Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1621/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2016-12-30

Sygn. akt I ACz 1621/16

POSTANOWIENIE

Dnia 30 grudnia 2016r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Roman Sugier

po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2016r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku R. N.

o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

z dnia 2 listopada 2016r., sygn. akt I Co 107/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt I ACz 1621/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Częstochowie oddalił wniosek R. N. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Sąd ten uznał, że udział profesjonalnego pełnomocnika po jego stronie jako powoda w sprawie o zapłatę, którą zamierza wnieść przeciwko P. Z. – adwokatowi z Z., nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż udział pełnomocnika z urzędu na obecnym etapie postępowania nie jest w sprawie potrzebny. Zdaniem Sądu Okręgowego powód poprawnie sformułował wniosek zarówno w części dotyczącej pełnomocnika z urzędu jak i zwolnienia go od kosztów sądowych (w sprawie I Co 46/16). W sprawie I Co 46/16 powód wskazał przeciwko komu ma zamiar wytoczyć powództwo, określił żądanie - 200.000 zł odszkodowanie i 200.000 zł zadośćuczynienie. Wskazał też, że chodzi o niewłaściwe reprezentowanie go przez adwokata P. Z. w sprawie cywilnej. W ocenie Sądu Okręgowego wnioskodawca nie należy do kategorii osób nieporadnych, która ma problemy w samodzielnym podejmowaniu czynności procesowych, gdyż jasno określił, kto będzie pozwanym, jakie zgłasza żądanie oraz z jakiej podstawy faktycznej je wywodzi. Nadto Sąd w oparciu o art. 5 k.p.c. w razie uzasadnionej potrzeby udzieli mu pouczeń, co do czynności procesowych.

W tych okolicznościach Sąd Okręgowy uznał, że brak jest przesłanek z art. 117 § 5 k.p.c. do uwzględnienia wniosku wnioskodawcy o ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył wnioskodawca podnosząc, że nie zgadza się z oceną prawną wyrażoną w zaskarżonym orzeczeniu, że nie należy do kategorii osób nieporadnych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, a zatem skutku odnieść nie może.

Prawidłowe jest stanowisko Sądu pierwszej instancji, że udział profesjonalnego pełnomocnika, który miałby reprezentować wnioskodawcę nie jest potrzebny (art. 117 § 5 k.p.c.).

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że potrzeba udzielenia profesjonalnej pomocy prawnej wnioskodawcy zachodzi przede wszystkim w sytuacji, gdy jest on osobą nieporadną, przez co należy rozumieć sytuację, w której strona nie potrafi w zrozumiały i poprawny sposób przedstawić swojego stanowiska procesowego oraz nie ma podstawowej orientacji w regułach rządzących procesem cywilnym.

Zaznaczyć należy, że sama obawa przed samodzielnym udziałem w procesie cywilnym wynikająca z nieposiadania wiedzy prawniczej nie może stanowić wystarczającej podstawy do przyznania stronie pełnomocnika z urzędu (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 września 2012 r., sygn. akt I ACz 1228/12, Lex nr 1216299). Z kolei sam fakt, że wnioskodawca pozbawiony jest wolności samoistnie nie czyni wniosku zasadnym. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 sierpnia 2014 r., sygn. akt III AUz 89/14, Lex nr 1499022).

Jak wynika z materiału wnioskodawca korzysta z przyznanych mu ustawowych uprawnień procesowych – do składania wniosków (o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, o zwolnienie od kosztów sądowych oraz do wnoszenia środków odwoławczych (zażalenie). W sporządzonym przez siebie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (sprawa sygn. akt I Co 46/16) prawidłowo sformułował kogo zamierza pozwać, jakie zgłosił żądanie, oraz z jakiej podstawy faktycznej je wywodzi.

W powyższych okolicznościach nie sposób uznać wnioskodawcę za osobę nieporadną.

Jak bowiem wskazano wyżej, pochodzące od wnioskodawcy pisma procesowe są sformułowane logicznie i dostatecznie obrazują stanowisko procesowe.

Nadto sprawa – na tym etapie – nie jest skomplikowana pod względem faktycznym i prawnym.

Zgodzić należy się ze stanowiskiem Sądu Okręgowego, że zgodnie z art. 5 k.p.c., sąd w razie uzasadnionej potrzeby może udzielać stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych.

Wobec niespełnienia przez wnioskodawcę przesłanki objętej powołanym wyże art. 117 § 5 k.p.c., słusznie Sąd Okręgowy wniosek wnioskodawcy o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oddalił.

Z tych przyczyn zażalenie jako bezzasadne, z mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., podlega oddaleniu.

Tak też orzekł Sąd Apelacyjny w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Michalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Roman Sugier
Data wytworzenia informacji: