Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Gz 148/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2016-08-18

Sygn. akt V Gz 148/16

POSTANOWIENIE

Dnia 18 sierpnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zofia Wolna

po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2016 roku w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w S.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w C.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

od postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 17 czerwca 2016 roku

sygn. akt VIII GC 401/16

postanawia: oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie oddalił wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych, motywując brakiem wykazania przez powoda sytuacji majątkowej strony powodowej.

Zażalenie na postanowienie złożył pozwany, zaskarżając postanowienie w całości i wnosząc o jego zmianę poprzez zwolnienie powoda od kosztów sądowych w całości.

Postanowieniu zarzucał naruszenie art. 233 § 1 k.p.c poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów , polegającej na uznaniu, że brak jest podstaw do przyjęcia, iż powód nie ma dostatecznych środków na uiszczenie opłat sądowych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest niezasadne i na uwzględnienie nie zasługuje.

Niezasadny jest zarzut naruszenia art. 233§ 1 k.p.c albowiem sąd I instancji nie dokonywał oceny jakichkolwiek dowodów obrazujących stan finansowy powoda, a to z uwagi na brak dokumentów dotyczących sytuacji finansowej powoda, podlegających ocenie sądu.

Zwolnienie od kosztów sądowych osób prawnych reguluje art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który nakłada na stronę obowiązek wykazania sytuacji majątkowej. Strona powodowa temu obowiązkowi nie sprostała, ograniczając się do złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i twierdzeń wniosku.

Fakt posiadania środków przez syndyka masy upadłości winien być wykazany np. poprzez przedłożenie zatwierdzonych sprawozdań czy też wyciągów z kont bankowych, obrazujących sytuację finansową masy upadłości.

Wskazać należy, iż zgodnie z treścią art.231 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego, syndyk ma obowiązek pokrywania bieżących kosztów związanych z prowadzeniem upadłości z masy upadłości. Okoliczność, iż stroną postępowania jest syndyk masy upadłości nie oznacza, iż syndyk masy upadłości jest zwolniony ustawowo od ponoszenia kosztów sądowych. Wyjątek stanowi ustawowe zwolnienie syndyka masy upadłości , na podstawie art. 132 ust.2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze w razie dochodzenia uznania czynności za bezskuteczną.

Niniejsza sprawa dotyczy zapłaty za zakupiony u powoda towar, zatem wskazany powyżej przepis nie znajdzie zastosowania.

Ustawodawca w art. 96 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie wymienia wśród ustawowych przesłanek podmiotowych zwolnienia od kosztów sądowych, upadłego.

Oznacza, to, iż syndyk masy upadłości ubiegając się o zwolnienie od kosztów sądowych winien w myśl art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wykazać, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.

Powód temu wymogowi nie sprostał, brak wykazania sytuacji majątkowej uniemożliwia ocenę , czy w stosunku do powoda zachodzą przesłanki do zwolnienia od kosztów sądowych.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 385 k.p.c w zw. z art. 397 § 2 k.p.c zażalenie oddalono.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ryszard Michalak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Zofia Wolna
Data wytworzenia informacji: