Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 1758/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2019-01-08

Sygn. akt III Cz 1758/18

POSTANOWIENIE

Dnia 8 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Henryk Brzyżkiewicz

SO Artur Żymełka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 stycznia 2019 r. w G.

sprawy z wniosku wierzyciela (...)w W.

przeciwko dłużnikowi R. W.

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie skargi dłużnika R. W. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) P. S. w postaci zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wezwania do złożenia wyjaśnień i zajęcie wierzytelności dokonanych dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie Km 1855/17, prowadzonej z wniosku wierzyciela (...) w W.

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w(...)

z dnia 30 lipca 2018 r., sygn. akt I Co 1763/17

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 1758/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) w postanowieniu z dnia 30 07 2018r. odrzucił zażalenie dłużnika R. W. na postanowienie z dnia 5 04 2018r. (oddalono w nim skargę dłużnika na czynności komornika), uznając, że zostało ono wniesione po terminie.

Orzeczenie zaskarżył dłużnik R. W. , który wnosił o nadanie biegu zażaleniu.

W zażaleniu podnosił, że Sąd mylnie przyjął, że dłużnik odebrał odpis postanowienia

z dnia 5 04 2018r. w dniu 11 07 2018r., podczas gdy miało to faktycznie miejsce w dniu 12 07 2018r.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie wnosi się do sądu w terminie tygodniowym licząc od doręczenia stronie odpisu postanowienia (art. 394 § 2 k.p.c.)

Sądu Rejonowego w postanowieniu z dnia 5 04 2018r. oddalił skargę dłużnika na czynności komornika.

Ze zawartego w aktach sprawy „Elektronicznego potwierdzenia odbioru” wynika, że dłużnik osobiście odebrał w dniu 11 07 2018r, przesyłkę pocztową zawierającą odpis powyższego postanowienia wraz z pouczeniem o przynależnych mu środkach jego zaskarżenia (k. 17 akt) i poza samym twierdzeniem, iż miało to miejsce w dniu 12 07 2018r. okoliczności tej w żaden sposób nie uprawdopodobnił.

Z tych względów w materiale sprawy należy przyjąć, że wskazany na wstępie termin do wniesienia przez niego zażalenia na to postanowienie rozpoczął biec z dniem 12 07 2018r. (od dnia następnego po doręczeniu mu przesyłki pocztowej) i upłynął on

z dniem 18 07 2018r.

Zażalenie zostało nadane przez dłużnika w urzędzie pocztowym w dniu 19 07 2018r. tj. już po upływie powyższego terminu.

Zgodnie z regulacją art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. obligowało to Sąd pierwszej instancji do jego odrzucenia.

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym postanowieniu

i zażalenie dłużnika jest bezzasadne w rozumieniu art. 385 k.p.c. związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., co z mocy zawartej w nim regulacji prowadziło do jego oddalenia.

Reasumując, zaskarżone orzeczenie jest prawidłowe i dlatego zażalenie dłużnika jako bezzasadne oddalono w oparciu o przepis art. 385 k.p.c. w związku

z art. 397 § 2 zd, 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Henryk Brzyżkiewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Leszek Dąbek,  Henryk Brzyżkiewicz ,  Artur Żymełka
Data wytworzenia informacji: