Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 349/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej z 2016-01-22

Sygn. akt: I C 349/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Jakub Drzastwa

Protokolant:

Małgorzata Drelich

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 r. w Bielsku-Białej

sprawy z powództwa T. W.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S.

o uchylenie uchwały

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 197 zł - tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia

Sygn. akt I C 349/15

UZASADNIENIE

T. W. w dniu 4 sierpnia 2015 r. wniósł przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S. pozew domagając się uchylenia lub stwierdzenia nieważności wyboru Członków Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni dokonanego w dniach 22 czerwca 2015 r. i 23 czerwca 2015 r. przez Walne Zgromadzenie.

Podniósł, że doszło do naruszenia § 62 1 ust. 2, § 67 6 Statutu, a także art. 42 § 3 ustawy Prawo wyborcze i art. 94 statutu w zw. z ustawą kodeks wyborczy. Wskazał, że zawiadomieniem z dnia 28 maja 2015 r. zostało zwołane Walne Zgromadzenie w dwóch częściach. Brak informacji o podstawie podziału Zgromadzenia i przydzielenia członków do poszczególnych części stanowi naruszenie § 62 1 ust. 1 Statutu. Zarzucił, że Komisja wyborczo-skrutacyjna nie przeprowadziła weryfikacji zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej. Powołane na członków Rady Nadzorczej J. B. i B. G. pełniły funkcje odpowiednio Przewodniczącej Zgromadzenia i Sekretarza Zebrania, co pozwalało im na ustalanie wyników wyborów do Rady Nadzorczej. Ponadto wybranie na członka Rady Nadzorczej M. B. narusza dobre obyczaje, ponieważ w przeszłości pełniła funkcję pełnomocnika obecnego Zarządu Spółdzielni, a także stanowi naruszenie ustawy kodeks wyborczy, zgodnie z którym nie może ona być członkiem Rady Nadzorczej w Spółdzielni, w której członkiem jest Gmina S., a w której Radzie Miasta M. B. jest radną.

Zasadne jest uchylenie wyboru całej Rady Nadzorczej, ponieważ (...) jest ciałem kolegialnym i wybór dotyczył całej Rady.

Postanowieniem z dn. 21 października 2015r. powód został zwolniony od kosztów sądowych.

Pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w S. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podniosła z ostrożności procesowej, że powództwo zostało wniesione po upływie terminu określonego w art. 42 § 6 ustawy Prawo spółdzielcze, który upływał z dniem 4 sierpnia 2015 r. Wskazała ponadto, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami, podobnie jak prawidłowy był jego przebieg.

Pozwana Spółdzielnia zaznaczyła, że powoływany przez powoda kodeks wyborczy nie ma zastosowania do wyborów organu w spółdzielni mieszkaniowej.

Znajdujące zastosowanie w sprawie przepisy ustawy Prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i statut spółdzielni, nie zawierają zakazów co do osoby przewodniczącego czy sekretarza Walnego Zgromadzenia, poza wymogiem członkostwa w spółdzielni. Przewodniczący walnego zgromadzenia i sekretarz nie mają wpływu na głosowanie w poszczególnych sprawach. Żaden z kandydatów nie był członkiem komisji skrutacyjnej, co miało wykluczyć ewentualny wpływ tych osób na przebieg wyborów. Żaden przepis ustawy nie wprowadza także zakazu uczestnictwa w radzie nadzorczej spółdzielni członka rady gminy. Ponadto wybór do rady nadzorczej osoby będącej wcześniej pełnomocnikiem zarządu spółdzielni nie narusza dobrych obyczajów i nie godzi w interesy członków Spółdzielni, a oznacza, że osoba taka jako mająca wiedzę i orientująca się w zakresie spraw spółdzielni i uregulowań prawnych jest lepiej przygotowana do pełnienia tej funkcji.

Strona pozwana podniosła dalej, że komisje skrutacyjne dokonały weryfikacji zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej poprzez przeliczenie głosów poparcia udzielonych danemu kandydatowi i konfrontacji zgłoszeń z listą kandydatów ujętą na kartach do głosowania.

Pozwana Spółdzielnia podniosła, że całość materiałów związanych z obradami Walnego Zgromadzenia była i jest dostępna w siedzibie Spółdzielni, a więc powód powinien, stosownie do art. 207 § 6 k.p.c., zgłosić w pozwie wszelkie twierdzenia i wnioski dowodowe na ich poparcie.

Powód na rozprawie w dniu 4 grudnia 2015 r. i w piśmie dat.15 grudnia 2015 r. zgłosił szereg zarzutów, m.in. zarzucił, że zarządzenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało podpisane jedynie przez dwóch członków Zarządu, a nie trzech, dokonano wyboru 9 członków Rady Nadzorczej, pomimo, że Statut przewiduje wybór 7-9 członków. Zarzucił również wadliwość powołania Komisji Skrutacyjnej, nieprawidłowości dotyczące kart do głosowania.

Pozwana Spółdzielnia pismem dat. 11.01.2016r. wskazała, że wyrokiem z dn. 22.12.2015r. sygn. akt I ACa 956/14 Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację T. W. od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dn. 14.08.2014r. sygn. akt IC 173/12 w sprawie wykluczenia powoda z członkostwa w pozwanej Spółdzielni, a zatem wykluczenie stało się skuteczne, a powód utracił interes prawny w niniejszej sprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Uchwałą nr (...)z dnia 23 marca 2015 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S. (dalej: Spółdzielnia) ustaliła, że Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni w 2015 r. odbędzie się w dwóch częściach oraz ustaliła zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że w I części biorą udział członkowie posiadający prawo do lokali w zasobach Spółdzielni przy ul. (...) nr: 3, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 21-24, 26, 28, 30,32,34 i 36, a w II części biorą udział członkowie posiadający prawo do lokali w zasobach Spółdzielni przy ul. (...) nr: 3-7, ul. (...) nr: 5 i 7, ul. (...) nr: 20-25, ul. (...), ul. (...) nr: 18, 20, 22 i 24, Al. (...) II nr 1a, ul. (...) nr: 16, 18, 20 i 22 oraz członkowie nie posiadający praw do lokali.

( dowód: uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni nr (...)/2015 z 23.03.2015 r. – k. 32)

Następnie Zarząd Spółdzielni uchwałą nr (...)z dnia 14 kwietnia 2015 r. zwołał Walne Zgromadzenie Członków S.M. (...) w celu między innymi dokonania wyboru do Rady Nadzorczej, którego I część została wyznaczona na dzień 22 czerwca 2015 r., a II część została wyznaczona na dzień 23 czerwca 2015 r., o czym zawiadomił członków Spółdzielni.

( dowody: zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia – k. 6-7, 94-97; uchwała Zarządu Spółdzielni nr (...) z 14.04.2015 r. – k. 33)

Zarząd Spółdzielni pismem z dnia 7 maja 2015 r. zawiadomił o otwarciu terminu rejestracji kandydatów na członków Rady Nadzorczej i sposobie zgłaszania kandydatów.

( dowód: zawiadomienie z 07.05.2015 r. – k. 93)

W. K. został zgłoszony jako kandydat na członka Rady Nadzorczej z pisemnym poparciem 30 członków Spółdzielni. Jednocześnie złożył oświadczenie, w którym w szczególności wskazał, że nie jest członkiem lub pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni.

( dowody: lista poparcia kandydata – k. 99-101; zgłoszenie kandydata – k. 103; oświadczenie – k. 102)

Z. C. został zgłoszony jako kandydat na członka Rady Nadzorczej z pisemnym poparciem 30 członków Spółdzielni. Jednocześnie złożył oświadczenie, w którym w szczególności wskazał, że nie jest członkiem lub pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni.

( dowody: lista poparcia kandydata – k. 104-106; zgłoszenie kandydata – k. 108; oświadczenie – k. 107)

G. C. (1) została zgłoszona jako kandydatka na członka Rady Nadzorczej z pisemnym poparciem 30 członków Spółdzielni. Jednocześnie złożyła oświadczenie, w którym w szczególności wskazała, że nie jest członkiem lub pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni.

( dowody: lista poparcia kandydata – k. 109--111; zgłoszenie kandydata – k. 113; oświadczenie – k. 112)

M. C. została zgłoszona jako kandydatka na członka Rady Nadzorczej z pisemnym poparciem 34 członków Spółdzielni. Jednocześnie złożyła oświadczenie, w którym w szczególności wskazała, że nie jest członkiem lub pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni.

( dowody: lista poparcia kandydata – k. 114-116; zgłoszenie kandydata – k. 118; oświadczenie – k. 117)

L. P. został zgłoszony jako kandydat na członka Rady Nadzorczej z pisemnym poparciem 34 członków Spółdzielni. Jednocześnie złożył oświadczenie, w którym w szczególności wskazał, że nie jest członkiem lub pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni.

( dowody: lista poparcia kandydata – k. 119-121; zgłoszenie kandydata – k. 123; oświadczenie – k. 122)

J. B. została zgłoszona jako kandydatka na członka Rady Nadzorczej z pisemnym poparciem 45 członków Spółdzielni. Jednocześnie złożyła oświadczenie, w którym w szczególności wskazała, że nie jest członkiem lub pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni.

( dowody: lista poparcia kandydata – k. 124-126; zgłoszenie kandydata – k. 127; oświadczenie – k. 128)

T. S. został zgłoszony jako kandydat na członka Rady Nadzorczej z pisemnym poparciem 34 członków Spółdzielni. Jednocześnie złożył oświadczenie, w którym w szczególności wskazał, że nie jest członkiem lub pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni.

( dowody: lista poparcia kandydata – k. 129-131; zgłoszenie kandydata – k. 132; oświadczenie – k. 133)

B. G. została zgłoszona jako kandydatka na członka Rady Nadzorczej z pisemnym poparciem 42 członków Spółdzielni. Jednocześnie złożyła oświadczenie, w którym w szczególności wskazała, że nie jest członkiem lub pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni.

( dowody: lista poparcia kandydata – k. 134-137; zgłoszenie kandydata – k. 139; oświadczenie – k. 138)

M. B. została zgłoszona jako kandydatka na członka Rady Nadzorczej z pisemnym poparciem 38 członków Spółdzielni. Jednocześnie złożyła oświadczenie, w którym w szczególności wskazała, że nie jest członkiem lub pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni.

( dowody: lista poparcia kandydata – k. 140-142; zgłoszenie kandydata – k. 144; oświadczenie – k. 143)

U. B. została zgłoszona jako kandydatka na członka Rady Nadzorczej z pisemnym poparciem 31 członków Spółdzielni. Jednocześnie złożyła oświadczenie, w którym w szczególności wskazała, że nie jest członkiem lub pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni.

( dowody: lista poparcia kandydata – k. 145-147; zgłoszenie kandydata – k. 148; oświadczenie – k. 149)

G. C. (2) został zgłoszony jako kandydat na członka Rady Nadzorczej z pisemnym poparciem 30 członków Spółdzielni. Jednocześnie złożył oświadczenie, w którym w szczególności wskazał, że nie jest członkiem lub pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni.

( dowody: lista poparcia kandydata – k. 150-152; zgłoszenie kandydata – k. 153; oświadczenie – k. 154)

A. K. (1) został zgłoszony jako kandydat na członka Rady Nadzorczej z pisemnym poparciem 33 członków Spółdzielni. Jednocześnie złożył oświadczenie, w którym w szczególności wskazał, że nie jest członkiem lub pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni.

( dowody: lista poparcia kandydata – k. 155-158; zgłoszenie kandydata – k. 159; oświadczenie – k. 160)

W I części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 22 czerwca 2015 r. w głosowaniu jawnym Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia została wybrana J. B., a Sekretarzem została wybrana B. G.. W skład (...) wybrano J. K., R. D. i K. K..

W toku posiedzenia Walnego Zgromadzenia odbyła się prezentacja wszystkich kandydatów do Rady Nadzorczej według kolejności na kartach wyborczych, następnie Komisja Wyborczo-Skrutacyjna zweryfikowała zgłoszenia kandydatów i po rozdaniu uprawnionym kart wyborczych odbyło się głosowanie poprzez złożenie kart do głosowania do urny, po czym Komisja Wyborczo-Skrutacyjna udała się do przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu. Po wykonaniu tych czynności Przewodniczący Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej odczytał sprawozdanie ogłaszając wyniki głosowania, w wyniku którego U. B. uzyskała 33 głosy, J. B. uzyskała 44 głosy, M. B. uzyskała 46 głosy, G. C. (1) uzyskała 13 głosów, Z. C. uzyskał 7 głosów, M. C. uzyskała 28 głosów, G. C. (2) uzyskał 40 głosów, B. G. uzyskała 48 głosów, A. K. (1) uzyskał 30 głosów, W. K. uzyskał 38 głosów, L. P. uzyskał 27 głosów, T. S. uzyskał 40 głosów.

( dowody: protokół z I części Walnego Zgromadzenia z 22.06.2015 r. – k. 161-167; listy obecności – k. 168-201; sprawozdanie Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej z 22.06.2015 r. – k. 253-254)

W II części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 23 czerwca 2015 r. w głosowaniu jawnym Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany A. B., a Sekretarzem została wybrana U. (...) w skład (...) wybrano A. K. (2), B. J. i H. K..

W toku posiedzenia Walnego Zgromadzenia odbyła się prezentacja wszystkich kandydatów do Rady Nadzorczej według kolejności na kartach wyborczych, następnie Komisja Wyborczo-Skrutacyjna zweryfikowała zgłoszenia kandydatów i po rozdaniu uprawnionym kart wyborczych odbyło się głosowanie poprzez złożenie kart do głosowania do urny, po czym Komisja Wyborczo-Skrutacyjna udała się do przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu. Po wykonaniu tych czynności Przewodniczący Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej odczytał sprawozdanie ogłaszając wyniki głosowania, w wyniku którego U. B. uzyskała 31 głosów, J. B. uzyskała 24 głosy, M. B. uzyskała 33 głosy, G. C. (1) uzyskała 7 głosów, Z. C. uzyskał 25 głosów, M. C. uzyskała 19 głosów, G. C. (2) uzyskał 22 głosy, B. G. uzyskała 20 głosów, A. K. (1) uzyskał 24 głosy, W. K. uzyskał 11 głosów, L. P. uzyskał 23 głosy, T. S. uzyskał 19 głosów.

( dowody: protokół z II części Walnego Zgromadzenia z 22.06.2015 r. – k. 202-208; listy obecności – k. 209-252; sprawozdanie Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej z 23.06.2015 r. – k. 255-256)

W wyniku przeprowadzonego głosowania M. B. uzyskała łącznie 79 głosów, J. B. uzyskała łącznie 68 głosów, B. G. uzyskała łącznie 68 głosów, U. B. uzyskała łącznie 64 głosy, G. C. (2) uzyskał łącznie 62 głosy, T. S. uzyskał łącznie 59 głosów, A. K. (1) uzyskał łącznie 54 głosy, L. P. uzyskał łącznie 50 głosów, W. K. uzyskał łącznie 49 głosów, M. C. uzyskała łącznie 47 głosów, Z. C. uzyskał łącznie 32 głosy, G. C. (1) uzyskała łącznie 20 głosów. Zarząd Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2015 r. ogłosił, że w skład Rady Nadzorczej weszli M. B., J. B., B. G., U. B., G. C. (2), T. S., A. K. (1), L. P., W. K..

( dowody: informacja o składzie Rady Nadzorczej Spółdzielni – k. 8; protokół nr (...) z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z 26.06.2015 r. - k. 261-262; lista kandydatów do Rady Nadzorczej z wynikami głosowań – k. 263-264)

Zgodnie z § 62 1 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni może zostać podzielone na części (ust. 1), a zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza, przy czym członków uprawnionych do lokali położonych w obrębie jednej nieruchomości wspólnej nie można zaliczyć do różnych części Walnego Zgromadzenia (ust. 2), a nadto członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia (ust. 3 zd. 1).

Natomiast zgodnie z § 62 2 ust. 1 Statutu członkowie Spółdzielni na 30 dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia zgłaszają kandydatów do biura Zarządu Spółdzielni, przy czym rejestracja kandydata uzależniona jest od uzyskania poparcia kandydatury przez co najmniej 30 członków Spółdzielni potwierdzonego w formie pisemnej.

Ponadto zgodnie z § 67 6 Statutu Komisja Wyborcza weryfikuje dokonane zgłoszenia kandydatów i ustala listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, ułożoną w porządku alfabetycznym (ust. 1), po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna oblicza głosy i sporządza protokół, w którym wyniki głosowania na każdego kandydata powinny podane być oddzielnie.

Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania podając oddzielnie ilość głosów otrzymaną przez każdego kandydata (ust. 7).

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić między innymi osoby będące pełnomocnikami Zarządu (§ 71 ust. 2 Statutu).

( dowód: Statut Spółdzielni – k. 34-92)

Wyrokiem z dn. 22.12.2015r. sygn. akt I ACa 956/14 Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację T. W. od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dn. 14.08.2014r. sygn. akt IC 173/12 w sprawie wykluczenia powoda z członkostwa w pozwanej Spółdzielni.

( dowód: zapisek urzędowy k.295 )

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powyżej wskazanych dokumentów, które Sąd uznał zgodnie z art. 245 k.p.c., a których wiarygodność nie budzi wątpliwości i które nie były kwestionowane przez strony.

Informacja Zarządu Spółdzielni z 13 lipca 2015 r. (k. 9) oraz protokół nr (...) z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z dnia 26 czerwca 2015 r. (k. 257-260) nie dotyczyły zaskarżonej uchwały, a więc wyboru członków Rady Nadzorczej.

Nie było zatem potrzeby dokonywania ustaleń faktycznych na podstawie tych dokumentów.

Brak było podstaw do uwzględnienia dowodów i nowych twierdzeń, które wymagałyby przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego, powołanych przez powoda na rozprawie w dniu 4 grudnia 2015 r., sprecyzowanych w piśmie z dnia 15 grudnia 2015 r., ponieważ powód miał możliwość zgłoszenia ich w pozwie, a obecnie spowodowałyby zwłokę w rozpoznaniu sprawy.

Należy uznać je za spóźnione – nie zostały zgłoszone w pozwie, co uzasadnia ich pominięcie zgodnie z art. 207 § 6 k.p.c.

Ich uwzględnienie – w ocenie Sądu - prowadziłoby w istocie do obejścia przepisu art. 42 § 6 ustawy Prawo spółdzielcze, stanowiącego sześciotygodniowy termin do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jako bezzasadne nie zasługuje na uwzględnienie.

W związku z tym, że żądanie powoda dotyczy czynności wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie, podstawą prawną jest art. 42 ustawy Prawo Spółdzielcze (dalej: u.p.s.), zgodnie z którym uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna (§ 2), a uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu (§ 3), powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia (§ 6).

W pierwszej kolejności należy rozpatrzyć zarzut pozwanej dotyczący możliwości zgłoszenia przez powoda żądania, gdyż ma to wpływ potrzebę prowadzenia dalszych rozważań. Zarzut ten, dotyczący uchybienia terminu do wniesienia powództwa jest chybiony.

Jak wynika bowiem z art. 42 § 6 u.p.s. powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

Wybór członków Rady Nadzorczej odbył się na posiedzeniu w dniach 22 i 23 czerwca 2015r. Powództwo natomiast zostało wniesione w dniu 4 sierpnia 2015 r. poprzez nadanie w tym dniu pozwu w placówce pocztowej, co zgodnie z art. 165 § 2 k.p.c. jest równoznaczne z wniesieniem do sądu. - oznacza to szósty tydzień, licząc od dnia 23 czerwca 2015 r. upłynął z końcem dnia 4 sierpnia 2015 r.

Tym samym powód zmieścił się w powyższym terminie do wniesienia pozwu.

Po drugie, w toku procesu pozwana podniosła istotną dla rozstrzygnięcia sprawy kwestię interesu prawnego powoda w zaskarżeniu uchwały, a to wobec skutecznego wykluczenia go z członkostwa w Spółdzielni.

Wyrokiem z dn. 22.12.2015r. sygn. akt I ACa 956/14 Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację T. W. od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dn. 14.08.2014r. sygn. akt IC 173/12 w sprawie wykluczenia powoda z członkostwa w pozwanej Spółdzielni.

Zgodnie z art. 24§10 ust.4 prawa spółdzielczego wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia.

Oznacza to, że w dn. 22 grudnia 2015r. wykluczenie powoda z członkostwa w pozwanej Spółdzielni stało się skuteczne i utracił on interes prawny w niniejszym procesie.

Były członek spółdzielni winien wykazać swój interes prawny w dochodzeniu powództwa, czego powód nie uczynił. - czynna legitymacja procesowa przysługuje tylko tym byłym członkom spółdzielni, których praw zaskarżona uchwała dotyka, pomimo ustania członkostwa. Wykazanie interesu prawnego w dochodzeniu roszczenia jest konieczne, skoro ustawa przyznała wyłącznie członkom spółdzielni prawo do zaskarżania uchwał organów spółdzielni.

Skoro - stosownie do art. 316§1 kpc, sąd wydaje wyrok biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy – to i na ten moment ocenia kwestię legitymacji czynnej powoda, stąd jej brak musi oznaczać w warunkach rozpoznawanej sprawy, oddalenie powództwa.

Pomimo powyższego, również i merytoryczna ocena zgłoszonego powództwa prowadzi do oddalenia powództwa.

Stosownie do art. 42 § 3 u.p.s. uchyleniu podlega uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka, a stosownie do art. 42 § 2 u.p.s. nieważna jest uchwała sprzeczna z ustawą.

Oznacza to, że do uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały niezbędne jest zaistnienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek, to jest uchwała musi być sprzeczna z postanowieniami statutu lub sprzeczna z dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni lub mieć na celu pokrzywdzenie członka spółdzielni albo sprzeczna z ustawą. Ciężar wykazania istnienia tych przesłanek, zgodnie z art. 6 k.c., spoczywa na powodzie.

Powód uzasadniając swoje żądanie powołał się na naruszenie między innymi przepisów ustawy Kodeks wyborczy.

Należy zgodzić się w tym zakresie ze stroną pozwaną, że przepisy tej ustawy nie mają zastosowania w sprawie dotyczącej podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie spółdzielni, w tym podstawy ich zastosowania nie stanowi § 94 Statutu, na który powołuje się powód, a co za tym idzie przepisy ustawy Kodeks wyborczy nie mogły zostać naruszone.

W szczególności bowiem z art. 1 ustawy Kodeks wyborczy, w którym został określony zakres zastosowania ustawy, wynika, że Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów:

1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

3) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;

5) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wybór przez walne zgromadzenie spółdzielni członków Rady Nadzorczej nie należy do żadnej z wymienionych powyżej spraw.

Kolejne zarzuty powoda, odnoszące się do procedury podejmowania uchwały, a więc dotyczące ewentualnych wad formalnych w toku podejmowania uchwały, do skuteczności wymagają, aby te wady miały lub mogły mieć wpływ na treść uchwały (tak Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 5 grudnia 2012 r., I ACa 1114/12, Lex nr 1267298). Dokonana przez Sąd ocena prowadzi jednak do wniosku, że nie doszło do naruszenia procedury, a przynajmniej nie wykazał tego powód.

Podnoszona przez niego wadliwość przy rozdzielaniu na części Walnego Zgromadzenia, w szczególności rzekomy brak informacji o podstawie podziału i przydzielenia członków do poszczególnych części, nie miała miejsca.

Podstawą podziału Walnego Zgromadzenia jest § 61 1 ust. 1 Statutu. Ponadto już uchwała Rady Nadzorczej nr (...) z 23 marca 2015 r. postanawiała, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dwóch częściach, a także ustaliła zasady zaliczania członków do poszczególnych części, nie naruszając przy tym jedynego ograniczenia, określonego w § 61 1 ust. 2 Statutu, dotyczącego zakazu podziału członków uprawnionych do lokali położonych w obrębie jednej nieruchomości wspólnej. Nie miała także miejsca sytuacja, aby ci sami członkowie Spółdzielni uczestniczyli w obu częściach Walnego Zgromadzenia.

Kolejny zarzut, dotyczący nie przeprowadzenia przez Komisję Wyborczo-Skrutacyjną weryfikacji zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej, także jest bezskuteczny.

Z obu protokołów I i II części Walnego Zgromadzenia wynika bowiem, że taka weryfikacja kandydatów się odbyła - została dokonana przez Komisję Wyborczo-Skrutacyjną. Ponadto ocena złożonych w niniejszej sprawie dokumentów prowadzi do wniosku, że wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne biernego prawa wyborczego.

Ich kandydatury zostały zgłoszone w terminie, a kandydaci legitymowali się poparciem odpowiedniej liczby podpisów członków Spółdzielni, co wypełniało wymogi określone w § 67 6 ust. 1 i § 61 2 ust. 1 Statutu.

Odnosząc się do zarzutów powoda dotyczących powołania na członków Rady Nadzorczej J. B. i B. G., które na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2015 r. pełniły funkcje odpowiednio Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia i Sekretarza, co zdaniem powoda pozwalało im na ustalanie wyników wyborów, należy stwierdzić, że pełnienie przez kandydatki wskazanych funkcji nie było sprzeczne ani z przepisami ustawy, ani ze Statutem Spółdzielni, bądź z dobrymi obyczajami, nie godziło także w interesy Spółdzielni, ani nie miało na celu pokrzywdzenia powoda.

Przede wszystkim żaden przepis ustawy Prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, a także żadne postanowienia Statutu Spółdzielni, nie zawierają zakazu pełnienia wskazanych funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza przez kandydata do Rady Nadzorczej. Ponadto sprawowanie tych funkcji przez powyższe osoby nie uniemożliwiło im wpływu na przebieg wyborów, wynik wyborów, jak i na obliczanie głosów. Kwestie te należy bowiem wyłącznie do kompetencji Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej, w skład której ani J. B., ani B. G. nie wchodziły. Należy również zaznaczyć, że gdyby Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia nie mogli kandydować do organów spółdzielni, stanowiłoby to nadmierne ograniczenie prawa wyborczego biernego członka spółdzielni.

Odnosząc się do kolejnego zarzutu powoda, dotyczącego naruszenia dobrych obyczajów poprzez pełnienie w przeszłości przez M. B. funkcji pełnomocnika obecnego Zarządu Spółdzielni, trzeba wskazać, że Statut przewiduje niemożność bycia członkiem Rady Nadzorczej wyłącznie w stosunku do osób, które są pełnomocnikami Zarządu Spółdzielni. Nie przewiduje on takiego zakazu dla osób, które w przeszłości pełniły funkcję pełnomocnika. W związku z tym, że taka regulacja wynika ze Statutu, brak jest podstaw do twierdzenia, że wybór byłego pełnomocnika Zarządu narusza dobre obyczaje. Oznaczałoby to bowiem, że to wskazana regulacja Statutu naruszałaby dobre obyczaje, z czym nie sposób się zgodzić. Nie jest celowe, aby ograniczać możliwość objęcia stanowiska członka Rady Nadzorczej przez osobę, która nie jest już związana z innym organem Spółdzielni, jakim jest Zarząd.

Również nie sposób zgodzić się z twierdzeniem powoda, że wybór na członka Rady Nadzorczej M. B. narusza ustawę Kodeks wyborczy z uwagi na to, że jest ona radną Rady Miasta S., a Gmina S. jest członkiem Spółdzielni.

Przede wszystkim, kwestię naruszenia ustawy Kodeks wyborczy, do której naruszenia zdaniem powoda doszło wskutek wyboru do Rady Nadzorczej Spółdzielni (...) jako radnej Rady Miasta S., już wyjaśniono powyżej, wskazując, że przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych. Ponadto żadne inne przepisy, w tym ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie wprowadzają zakazu dla członka rady gminy uczestnictwa w radzie nadzorczej spółdzielni.

Także później zgłoszone przez powoda zarzuty dotyczące liczby podpisów członków Zarządu na zarządzeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokonania wyboru 9 członków Rady Nadzorczej zamiast 7, czy wadliwości powołania Komisji Skrutacyjnej i nieprawidłowości dotyczące kart do głosowania, nie mogą odnieść skutku.

Przede wszystkim sposób podejmowania czynności wewnętrznych nie został uregulowany przez Statut Spółdzielni, a więc obowiązują w tym zakresie zasady ogólne. Stosownie do art. 54 § 1 u.p.s. oświadczenia woli za spółdzielnię powinni składać dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik.

Zgodnie z tą regulacją zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniach 22 i 23 czerwca 2015 r. zawierało dwa podpisy członków Zarządu.

Brak jest podstaw do twierdzenia, że Rada Nadzorcza powinna liczyć 7 członków, podczas, gdy Statut ustala tę liczbę na od 7 do 9.

Nie jest także, wbrew twierdzeniom powoda konieczne podjęcie uprzednio uchwały określającej dokładną liczbę członków Rady Nadzorczej. Wystarczające jest, aby wybór nie wykraczał poza wskazane granice 7-9.

Twierdzenia dotyczące wadliwości wybory Komisji Skrutacyjnej (faktycznie Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej) czy nieprawidłowości w zakresie kart do głosowania, nie znalazły poparcia w ustaleniach faktycznych.

Powód nie wykazał, aby miały miejsce wadliwości w tym zakresie.

Odnosząc się do twierdzeń powoda w zakresie uznania nieważności niektórych postanowień Statutu Spółdzielni, trzeba stwierdzić, że nie tylko są one spóźnione w rozumieniu art. 207 k.p.c., ale także Sąd nie jest władny do takiego uznania w niniejszym postępowaniu.

W związku z tym, że powód nie wykazał, aby doszło do nieprawidłowości przy wyborze J. B., B. G. i M. B. na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni, a także przeprowadzone postępowanie dowodowe nie wykazało, aby do nieprawidłowości miało dojść także przy wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej, brak jest podstaw do uchylenia wyboru żadnego z członków Rady Nadzorczej, a tym bardziej, jak tego chce powód, całej Rady Nadzorczej.

Biorąc powyższe pod uwagę, brak jest podstaw do uznania sprzeczności zaskarżonej uchwały - wyboru członków Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni dokonanego w dniach 22 czerwca 2015 r. i 23 czerwca 2015 r. przez Walne Zgromadzenie - z przepisami ustawy, postanowieniami Statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami, niezgodności z interesem Spółdzielni albo interesem powoda.

Tym samym, zgodnie z art. 42 § 2 i 3 u.p.s., brak jest podstaw do uchylenia lub stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały.

Mając na względzie całość przytoczonych wyżej okoliczności, Sąd oddalił powództwo, o czym orzekł w punkcie 1. wyroku.

W punkcie 2. wyroku Sąd zasądził od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 197 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, zgodnie z art. 98 § 1 i 3 k.p.c., art. 99 k.p.c. oraz § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu nieopłaconej (Dz.U. Nr 163, poz. 1349; z późn. zm.). Kwota ta w całości stanowi wynagrodzenie radcy prawnego reprezentującego pozwaną (180 zł) powiększone o koszty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł).

Sędzia:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Kałat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bielsku Białej
Osoba, która wytworzyła informację:  Jakub Drzastwa
Data wytworzenia informacji: