Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Cz 787/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2017-07-13

Sygn. akt VI Cz 787/17

POSTANOWIENIE

Dnia 13.07.2017r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Hanna Morejska

Sędziowie: SSO Jolanta Janas

SSO Karol Kołodziejczyk (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13.07.2017r.

sprawy z powództwa (...) w W.

przeciwko J. O.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej J. O.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 29 marca 2017r.

sygn. akt XII C 1268/16

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w pkt 3 w ten sposób, że nie obciążać powoda obowiązkiem zwrotu pozwanej kosztów procesu.

2.  oddalić zażalenie w pozostałej części.

3.  koszty postępowania zażaleniowego pomiędzy stronami wzajemnie znieść.

Sygn. akt VI Cz 787/17

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 5 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie:

1. uchylił w całości wyrok zaoczny z dnia 7 października 2016 r. w sprawie sygn. akt XIIC 1268/16;

2. umorzył postępowanie;

3. zasądził od pozwanej J. O. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 5.563 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu.

Uzasadniając obciążenie pozwanej kosztami procesu, mimo, iż doszło do cofnięcia powództwa, Sąd wskazał, iż w przedmiotowej sprawie wniesienie pozwu było celowe do dochodzenia praw i wypełniania obowiązków.

Pozwana zaskarżyła powyższe postanowienie w zakresie pkt 3 – to jest w części, w jakiej sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 5 563 zł tytułem zwrotu kosztów procesu,

Zarzucając:

1. obrazę art. 103 kpc, poprzez jego niesłuszne zastosowanie i w konsekwencji zasądzenie kosztów procesu od pozwanej na rzecz powoda, pomimo cofnięcia powództwa przez powoda z jednoczesnym zrzeczeniem się roszczenia,

2. obrazę art. 328 kpc, poprzez niewyjaśnienie podstawy prawnej postanowienia o kosztach i nieprzytoczenie w tym zakresie stosownych przepisów prawa, co w konsekwencji czyni właściwie niemożliwą instancyjną kontrolę zaskarżonego orzeczenia,

3. błąd w ustaleniach faktycznych, które legły u podstaw zaskarżonego orzeczenia, poprzez przyjęcie, że to na pozwanej ciążył obowiązek poinformowania Urzędu Miasta C. o dokonaniu sprzedaży pojazdu, podczas gdy obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na dłużnika, którego pojazd został zbyty w toku postępowania egzekucyjnego takiego obowiązku.

Skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia w zakresie jego pkt 3, poprzez zasądzenie na rzecz pozwanej od powoda kosztów procesu z tytułu zastępstwa adwokackiego przed sądem I instancji wg norm przepisanych, a nadto o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu zażaleniowym wg norm przepisanych.

Powód wniósł o oddalenie zażalenia i zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy uznał zażalenie za uzasadnione częściowo.

Wypada zwrócić uwagę, że w sprawie niniejszej powództwo zostało wniesione przeciwko osobie, która nie posiadała legitymacji biernej. Zatem, jak trafnie wskazuje autor zażalenia, obciążenie pozwanej kosztami tego procesu możliwe byłoby jedynie w sytuacji unormowanej w art. 103 par. 1 k.p.c. Użyte w tym przepisie określenie „niesumienne lub oczywiście niewłaściwe" postępowanie odnosi się tylko do tych czynności, które podejmowane są w ramach postępowania sądowego, a nie postępowania pozasądowego lub niedotyczącego konkretnej sprawy (zob. orzeczenie SN z dnia 4 grudnia 1951 r., C 423/51, OSNCK 1953, nr 1, poz. 21; orzeczenie SN z dnia 21 sierpnia 1954 r., 2 CZ 80/54, NP 1955, nr 3, s. 112; wyrok SN z dnia 25 sierpnia 1967 r., II PR 53/67, OSP 1968, z. 6, poz. 120; postanowienie SN z dnia 27 lipca 1971 r., II PZP 29/71, LEX nr 6971).

Tymczasem, Sąd pierwszej instancji, uzasadniając obciążenie pozwanej kosztami, wskazał na jej niewłaściwe zachowanie, ale nie po wytoczeniu powództwa tylko przed wszczęciem tego procesu, co nie pozwala na orzeczenie o kosztach na podstawie art. 103 par.1 k.p.c.

Jednocześnie, Sąd Okręgowy uznał, że – z uwagi na niewłaściwe zachowanie pozwanej przed wszczęciem procesu, opisane szczegółowo w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, które wprowadziło w błąd stronę pozwaną co do legitymacji biernej, zachodzą podstawy do odstąpienia – na podstawie art. 102 k.p.c. - od zasądzenia od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu.

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji na podstawie przepisów wskazanych w toku uzasadnienia oraz art. 386 par.1 k.p.c. i art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 par. 2 k.p.c. O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. w zw. z art. 397 par.2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Cie�lak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Hanna Morejska,  Jolanta Janas
Data wytworzenia informacji: