Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 335/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Myszkowie z 2015-05-19

Sygn. akt III RC 335/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 maja 2015 roku

Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Ulczycka - Zamora

Protokolant: st.sekr.sądowy Aneta Łągiewka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2015 roku w Myszkowie

sprawy z powództwa

M. K.

O. K.

przeciwko

T. K.

o podwyższenie alimentów

1.  Zasądza od pozwanego T. K. tytułem alimentów na rzecz małoletnich powódek M. K. kwotę po 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, O. K. kwotę po 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, poczynając od dnia 20.11.2014r płatne do 15-go dnia każdego miesiąca do rąk matki małoletnich – A. K. z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki którejkolwiek z rat w miejsce alimentów orzeczonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 05.02.2013r w sprawie sygn. I1RC 421/12.

2.  W pozostałej części powództwo oddala.

3.  Nakazuje pobrać od pozwanego T. K. na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego w Myszkowie) kwotę 126 (sto dwadzieścia sześć) złotych tytułem kosztów postępowania.

4.  Koszty zastępstwa procesowego między stronami wzajemnie znosi.

5.  Wyrokowi w pkt 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 335/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 20.11.2014r pełnomocnik A. K. działającej w imieniu małoletnich powódek M. K. i O. K. wniósł o podwyższenie alimentów zasądzonych od T. K. wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 5.02.2013r w sprawie I1RC 421/12 na rzecz małoletnich dzieci z kwoty 300 złotych miesięcznie do kwoty 700 zł. Jednocześnie wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódek kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu swego żądania podał, iż od ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów nastąpiła istotna zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich dzieci oraz wysokości kosztów ich utrzymania. Obecnie niezbędne jest przeznaczenie środków finansowych m.in. na podręczniki oraz przybory plastyczne do przedszkola, koszt niezbędnych pomocy dydaktycznych wynosi 500 złotych, zwiększyło się również zapotrzebowanie małoletnich w zakresie odzieży i żywności gdyż dziewczynki kierują się już własnym poczuciem estetyki i zwracają uwagę na wygląd. Małoletnia M. interesuje się sportem, chciałaby uczęszczać na balet, w związku z czym matka zakupuje przedmioty niezbędne do realizacji zainteresowań dziecka. Dodatkowo małoletnie mają szeroko rozumiane zainteresowania plastyczne co również przekłada się na wysokość ich utrzymania w związku z szybkim zużywaniem się materiałów plastycznych, malarskich. Nadto małoletnie często chorują. Obecnie matka małoletnich powódek nie jest w stanie zapewnić im odpowiednich środków niezbędnych dla zaspokojenia ich usprawiedliwionych potrzeb.

Pełnomocnik pozwanego w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa i zasadzenie na rzecz pozwanego kosztów postepowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje stanowisko wskazał, iż pozwany zdaje sobie sprawę, iż małoletnie córki rosną tym samym rosną wydatki związane z ich utrzymanie, jednakże sytuacja finansowa pozwanego nie uległa na tyle poprawie by mógł on spełnić roszczenia majątkowe powódek.

Pozwany jest zatrudniony w firmie (...) i jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 1600 złotych netto, 600 złotych otrzymywanej kwoty przeznacza na alimenty. Pozwany mieszka z ojcem, ponosi połowę wydatków z tytułu utrzymania domu w łącznej kwocie 300 złotych, nadto ponosi koszty zakupu paliwa na dojazd do pracy ok.550złotych miesięcznie oraz dodatkowe koszty utrzymywania samochodu. Miesięcznie brakuje mu na wyżywienie, odzież i bieżące wydatki w związku z powyższym ma zaciągniętą pożyczkę w kasie zapomogowo - pożyczkowej przy T., gdzie jego łączne zadłużenie wynosi 7600zł. Mimo trudności pozwany regularnie spełnia nałożony obowiązek alimentacyjny, zawsze jest otwarty na potrzeby córek, z którymi kontakt utrudnia mu ich matka

Sąd ustalił i zważył co następuje.

Wyrokiem z dnia 5.02.2013r wydanym w sprawie I1 RC 421/12 Sąd Okręgowy w Częstochowie rozwiązując przez rozwód małżeństwo T. K. i A. K., zasądził od T. K. na rzecz małoletnich córek M. K. i O. K. alimenty w kwocie po 300 złotych miesięcznie oraz na rzecz A. K. kwotę 200 złotych miesięcznie płatne z góry do 20-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami od dnia zwłoki w płatności każdej raty, do rąk ustawowej przedstawicielki A. K. poczynając od dnia prawomocności wyroku.

Powyższe orzeczenie stało się prawomocne z dniem 27.03.2013r.

W ówczesnym stanie faktycznym małoletnia M. miała 4 lata, zaś O. 1 rok i 3 miesiące. Zamieszkiwały wspólnie z matką w domu stanowiącym własność ich ciotki. Matka małoletnich nie pracowała, była osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, wspólnie z dziećmi pozostawała na utrzymaniu rodziców, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe.

Pozwany pracował w T. w C. z wynagrodzeniem brutto 2616zł (netto 1842zł), wynajmował mieszkanie, za które nie płacił czynszu, ponosił koszty dojazdu do pracy, które określał na kwotę 250-300 złotych miesięcznie.

( dowód – akta I1RC 421/12 S.O w Częstochowie)

Wyrokiem z dnia 6.11.2014r wydanym w sprawie IIIRC 281/14 Sąd Rejonowy w Myszkowie uchylił z dniem 18.10.2014r obowiązek alimentacyjny T. K. na rzecz A. K. orzeczony wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 5.02.2013r w sprawie I1Rc 421/12.

Z dniem 8.07.2013r A. K. podjęła pracę w (...) z miesięcznym wynagrodzeniem 1280 złotych netto, wyraziła zgodę na uchylenie T. K. obowiązku alimentacyjnego na jej rzecz.

( dowód- akta IIIRC 281/14 S.R w Myszkowie)

Obecnie M. K. ma 6 lat, O. K. 3,5 roku, obie uczęszczają do przedszkola, za które matka uiszcza opłatę w wysokości 220 złotych miesięcznie. Nie zmieniła się sytuacja mieszkaniowa małoletnich powódek, wspólnie z matką, dziadkami i ciotką zamieszkują w domu stanowiącym własność ciotki. Matka powódek partycypuje w połowie w kosztach utrzymania domu, przekazując rodzicom na utrzymanie domu kwotę 150 złotych miesięcznie. A. K. nadal jest zatrudniona w (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskując z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 1834,07zł (brutto), 1338,67złotych (netto).

Rodzina nie pomaga jej finansowo w utrzymaniu, matka zostaje jedynie z dziećmi gdy ona jest w pracy

(dowód: zeznania A. K. k. 93v- 94, zaświadczenie o zarobkach k. 92)

Pozwany ma 38 lat, z zawodu jest ślusarzem, frezerem. Pracuje w T. Polska Sp.zo.o, zarabia od 1644,18zł - 1712,89zł. miesięcznie, w zależności od wysokości dodatku jaki utrzymuje za pracę w godzinach nocnym. Mieszka wspólnie z ojcem w domu należącym do ojca, dokłada się do kosztów utrzymania domu przekazując na ten cel kwotę ok.150zł miesięcznie, nadto przeznacza kwotę 1600 złotych rocznie na zakup węgla, w granicach 500 złotych wydaje na wyżywienie, ponosi koszty związane z dojazdem do pracy.

W styczniu 2015r zaciągnął pożyczkę w zakładzie pracy, by oddać długi wymuszone jego trudną sytuacją finansową.

Płaci alimenty na rzecz córek, oprócz tego odwiedzając je przynosi im różne rzeczy, co miesięcznie czyni dodatkową kwotę 30 złotych.

(dowód: zeznania T. K. k. 94 verte - 95; zaświadczenie o zatrudnieniu k.58, faktury k.25-45)

Sąd zważył co następuje:

Żądanie strony powodowej jedynie częściowo zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Zmianę stosunków w rozumieniu art. 138 kro uzasadniają zmiany dotyczące tych przesłanek, które były podstawą ustalenia dotychczasowego zakresu obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się zwłaszcza zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zmniejszenie czy ustanie możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do alimentacji. Nie każda jednak zmiana w zakresie majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego i usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego uzasadnia zastosowanie art. 138 kro, a jedynie taka, która jest istotna. To, czy określona zmiana jest istotna zależeć może między innymi od tego, ile czasu upłynęło od czasu ostatniej sprawy o alimenty.

Po raz ostatni wysokość alimentów na rzecz małoletnich M. i O. określona została wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 5.02.2013r wydanym w sprawie I1 RC kiedy to Sąd zasądził od T. K. na rzecz małoletnich córek M. K. i O. K. alimenty w kwocie po 300 złotych miesięcznie płatne z góry do 20-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami od dnia zwłoki w płatności każdej raty, do rąk ustawowej przedstawicielki A. K. poczynając od dnia prawomocności wyroku.

Po okresie 20 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia w tejże sprawie, przedstawicielka ustawowa małoletnich powódek wystąpiła z pozwem o podwyższenie alimentów o kwotę 400 złotych miesięcznie na każdą z nich.

Już sam upływ czasu powoduje, iż nastąpiła istotna zmiana stosunków uzasadniająca podwyższenie alimentów. Uwzględniając jednakże krótki okres czasu od ostatnich ustaleń w zakresie alimentów, wiek powódek, Sąd uznał, iż tylko w niewielkim zakresie doszło do wzrostu usprawiedliwionych potrzeby małoletnich. Wbrew twierdzeniom strony powodowej, trudno przyjąć, iż w okresie 20 miesięcy doszło do tak znaczących zmiany w skali wydatków na zaspokojenie potrzeb dzieci. W ciągu tego czasu potrzeby małoletnich, w tym koszty wyżywienia, zakupu odzieży środków higieny, czystości, kosmetyków nie wzrosły na tyle, że uzasadniałyby podwyższenie kwoty alimentów o kwotę żądaną pozwem.

Małoletnia M. ma obecnie 6 lat, uczęszcza do przedszkola , od września 2015 rozpocznie naukę w szkole podstawowej. Małoletnia O. ma 3,5 roku, obecnie również uczęszcza do przedszkola. Uwzględniając zwiększone potrzeby w zakresie wyżywienia, ubioru, pielęgnacji dzieci, rozwijania ich zainteresowań Sąd uznał, iż kwota przekazywanych przez ojca alimentów, wyższa o 150 złotych miesięcznie w przypadku M. i 50 złotych w przypadku O. zbilansuje wzrost wydatków związanych z utrzymaniem małoletnich.

Podnieść należy, iż zgodnie z art.133§1k.r.o. rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Zakres tych świadczeń określa art. 135 § 1 kro i zależy on od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Mając powyższe na względzie, biorąc pod uwagę wiek powódek Sąd uznał, że obecny koszt utrzymania M. to kwota 600 zł miesięcznie, O. kwota 470 zł miesięcznie.

Zdaniem Sądu tak ustalone koszty utrzymania zaspokajają usprawiedliwione potrzeby małoletnich i są adekwatne do dochodów i możliwości zarobkowych rodziców.

Sytuacja ojca małoletnich powódek od ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów, nie uległa zasadniczej zamianie, nadal pozostaje on w zatrudnieniu osiągając wynagrodzenie na poziomie 1644,18zł - 1712,89zł miesięcznie. Od 18.10.2014r zwolniony jest z obowiązku alimentacyjnego na rzecz byłej żony A., który ustalony był na kwotę 200 złotych.

Matka małoletnich A. K. podjęła zatrudnienie w (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskując z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 1834,07zł (brutto), 1338,67złotych (netto) Sprawuje osobistą opiekę nad córkami. W ten sposób częściowo spełnia też swój obowiązek alimentacyjny poprzez dokładanie osobistych starań o wychowanie i utrzymanie dzieci.

Udział ojca w kosztach utrzymania małoletnich M. to kwota 450 zł miesięcznie, O. to kwota 350 zł miesięcznie, które to kwoty pozwany może płacić bez uszczerbku dla własnych kosztów utrzymania.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd zasądził od pozwanego T. K. tytułem alimentów na rzecz małoletniej córki M. kwotę 450zł miesięcznie, na rzecz małoletniej córki O. kwotę 350zł miesięcznie płatną do 10-go dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat do rąk matki A. K., w pozostałym zakresie oddalił powództwo jako wygórowane, nie mające podstaw w zebranym materiale dowodowym.

Wobec powyższego na mocy art. 133 § 1 k.r.o., art. 135 § 1 i 2 kro i art. 138 kro orzeczono jak wyżej.

Na mocy art. 98 k.p.c. orzeczono o kosztach procesu.

Sąd obciążył pozwanego kosztami sądowymi w zakresie opłaty od pozwu od uiszczenia, których powódki były zwolnione, opłatą za wydanie orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności.

Koszty zastępstwa procesowego między stronami Sąd wzajemnie zniósł.

Wyrokowi w części zasądzającej świadczenie alimentacyjne zgodnie z art.333§1pkt.1k.p.c. Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Łągiewka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Myszkowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Ulczycka-Zamora
Data wytworzenia informacji: