Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 1525/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-02-11

Sygn. akt III Cz 1525/13

POSTANOWIENIE

Dnia 11 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Aleksandra Janas

Sędziowie: SO Gabriela Sobczyk

SR (del.) Anna Hajda (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 lutego 2014 roku

sprawy z wniosku Banku (...) Spółki Akcyjnej w B.

przy udziale E. J. (1)

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

na skutek zażalenia wierzyciel

na postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu

z dnia 12 listopada 2013 r., sygn. akt I Co 1545/13

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Raciborzu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSR (del.) Anna Hajda SSO Aleksandra Janas SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 1525/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 12 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu oddalił wniosek wierzyciela Banku (...) SA w B. o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) z dnia 8 października 2008 roku przeciwko małżonce dłużnika E. J. (2). Uzasadniając swoje stanowisko przywołał Sąd Rejonowy przepis art. 787 kpc w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 stycznia 2005 roku wskazując, że niniejsza sprawa nie mieści się w dyspozycji tego przepisu, jako że małżonka dłużnika może zostać pozwana o to samo roszczenie jako współdłużnik solidarny.

Zażalenie na wskazane powyżej orzeczenie złożył wierzyciel, zaskarżając orzeczenie w całości i domagając się jego zmiany lub uchylenia oraz przyznania kosztów postępowania zażaleniowego. Skarżący zarzucił naruszenie art. 787 kpc powołując się na postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie I Acz 381/12.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

Zgodnie z treścią art. 787 kpc tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Zatem zakres kognicji sądu w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika obejmuje badanie następujących przesłanek. Po pierwsze, czy przedłożony dokument stwierdzający obowiązek świadczenia przez dłużnika spełnia kryteria stawiane tytułowi egzekucyjnemu. Po drugie, czy wierzyciel udokumentował, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Po trzecie, czy osobę wskazaną we wniosku łączył związek małżeński z dłużnikiem w chwili wydania tytułu egzekucyjnego, a nadto - czy pozostaje ona w tym związku w czasie postępowania klauzulowego. Brak zatem podstaw do zaaprobowania stanowiska prezentowanego w motywach zaskarżonego orzeczenia, iż w sytuacji gdy możliwe jest pozwanie małżonka dłużnika jako współdłużnika solidarnego wyłączone jest stosowanie art. 787 kpc. Powyższa konstatacja prowadzi do wniosku, że Sąd Rejonowy dokonując analizy zasadności złożonego przez wierzyciela wniosku nie rozpoznał istoty sprawy, co musi prowadzić do uchylenia zaskarżonego orzeczenia.

Reasumując powyższe, zażalenie podlega uwzględnieniu, stosownie do treści art. 386 § 4 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

Ponownie rozpoznając sprawę dokona Sąd Rejonowy analizy zasadności złożonego wniosku w oparciu o kryteria wynikające z art. 787 kpc.

SSR ( del.) Anna Hajda SSO Aleksandra Janas SSO Gabriela Sobczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Aleksandra Janas,  Gabriela Sobczyk
Data wytworzenia informacji: