Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III S 159/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2018-10-30

Sygn. akt III S 159/18

POSTANOWIENIE

Dnia 30 października 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Gabriela Sobczyk

SO Lucyna Morys - Magiera

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. C.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu egzekucyjnym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie Km 1603/13 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym wR. A. C. (1)

postanawia:

1.  stwierdzić, że w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku A. C. (1) pod sygn. akt Km 1603/13 nastąpiła przewlekłość postępowania;

2.  przyznać skarżącemu od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w R. A. C. (1) kwotę 8.000 (osiem tysięcy) złotych;

3.  zobowiązać Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym wR. A. C. (1) do:

a)  podjęcia czynności w celu ustalenia czy dłużnik posiada samochód,

b)  podjęcia czynności w miejscu zamieszkania dłużnika i ustalenia czy posiada ruchomości o istotnej wartości,

- skierować do nich egzekucję;

4.  oddalić skargę w pozostałym zakresie;

5.  zwrócić skarżącemu kwotę 200 zł (dwieście złotych) uiszczoną tytułem opłaty od skargi.

SSO Lucyna Morys - Magiera SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III S 159/18

UZASADNIENIE

Skarżący wierzyciel M. C. wniósł skargę na naruszenie jego prawa

do rozpoznania bez nieuzasadnionej sprawy egzekucyjnej z jego wniosku przeciwko dłużnikowi A. C. (2) o egzekucję świadczeń pieniężnych, prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w R. A. C. (1) pod sygn. akt Km 1603/13 i przyznania mu zadośćuczynienia pieniężnego

w kwocie 20.000zł.

W uzasadnieniu skargi podnosił, że postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte 5 lat temu (w dniu 27 06 2013r.). Prowadzona w nim egzekucja została skierowana do nieruchomości dłużnika, lecz z powodu opieszałości Sądu nie udało się tej nieruchomości zlicytować. Z tego powodu w grudniu 2015r. skarżący wniósł pierwszą skargę zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Gliwicach pod sygn. akt III S 298/15, która została uwzględniona. Przez ostatnie dziesięć miesięcy w sprawie nic się nie dzieje, gdyż „akta leżą w Sądzie”, a Komornik nie podjął żadnych działań w celu nadania biegu sprawie. Prowadzone przez 7 lat postępowanie egzekucyjne dotyczyło tylko nieruchomości

z która dłużnik korzysta i która w tym czasie utraciła znacznie na wartości.

Prowadzi to do oczywistego pokrzywdzenia wierzyciela a związana z tym bezsilność jest dla niego upokarzająca.

Udział w sprawie zgłosił Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w R. A. C. (1) , która wnosił o oddalenie skargi oraz podnosił,

że do opóźnieniu w zakończeniu sprawy doszło z przyczyn leżących po stronie nadzorującego egzekucję Sądu Rejonowego w Rybniku.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje :

Sprawność postępowania w niniejszej sprawie egzekucyjnej była już przedmiotem kontroli Sądu Okręgowego w Gliwicach przy rozpoznaniu zgłoszonej wcześniej przez skarżącego skargi na naruszenie przez Sąd Rejonowy w Rybniku jego prawa

do rozpoznania tej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zarejestrowanej pod sygn. akt III S 298/15.

W następstwie jej rozpoznania Sąd Okręgowy w Gliwicach między innymi: wskazał: że „także sprawność czynności egzekucyjnych podejmowanych przez Komornika sądowego w tej sprawie budzi zastrzeżenia, skoro po dokonaniu w dniu 30 kwietnia 2014r. ponownego opisu i oszacowania nieruchomości komornik nie przedłożył akt egzekucyjnych i pomimo dwukrotnego zobowiązania przez Sąd w tym zakresie, w sierpniu i we wrześniu 2014r. w dalszym ciągu akt tych nie przedstawił, wnosząc jedynie o wyznaczenie II licytacji nieruchomości, akta zaś ostatecznie przesłał dopiero w listopadzie 2014r. Także odpowiedź na zobowiązanie do uzupełnienia akt egzekucyjnych jakie otrzymał w styczniu 201 roku wystosował dopiero w dniu 14 maja 2015r.

Zwrócić też należy uwag, że pomimo wskazania w tym ostatni piśmie, że zostają

do niego dołączone akta egzekucyjne, akta te nie zostały przedstawione sądowi,

co zmusiło Sąd do kolejnego zobowiązania komornika w tym zakresie, które skutkowało dopiero przedłożeniem akt w dniu 16 lipca 2015r.”

Ocenę tę należy podzielić przy rozpoznaniu niniejszej sprawy.

Niezależnie od tego w toku prowadzonej egzekucji umknęło uwadze Komornika, że skrzący we wniosku egzekucyjnym nie tylko wnosił o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika, ale także z innych jego praw majątkowych, w tym między innymi „z ruchomości, w tym pojazdów należących do dłużnika znajdujących się w jego miejscu zamieszkania, poprzez ich zajecie i sprzedaż na licytacji”.

Obligowało to Komornika do podjęcia w pierwszej kolejności czynności w celu ustalenia czy dłużnik posiada samochód albo samochody oraz wartościowe ruchomości w celu skierowania do nich egzekucji, co z uwagi na wartość egzekwowanych należności potencjalnie pozwoliłoby zakończyć egzekucję w znacznie krótszym czasie (we wniosku egzekucyjnym wierzyciel domagał się wyegzekwowania od dłużnika „kwoty głównej w wysokości 34.000zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia 26 02 2013r. do dnia zapłaty i kosztami procesu w wysokości 2.842zł”).

Z tego obowiązku Komornik się nie wywiązał, mimo, że w piśmie pełnomocnika wierzyciela z dnia 29 08 2015r. został poinformowany, że dłużnik użytkuje samochód marki „A. (...)”.

Ponadto wbrew jednoznacznej dyrektywie zawartej w art. 814 § 1 k.p.c.

nie podjął on niezwłocznie czynności w celu udostępnienia biegłemu w celu sporządzenia opinii nieruchomości dłużnika, co w konsekwencji doprowadziło do ponad pięciomiesięcznego opóźnienia w jej sporządzeniu (piśmie z dnia 5 12 2016r., które wpłynęło do kancelarii (...) w dniu 7 12 2016r. biegły poinformował go o występujących przeszkodach w sporządzeniu opinii, a jego ponowne pismo w tej samej sprawie wpłynęło do kancelarii w dniu 27 12 2016r.; jednoznaczne czynności związane z zastosowaniem te regulacji zostały podjęte przez Komornika dopiero w czasie czynności terenowych dokonanych na nieruchomości dłużnika dniu 15 05 2017r.; wcześniej ograniczył się on jedynie do wystosowania do dłużnika pism z zagrożeniem jej zastosowania i wysłaniem na jej teren - pod nieobecność dłużnika - asesora komorniczego; biegły dokonał oględzin nieruchomości dopiero w dniu 23 05 2017r.).

Z podanych powyżej względów w sprawie wystąpiła zarzucana w skardze przewlekłości postępowania w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 06 2004r.

o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz. U. nr 179, poz. 1843, z późniejszymi zmianami).

W jej następstwie skarżący nie może od wielu lat uzyskać świadczeń należnych mu od dłużnika, co uzasadnia przyznanie mu od Komornika kwota 8.000zł.

W tej zatem części jego żądanie przyznania mu przewidzianej w regulacji

art. 12 ust. 4 powyższej ustawy odpowiedniej sumy pieniężnej było uzasadnione,

a w pozostałym zakresie jako bezzasadne należało je oddalić.

Wskazane powyżej czynności dotychczas nie zostały podjęte przez Komornika, co w świetle regulacji art. 12 ust. 2 obligowało Sąd do wydania Komornikowi stosownych zaleceń.

Uiszczoną opłatę od skargi zwrócono skarżącej na mocy regulacji art. 17 ust. 3 powyższej ustawy.

Reasumując skarga skarżącego na naruszenie jego prawa do rozpoznania

w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w R. pod sygn. akt Km 1603/13 jest co do zasady uzasadniona i dlatego przy zastosowaniu wskazanych powyżej regulacji prawnych orzeczono jak w sentencji.

SSO Lucyna Morys - Magiera SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Puślecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Leszek Dąbek,  Gabriela Sobczyk ,  Lucyna Morys-Magiera
Data wytworzenia informacji: