Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 387/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2019-07-16

Sygn. akt III Cz 387/19

POSTANOWIENIE

Dnia 16 lipca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Tomasz Pawlik

SO Artur Żymełka

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2019 r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzyciela (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko dłużniczce B. B. (dawniej M.)

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt I Co 1974/18

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Tomasz Pawlik

Sygn. akt III Cz 387/19

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim w postanowieniu z dnia 4 12 2018 r. oddalił wniosek wierzyciela U. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności dołączonemu do wniosku tytułowi wykonawczemu, uznając. że nie zostały zrealizowane przesłanki przewidziane w art. 788 k.p.c.

Orzeczenie zaskarżył wierzyciel U. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W., który wnosił o jego zmianę przez uwęglę-dnienie wniosku oraz zasądzenie na jego rzecz od dłużnika zwrotu kosztów postępowania,

w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zarzucał, że przy ferowaniu postanowienia nauszno regulację art. 788 § 1 k.p.c. poprzez jej błędną wykładnię i mylne uznanie, iż wnioskodawca nie wykazał przejścia uprawnień w rozumieniu powołanej regulacji.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wierzyciel domagając się nadania na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu powinien - zgodnie z regulacją art. 788 § 1 k.p.c. - wykazać dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym przejście na niego uprawnień wskazanych w tytule.

W przypadku dokumentów prywatnych wymóg ten jest dochowany wtedy, gdy z treści dokumentu opatrzonego urzędowo uwierzytelnionymi podpisami wynika przejście na wierzyciela praw stwierdzonych w tytule.

Skarżący domagając się nadania na jego rzecz klauzuli wykonalności złożonemu tytułowi wykonawczemu odwołał się do zawartej w dniu 4 10 2017 r., pomiędzy nim a U. Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w W. umowy przelewu wierzytelności.

W postanowieniach art. 2.8. tej umowy uzgodniono, że „Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym wyrażenia przez Zgromadzenie Inwestorów Cedenta zgody na zawarcie Umowy w terminie do dnia 25 10 2017 r.”.

Zgodnie zatem z tymi postanowieniami powstanie skutku prawnego w postaci nabycia przez skarżącego przedmiotowej wierzytelności zostało uzależnione od spełnienia się wskazanego warunku (art. 89 k.c.), a okoliczność ta – co należy podkreślić – powinna była zostać wykazana przez skarżącego w sposób wskazany w przywołanej na wstępie regulacji prawnej tj. dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Na dowód spełnienia się ww. warunku powód nie przedłożył dokumentów opatrzonych podpisem lub uwierzytelnionych, przez co już tylko z tego powodu wniosek był bezzasadny.

Niezależnie od tego w treści umowy nie skonkretyzowano wierzytelności stanowiących jej przedmiot.

W tym zakresie umowa oraz porozumienie zawarte do tej umowy odwołuje się do „Załącznika 1b - Wykazu Wierzytelności”, co wobec tego, iż treść tego wykazu została wyłączona poza treść umowy obligowało skarżącego do jego przedłożenia z urzędowo poświadczonymi podpisami osób zawierających umowę. Ponadto – na co słusznie zwrócił uwagę Sąd Rejonowy – z przedłożonego poświadczenia notarialnego nie wynika jednak aby podpisy, które zostały poświadczone zostały złożone również pod załącznikiem nr 1b do porozumienia. Z przedłożonych dokumentów nie wynika nawet, czy załącznik ten został w ogóle podpisany.

Z tych względów w materiale sprawy nie sposób przyjąć – jak domaga się tego zażalenie – że skarżący wykazał w sposób przewidziany prawem przejście na niego uprawnień wskazanych w przedmiotowym tytule wykonawczym, co w świetle przywołanej na wstępie regulacji prawnej czyni jego wniosek bezzasadnym.

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym orzeczeniu, wobec czego
zażalenie jest bezzasadne w rozumieniu art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

i art. 13 § 2 k.p.c. i jako takie z mocy zawartej w nim regulacji podlegało oddaleniu.

Reasumując zaskarżone orzeczenie jest prawidłowe i dlatego zażalenie wierzyciela jako bezzasadne oddalono w oparciu o regulację art. 385 k.p.c.
w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Tomasz Pawlik

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Reterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Leszek Dąbek,  Tomasz Pawlik ,  Artur Żymełka
Data wytworzenia informacji: