Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III S 171/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-11-04

Sygn. akt III S 171/14

POSTANOWIENIE

Dnia 4 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Tomasz Tatarczyk

Sędziowie SO Andrzej Dyrda

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2014 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

ze skargi T. R. (R.)

przy udziale Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie wszczętej ze skargi dłużnika T. R. na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowy w Rybniku Arkadiusza Chmielowskiego w sprawie o sygn. akt Km 37/12 prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Rybniku pod sygn. akt II Co 2132/13

postanawia:

1. stwierdzić, iż w sprawie prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Rybniku pod sygn. akt II Co 2131/13 nastąpiła przewlekłość postępowania,

2. przyznać od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Rybniku na rzecz skarżącego T. R. kwotę po 2 000 zł (dwa tysiące złotych),

3. oddalić skargę w pozostałym zakresie,

4. zwrócić skarżącemu T. R. uiszczoną opłatę sądową od skargi w kwocie 100 zł (sto złotych).

SSR (del.) Roman Troll SSO Tomasz Tatarczyk SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III S 171/14

UZASADNIENIE

Dnia 20 sierpnia 2014 r. skarżący T. R. złożył w Sądzie Rejonowym w Rybniku skargę na naruszenie praw strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki wnosząc:

a.  o stwierdzenie, że w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rybniku w sprawie o sygn. akt II Co 2132/13 nastąpiła przewlekłość,

b.  przyznanie na jego rzecz kwoty po 5 000 zł,

c.  wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenia niezwłocznego rozpatrzenia sprawy.

W uzasadnieniu wskazał, że postępowanie toczy się opieszale, gdyż skargę na czynności komornika złożył w październiku 2013 r., a do chwili obecnej nie została ona rozpoznana.

W odpowiedzi na skargę Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku, zgłaszając swój udział w sprawie wniósł o jej oddalenie.

Sąd Okręgowy ustalił co następuje:

Dnia 7 października 2013 r. skarżący złożył skargę na czynności komornika zaskarżając zajęcie jego wierzytelności za pracę z dnia 24 września 2013 r.

Dnia 9 października 2013 r. skargę wpisano do repertorium „Co” i zarządzono zobowiązać komornika do złożenia odpowiedzi na skargę w terminie 3 dni jednocześnie przesyłając mu jej ksero. Zarządzenie to wykonano 12 listopada 2013 r., a komornik po otrzymaniu skargi w dniu 15 listopada 2013 r. złożył odpowiedź na skargę w dniu 19 listopada 2013 r. wskazując, że akta egzekucyjne znajdują się w sprawie II Co 837/13. W dniu 21 listopada 2013 r. akta przedstawiono sędziemu.

Dnia 25 sierpnia 2014 r. przejrzano akta egzekucyjne złożone w sprawie II Co 837/13 i tego samego dnia postanowieniem oddalono skargę na czynności komornika.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd, w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty (...), uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Przewlekłość postępowania to brak czynności zmierzających do rozstrzygnięcia, zachodzący dłużej niż jest to konieczne do rozważenia sprawy bądź zgromadzenia dowodów, chodzi zatem o to, by czynności zmierzające do wydania orzeczenia kończącego zabierały odpowiednią ilość czasu, czyli odbywały się bez zbędnej zwłoki (por. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki). Zbędną zwłoką nie jest przy tym każdy upływ czasu, ale dopiero nadmierne odstępstwo od czasu zwykle koniecznego dla wykonania określonych czynności, dlatego przewlekłość postępowania zachodzi wówczas, gdy zwłoka w czynnościach jest nadmierna (rażąca) i nie znajduje uzasadnienia w obiektywnych okolicznościach sprawy. [Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2013 r. KSP 3/13, LEX nr 1318217, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 stycznia 2013 r. sygn. akt II S 33/12, Lex 1246709; por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 listopada 2010 r. sygn. akt II S 28/10 - KZS 2010/11/50, LEX nr 783363].

W rozpoznawanej sprawie doszło do przewlekłości postępowania w okresie od 21 listopada 2013 r. do 25 sierpnia 2014 r. Wówczas nie wykonywano żadnych czynności, a stan ten utrzymywał się przez 9 miesięcy. W pozostałych okresach czasu czynności były wykonywane terminowo.

Mając powyższe na uwadze w oparciu:

a.  o art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki należało orzec jak w pkt. 1 sentencji, gdyż w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, której łączny okres wynosi 9 miesięcy,

b.  o art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki należało orzec jak w pkt. 2 sentencji zasądzając na rzecz skarżącego żądane kwotę 2 000 zł jako odpowiednią z uwagi na stan jego niepewności co do wyniku postępowania i okres oczekiwania na rozstrzygnięcie,

c.  o art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki należało orzec jak w pkt. 3 sentencji, albowiem sprawa została już prawomocnie rozpoznana postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2014 r., a przyznana kwota opisana w pkt. 2 jest odpowiednia z uwagi na stan niepewności skarżącego co do wyniku postępowania i okres oczekiwania na rozstrzygnięcie,

d.  o art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki należało orzec jak w pkt. 4 sentencji, albowiem skargę uwzględniono w części.

SSR (del.) Roman Troll SSO Tomasz Tatarczyk SSO Andrzej Dyrda

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Tatarczyk,  Andrzej Dyrda
Data wytworzenia informacji: