Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 172/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2017-03-14

Sygn. akt III Cz 172/17

POSTANOWIENIE

Dnia 14 marca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Roman Troll

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2017 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...)
w K.

przeciwko T. R. i A. R.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego A. R.

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 8 marca 2016 r., sygn. akt II Nc 667/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Roman Troll

Sygn. akt III Cz 172/17

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 8 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w (...) odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie z 15 grudnia 2015 r., albowiem pomimo wezwania do usunięcia braków formalnych zażalenia w postaci dołączenia dwóch jego odpisów w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia zażalenia, zarządzeniem doręczonym pozwanemu 28 stycznia 2016 r., nie dołączył on tych odpisów, a termin do usunięcia braków upłynął 5 lutego 2016r. Orzeczenie to zapadło na podstawie art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie złożył pozwany A. R. wskazując, że chce dobrowolnego porozumienia z powodem oczekując na pismo od niego na jakich warunkach miałoby to nastąpić. Ostatecznie wniósł o uchylenie tego postanowienia w całości z jednoczesną jego zmianą.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 395 § 1 k.p.c. akta sprawy wraz z zażaleniem sąd pierwszej instancji przedstawia sądowi drugiej instancji po doręczeniu zażalenia stronie przeciwnej. Art. 394
§ 3 k.p.c.
stanowi, że zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a co za tym idzie - zgodnie z art. 128 § 1 k.p.c. - powinny być dołączone do niego odpisy tego pisma dla doręczenia ich osobom uczestniczącym w sprawie. Nie ulega żadnej wątpliwości, że zażalenie pozwanego na postanowienie z 15 grudnia 2015 r. zostało złożone bez jego odpisów, natomiast na wezwanie do usunięcia tego braku formalnego poprzez złożenie dwóch odpisów zażalenia w terminie siedmiu dni pod rygorem jego odrzucenia pozwany odpowiedział pismem z 1 lutego 2016 r. W tym piśmie wskazał, że oczekuje na pismo (odpowiedź na pismo od powoda), a z chwilą jego otrzymania prześle je do sądu; poprosił o ustosunkowanie się do jego zażalenia.

Odpis pisma procesowego to kolejny jego egzemplarz, który jest zgodny z oryginałem, przy czym nie ma znaczenia, czy jest to kopia maszynowa, kserokopia czy wydruk komputerowy, powinien on wiernie oddawać treść oryginału - gdyż tylko wtedy może być rzeczywiście odpisem, a dokument nie odzwierciedlający wiernie treści pisma procesowego nie może być uznany za odpis (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2012 r., sygn. akt. II UZ 48/11, Legalis 471288).

Złożone przez pozwanego 1 lutego 2016 r. pismo nie stanowi odzwierciedlenia treści zażalenia datowanego na 4 stycznia 2016 r., gdyż nie zawiera - tak jak w zażaleniu - wskazania zaskarżonego postanowienia, a także informacji: o złożeniu kolejnego pisma u powoda,
o możliwości ugodowego załatwienia sprawy, co zależy także od powoda. Nie jest to więc wierne odzwierciedlenie oryginału tylko inne, kolejne pismo procesowe.

Dlatego też Sąd Rejonowy właściwie uznał, że pozwany, pomimo wezwania, nie dołączył odpisu zażalenia z 4 stycznia 2016 r. Termin do usunięcia tych braków bezskutecznie upłynął z końcem 4 lutego 2016 r. – to był ostatni dzień na ich usunięcie.

Nieusunięcie braków uniemożliwiło nadanie prawidłowego biegu zażaleniu pozwanego, dlatego też właściwie odrzucono jego zażalenie. Zastosowana przez Sąd Rejonowy regulacja prawna jest prawidłowa.

Dlatego też zażalenie jest bezzasadne.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 505 10
§ 1 k.p.c.
oraz art. 397 § 1 i 2 k.p.c., należało orzec jak w sentencji.

SSO Roman Troll

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Roman Troll
Data wytworzenia informacji: