za sporządzoną opinię związana z dokonaną przez Sąd pierwszej instancji oceną nakładu czasu pracy poświęconego przez biegłego na wydanie opinii z dnia 13 listopada 2015r.

Dokonując oceny zasadności wniesionego środka zaskarżenia należy w pierwszej kolejności wskazać na przepisy regulujące kwestię wynagrodzenia biegłego sądowego z tytułu sporządzenia opinii w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 288 k.p.c. biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Wysokość i zasady przyznawania wynagrodzenia biegłemu regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.Dz.U. z 2014r., poz. 1025 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2013r., poz. 518).

W myśl art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.Dz.U. z 2014r., poz. 1025 z późn.zm.) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności - na podstawie złożonego rachunku (art. 89 ust. 2). Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa (art. 89 ust. 3). Wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu (art. 89 ust. 4).

Według wskazań judykatury, sąd może skontrolować wskazaną przez biegłego w karcie pracy liczbę godzin niezbędnych do sporządzenia opinii (poświęconych na czynności przygotowawcze i badawcze, łącznie z zapoznaniem się z aktami sprawy oraz na opracowanie opinii wraz z uzasadnieniem) i obniżyć wynagrodzenie wyliczone przez biegłego stosownie do przyjętej przez siebie ilości czasu i nakładu pracy biegłego. Jednak ilość czasu, którą trzeba poświęcić na określoną czynność, jest zależna od wielu czynników, a wśród nich także od indywidualnych cech wykonawcy i indywidualnych cech czynności, podany zatem w rachunku czas poświęcony na wykonanie czynności może być z natury rzeczy skontrolowany tylko w przybliżeniu. Jeżeli więc nie istnieją ogólnie obowiązujące normy czasu wykonania danej czynności, kwestionowanie rachunku biegłego na tej podstawie, że czynność wymagała mniej czasu niż to wykazano w rachunku, może być skuteczne tylko wtedy, gdy podane w rachunku ilości zużytego czasu są tak jaskrawo wygórowane, iż – opierając się na zwykłym doświadczeniu życiowym – można od razu stwierdzić, że biegły niewątpliwie zużył znacznie mniej czasu niż podaje w rachunku (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 1959 r., I 82/59).

Dokonując analizy zgromadzonego materiału dowodowego i oceniając na tej podstawie stopień skomplikowania sprawy pod względem faktycznym i prawnym, Sąd Okręgowy podzielił stanowisko Sądu Rejonowego, który zasadnie przyznał biegłemu wynagrodzenie w kwocie ustalonej w zaskarżonym postanowieniu.

Biegły M. L. w załączonej wraz z rachunkiem Karcie pracy przedstawił szczegółowe zestawienie ilości godzin potrzebnych do dokonania poszczególnych czynności. Sąd pierwszej instancji dokonał korekty ilości godzin potrzebnych do sporządzenie opinii. Łącznie przyjęte zostało, że na wydanie opinii biegły potrzebował 50 godzin. Na tą liczbę godzin składa się: zapoznanie z zakresem opracowania opinii i aktami sprawy (III tomy) oraz załącznikami (9 teczek), analiza danych i opracowanie opinii. Opinia liczy łącznie 46 stron waz z załączonymi tabelami.

Podkreślić tutaj należy, że w dacie skierowania sprawy do biegłego akta liczyły już 559 stron oraz ponadto 9 teczek załączników. Oczywistym jest, że biegły nie musiał szczegółowo zapoznawać się (czytać) całych akt i załączonych dokumentów, tym niemniej ustalenie, na których kartach znajdują się informacje potrzebne do opracowania opinii wymagało przejrzenia całych akt – w tym szczegółowego zapoznania się z protokołami rozpraw, pismami stron oraz dokumentami złożonymi do akt. Biegły musiał też przeprowadzić obliczenia wysokości ewentualnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za okres ponad dwóch lat. Nie budzi wątpliwości, w ocenie Sądu drugiej instancji, skomplikowany charakter sprawy – tutaj można chociażby zwrócić uwagę na treści pisma Instytutu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. z dnia 22 czerwca 2015r. (k-553), do którego początkowo skierowano sprawę celem wydania opinii i który wskazała na duży stopień trudności, czasochłonności, skomplikowanie i obszerność sprawy.

W ocenie Sądu Odwoławczego, wynagrodzenie przyznane biegłemu przez Sąd pierwszej instancji za sporządzenie opinii pisemnej w przedmiotowej sprawie jest adekwatne do nakładu jego pracy.

Prawidłowo też Sąd pierwszej instancji przyznał biegłemu podwyższone wynagrodzenie w oparciu § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2013r., poz. 518).

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 385 k.p.c. oddalił zażalenie jako nieuzasadnione.

Sędzia Przewodniczący Sędzia

(-) SSO J. Ł. (-) SSO M. A. (-) SSR(del.) R. S.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gambus
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data wytworzenia informacji: