Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V S 32/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-02-04

Sygn. akt V S 32/12

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lutego 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący :

SSA Iwona Wilk

Sędziowie :

SA Barbara Kurzeja (spr.)

SA Jadwiga Galas

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2013 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi J. J.

przy udziale Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Okręgowego w G.

o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie I C 127/12 Sądu Okręgowego w G.

na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.)

p o s t a n a w i a :

o d d a l i ć skargę.

Sygn. akt V S 32/12

UZASADNIENIE

Skarżący J. J. wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie I C 127/12 toczącej się przed Sądem Okręgowym w G., domagając się nadto zasądzenia od Skarbu Państwa kwoty 20.000 zł. W uzasadnieniu skarżący wskazywał na zwłokę w postaci opieszałego wezwania go do uzupełnienia braków formalnych pozwu oraz nieusprawiedliwionego obiektywnymi przesłankami opóźnienia w podejmowaniu czynności przez Sąd w okresie od 15 czerwca 2012 r. do 13 grudnia 2012 r.

W odpowiedzi Prezes Sądu Okręgowego w G. wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej podnosząc, iż wszelkie czynności podejmowane były w sprawie bez zbędnej zwłoki.

Rozpoznając skargę Sąd Apelacyjny ustalił i zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Analiza akt sprawy Sądu Okręgowego w G. o sygn. akt I C 127/12 prowadzi do wniosku, że wskazane w skardze czynności oraz daty ich dokonania nie pokrywają się z czynnościami podejmowanymi przez Sąd Okręgowy w postępowaniu objętym skargą. Skarżący wniósł pozew w dniu 13 czerwca 2012 r., natomiast w skardze podaje, że w lutym 2012 r. Ponadto w niniejszej sprawie nie był wzywany do usunięcia braków formalnych pozwu, stąd jakiekolwiek zarzuty w tym zakresie nie mogą zostać uwzględnione. W miesiącu sierpniu 2012 r. nie zapadło też w sprawie żadne postanowienie, choć okoliczność taką powód przytacza w skardze. W tej sytuacji nie sposób uznać – jak trafnie podnosi Prezes Sądu Okręgowego w G. – twierdzeń powoda za związane z niniejszą sprawą, co czyni skargę powoda bezzasadną.

W okresie wskazanym przez skarżącego Sąd Okręgowy w niniejszej sprawie dokonał wszystkich niezbędnych czynności uzasadnionych wymogami proceduralnymi we właściwym czasie. Wydał w dniu 12 lipca 2012 r. postanowienie o zwolnieniu skarżącego od kosztów sądowych i ustanowieniu dla niego pełnomocnika z urzędu, po uzupełnieniu przez wnioskodawcę braków wniosku w tym przedmiocie. Zarządzeniem z dnia 6 września 2012 r. przedłużono, na prośbę pełnomocnika powoda, wyznaczony termin sądowy o dalsze 30 dni. Kolejne postanowienia Sąd wydał w dniach 9 i 16 października 2012 r., a w dniach 14 i 30 listopada 2012 r. wydano zarządzenia związane z nadaniem biegu zażaleniu pełnomocnika powoda z dnia 12 listopada 2012 r. (k. 56).

W czynnościach podejmowanych przez Sąd Okręgowy w ramach postępowania objętego skargą nie sposób dopatrzeć się więc jakichkolwiek zaniedbań, skutkujących stwierdzeniem nieuzasadnionej zwłoki w rozpoznaniu sprawy.

Mając powyższe na względzie, Sąd Apelacyjny uznał, że nie zostały spełnione przesłanki przewidziane w art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, dlatego też skargę tę oddalił na mocy art.12 ust.1 ww. ustawy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Pieknik-Tkacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Wilk,  Jadwiga Galas
Data wytworzenia informacji: