Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 859/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-01-07

Sygn. akt III Ca 859/15

POSTANOWIENIE

Dnia 7 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Gabriela Sobczyk

SR del. Roman Troll

po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2016 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa A. F.

przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia
27 sierpnia 2015 r.

postanawia:

1.  oddalić zażalenie;

2.  zasądzić od powódki na rzecz pozwanej kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSR del. Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Ca 859/15

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Gliwicach wyroku z dnia 27 08 2015r. oddalił apelację powódki A. F. od wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 24 02 2015r wydanego w sprawie o sygn. akt I C 1441/14 oraz zasądził od powódki na rzecz pozwanej Banku (...) Spółce Akcyjnej w W. kwotę 300zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania odwoławczego, uznając, że powódka jako przegrywająca sprawę w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c. powinna zwrócić pozwanej poniesione przez nią w tym postępowaniu koszty zastępstwa procesowego przez fachowego pełnomocnika.

Powódka A. F. zaskarżyła rozstrzygnięcie, w którym zasądzono od niej na rzecz pozwanej zwrot kosztów postępowania odwoławczego .

W uzasadnieniu zażalenia podnosiła, że zasądzenie od niej na rzecz pozwanej zwrotu kosztów postępowania odwoławczego „jest stanowczo zawyżone”, gdyż otrzyma je „bogaty bank od klientki, której niesłusznie potrącił kwotę 2.600zł”, w sytuacji gdy poniosła już ona koszty opłaty od pozwu i apelacji w wysokości 264zł.

W odpowiedzi na zażalenie pozwana Bank (...) Spółka Akcyjna w W. wnosiła o oddalenie zażalenia oraz zasądzenia na jej rzecz

od powódki zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

W wyroku z dnia 27 08 2015r. Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił apelację powódki, w konsekwencji czego powódka przegrała sprawę w instancji odwoławczej – w rozumieniu regulacji art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. - i tym samym stosownie do przywołanej regulacji ciążył na niej obowiązek zwrotu pozwanej kosztów procesu.

W postępowaniu odwoławczym pozwana była reprezentowana przez adwokata, który stawił się na rozprawę i wnosił o oddalenie apelacji oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej zwrotu kosztów postępowania odwoławczego, co obligowało Sąd odwoławczy do rozpoznania tego wniosku.

Pozwana w tym postępowaniu poniosła tylko koszty zastępstwa przez fachowego pełnomocnika, które zamykają się kwotą 300zł. (§ 13 ust. 1 pkt 1 i § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 09 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1348, z późniejszymi zmianami) w związku z § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 10 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015r. poz. 1800),

Pełnomocnik pozwanej wziął udział w rozprawie odwoławczej i zajął w czasie posiedzenia stanowisko w sprawie z czym związana była konieczność wcześniejszego zapoznania się z apelacją skarżącej oraz wypracowania stanowiska pozwanej.

Dlatego wbrew temu co podnosi zażalenie zasądzone przez Sąd odwoławczy koszty zastępstwa prawnego pozwanej w postępowaniu nie są w świetle regulacji

art. 109 § 2 k.p.c. nieadekwatne do nakładu pracy jej pełnomocnika.

Powódka kwestionując w apelacji wyrok Sądu pierwszej instancji musiała liczyć się z negatywnym rozstrzygnięciem Sądu odwoławczego i narażając stronę przeciwną na konieczność poniesienia kosztów postępowania odwoławczego musiała się również liczyć się z obowiązkiem ich zwrotu.

Na etapie postępowania odwoławczego sprawa nie była wątpliwa.

W toku postępowania nie uprawdopodobniono również w żaden sposób,

iż skarżąca znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a fakt poniesienia przez nią dotychczasowych kosztów sądowych - co należy podkreślić w stosunkowo niewielkiej wysokości - oraz występowanie po stronie pozwanej banku, samo w sobie nie stanowi

o tym, że zasądzenie od niej na rzecz pozwanej zwrotu kosztów postępowania odwoławczego jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W sprawie nie zachodzi zatem szczególnie uzasadniony wypadek,

o którym mowa jest w regulacji art. 102 k.p.c. w związku z art. 391 § 2 k.p.c.,

wobec czego brak było podstaw do jej zastosowania.

Znajduje to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym rozstrzygnięciu

i dlatego zażalenie jest bezzasadne w rozumieniu regulacji art. 385 k.p.c. w związku

z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c., co z jej mocy prowadziło do jego oddalenia.

Reasumując zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i dlatego zażalenie powódki jako bezzasadne oddalono w oparciu o regulację art. 385 k.p.c.

w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. § 6 pkt 1 i § 13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 09 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002r., Nr 163, poz. 1348) w związku z § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 10 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015r. poz. 1800) , biorąc pod uwagę, że powódka w całości uległa w tym postępowaniu i powinna zwrócić pozwanej poniesione w nim koszty zastępstwa procesowego.

SSR del. Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Puślecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Leszek Dąbek,  Gabriela Sobczyk ,  Roman Troll
Data wytworzenia informacji: