Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 1573/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-12-01

Sygn. akt III Cz 1573/15

POSTANOWIENIE

Dnia 1 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Teresa Kołeczko - Wacławik

Sędziowie SO Anna Hajda

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2015 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. J.

przeciwko (...) w R. i W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt I C 1325/12

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

a.  przyznać biegłemu R. H. wynagrodzenie za sporządzenie pisemnej opinii uzupełniającej w wysokości 110,81 zł (sto dziesięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy), w tym kwotę 20,72 zł (dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) tytułem podatku od towarów i usług,

b.  przyznać biegłemu R. H. zwrot wydatków związanych ze sporządzeniem pisemnej opinii uzupełniającej w wysokości 15 zł (piętnaście złotych);

c.  oddalić wniosek biegłego w pozostałym zakresie,

2.  oddalić zażalenie w pozostałym zakresie.

SSR (del.) Roman Troll SSO Teresa Kołeczko - Wacławik SSO Anna Hajda

Sygn. akt III Cz 1573/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 26 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim przyznał biegłemu sądowemu R. H. wynagrodzenie za sporządzenie pisemnej opinii w wysokości 504,30 zł. W uzasadnieniu wskazał, że biegły sporządził pisemną opinię oraz przedstawił rachunek na kwotę 504,30 zł, na którą składają się: wynagrodzenie w wysokości 350 zł netto przy stawce za godzinę pracy 31,45 zł oraz koszty wydania opinii w wysokości 60 zł netto, powiększone o podatek od towarów i usług, a nakład jego pracy i zakres przedmiotowy sporządzonej opinii uzasadniają przyznanie mu żądanego wynagrodzenia. Podstawę prawną orzeczenia stanowiły: art. 288 k.p.c., art. 89 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym.

Zażalenie na to postanowienie złożył powód zarzucając wyliczenie rażąco wygórowanego nakładu pracy biegłego i nieudzielenie odpowiedzi na tezę dowodową oraz wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez obniżenie wynagrodzenia biegłego do rzeczywistego jego nakładu pracy. Zdaniem powoda czas na opracowanie opinii nie powinien być dłuższy niż 2 godziny – nie kwestionowali stawki godzinowej oznaczonej na 31,45 zł. Wskazał także, że kwota za opinię uzupełniającą w wysokości 504,30 zł jest za wysoka, bo sporządzona została na dwóch stronach maszynopisu, a opinia stanowi jedynie polemikę z zarzutami pełnomocnika.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Przede wszystkim należy zauważyć, że do ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego należy brać pod uwagę art. 89 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1025 ze zm.), a także art. 288 k.p.c. i przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 518). Dlatego też wysokość wynagrodzenia biegłego określa się biorąc pod uwagę jego kwalifikacje oraz potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, bierze się pod uwagę także wysokość wydatków biegłego koniecznych do wykonania czynności. Jednocześnie co do biegłych z dziedziny medycyny ma zastosowanie stawka albo taryfa zryczałtowana określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (por. § 7 ust. 1 tego rozporządzenia).

Sąd Rejonowy zastosował więc prawidłową regulację prawną, którą jednak trzeba uzupełnić o § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, albowiem w opinii uzupełniającej biegły oparł się na taryfie zryczałtowanej określonej w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia (Lp. 11), gdzie za wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy pobiera się odpowiedni procent kwoty bazowej w wysokości od 5,10 do 21,65 procenta tej kwoty. Kwota bazowa na rok 2015 wynosi 1766,46 zł, a kwota 350 zł za opinię zgodnie z taryfą zryczałtowaną wynosi około 20% kwoty bazowej, co mieści się w górnych granicach tej taryfy.

Opinia uzupełniająca biegłego liczy sobie 2 strony, a biegły udziela w niej odpowiedzi na pytania złożone przez powoda (8 pytań) oraz odnosi się do jego zarzutów związanych z tym, że nie podano w jaki sposób powód został zaopatrzony w opatrunek gipsowy, czy poinstruowano go o sposobie użycia kul łokciowych, czy doszło do wysuszenia gipsu, czy powód był skonsultowany przez rehabilitanta, jakie znajdują się wskazania w dokumentacji medycznej odnośnie trybu życia powoda, w którym miejscu w dokumentacji medycznej jest mowa o wadze powoda. Przy wydawaniu tej opinii biegły nie badała powoda. Zakres opinii nie był więc bardzo szeroki, a biegły już wcześniej wypowiadał się w sprawie.

Biegły nie stosował jednak stawki godzinowej, ale z uwagi wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt zastosował taryfę zryczałtowaną na poziomie 20%. Opinia uzupełniająca była zainicjowana wnioskiem strony powodowej – zgłoszono zarzuty i zadano 8 pytań biegłemu. Biegły w opinii uzupełniającej odpowiedział na zarzuty i zadane pytania.

Należy jednak wskazać, że nie można uznać, aby zastosowana stawka za sporządzenie opinii - oscylująca w górnych granicach jej wysokości - była adekwatna do obszerności akt sprawy oraz czynności, które biegły musiał wykonać w związku z posiadaną przez niego wiedzą i wydaniem już wcześniej w sprawie opinii podstawowej. Dlatego też Sąd Okręgowy uznał, że prawidłową stawką procentową kwoty bazowej będzie 5,10% - najniższa stawka przewidziana w tej taryfie - jako wystarczająca za sporządzenie opinii uzupełniającej biorąc pod uwagę także kwalifikacje biegłego i jego nakład pracy. Będzie to więc kwota 90,09 zł, która powiększona o podatek od towarów i usług wynosi 110,82 zł.

Trzeba jednak podkreślić, że biegły przedkładając rachunek wskazał w nim, że poniósł wydatki w kwocie 60 zł związane z kosztami sporządzenia opinii (maszynopisanie, drukowanie i kopiowanie, opłata za wynajęcie gabinetu, zużycie jednorazowych materiałów, pozostałe koszty sekretarskie związane z odbiorem akt, kosztami sprzętu i materiałów eksploatacyjnych oraz kosztem zwrotu akt). Nie ulega żadnej wątpliwości, że wydając opinię uzupełniającą biegły nie dokonywał badania, nie było więc konieczności wynajmowania gabinetu lekarskiego ani używania jednorazowych materiałów związanych z badaniem. Wydatkami więc w tym zakresie pozostają tylko te związane z samym sporządzeniem opinii, czyli materiały eksploatacyjne do drukarki, dokonanie kserokopii i wysyłka, co zdaniem Sądu Okręgowego nie przewyższa łącznie kwoty 15 zł.

Pozostaje jeszcze kwestia związana z tym, czy tenże wydatek powinien być także objęty podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z brzemieniem art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych tylko wynagrodzenie biegłego podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług. Przepis ten wyraźnie rozróżnia wynagrodzenie biegłego od zwrotu poniesionych przez niego wydatków niezbędnych do wydania opinii. Z tego wniosek, że podatek od towarów i usług podwyższający należną biegłemu kwotę dotyczy tylko i wyłącznie jego wynagrodzenia, a nie wydatków.

Z powyższych względów zażalenie w części okazało się zasadne.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 1 i 2 k.p.c., należało orzec jak w punkcie 1 sentencji stosownie obniżając żądane przez biegłego wynagrodzenie. Natomiast, oparciu o art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 1 i 2 k.p.c., należało oddalić zażalenie w pozostałym zakresie jako bezzasadne (pkt 2). Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego zapadnie w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie zgodnie z art. 108 § 1 k.p.c.

SSR (del.) Roman Troll SSO Teresa Kołeczko - Wacławik SSO Anna Hajda

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Kołeczko-Wacławik,  Anna Hajda
Data wytworzenia informacji: