Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Gz 64/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2018-05-15

Sygn. akt V Gz 64/18

POSTANOWIENIE

Dnia 15 maja 2018 roku

Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zofia Wolna

Sędziowie : SSO Andrzej Znak, SSR del. Paweł Ptak ( spr.)

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018 roku w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. S.

o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

na skutek zażalenia wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie

z dnia 14 marca 2018 r.

sygn. akt VIII GU 188/17

postanawia: oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział VIII Gospodarczy w Częstochowie Sekcja Upadłościowo - Naprawcza oddalił wniosek M. S. o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

W części motywacyjnej Sąd Rejonowy wskazał, iż przepisy dotyczące postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzący działalności gospodarczej stosuje się wobec osób fizycznych, których upadłości nie można ogłosić zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej. Skoro dłużnik spełnia przesłanki do ogłoszenia upadłości jako przedsiębiorca, to nie posiada legitymacji do ogłoszenia upadłości w myśl przepisów o upadłości konsumenckiej. Podmiotowy zaś zakres postępowania upadłościowego konsumenckiego oraz postępowania upadłościowego prowadzonego na zasadach ogólnych w żaden sposób się nie pokrywa. Dłużnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, mimo, że nie posiada do tego legitymacji, inaczej mówiąc, nie posiada zdolności upadłościowej jako konsument, co skutkowało jego oddaleniem.

Od powyższego postanowienia zażalenie złożył wnioskodawca zarzucając:

- naruszenie art. 491 1 ustawy Prawo upadłościowe poprzez uznanie, że dłużnik jest przedsiębiorcą, podczas gdy zbył on ogół praw obowiązków w spółce jawnej (...) spółka jawna wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS (...);

- naruszenie art. 8 i 5 Prawa upadłościowego poprzez brak rozpoznania wniosku w trybie właściwym ze względu na status dłużnika.

W konkluzji skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia prze Sąd I instancji w trybie reasumpcji i rozpoznanie sprawy na nowo – na podstawie art. 395 § 2 k.p.c., z uwagi na oczywistą zasadność wniesionego zażalenia ewentualnie o uchylenie przedmiotowego postanowienia i przekazanie akt Sądowi Rejonowemu w Częstochowie do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie wnioskodawcy nie jest zasadne i jako takie nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy dłużnik nie posiadał zdolności upadłościowej jako konsument albowiem w momencie zarówno złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jak i w dacie jego rozpoznania, dłużnik pozostawał wspólnikiem spółki jawnej. W ocenie Sądu Okręgowego okoliczność, na którą powołuje się dłużnik dotyczącą zbycia udziałów nie ma znaczenia dla oceny prawidłowości orzeczenia Sądu Rejonowego, albowiem zbycie udziałów nastąpiło w dniu 28 marca 2018r. Zatem Sąd Rejonowy, wydając postanowienie w dniu 14 marca 2018r., nie mógł wziąć pod uwagę tej okoliczności albowiem w dacie orzekania dłużnik udziałów nie zbył i pozostawał wspólnikiem spółki jawnej, a zatem miał status przedsiębiorcy. Sąd zaś orzekł w stanie faktycznym jaki obowiązywał w chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.) .

Niezasadnym okazał się także zarzut naruszenia art. 5 i 8 Prawa upadłościowego Podkreślenia wymaga, że art.5 w/w ustawy został przez Sąd Rejonowy zastosowany i omówiony w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia. Natomiast przepis art. 8 określający tzw. model mieszany dotyczy okresu przejściowego w postaci jednego roku od wykreślenia indywidualnej działalności gospodarczej z (...) lub wykreślenia informacji o byciu wspólnikiem spółki osobowej z rejestru przedsiębiorców KRS. Bezspornym jest, że informacja o byciu wspólnikiem spółki osobowej nie została wykreślona na dzień wydania orzeczenia, zatem nie było podstaw do zastosowania powyższej regulacji przez Sąd Rejonowy. Dłużnik nie wykazał również w zażaleniu, iż zmiany związane ze zbyciem udziałów zostały już ujawnione w KRS i tym samym uległa zmianie jego sytuacja prawna.

Należy ponadto wskazać, że niejasna jest możliwość złożenia przez samego dłużnika konkurencyjnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w rocznym okresie przejściowym na podstawie art. 8 Prawa upadłościowego. Przepis art. 491 1 Prawa upadłościowego wyraźnie wskazuje, że z uwagi na możliwość ogłoszenia upadłości zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej, gdzie ulokowany jest art. 8, w okresie przejściowym nie powinno być możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez samego dłużnika na podstawie art. 491 2 ust. 3 Prawa upadłościowego. W tym zaś świetle de lege lata dłużnikowi należy we wskazanym okresie odmówić legitymacji do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ( vid np.: Aleksander Jerzy Witosz, Komentarz do art. 8 ustawy - Prawo upadłościowe, Wolters Kluwer Polska 2017). Pogląd powyższy Sąd Okręgowy podziela.

Mając na uwadze powyższe rozważania zażalenie M. S. na mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. podlegało oddaleniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ryszard Michalak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Zofia Wolna,  Andrzej Znak
Data wytworzenia informacji: