Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1147/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2016-09-14

Sygn. akt I ACz 1147/16

POSTANOWIENIE

Dnia 14 września 2016r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Wołczańska

Sędziowie: SA Ewa Jastrzębska (spr.)

SA Lucyna Świderska- Pilis

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko P. C.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

z dnia 8 lutego 2016r., sygn. akt INc 128/15

postanawia:

1.  oddalić zażalenie;

2.  zasądzić od pozwanego na rzecz powoda 1800 (tysiąc osiemset) złotych z tytułu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSA Lucyna Świderska- Pilis SSA Małgorzata Wołczańska SSA Ewa Jastrzębska

Sygn. akt I ACz 1147/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 8 lutego 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie odrzucił sprzeciw pozwanego P. C. wniesiony od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Okręgowy w Częstochowie w dniu 28 września 2015r.

W uzasadnieniu sąd ten wskazał , iż pozwany uchybił terminowi do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, który wynosi 14 dni , zatem sprzeciw jako wniesiony po upływie terminu odrzucił z mocy art. 504 § 1 kpc .

Od postanowienia tego wniósł zażalenie pozwany.

Domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia .

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych przyjęty za podstawę rozstrzygnięcia polegający na uznaniu , iż nakaz zapłaty otrzymał w dniu 14 października 2015r., podczas gdy otrzymał go w dniu 15 października 2015r.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Zażalenie pozwanego na uwzględnienie nie zasługuje i nie może odnieść skutku albowiem zaskarżone postanowienie jest trafne.

Zgodnie z art. 502 § 1 kpc termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wynosi dwa tygodnie. Doręczając pozwanemu odpis nakazu zapłaty pouczono powoda o sposobie i terminie wniesienia sprzeciwu do sądu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu.(art. 502 § 2 kpc).

Z elektronicznego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach na k 100 akt wynika , że pozwany odebrał osobiście odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu , załącznikami i pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia sprzeciwu w dniu 14 października 2015r.

Natomiast pozwany nadał zażalenie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 12 listopada 2012r Prawo pocztowe – Poczty Polskiej w dniu 29 października 2015. Z mocy art. 165 § 1 kpc terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Na podstawie natomiast art. 112 kc termin oznaczony w tygodniach kończy się z upływem dnia , który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Skoro więc pozwany otrzymał odpis nakazu zapłaty w dniu 14 października 2015r., w czwartek to dwutygodniowy termin skończył się z upływem dnia , który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu czyli z upływem czwartku 28 października 2015r.

Dlatego też sprzeciw nadany w dniu 29 października 2015r jest spóźniony , i trafnie z mocy art. 504 § 1 kpc sąd pierwszej instancji go odrzucił.

Z tych względów, zażalenie powoda jako nieuzasadnione należało z mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c oddalić.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na mocy art. 98 kpc

SSA Lucyna Świderska - Pilis SSA Małgorzata Wołczańska SSA Ewa Jastrzębska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Wołczańska,  Lucyna Świderska-Pilis
Data wytworzenia informacji: