Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1181/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2015-12-17

Sygn. akt I A Cz 1181/15

POSTANOWIENIE

Dnia 17 grudnia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSA Tomasz Ślęzak (spr.)

Sędziowie : SA Anna Bohdziewicz

: SO Ewa Solecka (del.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 grudnia 2015 r.

sprawy z wniosku (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko G. N.

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 23 października 2015 r., sygn. akt II Co 308/15

p o s t a n a w i a :

uchylić zaskarżone postanowienie i wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSA Anna Bohdziewicz SSA Tomasz Ślęzak SSO Ewa Solecka

I A Cz 1181/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz tego funduszu przeciwko G. N. tytułowi egzekucyjnemu w postaci prawomocnego nakazu zapłaty tego sądu wydanemu w sprawie II Nc88/12, po nabyciu przez wnioskodawcę wierzytelności wynikającej z tego nakazu.

Sąd pierwszej instancji, cytując art. 788 k.p.c., stwierdził, że dane wynikające z dołączonego przez wnioskodawcę wyciągu z umowy sprzedaży wierzytelności nie pozwalają na stwierdzenie czy wierzytelność objęta nakazem zapłaty o który chodzi w sprawie jest tożsama z tą nabyta przez wnioskodawcę od banku (...) S.A. W aktach sprawy II Nc 88/12 podstawą do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego było niewykonanie zobowiązań z umowy o kredyt odnawialny (...) o numerze (...), gdy tymczasem z wyciągu z umowy złożonego w tej sprawie wynika, że sprzedaż dotyczyła wierzytelności wobec G. N. mającej swoje źródło w umowie numer (...) (karta 26 akt). Również w wezwaniu do zapłaty złożonym w postępowaniu nakazowym wymieniony jest inny numer umowy.

Wobec tego Sąd pierwszej instancji uznał, że wnioskodawca nie wykazał dokumentem o którym mowa w art. 788 k.p.c. przejścia uprawnień z nakazu zapłaty w sprawie o sygn. akt II Nc 88/12.

W zażaleniu na to postanowienie wnioskodawca, zarzucając naruszenie art. 788 § 1 k.p.c. i art. 233 § 1 k.p.c. w związku z art. 227 k.p.c. powołał się na załącznik do aneksu numer (...) do umowy sprzedaży wierzytelności i wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i nadanie klauzuli wykonalności zgodnie z wnioskiem oraz zasądzenie na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 788 § 1 k.p.c., jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności na następcę sąd ogranicza się jedynie do badania tego, czy dokument, któremu ma nadać klauzulę, odpowiada warunkom formalnym tytułu egzekucyjnego oraz czy zachodzą okoliczności faktyczne uzasadniające wniosek o nadanie klauzuli. Z dokumentów o kwalifikowanej formie ma wprost wynikać nie tylko następstwo prawne kolejnego wierzyciela ale także tożsamość wierzytelności objętej tytułem wykonawczym i będącej przedmiotem cesji. Okoliczności tej nie można domniemywać ani ustalać na podstawie innych dokumentów, niż dokument urzędowy lub prywatny z podpisem urzędowo poświadczonym. Dlatego postępowanie dowodowe w tym zakresie w oparciu o inne środki dowodowe niż dokumenty wymienione w art. 788 §1 k.p.c. nie jest dopuszczalne.

W sprawie niniejszej do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy został dołączony wyciąg z umowy sprzedaży wierzytelności zawartej w dniu 2 lipca 2014 r. w W. pomiędzy (...) S.A. w W. a (...) Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w W., na której podpisy zostały poświadczone przez notariusza oraz załącznik numer (...) do aneksu numer (...) do tej umowy, które to dokumenty poddał analizie Sąd Okręgowy stwierdzając brak tożsamości wierzytelności objętej nakazem zapłaty wydanym w sprawie Sądu Okręgowego w Katowicach o sygnaturze II Nc 88/12 z wierzytelnością zbytą na podstawie wymienionej umowy, przy czym ten brak stwierdzony został w związku z brakiem z kolei tożsamości numeru umowy będącej podstawą wystawienia bankowego tytułu wykonawczego przez (...) S.A. przeciwko dłużnikowi, znajdującego się w dokumentach dołączonych do akt postępowania nakazowego, z numerem umieszczonym w wyciągu z umowy sprzedaży wierzytelności (chodzi o wskazany wyżej załącznik do aneksu numer (...)). Tymczasem do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, obok wymienionego wyciągu z umowy i załącznika, dołączony został także aneks numer (...) do umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 2 lipca 2014 r. (karta 28 akt) i fragment załącznika do tego aneksu (karta 42 akt) z którego wynika obok danych dłużnika również sygnatura akt sprawy - II Nc 88/12 (rubryka 23) i oznaczenie sądu (rubryka 22). Gdy chodzi o numer umowy natomiast wnioskodawca wyjaśnił, że wbrew twierdzeniom Sądu pierwszej instancji, numer umowy kredytowej będącej źródłem wierzytelności jest wymieniony w rubryce załączników oznaczonej symbolem (...), i ta okoliczność wynika z tych załączników.

W związku z tym zatem, że odpadły przyczyny na których Sąd Okręgowy oparł swoją decyzję o oddaleniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, badaniu zasadności tego wniosku poddane być powinny wszystkie przesłanki zawarte w art. 788 § 1 k.p.c., i przy ponownym rozpoznaniu sprawy zajdzie taka potrzeba. Jednocześnie stwierdzić należy, że Sąd drugiej instancji, uwzględniając zażalenie wierzyciela na postanowienie o odmowie nadania klauzuli wykonalności wydając orzeczenie reformatoryjne, pozbawiłby dłużnika możliwości jego zaskarżenia.. Zgodnie bowiem z art. 794 2§1 k.p.c. i art. 395 § 1 k.p.c. zarówno postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności wydane na posiedzeniu niejawnym jak i zażalenie doręcza się tylko wierzycielowi. Natomiast na postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności służy zażalenie zarówno wierzycielowi jak i dłużnikowi ( 795 k.p.c.), z tym że termin do wniesienia zażalenia biegnie dla dłużnika od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku jeżeli klauzulę wykonalności nadaje sąd odwoławczy w wyniku rozpoznania zażalenia wierzyciela na odmowę nadania klauzuli wykonalności, od jego orzeczenia, jako sądu drugiej instancji, dalszy środek odwoławczy nie przysługuje. Oznacza to, że dłużnik, któremu nie został doręczony ani odpis wniosku, ani odpis postanowienia ani odpis zażalenia nie mógłby się wypowiedzieć co do zasadności nadania klauzuli wykonalności i tym samym zostałby pozbawiony prawa do obrony w sytuacji, gdy uchybienia formalne popełnione przez sąd w toku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności powinien dłużnik móc zwalczać w drodze zażalenia (por. uchwała Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 1985 r., III CZP 14/85).

Wobec powyższego w razie pozbawienia dłużnika takiej możliwości sąd drugiej instancji powinien uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać wniosek do ponownego rozpoznania. Taką regulację zawiera uchwalona już i wchodząca w życie 8 września 2016 r. zmiana art. 795 k.p.c. i dodanie § 2 1 tego artykułu z którego wynika, że w przypadkach o których mowa, między innymi, w art. 788 k.p.c. sąd drugiej instancji uwzględniając zażalenie wierzyciela na postanowienie o odmowie nadania klauzuli wykonalności, uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje wniosek do ponownego rozpoznania, jeżeli zachodzą podstawy do nadania klauzuli wykonalności.

Z tych względów Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał wniosek o nadanie klauzuli wykonalności do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSA Anna Bohdziewicz SSA Tomasz Ślęzak SSO Ewa Solecka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Ślęzak,  Anna Bohdziewicz
Data wytworzenia informacji: