Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACz 252/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2015-04-21

Sygn. akt V ACz 252/15

POSTANOWIENIE

Dnia 21 kwietnia 2015r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział V Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSA Barbara Kurzeja

Sędziowie: SA Olga Gornowicz - Owczarek

SA Aleksandra Janas (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi M. C.

na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w T.

w przedmiocie wniosku M. C. o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w T.

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

z dnia 23 grudnia 2014r., sygn. akt XII Co 105/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt V ACz 252/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił wniosek M. C. o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w T. od rozpoznania jego sprawy egzekucyjnej, toczącej się pod sygnaturą I Co 1997/14. Sąd Okręgowy uznał, że w sprawie nie wystąpiły przesłanki z art.48 k.p.c., a wnioskujący o wyłączenie sędziów nie wykazał by łączył go z sędziami jakikolwiek stosunek osobisty, co także znalazło odzwierciedlenie w złożonych przez sędziów oświadczeniach. Wskazał także Sąd, iż samo niezadowolenie strony ze sposobu prowadzenia sprawy przez sędziego nie jest podstawą jego wyłączenia i może być poddane jedynie kontroli instancyjnej. Rozstrzygnięcie zapadło na podstawie wymienionych wyżej przepisów oraz art.52 k.p.c.

W zażaleniu na powyższe postanowienie wnioskodawca domagał się jego uchylenia oraz wezwanie go na posiedzenie w celu prezentacji dodatkowego uzasadnienia wniosku. Podał też, że zaskarżone postanowienie uważa za stronnicze oraz zarzucił, że postępowanie odbyło się z wyłączeniem obecności stron, a zatem z naruszeniem jego prawa do bronienia się osobiście lub przez ustanowionego obrońcę.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie jest zasadne.

Wyłączenie sędziego regulują art.48 i 49 k.p.c. Pierwszy z powołanych przepisów wymienia wypadki, kiedy sędzia jest z mocy ustawy wyłączony od rozpoznania sprawy, natomiast drugi dotyczy wyłączenia sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony.

Okoliczności, o jakich mowa w art.48 k.p.c. w niniejszej sprawie nie wystąpiły (nie wskazuje na nie ani sam skarżący, ani sędziowie, których wniosek dotyczy). Jeśli natomiast idzie o wyłączenie na wniosek trzeba wskazać, że instytucja wyłączenia sędziego na wniosek ( iudex suspectus) związana jest z ujawnieniem się uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności sędziego. Zatem o możliwości wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy nie decyduje samo subiektywne przekonanie strony, ale wystąpienie okoliczności uzasadniających to odczucie w okolicznościach danej sprawy. Ciężar uprawdopodobnienia wystąpienia takich okoliczności spoczywa na stronie wnoszącej o wyłączenie sędziego (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2014r., I Acz 130/14).

Poza sformułowaniami ogólnej natury odnoszącymi się do sposobu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości skarżący nie wskazał żadnych faktów, które poddawałyby w wątpliwość zachowanie bezstronności przez wymienionych we wniosku sędziów Sądu Rejonowego w T. przy rozpoznaniu jego sprawy, ani nie podważył w żadnym stopniu wiarygodności złożonych przez nich oświadczeń o braku podstaw do wyłączenia sędziów na podstawie art.49 k.p.c.

Jeśli natomiast idzie o żądanie wnioskodawcy zmierzające do zapewnienia mu osobistego udziału w posiedzeniu, podkreślić trzeba, że udział ten realizuje się poprzez możliwość przedstawienia swego stanowiska na piśmie skoro w art.52 § 2 k.p.c. ustawodawca zezwala na rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziów na posiedzeniu niejawnym. W tych okolicznościach niewyznaczenie posiedzenia jawnego czy tym bardziej rozprawy nie stanowi naruszenia prawa procesowego. Przywołany przez skarżącego art.6 ust.3 pkt c Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie ma natomiast w niniejszej sprawie zastosowania ponieważ dotyczy on postępowań w sprawie osób oskarżonych popełnienie czynu zagrożonego karą, a zatem postępowań karnych, podczas gdy przedmiotem rozpoznania jest sprawa cywilna.

Z podanych wyżej przyczyn zażalenie podlegało oddaleniu, o czym Sąd Apelacyjny orzekł po myśli art.385 k.p.c. w związku z art.397 § 2 k.p.c. i art.13 § 2 k.p.c.

(...)

1.  (...)

2.  (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Czaja
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Kurzeja,  Olga Gornowicz-Owczarek
Data wytworzenia informacji: