Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V S 70/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-10-16

Sygn. akt V S 70/13

POSTANOWIENIE

Dnia 16 października 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący SSA Zofia Kołaczyk

Sędziowie SA Urszula Bożałkińska

SA Anna Tabak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2013 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi J. Z. (Z.)

przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego w(...)

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - zawisłej przed Sądem Okręgowym w(...) – Ośrodek Zamiejscowy w (...), pod sygn. akt II C 222/09

p o s t a n a w i a :

odrzucić skargę.

Sygn. akt V S 70/13

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r. J. Z. złożył skargę na przewlekłość postępowania, toczącego się przed Sądem Okręgowym w (...) - Ośrodek Zamiejscowy w (...), pod sygn. akt II C 222/09, domagając się stwierdzenia przewlekłości tegoż postępowania oraz zasądzenia kwoty 20 000 zł tytułem zadośćuczynienia.

W uzasadnieniu podniósł, iż od dnia złożenia pozwu (tj. od dnia 31 lipca 2009 r.) odbyły się tylko dwie rozprawy, podczas których nie podjęto żadnych istotnych czynności w celu zakończenia postępowania. W ocenie skarżącego, postępowanie w niniejszej sprawie nie należy do kategorii postępowań szczególnie skomplikowanych, zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym. Wskazał, iż opieszałość postępowania sądowego wstrzymuje jego działalność, a przy tym naraża go na szkodę.

Prezes Sądu Okręgowego w(...), w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, jako bezzasadnej. Stwierdził, że wszystkie czynności podejmowane w toku postępowania były podejmowane bez zbędnej zwłoki.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Skarga J. Z., jako niespełniająca ustawowych wymagań, podlegała odrzuceniu.

W myśl art. 6 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r., nr 179, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej w skrócie: ustawą, skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego (w sprawach cywilnych wymogi te przewiduje art. 126 k.p.c. i nast.). Oprócz wymagań przewidzianych dla pisma procesowego winna zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy oraz wskazanie okoliczności uzasadniających to żądanie (art. 6 ust. 2 ustawy).

W świetle powyższego wskazać trzeba, że choć skarżący wnioskował o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Sądem Okręgowym w (...) – Ośrodek Zamiejscowy w(...), prowadzonego pod sygn. akt II C 222/09, to jednak nie przytoczył okoliczności uzasadniających to stwierdzenie (art. 6 ust. 2 ustawy).

Zauważyć trzeba, iż przytoczenie okoliczności uzasadniających skargę na przewlekłość postępowania nie może sprowadzać się do zakwestionowania przez stronę ogólnego czasu trwania procesu, ale polega na wskazaniu konkretnych czynności procesowych, których sąd nie podjął lub dokonał wadliwie (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2005 r., sygn. akt III SPP 103/05, OSNP 2006, nr 1-2, poz. 35, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2007 r., III SPP 16/07, OSNP 2008/9-10/153, LEX nr 166488). Jeżeli bowiem sąd rozpatrujący skargę ma w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd z uwzględnieniem charakteru sprawy, stopnia faktycznej i prawnej jej zawiłości oraz znaczenia dla strony wnoszącej skargę rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowania się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania (art. 2 ust. 2 ustawy), to skarga powinna wyraźnie wskazywać, w którym miejscu postępowania doszło do uchybienia przez sąd orzekający terminowości bądź prawidłowości podjętych czynności sądowych.

W postępowaniu cywilnym skargę niespełniającą tego wymagania (wskazanie okoliczności uzasadniających żądanie stwierdzenia przewlekłości) sąd odrzuca bez wzywania do uzupełnienia jej braków (art. 9 ust. 1 ustawy).

Skarżący natomiast ograniczył się jedynie do wskazania, iż od dnia złożenia pozwu odbyły się tylko dwie rozprawy, zaś sprawa nie należy do kategorii spraw szczególnie skomplikowanych, zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym. Tak sformułowane twierdzenia skarżącego należało zatem uznać za oczywiście niewystarczające dla spełnienia przesłanki określonej w art. art. 6 ust. 2 ustawy.

Skarżący winien był w uzasadnieniu skargi szczegółowo wskazać w czym dopatruje się nieuzasadnionej zwłoki w rozpoznaniu jego sprawy. Innymi słowy mówiąc, jego obowiązkiem było precyzyjnie wskazać na konkretne działania bądź zaniechania Sądu rozpoznającego sprawę, które w konsekwencji doprowadziły do zwłoki.

W tych okolicznościach, Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, odrzucił skargę.

(...)

(...)

1.  (...)

-.

-

(...);

2.  (...)

(...):

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Pieknik-Tkacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Zofia Kołaczyk,  Urszula Bożałkińska
Data wytworzenia informacji: