Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V S 102/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2014-01-16

Sygn. akt V S 102/13

POSTANOWIENIE

Dnia 16 stycznia 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący SSA Iwona Wilk

Sędziowie SA Grzegorz Stojek (spr.)

SA Janusz Kiercz

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2014 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi J. J.

przy udziale Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w (...)

o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie I C 248/13 Sądu Okręgowego w (...)

na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.)

p o s t a n a w i a : oddalić skargę.

Sygn. akt V S 102/13

UZASADNIENIE

Skarżący J. J. wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie I C 248/13 Sądu Okręgowego w(...), domagając się nadto zasądzenia od Skarbu Państwa kwoty 20.000 zł. W uzasadnieniu skarżący wskazywał na zwłokę w postaci opieszałego wezwania go do uzupełnienia braków formalnych pozwu oraz nieusprawiedliwionego obiektywnymi przesłankami opóźnienia w podejmowaniu czynności w okresie od 15 lipca 2013 r. do 18 listopada 2013 r.

W odpowiedzi Prezes Sądu Okręgowego w(...) wniósł o oddalenie skargi, jako bezzasadnej, podnosząc, iż wszelkie czynności podejmowane były w sprawie bez zbędnej zwłoki.

Rozpoznając skargę, Sąd Apelacyjny ustalił i zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Analiza akt sprawy I C 248/13 Sądu Okręgowego w (...)prowadzi do wniosku, że wskazane w skardze czynności oraz daty ich dokonania nie pokrywają się z czynnościami podejmowanymi przez Sąd Okręgowy w okresie objętym skargą. Skarżący żąda bowiem stwierdzenia przewlekłości postępowania od dnia 15 lipca 2013 r., gdy tymczasem pozew wniósł w dniu 29 sierpnia 2013 r. (w sposób określony w art. 165 § 2 k.p.c.). Badanie zasadności skargi może dotyczyć jedynie okresu od 2 września 2013 r. gdy pozew faktycznie do Sądu Okręgowego wpłynął, do wskazanego w skardze terminu – 18 listopada 2013 r.
W tym niespełna 3-miesięcznym okresie trudno mówić o nieuzasadnionej zwłoce w postępowaniu sądowym. Sąd Okręgowy dokonał wszystkich niezbędnych czynności uzasadnionych wymogami proceduralnymi oraz wydał dwa orzeczenia. Mianowicie w dniu
7 października 2013 r. – postanowienie, którym zwolnił powoda od kosztów sądowych oraz oddalił jego wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz w dniu 30 października 2013 r. – kolejne postanowienie, którym przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie. Obydwa postanowienia zostały zaskarżone przez powoda, a zażaleniom tym nadano bieg.

W czynnościach podejmowanych przez Sąd Okręgowy w ramach postępowania objętego skargą nie sposób dopatrzeć się więc jakichkolwiek zaniedbań, skutkujących stwierdzeniem nieuzasadnionej zwłoki w rozpoznaniu sprawy.

Mając powyższe na względzie, Sąd Apelacyjny uznał, że nie zostały spełnione przesłanki przewidziane w art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, dlatego też skargę tę oddalił na mocy art.12 ust.1 ww. ustawy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Pieknik-Tkacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Wilk,  Janusz Kiercz
Data wytworzenia informacji: