Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 1699/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-02-09

Sygn. akt III Cz 1699/15

POSTANOWIENIE

Dnia 9 lutego 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy
w następującym składzie :

Przewodniczący – Sędzia SO Teresa Kołeczko - Wacławik

Sędziowie SO Andrzej Dyrda (spr.)

SR (del.) Łukasz Malinowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 lutego 2016 roku

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

przeciwko R. G. (G.)

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu M. K. w postaci wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. akt Km 50433/13

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 21 maja 2015 r., sygn. akt II Co 444/15

postanawia :

zmienić zaskarżone postanowienie poprzez jego uchylenie.

SSR (del.) Łukasz Malinowski SSO Teresa Kołeczko – Wacławik SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Cz 1699/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Gliwicach postanowieniem z dnia 21 maja 2015 roku umorzył postępowanie w przedmiocie skargi dłużnika R. G. na czynność Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu M. K. w postaci wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. akt Km 50433/13 oraz zasądził od wierzyciela na rzecz dłużnika kwotę 100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadniając orzeczenie, Sąd Rejonowy wskazał, że postanowieniem z dnia 26 marca 2015 roku Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu M. K. na podstawie art. 825 k.p.c. umorzył postępowanie egzekucyjne. Wskazując, że zgodnie z art. 826 zd. 1 k.p.c. umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna, Sąd uznał wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie skargi za zbędne i w oparciu o art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. umorzył postępowanie w sprawie.

O kosztach postępowania Sąd na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. to wierzyciel zobowiązany jest zwrócić dłużnikowi poniesione przez niego koszty. Na marginesie należy wskazać, iż pełnomocnik dłużnika nie złożył wniosku o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania.

Zażalenie na to postanowienie wniósł dłużnik zarzucając naruszenie art. 825 k.p.c. oraz art. 379 pkt 2 k.p.c. poprzez ustalenie, że wierzycielowi przysługiwało uprawnienie do skutecznego złożenia wniosku o umorzenie postępowania w sytuacji gdy postępowanie egzekucyjne było nieważne – wobec jego wszczęcia przez osobę do tego nieuprawnioną, a wierzyciel nie wykonał jakichkolwiek czynności konwalidujących wszczęcie i prowadzenie postępowania w sprawie w terminie zakreślonym przez komornika. Dłużnik zarzuca w tym zakresie, iż błędne było uznanie, przez Sad I instancji, iż wniosek o umorzenie egzekucji został skutecznie złożony, a postępowanie egzekucyjne zasadnie umorzone przyjmując za podstawę art. 825 i 826 k.p.c.; art. 355 k.p.c. i łącznie z nim art. 825 k.p.c. poprzez uznanie, że z uwagi na złożenie wniosku o umorzenie postępowania przez pełnomocnika wierzyciela postępowanie w przedmiocie wywołanym skargą stało się bezprzedmiotowe; art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów, przejawiające się nieuprawnionym pominięciu kwestii nieważności postępowania egzekucyjnego.

Na tych podstawach wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia przez uwzględnienie skargi i zniesienie (umorzenie) w całości postępowania egzekucyjnego w sprawie prowadzonej Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu M. K. w sprawie o sygn. akt Km 50433/13, ewentualnie uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, albowiem Sąd I instancji nie rozpoznał istoty sprawy, a także przyznanie dłużnikowi kosztów postępowania wywołanego skargą w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W niniejszej sprawie skargą na czynności komornika, dłużnik zaskarżył czynność komornika czynność Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu M. K. w postaci wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. akt Km 50433/13.

W sprawie tej, postanowieniem z dnia 26 marca 2015 roku Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu M. K. na podstawie art. 825 k.p.c. umorzył postępowanie egzekucyjne. Niemniej jednak, wskazane postanowienie jest nieprawomocne,

Sygn. akt III Cz 1699/15

co wyklucza zastosowanie skutków wynikających z art. 826 k.p.c. Sąd Rejonowy pominął bowiem, że dłużnik skargą na czynności komornika z dnia 7 kwietnia 2015r. czynność umorzenia postępowania egzekucyjnego zaskarżył. Jak ustalono w toku postępowania zażaleniowego, skarga ta została oddalona postanowieniem z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie o sygn. akt II Co 2057/15, przy czym postanowienie to, zażaleniem zaskarżył dłużnik. Tym samym umorzenie postępowania w niniejszej sprawie należało uznać za przedwczesne, gdyż postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego nie stało się prawomocne.

Z tych względów, Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

SSR (del.) Łukasz Malinowski SSO Teresa Kołeczko – Wacławik SSO Andrzej Dyrda

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Kołeczko-Wacławik,  Łukasz Malinowski
Data wytworzenia informacji: