Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 279/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-04-21

Sygn. akt III Cz 279/15

POSTANOWIENIE

Dnia 21 kwietnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Arkadia Wyraz – Wieczorek

Sędziowie SO Gabriela Sobczyk

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku J. S. i K. S.

z udziałem (...) Spółki Akcyjnej w K.

o ustanowienie służebności przesyłu

na skutek zażalenia wnioskodawców

na postanowienie Sądu Rejonowego w Rybniku

z dnia 26 marca 2014 r., sygn. akt II Ns 882/12

postanawia:

1)  sprostować oczywistą omyłkę pisarską w części wstępnej zaskarżonego postanowienia poprzez wskazanie, że sprawa toczy się z udziałem (...) Spółki Akcyjnej w K.”,

2)  oddalić zażalenie.

SSR (del.) Roman Troll SSO Arkadia Wyraz – Wieczorek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 279/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 26 marca 2014 Sąd Rejonowy w Rybniku przyznał biegłemu z zakresu geodezji wynagrodzenie w wysokości 1890 zł, albowiem sporządził on pisemną opinię w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu i zażądał właśnie takiej kwoty, a wynagrodzenie to odpowiada jego nakładowi pracy i jest zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 roku w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym i art. 288 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienia złożyli wnioskodawcy zaskarżając je w całości i zarzucając mu obrazę przepisów postępowania, a to art. 278 k.p.c. i art. 279 k.p.c. poprzez ich błędne zastosowanie, a także błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, że uzasadniona wysokość wynagrodzenia biegłego wynosi 1890 zł. Przy tak postawionych zarzutach wnieśli o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazali, że wynagrodzenie biegłego jest rażąco wygórowane, a kwota 1890 zł znacznie przewyższa koszt sporządzenia opinii, ponieważ w tożsamych sprawach w innych sądach koszty sporządzenia opinii kształtują się na znacznie niższym poziomie, a do postanowienia nie dołączono karty pracy biegłego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Przede wszystkim należy zauważyć, że do ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego należy brać pod uwagę art. 89 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1025 ze zm.), a także art. 288 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 518). Dlatego też wysokość wynagrodzenia biegłego określa się biorąc pod uwagę jego kwalifikacje oraz potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, bierze się pod uwagę także wysokość wydatków biegłego koniecznych do wykonania czynności. Jednocześnie co do biegłych geodetów ma zastosowanie stawka albo taryfa zryczałtowana określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (por. § 7 ust. 3 tego rozporządzenia).

Biegły przestał rachunek, w którym wskazał, że zapoznanie się z aktami zajęło mu godzinę, zamówienie dokumentów geodezyjnych - 2 godziny, odbiór i analiza zamówionych materiałów w Starostwie (...) w R. - 4 godziny, przygotowanie i wysłanie zawiadomień - godzinę, wizja w terenie - godzinę, analiza zgromadzonych materiałów - 4 godziny, opracowanie opinii - 12 godzin, a jej wydruk, kserowanie, wystawienie rachunku - 2 godziny. Przy wszystkich stawkach godzinowych biegły wskazał procent kwoty bazowej jako 2,40. Dodatkowo przy badaniu ksiąg wieczystych zastosował taryfę zryczałtowaną przyjmując procent kwoty bazowej za jednostkę - przy badaniu pierwszej księgi - 3,08, a przy trzech następnych - 1,49 dla każdej; ponadto dla pomiaru sytuacyjnego i opracowania mapy również zastosował ryczałt przyjmując połowę z procentu kwoty bazowej za jednostkę wysokości 51,88, co dało mu 25,94% kwoty bazowej. Kwotę bazową na rok 2013 przyjął prawidłowo w wysokości 1766,46 zł. Ponadto uwzględnił w rachunku transport sprzętu na miejsce pomiaru wskazując, że jest to kwota 8,36 zł, opłaty pocztowe w wysokości 7,60 zł, opłaty geodezyjne wysokości 110,26 zł, reprodukcje formatu A4 w ilości 16 sztuk po 20 gr każda, reprodukcje formatu A4 w kolorze w ilości 8 sztuk po 2 zł każda oraz reprodukcje formatu A3 w kolorze w ilości 4 sztuk po 4 zł każda. Suma rachunku wyniosła 1897,67 zł, przy czym biegły udzielił bonifikaty w wysokości 7,67 zł wskazując w rachunku żądaną kwotę na 1890 zł. Stawkę godzinową w wysokości 2,40% kwoty bazowej biegły uzasadnił skomplikowanym charakterem sprawy, swoim wykształceniem wyższym i posiadaną praktyką w pełnieniu funkcji biegłego sądowego.

Stawki jak i procenty kwoty bazowej oraz żądana kwota wynagrodzenia wynikają z rachunku pozostającego w zgodności z powołanymi powyżej przepisami oraz nakładem pracy biegłego, który był konieczny do zapoznania się z dokumentacją, przeprowadzenia wizji i sporządzenia opinii.

Sąd Rejonowy odnosząc się do przyznanego biegłemu wynagrodzenia także wskazywał nakład jego pracy. Uszło jednak uwadze Sądu Rejonowego to, że przepisy powołanego rozporządzenia z 1975 roku już nie obowiązują. Nie mogło to jednak doprowadzić do zmiany zaskarżonego postanowienia, albowiem Sąd Okręgowy porównał przedstawiony przez biegłego rachunek ze zryczałtowaną taryfą i stawkami oraz uznał, że mieszczą się one w granicach wyznaczonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym, a więc wynagrodzenie kwocie 1890 zł zostało przyznane prawidłowo, a nakład pracy biegłego uzasadnia takiej wysokości wynagrodzenie.

Jednocześnie w razie wątpliwości co do nakładu pracy biegłego wnioskodawcy mogli zażądać kopii karty pracy biegłego lub przejrzeć ją w aktach.

Natomiast dowód z opinii biegłego został dopuszczony na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2013 roku.

Z powyższych względów zarzuty zażalenia są bezpodstawne, a porównywanie kwot przyznanych biegłym w innych sądach, nawet w porównywalnych sprawach nie mieści się w ustawowych przesłankach przyznania biegłemu wynagrodzenia, które nie jest zależne od wynagrodzenia przyznawanego biegłym w innych sprawach, ale regulują je przepisy art. 89 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, art. 288 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym.

Z uwagi na niewłaściwe oznaczenie uczestnika postępowania, w oparciu o art. 350 § 3 k.p.c. w związku z art. 361 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., należało orzec jak w pkt. 1 sentencji dokonując w tym zakresie odpowiedniego sprostowania.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 1 i 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., zażalenie jako bezzasadne należało oddalić. Natomiast rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego zapadnie w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie zgodnie z art. 108 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.

SSR (del.) Roman Troll SSO Arkadia Wyraz – Wieczorek SSO Gabriela Sobczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Arkadia Wyraz – Wieczorek,  Gabriela Sobczyk
Data wytworzenia informacji: