Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 565/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-11-12

Sygn. akt III Cz 565/14

POSTANOWIENIE

Dnia 12 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Leszek Dąbek

Sędziowie SO Gabriela Sobczyk

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2014 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzyciela (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W.

przeciwko dłużnikowi W. K.

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie skargi dłużnika na dokonane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich Dariusza Gracę w sprawie o sygn. akt Km 2931/12 zajęcia: świadczenia z ubezpieczenia społecznego z dnia 25 maja 2012 r. i rachunków bankowych z dnia 8 maja 2012 r. oraz zaniechaniu udzielenia dłużnikowi informacji, niepowiadomieniu go o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i nieprzekazaniu mu dokumentów

na skutek zażalenia dłużnika

od postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt II Co 5967/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 565/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 16 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach umorzył postępowanie w przedmiocie skargi dłużnika na dokonane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich Dariusza Gracę w sprawie o sygn. akt Km 2931/12 zajęcia: świadczenia z ubezpieczenia społecznego z dnia 25 maja 2012 r. i rachunków bankowych z dnia 8 maja 2012 r. oraz zaniechaniu udzielenia dłużnikowi informacji, niepowiadomieniu go o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i nieprzekazaniu mu dokumentów wskazując, że w maju 2013 r. postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, a przed jego umorzeniem komornik zwrócił dłużnikowi środki zdeponowane na koncie depozytowym sądu. Orzeczenie to Sąd Rejonowy oparł na art. 355 § 1 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc uznając, że wydanie postanowienia w przedmiocie skargi stało się zbędne.

Zażalenie na to postanowienie złożył dłużnik wskazując, że nie odniesiono się do jego żądania zasądzenia zadośćuczynienia, zaprzestania używania wobec niego określenia dłużnika i odszkodowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Złożona przez dłużnika skarga na czynności komornika w rozpoznawanej w sprawie nosi datę 20 czerwca 2012 r. i w swej treści nie zawiera żądań wskazanych w zażaleniu, co więcej w toku sprawy takie żądania też nie były zgłaszane, a gdyby je zgłoszono to nie mogłyby one być rozpoznane w sprawie ze skargi na czynności komornika tylko w osobnym procesie. Skarga dłużnika w tej sprawie dotyczy dokonanych przez komornika zajęć: świadczenia z ubezpieczenia społecznego z dnia 25 maja 2012 r. i rachunków bankowych z dnia 8 maja 2012 r. oraz jego zaniechania w udzieleniu dłużnikowi informacji, niepowiadomieniu go o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i nieprzekazaniu mu dokumentów.

Postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi zostało umorzone przez komornika postanowieniem z dnia 27 maja 2013 r. (k. 75 akt Km 2931/12). Do tego czasu jego skarga z dnia 20 czerwca 2012 r. nie została prawomocnie rozpoznana, ale z uwagi na to, że dotyczyła czynności związanych z zajęciem świadczeń i nieprzedstawieniem dokumentów oraz zawiadomień to umorzenie postępowania egzekucyjnego spowodowało zbędność potrzeby jej merytorycznego rozpoznania (art. 355 § 1 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc). Umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpiło na wniosek wierzyciela, gdyż tytuł wykonawczy wydany przeciwko dłużnikowi utracił moc, dłużnik nie został obciążony kosztami postępowania, a komornik przed umorzeniem postępowania dnia 23 maja 2013 r. wydał dyspozycję zwrotu dłużnikowi środków pieniężnych.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 385 kpc w związku z art. 397 § 1 i 2 kpc, art. 355 § 1 kpc i art. 13 § 2 kpc, zażalenie jako bezzasadne należało oddalić, albowiem postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi zostało prawomocnie umorzone i już się nie toczy, dlatego też orzeczenie Sądu Rejonowego jest prawidłowe i nie mogło dojść do merytorycznego rozpoznania skargi.

SSR (del.) Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Leszek Dąbek,  Gabriela Sobczyk
Data wytworzenia informacji: