Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I S 14/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-03-12

Sygn. akt I S 14/13

POSTANOWIENIE

Dnia 12 marca 2013r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSA Ewa Tkocz

Sędziowie: SA Zofia Kawińska - Szwed

SA Elżbieta Karpeta (spr)

po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2013r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi J. J.

o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie Sądu Okręgowego w (...) z powództwa J. J. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Apelacyjnego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego (...) w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Najwyższego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego dla (...), Prezesowi Sądu Apelacyjnego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...) i I. G.

o zapłatę, sygn. akt I C 167/12

przy uczestnictwie Prezesa Sądu Okręgowego w (...)

p o s t a n a w i a :

oddalić skargę.

UZASADNIENIE

J. J. wniósł skargę o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie Sądu Okręgowego w (...) o sygnaturze akt I C 167/12, wskazując że nieuzasadniona zwłoka w rozpoznaniu tej sprawy nastąpiła w okresie od 15 lipca 2012r. do 15 stycznia 2013r. Domagał się również zasądzenia od Skarbu Państwa kwoty 20 000 zł. Wywodził skarżący, że pozew wniósł do Sądu Okręgowego w (...) w maju 2012r., a następnie w dniu 21 grudnia 2012r. Sąd Okręgowy wydał postanowienie, na które powód złożył zażalenie. Zwłoka w rozpoznaniu sprawy polegała, zdaniem powoda, na opieszałym wzywaniu go do formalnego uzupełnienia pisma.

Prezes Sądu Okręgowego w (...) zgłosił swoje przystąpienie do sprawy i wniósł o oddalenie skargi wskazując, że czynności procesowe podejmowane były rytmicznie i bez zbędnej zwłoki.

Sąd Apelacyjny ustalił i zważył, co następuje.

Skarga powoda o stwierdzenie nieuzasadnionej zwłoki w rozpoznaniu sprawy I C 167/12 jest pozbawiona uzasadnionych podstaw faktycznych.

Po wpływie do sądu pozwu ( 14 maja 2012r.) zostało wysłane w dniu 18 maja 2012r. do powoda wezwanie do złożenia oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i dochodach, a to w związku ze złożonym przez powoda wnioskiem o zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Postanowienie w tej sprawie zapadło 4 lipca 2012r., po tym jak powód złożył w dniu 6 czerwca 2012r. oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym. W dniu 25 lipca 2012r. wpłynęło zażalenie powoda na to postanowienie, które zostało przedstawione Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach zarządzeniem z dnia 31 sierpnia 2012r. Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie powoda postanowieniem z dnia 28 września 2012r., a akta wróciły do Sądu Okręgowego w (...) 15 października 2012r. Po przedłożeniu akt sędziemu referentowi ( w dniu 22 października 2012r) zostało wydane w dniu 21 grudnia 2012r. postanowienie o stwierdzeniu niewłaściwości rzeczowej w części dotyczącej pozwanej I. G., na które powód złożył zażalenie.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu którego skarga dotyczy nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo też dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej, lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania). Dla oceny, czy doszło do przewlekłości postępowania znaczenie ma nie tylko czas trwania postępowania ale przede wszystkim terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez Sąd w celu wydania rozstrzygnięcia.

Oceny, czy w toku postępowania doszło do przewlekłości dokonuje Sąd posługując się kryteriami wymienionymi w ust. 2 wymienionego artykułu. W szczególności ocenia terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd, w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Jeśli zaś zwłoka w czynnościach wynika z zachowania strony, uczestników postępowania lub innych organów, na które sąd nie ma wpływu, nie ma naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, o którym mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 2004r.

Wbrew zarzutom skarżącego powód nie był wzywany opieszale do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zwolnienie od kosztów, bo jedynie ten wniosek dotknięty był brakiem w postaci niezłożenia oświadczenia o sytuacji majątkowej i rodzinnej powoda. Wezwanie to zostało skierowane do powoda zaledwie cztery dni po wpływie pozwu zawierającego wniosek o zwolnienie od kosztów. Sąd Okręgowy bez zbędnej zwłoki procedował nad rozpoznaniem wniosku, a następnie nad nadaniem biegu złożonemu zażaleniu. Również w dalszych czynnościach Sądu Okręgowego nie sposób dopatrzyć się przewlekłości. Sąd Okręgowy podejmował wszystkie czynności w sprawie IC 167/12 terminowo stąd nie sposób zarzucić mu rozpoznawania sprawy ze zbędną zwłoką. Skarga o stwierdzenie przewlekłości jako bezzasadna podlegała zatem oddaleniu na mocy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179 poz. 1843 z późn. zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Michalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Tkocz,  Zofia Kawińska-Szwed
Data wytworzenia informacji: