Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 1720/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-12-23

Sygn. akt III Cz 1720/14

POSTANOWIENIE

Dnia 23 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Leszek Dąbek

Sędziowie SO Anna Hajda

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2014 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzyciela (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K.

przeciwko dłużnikowi R. S.

o nadanie klauzuli wykonalności na następcę prawnego

na skutek zażalenia wierzyciela

od postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu

z dnia 26 września 2014 r., sygn. akt I Co 1152/14

postanawia:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

1)  nadać, na rzecz (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K., klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanemu przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 2039811/12, któremu Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie nadał klauzulę wykonalności na poprzednika prawnego wierzyciela postanowieniem z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie o sygn akt VI Nc-e 2039811/12,

2)  zasądzić od dłużnika R. S. na rzecz wierzyciela (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. kwotę 147,75 zł (sto czterdzieści siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania,

II.  zasądzić od dłużnika R. S. na rzecz wierzyciela (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSR (del.) Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Anna Hajda

Sygn. akt III Cz 1720/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 26 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Raciborzu oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego podnosząc, że nie wykazano, iż A. D. i M. C. byli uprawnieni do działania w imieniu (...) Bank Spółki Akcyjnej we W. i udzielania pełnomocnictwa A. Z., jak również nie wykazano, że J. O. i Mikael W. byli uprawnieni do udzielenia pełnomocnictwa K. P..

Zażalenie na to postanowienie złożył wierzyciel zaskarżając je w całości i wnosząc o jego zmianę i nadanie klauzuli wykonalności oraz zwrot kosztów postępowania za obie instancje. W uzasadnieniu wskazał, że uznając wskazane przyczyny oddalenia wniosku ponownie przedkłada dokumenty i do zażalenia dołączył odpis pełnomocnictwa dla A. Z., dla K. P. i odpis z (...) Bank Spółki Akcyjne we W..

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 788 § 1 kpc, jeżeli uprawnienie po powstaniu tytułu egzekucyjnego przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności, gdy przejście uprawnień zostanie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Wierzytelność wobec R. S. wynikająca z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanemu przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 2039811/12, któremu Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie nadał klauzulę wykonalności na poprzednika (...) Bank Spółki Akcyjnej we W. postanowieniem z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie o sygn akt VI Nc-e 2039811/12 została przelana mocą umowy z dnia 4 czerwca 2014 r. z aneksem z dnia 26 czerwca 2014 r. na rzecz (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K.. Umowa ta zawiera w załączniku do aneksu opisaną wierzytelność względem dłużnika, a zarówno sama umowa, aneks, jak i załącznik zostały podpisane przez strony umowy, a podpisy zostały notarialnie poświadczone /k. 12 – 16v./.

Zarówno umowa, aneks, jak i załącznik do niego zostały podpisane ze strony cedenta przez A. Z., a ze strony cesjonariusza przez K. P.. Przy podpisywaniu umowy i aneksu osoby te przedłożyły pełnomocnictwa uprawniające je do reprezentowania stron umowy, co odnotował notariusz /k. 13 i 15/. Także datowane na dnia 13 maja 2013 r. pełnomocnictwo dla A. Z. /k. 38 – 39/ udzielone przez A. D. i M. C. zostało poświadczone w zakresie podpisów przez notariusza, który stwierdził także, że osoby je podpisujące są odpowiednio Prezesem i Wiceprezesem Zarządu (...) Bank Spółki Akcyjnej we W. wg stanu rejestru na dzień 14 maja 2014 r., a poświadczenia podpisów dokonano właśnie 14 maja 2014 r.

Dołączone do zażalenia dokumenty potwierdzają te okoliczności, a nadto wskazują, że dnia 7 marca 2014 r. zostało udzielone pełnomocnictwo, z podpisami notarialnie poświadczonymi, K. P. do reprezentowania (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przez W. O. i A. R. /k. 56 – 57/, przy czym z wyciągu z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie wynika,m że te osoby są uprawnione do reprezentowania tego funduszu /k. 26/.

W takich ustaleniach faktycznych zażalenie musiało odnieść skutek, albowiem zarówno cedent jak i cesjonariusz byli prawidłowo umocowani do działania, a sprzedaż wierzytelności nastąpiła w drodze umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi. Koszty notarialnych poświadczeń dokumentów wynoszą 30,75 zł /k. 16v./.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 386 § 1 kpc w związku z art. 397 § 1 i 2 kpc i art. 13 § 2 kpc oraz art. 788 § 1 kpc orzeczono jak w pkt 1 sentencji, przy czym o kosztach postępowania przed sądem pierwszej instancji orzeczono także w związku z art. 98 § 1 i 3 kpc w związku z art. 99 kpc i § 10 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 490) przyjmując jako koszty postępowania opłatę od wniosku 50 zł, opłatę od pełnomocnictwa 17 zł, wynagrodzenie pełnomocnika 60 zł oraz koszty sporządzenia przez notariusza wyciągów – 30,75 zł.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc w związku z art. 99 kpc przy zastosowaniu art. 13 § 2 kpc oraz § 10 ust. 1 pkt 13 i § 12 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, albowiem wierzyciel wygrał sprawę, a musiała ponieść koszty sądowe w wysokości 30 zł oraz koszty wynagrodzenia swego pełnomocnika w wysokości 60 zł.

SSR (del.) Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Anna Hajda

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Leszek Dąbek,  Anna Hajda
Data wytworzenia informacji: