Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 1668/19 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Żywcu z 2020-03-17

Sygn. akt I Co 1668/19

POSTANOWIENIE

Dnia 17 marca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Natalia Mrożek

po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2020 r. w Żywcu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku uprawnionego (...) Sp. z o.o. w K.

przy udziale obowiązanego (...) Sp. z o.o. Sp.k. w G.

o wykonanie zabezpieczenia

w przedmiocie skargi syndyka masy upadłości (...) Sp. z o.o. Sp.k. w upadłości w G. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie P. L. w sprawie Km 996/18 w postaci zaniechania dokonania przelewu do masy upadłości (...) Sp. z o.o. Sp.k. kwoty 22527,45 zł

p o s t a n a w i a :

uwzględnić skargę syndyka i nakazać Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie P. L. przelać do masy upadłości (...) Sp. z o.o. Sp.k. w upadłości w G. kwotę 22527,45 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści pięć groszy), zaksięgowaną w dniu 20 marca 2019r.

Asesor sądowy

UZASADNIENIE

Syndyk masy upadłości (...) Sp. z o.o. Sp.k. w upadłości w G. złożył skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie P. L. w sprawie Km 996/18 w postaci zaniechania dokonania przelewu do masy upadłości (...) Sp. z o.o. Sp.k. kwoty 22527,45 zł. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 8 marca 2019 r. została ogłoszona upadłość spółki, natomiast w dniu 19 marca 2019 r. bank przekazał na rachunek komornika kwotę (...),45 z opisem: „realizacja zajęcia rachunku KM 996/19 zabezpieczające”. Syndyk zwrócił się do komornika o przekazanie do masy upadłości sum zabezpieczonych od upadłej spółki, a niewydanych uprawnionemu, jednak organ egzekucyjny odmówił przekazania środków.

W uzasadnieniu zaskarżonej czynności komornik wskazał, że postępowanie prowadzone pod sygn. akt Km 996/18 zostało zakończone w dniu 31 grudnia 2018 r., a zatem przed ogłoszeniem upadłości spółki. W ocenie organu egzekucyjnego art. 146 ust. 3 pr.u. nie stanowi podstawy do wypłaty kwot zabezpieczonych przed ogłoszeniem upadłości. Komornik zakończył postępowanie zabezpieczające w dniu 31 grudnia 2018 r. i po tej dacie postanowienia o zabezpieczeniu wobec upadłego nie wykonywał.

Na podstawie akt egzekucyjnych Sąd ustalił, że zostało wszczęte postępowanie dotyczące wykonania postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 października 2018 r., sygn. akt I AGz 409/18, o udzieleniu zabezpieczenia. Po otrzymaniu wniosku uprawnionego o wykonanie zabezpieczenia organ egzekucyjny w dniu 25 października 2018 r. dokonał zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w Banku (...) S.A. w W.. Niezależnie od tego dokonał zajęcia innych wierzytelności z rachunków bankowych. W dniu 31 grudnia 2018 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie P. L. wydał postanowienie, w którym w pkt. 1 zakończył postępowanie zabezpieczające wobec wykonania; w pkt. 2 ustalił wysokość kosztów postępowania zabezpieczającego; w pkt. 3 stwierdził, że koszty postępowania zabezpieczającego zostały pokryte przez uprawnionego w kwocie 3396,60 zł; w pkt. 4 wezwał uprawnionego do zapłaty pozostałych kosztów postępowania w wysokości 86,27 zł. W uzasadnieniu wskazał, że dokonano zajęcia rachunków bankowych obowiązanego, jednak czynności te okazały się bezskuteczne. W toku czynności komornik nie zabezpieczył żadnych kwot. W dniu 20 marca 2019 r. na rachunek komornika została przekazana kwota 22527,45 zł przez (...) z rachunku obowiązanej spółki tytułem: „realizacja zajęcia rachunku KM 996/18 zabezpieczające (...) SP. z o.o. (...)”. Pismem z dnia 10 maja 2019 r. syndyk masy upadłości obowiązanej spółki zwrócił się o zwrot kwoty 22527,59 zł, dołączając odpis prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2019 r., sygn. akt VI GU 310/18, o ogłoszeniu upadłości (...) Sp. z o.o. Sp.k. w G.. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 6 kwietnia 2019r.

Sąd zważył co następuje.

Zgodnie z art. 767 § 4 k.p.c. skargę na czynność komornika sądowego wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga w niniejszej sprawie dotyczyła wpływu postępowania upadłościowego na wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu. Zgodnie z art. 146 pr.u. postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia (ust. 1). Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości (ust. 2). Po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę (ust.3).

Zgodnie z art. 743 § 1 k.p.c. jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym.

W doktrynie wskazuje się, że „artykuł 146 ust. 1 nie reguluje wprost wpływu ogłoszenia upadłości na postępowania zabezpieczające wszczęte przeciwko dłużnikowi przed ogłoszeniem upadłości. Uprawnione jest jednakże stwierdzenie, że do postępowań zabezpieczających stosuje się per analogiam zasady wynikające z tego przepisu. Oba postępowania – egzekucyjne i zabezpieczające – mają na celu bądź zaspokojenie wierzyciela, bądź zapewnienie w przyszłości jego zaspokojenia. Co więcej, art. 743 § 1 k.p.c. ustanawia zasadę, że jeśli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. Oba te postępowania winny więc być traktowane w analogiczny sposób na gruncie Prawa upadłościowego, a zasadę tę potwierdza także art. 146 ust. 3, który zawiera zakaz wszczynania po ogłoszeniu upadłości postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających. Zaznaczyć trzeba jednak, że przez pojęcie postępowania zabezpieczającego w ujęciu art. 146 należy rozumieć postępowanie związane z wykonaniem postanowienia o zabezpieczeniu, a nie postępowanie związane z wydaniem orzeczenia o zabezpieczeniu. (…) Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowania egzekucyjne i zabezpieczające ulegają umorzeniu z mocy prawa. W takiej sytuacji na podstawie art. 826 k.p.c. następuje ipso iure uchylenie wszystkich dokonanych czynności egzekucyjnych, co powoduje upadek podstawy prawnej do przekazania wierzycielowi uzyskanych w egzekucji sum pieniężnych. Uzyskane przez komornika sumy podlegają przekazaniu do masy upadłości w całości, bez potrąceń i opłat z tytułu czynności egzekucyjnych. Treść art. 146 ust. 2 przesądza jednoznacznie, że przekazaniu podlegają sumy uzyskane od dłużnika, a więc wszystko, co komornik pobrał z majątku dłużnika na skutek czynności egzekucyjnych” [tak Witosz Aleksander Jerzy (red.), Prawo upadłościowe. Komentarz do art. 246 pr.u., WKP 2017].

W niniejszej sprawie komornik wszczął postępowanie w przedmiocie wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, które zakończył w dniu (...) r., wydając postanowienie o zakończeniu postępowania zabezpieczającego. W uzasadnieniu postanowienia wyjaśnił, że w toku czynności nie zabezpieczył żadnych kwot. Dopiero w dniu 20 marca 2019 r., po formalnym zakończeniu postępowania (...), na skutek realizacji zajęcia rachunku obowiązanej spółki, na rachunek komornika została przekazana kwota 22527,45 zł przez (...) w W..

Zauważyć należy, że gdyby postępowanie zabezpieczające nie zostało formalnie zakończone, a wpływ środków w wysokości 22527,45 zł nastąpiłby jeszcze w trakcie trwania tego postępowania, to nie byłoby żadnych wątpliwości, że znajduje zastosowanie art. 146 ust. 1 i 2 pr.u. - postępowanie zabezpieczające uległoby zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości (z dniem 8 marca 2019r.), a następnie umorzeniu z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości (w dniu 6 kwietnia 2019r.), a suma uzyskana w toku postępowania zabezpieczającego, niewydana wierzycielowi (kwota 22527,45 zł przelana na rachunek komornika w dniu 20 marca 2019r.), zostałaby przelana do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Przepis art. 146 ust. 3 pr.u. wyraźnie stanowi, że wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu jest niedopuszczalne po ogłoszeniu upadłości. W tej sytuacji, pomimo wydania postanowienia o zakończeniu postępowania zabezpieczającego, na skutek zrealizowania zajęcia z dnia 25 października 2018r., bank przekazał komornikowi w dniu 20 marca 2019r. kwotę 22527,45 zł. Przepis art. 146 pr. u. należy interpretować w kontekście pozostałych przepisów prawa upadłościowego i celu, dla jakiego wprowadzono taką regulację. Skoro po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości (art. 146 ust. 3 pr.u.), to (...) Sp. z o.o. w K., nawet jeżeli uzyskał przed ogłoszeniem opadłości tytuł wykonawczy, to nie mógłby wszcząć postępowania egzekucyjnego przeciwko syndykowi - odpadł zatem cel postępowania zabezpieczającego.

Z karty rozliczeniowej wynika, że kwota 22527,45 zł, zaksięgowana w dniu 20 marca 2019r., została przekazana do depozytu. Niezrozumiałe są twierdzenia organu egzekucyjnego, że nie może decydować o kwotach przekazanych na rachunek depozytowy Ministra Finansów oraz że nie jest on adresatem żądania wypłaty zabezpieczonych środków. Zgodnie z art. 808 § 1 k.p.c. w zw. z art. 743 § 1 k.p.c. przekazana przez bank kwota została prawidłowo złożona na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Nie oznacza to jednak, że żądanie zwrotu należności należy kierować do Sądu. Organ egzekucyjny powinien był zwrócić się o przekazanie środków na swój rachunek, po czym powinien zwrócić je do masy upadłości.

Z uwagi na powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Asesor sądowy

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować postanowienie z uzasadnieniem

2.  zakreślić sprawę w rep.

3.  proszę wykonać kserokopię skargi wraz z załącznikami, która razem z odpisem została wszyta do akt egzekucyjnych, po czym dołączyć ją do niniejszych akt. Dowód uiszczenia opłaty od skargi znajduje się w aktach egzekucyjnych

4.  odpis postanowienia doręczyć:

-syndykowi z pouczeniem o zażaleniu i uzasadnieniem zaskarżonej czynności sporządzonym przez komornika

- peł. uprawnionego z odpisem skargi syndyka i uzasadnieniem zaskarżonej czynności sporządzonym przez komornika

-komornikowi (do wiadomości)

5.  Kal. 1 tydzień

6.  Po prawomocności-zwrócić akta komornikowi, złożyć akta na zakończone

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Natalia Mrożek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Żywcu
Osoba, która wytworzyła informację:  asesor sądowy Natalia Mrożek
Data wytworzenia informacji: