Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2020/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Zawierciu z 2018-05-29

Sygn. akt I C 2020/17

UZASADNIENIE

Powód J. S. w pozwie z dnia 25 października 2017r. (data wpływu do Sądu) domagał się zasądzenia od strony pozwanej (...) Zakładu (...) na (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 1.800,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 sierpnia 2017r. oraz zasądzenia kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu swego żądania powód podał, że w dniu 25 kwietnia 2017r. doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek urazu siekierą podczas rąbania drewna. W następstwie zdarzenia powód odczuwał ból i dyskomfort prze okres co najmniej jednego miesiąca, korzystał z pomocy osób bliskich. Proces leczenia trwał ponad miesiąc i obejmował trzy wizyty lekarskie. W ocenie powoda wypłacona przez pozwanego kwota w wysokości 374,00 zł tytułem odszkodowania oraz ustalony przez pozwanego trwały uszczerbek na zdrowiu w oparciu o Tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1 % jest nieadekwatny i rażąco zaniżony, co skutkuje pomniejszeniem wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną szkodę. W związku z powyższym zdaniem powoda zachodzi konieczność ustalenia prawidłowego i rzeczywistego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Nadto poza odszkodowaniem powód dochodził zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, podnosząc, iż jedyną przesłanką ustalenia jego wysokości nie może być stopień uszczerbku na zdrowiu, który służy tylko jako pomocniczy środek ustalania rozmiaru odpowiedniego zadośćuczynienia pełniącego funkcję rekompensaty pieniężnej poniesionej szkody niemajątkowej. W toku procesu powód sprecyzował żądanie pozwu, wskazując, iż na kwotę żądaną pozwem składa się kwota odszkodowania za powstanie 4 % trwałego uszczerbku na zdrowiu tj. kwota 1.122,00 zł przy uwzględnieniu już wypłaconego odszkodowania, natomiast pozostała kwota to kwota żądanego zadośćuczynienia. Następnie powód cofnął powództwo w zakresie żądanego zadośćuczynienia tj. kwoty 678,00 zł, podtrzymując żądanie co do kwoty 1.122,00 zł.

Pozwany w odpowiedzi na pozew przyznał, iż powód był objęty dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Integralną część warunków ubezpieczenia jest Tabela norm procentowego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. W konsekwencji zgłoszonego przez powoda zdarzenia ubezpieczeniowego, którego skutkiem jest jak stwierdził lekarz orzecznik pozwanego trwały uszczerbek na zdrowiu w rozmiarze 1 % , pozwany wypłacił powodowi świadczenie w wysokości 374,00 zł. W ocenie pozwanego dalsze roszczenia powoda o ustalenie trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem są nieuzasadnione. Stanowisko pozwanego oparte jest o wnikliwą analizę dokumentacji medycznej przez specjalistów z zakresu chirurgii. Dalej pozwany podnosił, iż ubezpieczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda nie obejmuje świadczenia z tytułu zadośćuczynienia za doznane cierpienia i ból związane z wypadkiem. Nadto przy ustaleniu trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę okresu leczenia.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny.

Strony łączyła umowa dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Zgodnie z polisą nr (...) kwota za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu została ustalona na kwotę 374,00 zł.

Okoliczności bezsporne.

Zgodnie z § 18 pkt 5 Ogólnych Warunków Dodatkowego Grupowego (...) Na Wypadek Trwałego Uszczerbku Na Zdrowiu Ubezpieczonego Spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu stosuje się Tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącą załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia.

Punkt 137a Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej u strony pozwanej przewiduje od 1 do 4 % uszczerbku na zdrowiu za niewielkie zmiany uszkodzenia kciuka lewego inne niż utrata w zakresie kciuka, tj. za złamania, zwichnięcia, uszkodzenia mięśni, ścięgien, naczyń nerwów- w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczeń ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych.

Dowód: Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego (...) Na Wypadek Trwałego Uszczerbku Na Zdrowiu Ubezpieczonego Spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem /k. 31 akt/, Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu /k. 32 - 41 akt/.

W dniu 25 kwietnia 2017r. podczas rąbania drewna powód J. S. doznał urazu w postaci powierzchownej rany rąbanej okolicy kłębu kciuka lewego z uszkodzeniem naczyń tętniczych. Po wypadku został zawieziony do Szpitala (...) w Z. na Szpitalny Oddział Ratunkowy ( (...)), gdzie udzielono mu pomocy tj. oczyszczono i zaopatrzono chirurgicznie powstałą ranę (zszyto ranę). Powód otrzymał receptę na leki przeciwbólowe i antybiotyk. Dalsze leczenie kontynuował w Poradni (...) Ogólnej w Z. przez okres jednego miesiąca.

Dowód: okoliczności niesporne; nadto dokumentacja lekarska /k. 18-20 akt/ i fotograficzna /k. 16-17 akt/.

Lekarz orzecznik strony pozwanej na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji medycznej oraz w oparciu o Tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej u strony (pkt 137a) ustalił trwały uszczerbek na zdrowiu powoda spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem w wysokości 1 %. Strona pozwana decyzją z dnia 11 lipca 2017r. przyznała i wypłaciła powodowi świadczenie w kwocie 374,00 zł z tytułu łączącej strony umowy. Powód nie zgodził się z powyższą decyzją pozwanego, wnosząc pismem z dnia 23 lipca 2017r. o ponowne rozpatrzenie sprawy. W odpowiedzi na powyższe pozwany w piśmie z dnia 21 sierpnia 2017r. podtrzymał swoje stanowisko w sprawie.

Dowód: okoliczności niesporne; nadto decyzja odszkodowawcza pozwanego z dn. 11.07.2017r. /k. 12 akt/, pismo powoda z dn. 23.07.2017r. /k. 13 akt/, pismo pozwanego z dn. 21.08.2017r. /k.11 akt/.

Na skutek zdarzenia z dnia 25 kwietnia 2017r. powód doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 4 % zgodnie z Tabelą norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej u strony pozwanej – pozycja 137a.

Dowód: opinia sądowo-lekarska biegłego z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii lek. med. E. M. /k. 55-56 akt/.

Stan faktyczny w sprawie został ustalony na podstawie dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy, której wiarygodności żadna ze stron nie kwestionowała. Również w ocenie Sądu brak było podstaw od odmawiania jej wartości dowodowej.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje.

Powództwo w zakresie odszkodowania zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Poza sporem było, że strony łączyła umowa ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie: przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu u osoby ubezpieczonej ( art. 805 § 2 pkt 2 k.c.).

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Dodatkowego Grupowego (...) Na Wypadek Trwałego Uszczerbku Na Zdrowiu Ubezpieczonego Spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem oraz polisą nr (...) pozwany (...) Zakład (...) na (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. zobowiązany był do zapłaty kwoty 374 zł za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda. Powyższa okoliczność była pomiędzy stronami niesporna.

Niespornym było również, że powód w dniu 25 kwietnia 2017r. na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał urazu kciuka lewego oraz że w związku z tym zdarzeniem ma zastosowanie ochrona przewidziana w łączącej strony umowie ubezpieczenia.

Zgodnie z § 18 pkt 5 Ogólnych Warunków Dodatkowego Grupowego (...) Na Wypadek Trwałego Uszczerbku Na Zdrowiu Ubezpieczonego Spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem przy ustalaniu stopnia (procenta) trwałego uszczerbku na zdrowiu stosuje się Tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącą załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia. Lekarz orzecznik strony pozwanej w oparciu o dostarczoną dokumentację medyczną oraz w oparciu o Tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej u strony (pkt 137a) ustalił trwały uszczerbek na zdrowiu powoda spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem w wysokości 1 %. W oparciu o powyższą opinię strona pozwana wypłaciła powodowi świadczenie w kwocie 374 zł, co było również bezsporne.

Spornym pomiędzy stronami był jedynie ustalony przez stronę pozwaną uszczerbek trwały na zdrowiu powoda. Powód zarzucał, iż uszczerbek ten jest większy niż to wskazał w opinii lekarskiej lekarz orzecznik strony pozwanej (4 %).

W tym zakresie, na wniosek powoda, Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu medycyny. Biegła w swojej opinii ustaliła procentowy trwały uszczerbek na zdrowiu powoda na poziomie 4 %. W ocenie Sądu opinia biegłego jest obiektywna, jasna, kompletna i jednoznaczna. Biegła nie tylko zapoznała się z aktami niniejszej sprawy, w szczególności dokumentacją lekarską, ale przeprowadziła również badanie lekarskie powoda. Stąd też, w ocenie Sądu, przy opiniowaniu biegła dochowała należytej staranności, a co za tym idzie, opinia jest rzetelna, fachowa i nie pozostawia wątpliwości. Dlatego może stanowić pełnoprawny dowód w sprawie, będąc podstawą do ustalenia stanu faktycznego w zakresie procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda.

Nie można przy tym pominąć również tej okoliczności, iż strony, w szczególności strona pozwana, nie zakwestionowała w żadnym zakresie powyższego dowodu, i w odpowiedzi na zobowiązanie Sądu, nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń do opinii. Nie zgłoszono również dalszych wniosków – o dopuszczenie dowodu z opinii uzupełniającej, czy też opinii innego biegłego.

W związku z powyższym stwierdzić należało, iż przyjmując kwotę 374,00 zł za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda, zgodnie z treścią Ogólnych Warunków Dodatkowego Grupowego (...) Na Wypadek Trwałego Uszczerbku Na Zdrowiu Ubezpieczonego Spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem, powodowi należała się łącznie kwota 1.496,00 zł (4% x 374,00 zł), które należało pomniejszyć o kwotę dotychczas wypłaconą w wysokości 374,00 zł. Stąd na podstawie art. 805 § 1 k.c. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.122,00 zł, uwzględniając w tym zakresie w całości żądanie pozwu.

O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 k.c., uwzględniając za uzasadnione w tym zakresie żądanie pozwu.

Początkowo powód domagał się zasądzenia kwoty 1.800,00 zł, na którą składała się kwota 1.122,00 zł tytułem odszkodowania przy uwzględnieniu już wypłaconego odszkodowania i kwota 678,00 zł tytułem zadośćuczynienia. W toku procesu powód na rozprawie w dniu 3 stycznia 2018r. cofnął powództwo w zakresie żądanego zadośćuczynienia. W oparciu o treść art. 203 k.p.c. należy stwierdzić, że cofając pozew, powód cofa wniosek o udzielenie mu ochrony prawnej i rezygnuje z merytorycznego zbadania zasadności powództwa. Podkreślić przy tym należy, że w ocenie Sądu nie zaistniały przesłanki określone w art. 203 § 4 k.p.c., na podstawie których cofnięcie pozwu należałoby uznać za niedopuszczalne. W konsekwencji powyższego wydanie wyroku, w zakresie w jakim powództwo zostało cofnięte stało się ono zbędne co wywołało konieczność umorzenia na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 203 k.p.c. postępowania wszczętego przez wniesienie tego pozwu, w takim zakresie, w jakim został on cofnięty tj. zgodnie z pkt 2 sentencji.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w oparciu o dyspozycję art. 100 k.p.c. – poprzez ich stosunkowe rozdzielenie. Roszczenie powoda zostało uwzględnione w 62,33 % to taką część poniesionych kosztów Sąd zasądził od pozwanego. Ogólna kwota kosztów postępowania poniesiona przez powoda wyniosła 376,73 zł, w związku z powyższym na jego rzecz od pozwanego należało zasądzić kwotę 234,82 zł. Wyjaśnić przy tym należy, iż stronę cofającą powództwo, należy uznać za stronę przegrywającą w rozumieniu art. 98 k.p.c., jeżeli przyczyną cofnięcia nie był fakt zaspokojenia roszczenia w trakcie trwania procesu.

Sąd nakazał zwrócić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zawierciu na rzecz powoda kwotę 213,27 zł tytułem niewykorzystanej części zaliczki na wynagrodzenie biegłego. Powód uiścił zaliczkę na poczet opinii biegłego w wysokości 500,00 zł, tymczasem koszt sporządzonej opinii wyniósł 286,73 zł. Stosownie do art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U.2016.623) Sąd z urzędu zwraca stronie wszelkie należności z tytułu wydatków, stanowiące różnicę między kosztami pobranymi od strony a kosztami należnymi. Przepisy art. 80-82 ww. Ustawy stosuje się odpowiednio do zwrotu zaliczki (art. 84 ust. 2 ww. Ustawy).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Majka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zawierciu
Data wytworzenia informacji: