Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 251/15 - zarządzenie, wyrok Sąd Rejonowy w Zawierciu z 2015-12-18

Sygn. akt: III RC 251/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Monika Jurek - Dziuba

Protokolant: sekr. sądowy Anna Sowińska

po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 w Zawierciu

sprawy z powództwa: P. P. (1)

przeciwko K. D.

o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

1. uchyla z dniem 27 czerwca 2015r. obowiązek alimentacyjny powoda P. P. (1) wobec pozwanej K. D. w kwocie po 700 ( siedemset ) złotych miesięcznie wynikający z ugody zawartej w Sądzie Rejonowym w Zawierciu w dniu 4 września 2013r. sygn. akt III RC 243/13

2. odstępuje od obciążania pozwanej kosztami procesu.

3. opłatę w kwocie 420 ( czterysta dwadzieścia ) złotych uznaje za uiszczoną w całości.

ZARZĄDZENIE

- odnotować w rep. RC

- akta z wpływem lub do prawomocności

18/12/2015 SSR M. D.

Sygn. akt III RC 251/15

(...)

W dniu 14 lipca 2015r. P. P. (1) wystąpił do tut. Sądu z pozwem przeciwko pozwanej K. P. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

W uzasadnieniu pozwu wskazał, że pozwana jest jego córką. W dniu 27 czerwca 2015r. zawarła związek małżeński z M. D. (2), o czym go nie poinformowała. Ponadto, od dłuższego czasu pozwana nie utrzymuje ani z nim, ani z jego rodziną żadnego kontaktu. Powód nie wie czy pozwana nadal studiuje.

Pozwana K. P. w odpowiedzi na pozew z dnia 25 września 2015r. wniosła o oddalenie powództwa w całości. Wskazała, że nie utrzymuje kontaktów
z powodem albowiem został on prawomocnie skazany za znęcanie psychiczne i fizyczne wobec niej i jej matki. W dalszym ciągu studiuje na Uniwersytecie Rolniczym w K., nie pracuje zarobkowo i nie posiada żadnych dochodów. Jednoznacznie przyznała, że w dniu

27 czerwca 2015r. wyszła za mąż za M. D. (2).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwana K. P. ur. (...) pochodzi ze związku małżeńskiego P. P. (1) i G. P., rozwiązanego przez rozwód w 2013r.

Na mocy ugody zawartej przd tut. Sądem w dniu 4 września 2013r. w sprawie sygn. akt III RC 243/13 P. P. (1) zobowiązał się łożyć na rzecz córki K. P. alimenty w kwocie po 700zł miesięcznie. W tym czasie pozwana miała 18 lat. W październiku 2013r miała rozpocząć studia na Uniwersytecie Rolniczym w K.. Miała zamieszkać w K. w wynajmowanym mieszkaniu.

Powód P. P. (1) był wówczas zatrudniony w C. w Z. i otrzymywał wynagrodzenie 3362zł miesięcznie. Mieszkał sam i samodzielnie ponosił koszty utrzymania mieszkania.

Pozwana K. D. p.v. P. ma obecnie 21 lat. Od października 2015r. kontynuuje studia na Uniwersytecie Rolniczym. Jest na trzecim semestrze. Będąc na II roku studiów udzielono jej urlopu okolicznościowego od 2 marca 2015 do 15 lutego 2016r z możliwością nadrobienia określonych przedmiotów ( matematyki, fizyki, biochemii, chemii żywności). Urlop wzięła aby podjąć pracę i uzyskać środki finansowe na planowane wesele. Pozwana pracowała jako doręczyciel listów, na podstawie umowy zlecenia od 28.04.2015r. do 20.08.2015r. z wynagrodzeniem średnio ok. 800zł miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia był uzależniona od ilości doręczonych przesyłek.

W dniu 27.06.2015r. pozwana zawarła związek małżeński z M. D. (2) i obecnie nosi nazwisko D.. Obecnie zamieszkuje z mężem, w domu udostępnionym im przez teściów. Utrzymuje się z dochodów męża, alimentów od ojca i środków otrzymywanych od matki w wysokości 700zł. Studiuje w systemie stacjonarnym i codziennie dojeżdża na uczelnię korzystając z samochodu mamy. Na paliwo przeznacza kwotę 300zł miesięcznie, a na wydatki związane z nauką 150zł miesięcznie ( w tym ubezpieczenie na uczelni). Koszt swojego utrzymania pozwana oceniła na 800-900zł miesięcznie. Posiada oszczędności w kwocie 1000zł. Pozwana nie utrzymuje kontaktu z powodem od listopada 2013r.

Mąż pozwanej zatrudniony jest w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony (...) i Nasiennictwa w K. i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1873,84 zł brutto - 1377,41zł netto miesięcznie. W lipcu i sierpniu 2015r otrzymał wyższe wynagrodzenie odpowiednio o 700 i 300 zł netto, w związku z przyznanymi nagrodami. M. D. (2) jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 4,4770 ha, które otrzymał od swoich rodziców w drodze darowizny. Jego rodzice także prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 95 ha. Obecnie mąż pozwanej nie osiąga żadnych dochodów z prowadzonego gospodarstwa, bowiem w tym roku dokonał pierwszych zasiewów, a plony będzie zbierał w roku przyszłym.

Powód P. P. (1) ma obecnie 57 lat. Mieszka w mieszkaniu własnościowym położonym w P., które kupił we wrześniu 2014r. za kwotę 50.000 zł. Na zakup mieszkania zaciągnął on kredyt w (...) Banku (...) w kwocie 50.000zł, który spłaca uiszczając comiesięcznie ratę w kwocie ok. 500zł. Spłaca także kredyt zaciągnięty w Banku (...) na urządzenie mieszkania w ratach po 225zł miesięcznie i pożyczkę mieszkaniową przyznana w zakładzie pracy z ratą po 100zł miesięcznie. Powód zatrudniony jest w (...) Sp. z o.o. i otrzymuje wynagrodzenie, które po potrąceniach, w tym alimentacyjnych, wynosi około 2500zł. Koszty swojego utrzymania ocenił na kwotę 1000zł miesięcznie w tym żywność, odzież, obuwie, leki na nadciśnienie (100zł). Na zakup paliwa na dojazd do pracy przeznacza kwotę ok. 250zł miesięcznie. Powód samodzielnie ponosi koszty utrzymania mieszkania uiszczając min. za czynsz 320zł, gaz 72zł, energię 35zł, TV 30zł. Odkłada pieniądze na operację serca, której przewidywany koszt wynosić ma ok. 6.000 zł. P. P. (1) nie utrzymuje kontaktów z córką. Po zawarciu ugody w 2013r, przekazywał na jej rzecz regularnie alimenty w kwocie 600zł oraz opłacał jej abonament telefoniczny za 89zł i Internet za 35zł miesięcznie. Pozwany był karany sądownie za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną, w tym córką K. P. sygn. akt II K 498/13.

Pozwana zeznała, że w związku z tym, że ojciec blokował jej możliwość korzystania z telefonu, i nie uiszczał alimentów w pełnej wysokości, skierowała tytuł egzekucyjny do komornika. Podała, że nie korzystała również z inernetu, który miał opłacać ojciec, bowiem nie mieszkała w domu. Postępowanie egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę pozwanego prowadzonę jest od stycznia 2015r w sprawie sygn. Kmp 1/15.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie:

1.  akt sprawy tut. Sądu III RC 243/13;

2.  informacji o wysokości opłat i potwierdzeń opłat k. 14,17-18;

3.  umowy kredytowej k. 18-20;

4.  odpisu skróconego aktu małżeństwa k. 27;

5.  zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach, pasków wynagrodzeń k. 15-16, 26, 28, 33-34;

6.  zaświadczenia (...) Rolniczego w K. k. 30;

7.  zawiadomienia i zajęcia komornika sądowego sygn. Kmp 1/15 k. 38-40, k. 43;

8.  stałych zleceń w (...) k. 36-37;

9.  kserokopii umowy darowizny k. 47-58;

10.  zaświadczenia Urzędu Miasta i Gminy w P. k. 46;

11.  oświadczenie M. D. k. 45;

12.  wypowiedzenia umowy zlecenia, k. 52;

13.  postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. k. 47;

14.  faktur, potwierdzeń przelewów k. 35, 53-60;

15.  wyroku S.O. w Częstochowie wraz z uzasadnieniem sygn. akt VII Ka 243/14 k. 61-64;

16.  zeznań stron k. 65-66.

Sąd dał wiarę dowodom z dokumentów albowiem zostały one sporządzone w przepisanej formie, a ich prawidłowość nie była kwestionowana przez żadną ze stron oraz z zeznań stron albowiem są one spójne i logiczne oraz zgodne z przedstawionymi dokumentami oraz pozostałym materiałem dowodowym.

Sąd zważył co następuje:

Żądanie powoda wynika z przepisu art. 138 krio, który stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny obciążający powoda wobec pozwanej opierał się dotychczas na przepisie art. 133 § 1 krio, zgodnie z którym rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres tych świadczeń zgodnie z art. 135 krio zależny był od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zawierają regulacji w zakresie kolejności obowiązku alimentacyjnego małżonka i krewnych osoby uprawnionej do alimentów, w czasie trwania małżeństwa. Uregulowana została natomiast kwestia kolejności takiego obowiązku po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa. Art.133 krio stanowi, że obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek krewnych tego małżonka. W doktrynie i orzecznictwie utrwalony został pogląd, że skoro obowiązek alimentacyjny rozwiedzionego małżonka wyprzedza obowiązek krewnego małżonka uprawnionego do alimentów, to tym bardziej obowiązek małżonka zobowiązanego na podstawie art. 27 krio wyprzedza obowiązek krewnego uprawnionego małżonka w czasie trwania małżeństwa (por. Komentarz do krio pod red. K. Pietrzykowskiego wyd. 4, pod red. J. Wiercińskiego wyd.1, wyrok WSA w Olsztynie z dnia18.08. 2011 sygn. II SA/Ol 456/11 LEX nr 989608, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 08.03.2012 sygn. IV SA/Wr 848/11 SIP Legalis).

Pozwana K. D. w dniu 27 czerwca 2015r. zawarła związek małżeński z M. D. (2), wobec czego w chwili obecnej to na jej mężu w pierwszej kolejności ciąży obowiązek jej utrzymania. Natomiast rodzice mogą dalej jej pomagać w utrzymaniu stosownie do swoich możliwości. Zgodnie bowiem z art. 27 k.r.i.o. oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Żądanie pozwanej utrzymania ustalonego obowiązku alimentacyjnego wobec jej ojca wymaga wykazania, że znajduje się ona w niedostatku. Zgodnie bowiem z treścią art. 133 § 2 krio poza przypadkiem wskazanym w § 1 tj, że rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest ten, kto znajduje się w niedostatku.

Pozwana prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem, który posiada zatrudnienie i osiąga stałe dochody w wysokości minimum 1377 zł netto miesięcznie. Mąż posiada także gospodarstwo rolne, które otrzymał od rodziców. Co prawda nie przynosi ono jeszcze realnych dochodów, ale M. D. (2) dokonał już w tym roku zasiewów i plony zbierze już w 2016r. Poza tym pozwana posiada niewielkie oszczędności, które sukcesywnie może przeznaczać w tym czasie na swoje potrzeby. Pozwana kontynuuje naukę na studiach wyższych w trybie stacjonarnym i jak podaje z tego powodu nie podejmuje pracy zarobkowej. Wskazania wymaga, że zajęcia odbywają się obecnie jedynie cztery razy w tygodniu, a więc ma ona możliwość podjęcia zatrudnienia w ograniczonym zakresie w dniu wolne od nauki. Wskazać należy, że praca którą miała w ramach umowy zlecenia nie posiadała zakreślonych ram czasowych, a wynagrodzenie uzależnione było od ilości doręczonych przesyłek co wskazuje, że gdyby pozwana ponownie zawarła taką umowę to mogłaby osiągać niewysokie dochody.

Wskazać należy, że obecne dochody męża pozwanej oraz pomoc jakiej nadal udziela jej matka w formie rzeczowej jak i finansowej nie pozwalają na przyjęcie, że znajduje się ona w niedostatku, a tym samym, że utrzymanie alimentów od ojca jest uprawnione.

Z uwagi na powyższe i w oparciu o powołane powyżej przepisy, Sąd uchylił obowiązek alimentacyjny powoda P. P. (1) wobec pozwanej K. D. w kwocie po 700zł miesięcznie z dniem 27 czerwca 2015r tj. z dniem w którym zawarła ona związek małżeński.

O kosztach Sąd orzekł zgodnie z art. 102 k.p.c.

ZARZĄDZENIE

- Uzasadnienie odnotować;

- Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pozwanej;

- A. wpływem lub 14 dni z d/d..

Z. dnia 12.01.2016r SSR Monika Jurek-Dziuba

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Sobota
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zawierciu
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Jurek-Dziuba
Data wytworzenia informacji: