Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACz 1067/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-01-08

Sygn. Akt V ACz 1067/12

POSTANOWIENIE

Dnia 8 stycznia 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Katowicach, Wydział V Cywilny, w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Grzegorz Stojek (spr.)

Sędziowie: SA Iwona Wilk

SA Anna Tabak

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2013 roku w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w K.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w T.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 19 października 2012 roku, sygn. akt XIV GC 1848/00

postanawia: 1. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że prawomocnemu wyrokowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2006 r., sygn. akt I ACa 240/06, w punkcie I. 2 a) nadać klauzulę wykonalności na rzecz powódki, w pozostałym zakresie wniosek i zażalenie oddalić;

2. zasądzić od pozwanej na rzecz powódki kwotę 75 (siedemdziesiąt pięć) zł tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

Sygn. akt V ACz 1067/12

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił wniosek skarżącej o wydanie odpisu nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Rybniku z 1 lutego 1999 r. (sygn. akt VI Ng 98/99) opatrzonego klauzulą wykonalności na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w K., a także wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2006 r. (sygn. akt I ACa 240/06) opatrzonego klauzulą wykonalności odnośnie do punktu 2. a), gdyż nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności wydano powódce w dniu 8 października 2004 r., a wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z klauzulą wykonalności co do punktu 2.a) i III. wydano skarżącej w dniu 7 lipca 2004 r.

Powódka wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia przez nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 1 lutego 1999 r. (sygn. akt VI Ng 98/99) opatrzonego klauzulą wykonalności na rzecz powódki utrzymanemu w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2006 r., sygn. akt
I ACa 240/06, a także nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2006 r., sygn. akt I ACa 240/06, w zakresie punktu 2. a) wyroku, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy w zakresie nim objętym do ponownego rozpoznania. Wniosła również o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania zażaleniowego.

Zarzuciła naruszenie art. 782 § 1 k.p.c. polegające na nierozpoznaniu istoty sprawy, gdyż wniosek skarżącej dotyczył nadania klauzuli wykonalności odnośnie do punktu I.1
i I 2.a) wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2006 r., sygn. akt I ACa 240/06, nie zaś wyroku tego Sądu z dnia 17 czerwca 2004 r., sygn. akt I ACa 767/04.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie jest częściowo zasadne.

Trafnie przyjął Sąd Okręgowy, iż wniosek powódki o wydanie nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 1 lutego 1999 r. (sygn. akt VI Ng 98/99) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nie zasługiwał na uwzględnienie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, wyrokiem z dnia 22 czerwca 2006 r. utrzymał bowiem nakaz zapłaty w mocy, zatem możliwe jest prowadzenie egzekucji na podstawie otrzymanego przez powódkę w dniu 8 października 2004 r. tytułu wykonawczego, jakim jest nakaz zapłaty opatrzony w klauzulę wykonalnosci.

Inaczej sytuacja kształtuje się co do roszczenia zasądzonego w punkcie I. 2. a) wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 czerwca 2004 r., odnośnie do którego wydano powódce tytuł wykonawczy w dniu 7 lipca 2004 r. Wobec uchylenia tego orzeczenia przez Sąd Najwyższy wyrokiem z 19 października 2005 r. (sygn. akt V CK 708/04), koniecznym stało się nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2006 r. w zakresie punktu I. 2. a), jako nowemu tytułowi egzekucyjnemu, powstałemu w miejsce uchylonego przez Sąd Najwyższy.

Spełnienie przesłanki z art. 782 § 1 k.p.c. uzasadnia nadanie na rzecz skarżącej klauzuli wykonalności w zakresie punktu I. 2. a) wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2006 r., zatem Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji postanowienia, oddalając wniosek i zażalenie powódki – jako bezzasadne – w pozostałej części (art. 385 w związku z art. 397 § 2 k.p.c.). O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. uwzględniając fakt, iż zażalenie zostało uwzględnione w 50 %.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Pieknik-Tkacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Stojek,  Iwona Wilk ,  Anna Tabak
Data wytworzenia informacji: