Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 399/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-07-09

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lipca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Krystyna Hadryś

Sędzia SO Gabriela Sobczyk (spr.)

Sędzia SR (del.) Anna Hajda

Protokolant Renata Krzysteczko

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2014 r. w Gliwicach na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z.

przeciwko (...) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w S.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 19 listopada 2013 r., sygn. akt VIII C 1605/13

zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 2 o tyle, że obok zasądzonej w nim kwoty 1.153,77 zł zasądza od pozwanego na rzecz powoda ustawowe odsetki od tej kwoty od dnia 21 czerwca 2013 r.;

zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

SSR (del.) Anna Hajda SSO Krystyna Hadryś SSO Gabriela Sobczyk

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. domagał się zasądzenia od pozwanego (...) – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. na jego rzecz kwoty 35.556,19 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu podał, że sprzedał i wydał pozwanemu towar, za który wystawiła faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Pozwany odebrał towar i faktury, zaksięgował je i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń co do jakości czy ilości sprzedanego towaru, ani co do prawidłowości wystawionych faktur. Pomimo upływu terminów płatności pozwany do dnia dzisiejszego nie zapłacił za zakupione materiał medyczne. Dochodzona przez powoda kwota 35.556,19 zł obejmuje sumę należności głównych wynikających z faktur VAT ujętych w wyciągu z ksiąg powoda w kwocie 34.332,93 zł oraz skapitalizowane odsetki ustawowe od należności z poszczególnych faktur ujętych w w/w wyciągu, liczone od dnia wymagalności do dnia 20 czerwca 2013 roku.

2 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego sprzeciw wniósł pozwany, zaskarżając go w całości oraz domagając się oddalenia powództwa w części odnoszącej się do fv (...) i (...), jak również oddalenia powództwa w części odnoszącej się do żądania skapitalizowanych odsetek ponad kwotę 1.153,77 zł oraz dalszych odsetek od nienależnej kwoty błędnie skapitalizowanych odsetek, a także umorzenia postępowania co do kwoty 14.931,86 oraz zasądzenia od powoda na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu wskazał, że dokonał zapłaty należności głównej odnoszącej się do fv (...) i (...) jeszcze przed wniesieniem pozwu przez powoda tj. dnia 19 stycznia 2012 roku w ramach większej płatności w kwocie 5.161,32 zł, opłacając obie wymienione faktury w całości. Pozwany podniósł, że powód przedstawił błędnie naliczone skapitalizowane odsetki ustawowe od należności wynikających z faktur ujętych w pozwie. Prawidłowe zestawienie powinno się zamknąć kwotą 1.153,77 zł na dzień 20 czerwca 2013 roku. Pozwany podał, że w dniu 27 czerwca 2013 roku dokonał zapłaty należności wynikającej z niniejszego pozwu w kwocie 14.931,86 zł.

W piśmie datowanym na 28 sierpnia 2013 roku (w związku z dokonaną przez pozwanego częściową zapłatą) powód zmodyfikował powództwo w ten sposób, że cofnął powództwo co do kwoty 14.931,86 zł, podtrzymał żądanie pozwu w pozostałym zakresie tj. wniosła o zasądzenie kwoty 20.624,33 zł wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty; wniósł o zasądzenie odsetek ustawowych od wpłaty w kwocie 14.931,86 zł za okres od dnia 21 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty 27 czerwca 2013 roku oraz podtrzymał wniosek o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm przepisanych.

W piśmie z dnia 10.września 2013r. pozwany wobec dalszej spłaty należności objętych żądaniem pozwu w kwocie 19.024,53 zł podtrzymał stanowisko wyrażone w sprzeciwie od nakazu zapłaty oraz dodatkowo wniósł o umorzenie postępowania co do kwoty 19.024,53 zł.

W piśmie opatrzonym datą 10 października 2013 roku pozwany wobec uiszczenia całej należności głównej wniósł o umorzenie postępowania w tym zakresie. Pozwany wskazał, że powód bezpodstawnie kwestionuje zapłatę przez niego FV (...) i (...), której dokonał jeszcze przed wniesieniem pozwu. Pozwany wskazał, że treść przelewu bankowego nie umożliwia ujęcia wszystkich faktur objętych przelewem z uwagi na ograniczoną ilość znaków. System sam wybiera faktury wpisane kolejno oraz ostatnią – tak też było w tym przypadku. Uzupełnieniu służy zestawienie szczegółowe, które było wysyłane do powoda.. W związku z pojawiającym się zarzutem pozwany dokonał ponownego przesłania zestawienia z dnia 19 stycznia 2012 roku drogą faksową w dniu 10 października 2013 roku. Pozwany podniósł również, że wbrew twierdzeniom powoda odsetki naliczone od faktur opłaconych przed wniesieniem pozwu są naliczone błędnie.

Powód potwierdził, że w dniu 22 lipca 2013 roku pozwany dokonał na jego rzecz zapłaty kwoty 19.024,53 zł oraz cofnął powództwo o dokonaną przez pozwanego bezpośrednio do powoda wpłatę w wysokości 19.024,53 zł. Powód dalej domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 1.599,80 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Z uwagi na fakt, że wpłaty przez pozwanego zostały dokonane już po wytoczeniu powództwa w przedmiotowej sprawie powód podtrzymał żądanie zasądzenia odsetek ustawowych od dokonanych dotychczas przez pozwanego na jego rzecz wpłat od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty poszczególnych kwot tj. od kwoty 14.931,86 zł od dnia 21 czerwca 2013 roku do dnia 28 czerwca 2013 roku oraz od kwoty 19.024,53 zł od dnia 21 czerwca 2013 roku do dnia 22 lipca 2013 roku. Ponadto powód podtrzymał żądanie zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kosztów postępowania.

Wyrokiem z dnia 19 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu umorzył postępowanie w części dotyczącej kwoty 33.956,39 zł, zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.153,77 złotych oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda ustawowe odsetki od kwot: - 14.931,86 od dnia 21 czerwca 2013 roku do dnia 27 czerwca 2013 roku; - 19.024,53 od dnia 21 czerwca 2013 roku do dnia 22 lipca 2013 roku, a w pozostałym zakresie powództwo oddalił. Nadto zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.195 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Orzeczenie to poprzedził ustaleniem, że 19 stycznia 2012 roku pozwany w ramach większej płatności w kwocie 5.161,32 zł dokonał zapłaty na rzecz powoda faktur (...) w kwocie 476,28 zł i (...) w kwocie 317,52 zł.

Przedsądowym wezwaniem do zapłaty z 13 czerwca 2013 roku powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 34.332,93 zł wraz z odsetkami ustawowymi, które na dzień 20 czerwca 2013 roku wynosiły 1.223,26 zł, czyli w sumie kwoty 35.556,19 zł.

W dniu 27 czerwca 2013 roku pozwany dokonał zapłaty na rzecz powoda kwoty 14.931,86 zł, a 22 lipca 2013 roku pozwany dokonał zapłaty na rzecz powoda kwoty 19.024,53 zł.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy, wskazał, że w części dotyczącej kwoty 33.956,39 zł postępowania zostało umorzone na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w związku z art. 203 § 1 k.p.c. W dalszej części, dokonując analizy zapłat pozwanego na rzecz faktury (...) i faktury (...), oraz uwzględniając okoliczność, że pozwany przedstawił potwierdzenie przelewu z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zestawienie z dnia 19 stycznia 2012 roku, jak również podzielając argumentację pozwanego dotyczącą braku wyszczególnienia w treści przelewu z dnia 19 stycznia 2013 roku wszystkich numerów faktur, których przelew dotyczył, w tym faktur nr (...), uznał, że pozwany dokonał zapłaty za faktury nr (...). Wobec dokonania zapłaty kwot wynikających z wyżej wymienionych faktur powództwo w tym zakresie Sąd oddalił. Wobec faktu, że pozwany zapłaty za faktury nr (...) dokonał przed wytoczeniem powództwa, Sąd uznał roszczenie odsetkowe od kwot objętych tymi fakturami za zasadne jedynie za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty, czyli w przypadku kwoty 59,02 zł (faktura (...)) za okres od dnia 16 października 2011 roku do dnia 19 stycznia 2012 roku, co dawało kwotę 1,98 zł, a od kwoty 317,52 zł (faktura (...)) za okres od dnia 5 listopada 2011 roku do dnia 19 stycznia 2012 roku, co dawało kwotę 8,48 zł. Roszczenie powoda w zakresie odsetek od kwot składających się na sumę należności głównej dochodzonej pozwem uznał zatem za zasadne w wysokości 1.153,77 zł, na co składały się kwota 10,46 zł dotycząca należności z faktur (...) oraz kwota 1.143,31 zł dotycząca należności z pozostałych faktur. Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego na rzecz powoda w punkcie 2 wyroku kwotę 1.153,77 zł tytułem skapitalizowanych odsetek ustawowych od należności z poszczególnych faktur, liczonych w przypadku faktur (...) do dnia zapłaty tj. 19 stycznia 2012 roku, a w przypadku pozostałych faktur do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu tj. 20 czerwca 2013 roku. W pozostałym zakresie żądanie zasądzenia skapitalizowanych odsetek oddalono.

Z uwagi na to, że pozwany dokonał wpłat na poczet należności głównej już po wytoczeniu powództwa zasadne było w ocenie Sądu Rejonowego zgłoszone przez powoda żądanie zasądzenie odsetek ustawowych od poszczególnych wpłat od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Dlatego też zasądził od pozwanego na rzecz powoda ustawowe odsetki od kwoty 14.931,86 zł od dnia 21 czerwca 2013 roku do dnia 27 czerwca 2013 roku i od kwoty 19.024,53 zł od dnia 21 czerwca 2013 roku do dnia 22 lipca 2013 roku.

O kosztach procesu Sąd Rejonowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c.

Apelację od tego orzeczenia wniósł powód, w części oddalającej powództwo o zasądzenie odsetek za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty od zasądzonej wyrokiem kwoty 1.153,77 zł. Orzeczeniu temu zarzucił naruszenie art. 481 § 1 k.c. w związku z art. 482 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię skutkującą ostatecznie niezastosowaniem tych przepisów w sprawie w odniesieniu do uzasadnionego roszczenia powoda o zasądzenie także odsetek ustawowych od zaległych odsetek w łącznej kwocie 1.153,77 zł od chwili wytoczenia o nie powództwa, tj. od dnia 21 czerwca 2013r. do dnia zapłaty.

Na tych podstawach wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda także odsetek ustawowych od kwoty 1.153,77 zł od dnia 21 czerwca 2013r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja okazała się zasadna.

Sąd pierwszej instancji prawidłowo zakwalifikował roszczenia powoda przyjmując za podstawę prawną swego rozstrzygnięcia przywołane przepisy prawne, a następnie ustalił wszystkie okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Poczynione ustalenia dotyczące okoliczności faktycznych mają podstawę w zgromadzonym w sprawie materialne dowodowym, który w zakresie dokonanych ustaleń jest logicznych i wzajemnie spójny, natomiast informacje zawarte w poszczególnych źródłach dowodowych nawzajem się uzupełniają i potwierdzają, przez co są w pełni wiarygodne. Ustalenia te Sąd Okręgowy przyjmuje za własne, uznając przy tym, że wyprowadzone przez Sąd Rejonowy wnioski, nie były w pełni prawidłowe.

Powód domagał się zasądzenia kwoty 35.556,19 zł, na którą składała się należność główna w kwocie 34.332,93 zł oraz skapitalizowane odsetki ustawowe od należności z poszczególnych faktur, liczone od dnia wymagalności do dnia 20 czerwca 2013 roku. Powód domagał się nadto zasądzenia na jego rzecz odsetek od dnia wniesienia pozwu.

Za datę wniesienia pozwu należało uznać dzień 21czerwca 2013r. kiedy to pozew został złożony w placówce pocztowej.

W toku postępowania, w piśmie datowanym na 28 sierpnia 2013 roku oraz w piśmie datowanym na 10 października 2013 roku cofnął powództwo co do kwoty 14.931,86 zł oraz 19.024,53 zł, podtrzymując żądanie w zakresie zasądzenia mu odsetek ustawowych od pozostałej kwoty roszczenia. Zatem cofnięcie pozwu w niniejszej sprawie nie obejmowało roszczenia odsetkowego wymienionego w apelacji.

Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia wierzyciel może dochodzić od niego odsetek. Dłużnik zaś dopuszcza się opóźnienia, gdy nie spełnia oświadczenia w terminie (art. 455 k.c.).

Zgodnie natomiast z art. 482 § 1 k.c. od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

Mając zatem na względzie, że w dochodzone pozwem roszczenie obejmuje również skapitalizowane odsetki, a powód zgłosił żądanie zasądzenia tych odsetek, uznać należało, że odsetki te są mu należne. Odsetki te zgodnie, z art. 482 § 1 k.c. należne były od chwili wytoczenia powództwa, a więc od 21 czerwca 2013r. i naliczane według odsetek ustawowych zgodnie z art. 359 § 2 k.c.

Z tych względów, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. ustalając w oparciu o § 6 pkt 2 i § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Dz.U. z 2013r. poz. 461).

SSR (del.) Anna Hajda SSO Krystyna Hadryś SSO Gabriela Sobczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krystyna Hadryś,  Anna Hajda
Data wytworzenia informacji: