Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V S 8/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2016-03-31

Sygn. V S 8/16

POSTANOWIENIE

Dnia 31 marca 2016 roku

Sąd Apelacyjny w Katowicach, Wydział V Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: SSA Iwona Wilk

Sędziowie: SA Barbara Kurzeja (spr.),

SA Janusz Kiercz

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016 roku w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi K. B.

przy udziale Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Okręgowego (...)

o stwierdzenie przewlekłości postepowania w sprawie III Ca 1970/15 Sądu Okręgowego w G.

na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.)

postanawia: oddalić skargę.

SSA Janusz Kiercz SSA Iwona Wilk SSA Barbara Kurzeja

Sygn. V S 8/16

UZASADNIENIE

Skarżący K. B. pismem z dnia 26 stycznia 2016 roku wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie III Ca 1970/15 toczącej się przed Sądem Okręgowym w G., domagając się nadto zasądzenia od Skarbu Państwa kwoty 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że w sierpniu 2015 roku jego pełnomocnik wniósł apelację od wyroku Sadu Rejonowego w T., sygn. akt I C 2057/12, która do dnia wniesienia przedmiotowej skargi, tj. 26 stycznia 2016 roku, nie została rozpoznana. Zdaniem skarżącego, fakt kilkumiesięcznego przetrzymywania apelacji przez Sąd Rejonowy nie zwalniał Sądu Okręgowego z obowiązku jak najszybszego rozpoznania sprawy. Sąd ten nie podejmuje jakichkolwiek działań mających na celu zakończenie postępowania w sprawie.

W odpowiedzi na skargę Skarb Państwa - Prezes Sądu Okręgowego w (...) wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej podnosząc, iż wszelkie czynności podejmowane były w sprawie bez zbędnej zwłoki. Z uwagi na konieczność usunięcia braków formalnych apelacji, akta sprawy zostały 14 grudnia 2015 roku zwrócone Sądowi Rejonowemu
w T.. Akta powróciły do Sądu Okręgowego 12 lutego 2016 roku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 22 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w T., w sprawie o sygn. akt I C 2057/12, wydał wyrok oddalający powództwo K. B.. W dniu 29 czerwca 2015 sporządzono uzasadnienie wyroku, które doręczono pełnomocnikowi powoda 23 lipca 2015. Dnia 6 sierpnia 2015 do Sądu Rejonowego w T. wpłynęła apelacja powoda. Bo sprawdzeniu warunków formalnych apelacji akta sprawy zostały przekazane Sądowi okręgowemu w G.. W dniu 3 grudnia 2015 przewodniczący wydziału III zadekretował sprawę pod sygn. akt III Ca 1970/15. Z uwagi na dostrzeżony brak formalny apelacji 14 grudnia 2015 zarządzono zwrot akt Sądowi Rejonowemu celem rozpoznania wniosku o zwolnienie powoda od opłaty od apelacji. Akta sprawy wpłynęły do Sądu Rejonowego 28 grudnia 2015. W dniu 26 stycznia 2016 roku powód wniósł skargę na przewlekłość postępowania w sprawie o sygn. III Ca 1970/15 toczącej się przed Sądem Okręgowym w G.. Postanowieniem z dnia 8 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w T.zwolnił powoda o opłaty sądowej od apelacji, a 12 lutego 2016 roku akta sprawy wpłynęły ponowienie do Sądu Okręgowego w G..

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania). Przepis ten w ust. 2 wskazuje, że dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd,
w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Z uwagi na zakres skargi przedmiotowy skargi, w której K. B. żądał stwierdzenia przewlekłości wyłącznie postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w G. w sprawie o sygn. akt III Ca 1970/15, badanie zasadności skargi może dotyczyć jedynie okresu od 3 grudnia 2015 roku do 26 stycznia 2016 roku. W tym czasie – niepełnych dwóch miesięcy – jaki minął od dnia przekazania sprawy sądowi odwoławczemu w celu rozpoznania złożonej apelacji trudno mówić o nieuzasadnionej zwłoce w postępowaniu sądowym, tym bardziej że Sąd Okręgowy dokonał wszystkich niezbędnych czynności uzasadnionych wymogami proceduralnymi we właściwym czasie. W dniu 14 grudnia 2015 roku dostrzegając nieuiszczenie opłaty od apelacji oraz nierozpoznany przez sąd I instancji wniosek o zwolnienie od tej opłaty, zasadnie zwrócił akta Sądowi Rejonowemu w celu usunięcia tych braków. Podkreślić bowiem należy, że na wydane przez Sąd II instancji postawienie o oddaleniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych nie przysługuje zażalenie, a więc w celu zapewnienia skarżącemu ochrony jego prawa w postaci dwuinstancyjności, sprawę należało zwrócić sądowi I instancji. Działanie Sądu było w związku z tym uzasadnione oraz podjęte we właściwym terminie. Sprawa powróciła do Sądu Okręgowego dopiero w lutym 2016 roku, już po wniesieniu przedmiotowej skargi. W okresie od 28 grudnia 2015 roku do 12 lutego 2016 roku, kiedy akta sprawy pozostawały w sądzie I instancji, nie sposób mówić o jakichkolwiek zaniechaniach Sądu Okręgowego, czy też jego opieszałości w terminowym rozpoznaniu sprawy.

Tym samym w czynnościach podejmowanych przez Sąd Okręgowy w ramach postępowania objętego skargą nie sposób dopatrzeć się więc jakichkolwiek zaniedbań, skutkujących stwierdzeniem nieuzasadnionej zwłoki w rozpoznaniu sprawy.

Mając powyższe na względzie, Sąd Apelacyjny uznał, że nie zostały spełnione przesłanki przewidziane w art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, dlatego też skargę tę oddalił na mocy art.12 ust.1 ww. ustawy.

SSA Janusz Kiercz SSA Iwona Wilk SSA Barbara Kurzeja

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Czaja
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Wilk,  Janusz Kiercz
Data wytworzenia informacji: